Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Regional Operational.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Regional Operational."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Regional Operational Programme of Western Macedonia 2014-2020 Managing Authority Operational Programme of Western Macedonia Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015 Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3 ) στην Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Επιχειρηματική Ανακάλυψη στην Δυτική Μακεδονία Ο τομέας της Αγροδιατροφής

2 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Regional Operational Programme of Western Macedonia 2014-2020 Managing Authority Operational Programme of Western Macedonia Όλες οι Περιφέρειες μπορούν να έχουν ένα ρόλο στην οικονομία της γνώσης, μέσα από τον εντοπισμό συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε συγκεκριμένους τομείς, όπου η Έρευνα και η Καινοτομία πρέπει να εστιαστούν για να διαφοροποιήσουν τις τοπικές οικονομίες

3 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Regional Operational Programme of Western Macedonia 2014-2020 Managing Authority Operational Programme of Western Macedonia Τι είναι η Έξυπνη Εξειδίκευση Μια στρατηγική προσέγγιση της οικονομικής ανάπτυξης μέσα από στοχοθετημένη στήριξη της Έρευνας & Καινοτομίας. Μια διαδικασία που αναδεικνύει ένα όραμα, εντοπίζει συγκριτικά πλεονεκτήματα, θέτει στρατηγικές προτεραιότητες και μεγιστοποιεί το δυναμικό ανάπτυξης μιας Περιφέρειας, με την χρήση των εργαλείων της Κοινωνίας της Γνώσης.

4 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Regional Operational Programme of Western Macedonia 2014-2020 Managing Authority Operational Programme of Western Macedonia Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμμένει στην εφαρμογή της RIS 3 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014 - 2020 Η ΕΕ προκειμένου να ανακάμψει από την οικονομική κρίση χρειάζεται έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει μια συνεκτική Ευρωπαϊκή Στρατηγική με έμφαση στην επένδυση στην έρευνα, στην καινοτομία και επιχειρηματικότητα, παραμέτρους που κάθε Κ-Μ οφείλει να αξιοποιήσει.

5 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Regional Operational Programme of Western Macedonia 2014-2020 Managing Authority Operational Programme of Western Macedonia Τι διαφοροποιεί την RIS 3 από την απλή Καινοτομία  Η Έξυπνη Εξειδίκευση δεν εξετάζει μόνο τυπικά ζητήματα έρευνας & δεξιοτήτων αλλά μελετά το σύνολο των στοιχείων σε μια περιφέρεια.  Η Έξυπνη Εξειδίκευση δεν είναι μια στρατηγική top – down (από πάνω προς την βάση) αλλά αναπτύσσεται και εφαρμόζεται ως μια δυναμική διαδικασία ανάδειξης της επιχειρηματικότητας, όπου διαφορετικά μέρη συνεργάζονται, αρμονικά, μεταξύ τους.  Δεν επικεντρώνεται στην παραγωγή νέας γνώσης, πάντα βασίζεται στην συγκέντρωση της υφιστάμενης γνώσης και τεχνολογιών.  Η Έξυπνη Εξειδίκευση θέτει προτεραιότητες και επικεντρώνει τις επενδύσεις σε συγκριτικά πλεονεκτήματα με σκοπό την συσσώρευση κρίσιμης μάζας με στόχο την αριστεία μέσω της διαφοροποίησης της περιφέρειας από άλλες.

6 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Regional Operational Programme of Western Macedonia 2014-2020 Managing Authority Operational Programme of Western Macedonia Που στοχεύει η Δυτική Μακεδονία με την εφαρμογή της RIS 3 Να καταστήσει την καινοτομία προτεραιότητα για την Δυτική Μακεδονία αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ως περιφέρεια Να βελτιώσει τις καινοτόμες διαδικασίες και να επικεντρωθεί στις επενδύσεις δημιουργώντας συνέργειες Να εμφυσήσει αρχές της ορθής διακυβέρνησης εμπλέκοντας πιο στενά όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες

7 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Regional Operational Programme of Western Macedonia 2014-2020 Managing Authority Operational Programme of Western Macedonia Έξη (6) βήματα για την Έξυπνη Εξειδίκευση στην Δυτική Μακεδονία 1.Ανάλυση του δυναμικού της περιφέρειας αναζητώντας τα στοιχεία διαφοροποίησης που θα βασίζονται κυρίως στην καινοτομία. 2.Χάραξη πολιτικής & διαχείρισης της Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση. Συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών. 3 Διατύπωση ενός συνολικού οράματος για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. 4.Επιλογή προτεραιοτήτων για την Έξυπνη Εξειδίκευση, ορισμός στόχων. 5,Προσδιορισμός της κατάλληλης πολιτικής, σχέδια δράσης και χρονοδιαγράμματα. 6 Ένταξη των κατάλληλων μηχανισμών παρακολούθησης και αξιολόγησης

