Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΦΗΓΗΣΗ Ορισμός (ενότητα 3) Μορφές αφήγησης (ενότητα 3) Δομή αφηγηματικού κειμένου (ενότητα 3) Το ρήμα στην αφήγηση (ενότητα 5) Οπτική γωνία (ενότητα 8)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΦΗΓΗΣΗ Ορισμός (ενότητα 3) Μορφές αφήγησης (ενότητα 3) Δομή αφηγηματικού κειμένου (ενότητα 3) Το ρήμα στην αφήγηση (ενότητα 5) Οπτική γωνία (ενότητα 8)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΦΗΓΗΣΗ Ορισμός (ενότητα 3) Μορφές αφήγησης (ενότητα 3) Δομή αφηγηματικού κειμένου (ενότητα 3) Το ρήμα στην αφήγηση (ενότητα 5) Οπτική γωνία (ενότητα 8) Αφηγηματικός χρόνος (ενότητα 8) Εκφραστικοί τρόποι στην αφήγηση (ενότητα 8)

2 Ορισμός ενότητα 3 Με τον όρο αφήγηση εννοούμε την π ροφορική ή γρα π τή π αρουσίαση ενός γεγονότος ή μιας σειράς γεγονότων είτε π ραγματικών είτε φανταστικών

3 Μορφές αφήγησης ενότητα 3 Η αφήγηση συναντάται με τρεις βασικές μορφές: Α. Μυθο π λαστική αφήγηση : κυριαρχεί ο κόσμος της φαντασίας και του μύθου ( λογοτεχνία ). Β. Ιστορική αφήγηση : συνδέεται με π αρουσίαση γεγονότων του π ρόσφατου ή α π ώτερου π αρελθόντος ( ιστορία ). Γ. Ρεαλιστική αφήγηση : π αρουσιάζει με σαφή και π ειστικό τρό π ο γεγονότα του π αρόντος ( καθημερινές συζητήσεις, ρε π ορτάζ, ειδήσεις κλ π)

4 Δομή αφηγηματικού κειμένου ενότητα 3 Η αφήγηση στηρίζεται στην ακόλουθη δομή: Α. π ληροφορίες για τους « ήρωες », το χώρο, το χρόνο, τις π εριστάσεις. Β. την εξέλιξη της αφήγησης και την έκβασή της. Γ. τη λύση, την κρίση του αφηγητή για το νόημα της ιστορίας.

5 Το ρήμα στην αφήγηση ενότητα 5 ο αφηγηματικός λόγος οργανώνεται με άξονα το ρήμα, αφού αφήγηση σημαίνει δράση, κίνηση, ενέργεια μέσα στο χρόνο. Η ε π ιλογή του ρήματος έχει ιδιαίτερη σημασία. Χρησιμο π οιούνται κυρίως ρήματα δράσης και έκφρασης συναισθημάτων.

6 Τα ρήματα συνήθως βρίσκονται σε π αρελθοντικό χρόνο. Μ π ορεί όμως να ε π ιλεγεί και ο ενεστώτας για λόγους π αραστατικότητας και ζωντάνιας ( ιστορικός ενεστώτας ). Ο μέλλοντας μ π ορεί να χρησιμο π οιηθεί για εξιστόρηση γεγονότων π ου έγιναν ύστερα α π ό κά π οια άλλα π ου έχουν ήδη π αρουσιαστεί.

7 Οπτική γωνία ενότητα 8 Σημαίνει τη σχέση του αφηγητή με τα γεγονότα, δηλαδή τη θέση π ου ο ίδιος έχει σε αυτά και τη στάση του α π έναντι σε αυτά.

8 Κριτήριο θέσης Α. πρωτοπρόσωπη αφήγηση: ο αφηγητής είναι ένα α π ό τα π ρόσω π α της ιστορίας. Β. τριτοπρόσωπη αφήγηση (ή συγγραφική): ο αφηγητής δε συμμετέχει στα γεγονότα, τα βλέ π ει α π ό ένα εξωτερικό σημείο.

9 Κριτήριο στάσης Α. αντικειμενική αφήγηση: ο αφηγητής α π οστασιο π οιείται ψυχολογικά και συναισθηματικά α π ό τα γεγονότα και τα π αρουσιάζει με ουδέτερη διάθεση. Β. υποκειμενική αφήγηση: ο αφηγητής π αρεμβαίνει διατυ π ώνοντας κρίσεις και σχόλια κοινο π οιώντας τα π ροσω π ικά του συναισθήματα.

10 Αφηγηματικός χρόνος Με την έννοια του αφηγηματικού χρόνου εννοούμε τη σειρά την οποία επιλέγει ο αφηγητής στην εξιστόρηση των γεγονότων. Μια σειρά γεγονότων συντελείται κανονικά με φυσική χρονολογική σειρά (π αρελθόν - π αρόν - μέλλον ). Ο « φυσικός χρόνος » δεν ακολουθείται κατ ’ ανάγκην α π ό τον αφηγητή.

11 Έτσι ή αφήγηση μπορεί να είναι: Α. γραμμική ( ευθύγραμμη ): π αρουσίαση των γεγονότων ό π ως ακριβώς συνέβησαν χρονολογικά ( ταύτιση αφηγηματικού με φυσικό χρόνο ). Β. In media res : έναρξη της αφήγησης α π ό κά π οιο γεγονός στη μέση ( του φυσικού χρόνου ) και αργότερα ε π ιστροφή και αναφορά των αρχικών γεγονότων. Γ. διακεκομμένη : η ροή των γεγονότων διακό π τεται α π ό την π αράθεση μιας άλλης ιστορίας. Δ. π αράλληλη : π αρουσίαση της εξέλιξης δύο ιστοριών

12 Εκφραστικοί τρόποι στην αφήγηση Α. εξιστόρηση (ή αφήγηση): παρουσίαση των γεγονότων κατά τη φυσική τους σειρά και διαδέχονται το ένα το άλλο. Β. περιγραφή: απομόνωση μιας κατάστασης και παράθεση των συστατικών στοιχείων της. Γ. διάλογος Δ. εσωτερικός μονόλογος


Κατέβασμα ppt "ΑΦΗΓΗΣΗ Ορισμός (ενότητα 3) Μορφές αφήγησης (ενότητα 3) Δομή αφηγηματικού κειμένου (ενότητα 3) Το ρήμα στην αφήγηση (ενότητα 5) Οπτική γωνία (ενότητα 8)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google