8 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Regional Operational Programme of Western Macedonia 2014-2020 Managing Authority Operational Programme of Western Macedonia Αποτίμηση αποτελεσμάτων/παρεμβάσεων Έρευνας – Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας στην Δυτική Μακεδονία Ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό πόρων για ΕΤΑΚ (<0,5%) σε συνδυασμό με πολύ μικρό αριθμό απασχολούμενων Μικρός αριθμός επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε δράσεις Έρευνας & ανεπαρκής συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ – Ιδρυμάτων Δυσκολία επιλογής ερευνητικών δράσεων από τον ιδιωτικό τομέα και αδυναμία απορρόφησης πόρων Αδυναμία επαρκούς σύνδεσης έρευνας – παραγωγής Μη ύπαρξη μόνιμου περιφερειακού μηχανισμού σχεδιασμού, συντονισμού, προώθησης, μέτρησης και αποτίμησης των αποτελεσμάτων των δράσεων ΕΤΑΚ

9 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Regional Operational Programme of Western Macedonia 2014-2020 Managing Authority Operational Programme of Western Macedonia Ανάπτυξη Στρατηγικής για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ύπαρξη συγκεκριμένου σχεδίου με καθαρούς στόχους & μετρήσιμα αποτελέσματα (με βάση εμπεριστατωμένη ανάλυση SWOT) Ουσιαστική εμπλοκή όλων των τοπικών φορέων & παραγόντων με ουσιαστική «οικειοποίηση» της στρατηγικής που ακολουθείται Επιλογές : Μικρός αριθμός προτεραιοτήτων με γνώμονα τα ισχυρά πλεονεκτήματα της περιφέρειας και την γενικότερη ένταξη της στα διεθνή δίκτυα παραγωγής (global value chains)

10 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Regional Operational Programme of Western Macedonia 2014-2020 Managing Authority Operational Programme of Western Macedonia Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δυτικής Μακεδονίας Η ταυτότητα και η εξειδίκευση της ΠΔΜ

11 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Regional Operational Programme of Western Macedonia 2014-2020 Managing Authority Operational Programme of Western Macedonia Ανάπτυξη βασισμένη στην καινοτομία - Οι Δυνατότητες Βιώσιμης Εξειδίκευσης  Ο κλάδος της Ενέργειας με επαναπροσδιορισμό του ορισμού «Καινοτομία στην Ενέργεια» για την περίοδο 2014-2020.  Οι παραδοσιακοί κλάδοι μεταποίησης & υπηρεσιών: δερμάτινα προϊόντα, (αλλά και η εκτροφή γουνοφόρων ζώων) μεταποίηση – τυποποίηση παραδοσιακών προϊόντων (τρόφιμα, κρασί) O κλάδος του Τουρισμού

12 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Regional Operational Programme of Western Macedonia 2014-2020 Managing Authority Operational Programme of Western Macedonia Επιχειρηματική Ανακάλυψη (Αλυσίδας Αξίας)  Είναι η διαδικασία – κλειδί για τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων μιας (επιμέρους) Στρατηγικής (Έξυπνης Εξειδίκευσης)..  Χρησιμοποιεί την επιχειρηματική γνώση που υπάρχει στην περιφέρεια..  Είναι σημαντική η συμμετοχή των Φορέων χάραξης πολιτικής.  Η επιτυχία της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης έγκειται στην αλληλεπιδραστική φύση της.

13 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Regional Operational Programme of Western Macedonia 2014-2020 Managing Authority Operational Programme of Western Macedonia Τι θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε σήμερα  Να αναδείξουμε τους επιμέρους προβληματισμούς, ιδέες και προτεραιότητες των φορέων/ επιχειρήσεων..  Να αναζητήσουμε την καινοτομία / εξειδίκευση/ διαφοροποίηση στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας..  Να θέσουμε τις βάσεις μιας επιτυχημένης συνεργασίας της επιχειρηματικής κοινότητας με την ακαδημαϊκή / ερευνητική αλλά και τους φορείς δημόσιου συμφέροντος.

14 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Regional Operational Programme of Western Macedonia 2014-2020 Managing Authority Operational Programme of Western Macedonia Ανάπτυξη βασισμένη στην καινοτομία - Οι Δυνατότητες Βιώσιμης Εξειδίκευσης Διαδικασίες εκπόνησης της Στρατηγικής RIS 3 στην Δυτική Μακεδονία


Κατέβασμα ppt "Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Regional Operational."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google