Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιωάν. 15:2 Παν κλήμα εν εμοί μη φέρον καρπόν, εκκόπτει αυτό, και παν το φέρον καρπόν, καθαρίζει αυτό, διά να φέρη πλειότερον καρπόν. Αν δεν φέρεις καρπό,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιωάν. 15:2 Παν κλήμα εν εμοί μη φέρον καρπόν, εκκόπτει αυτό, και παν το φέρον καρπόν, καθαρίζει αυτό, διά να φέρη πλειότερον καρπόν. Αν δεν φέρεις καρπό,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Ιωάν. 15:2 Παν κλήμα εν εμοί μη φέρον καρπόν, εκκόπτει αυτό, και παν το φέρον καρπόν, καθαρίζει αυτό, διά να φέρη πλειότερον καρπόν. Αν δεν φέρεις καρπό, κόβεσαι. Δηλαδή χάνεις τη σωτηρία σου.

3 Ιωάν. 15:6 Εάν τις δεν μείνη εν εμοί, ρίπτεται έξω ως το κλήμα και ξηραίνεται, και συνάγουσιν αυτά και ρίπτουσιν εις το πυρ, και καίονται. Αν δεν μείνεις μέσα στο Χριστό, πετιέσαι έξω. Δηλαδή χάνεις τη σωτηρία σου.

4 1Τιμ. 4:1 Το δε Πνεύμα ρητώς λέγει ότι εν υστέροις καιροίς θέλουσιν αποστατήσει τινές από της πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων, Το Άγιο Πνεύμα ρητά λοιπόν λέγει ότι, κάποιοι θα χάσουν τη σωτηρία τους επειδή δεν θα προσέξουν και θα πλανηθούν με εξωβιβλικές διδασκαλίες.

5 Λουκ. 12:46 θέλει ελθεί ο κύριος του δούλου εκείνου, καθ' ην ημέραν δεν προσμένει και καθ' ην ώραν δεν εξεύρει, και θέλει αποχωρίσει αυτόν, και το μέρος αυτού θέλει θέσει μετά των απίστων. Ο δούλος αυτός είναι άνθρωπος του Θεού και όμως λόγω της συμπεριφοράς και της ζωής του θα χάσει τη σωτηρία του.

6 Ρωμ. 11:22 Ιδέ λοιπόν την χρηστότητα και την αυστηρότητα του Θεού, επί μεν τους πεσόντας την αυστηρότητα, επί σε δε την χρηστότητα, εάν επιμείνης εις την χρηστότητα· διότι άλλως και συ θέλεις αποκοπή. Εδώ έχουμε σαφή προειδοποίηση για κίνδυνο να χάσει ο πιστός τη σωτηρία του.

7 Κολ. 1:22-23 τώρα όμως διήλλαξε προς εαυτόν διά του σώματος της σαρκός αυτού διά του θανάτου, διά να σας παραστήση ενώπιον αυτού αγίους και αμώμους και ανεγκλήτους, εάν επιμένητε εις την πίστιν, τεθεμελιωμένοι και στερεοί και μη μετακινούμενοι από της ελπίδος του ευαγγελίου, το οποίον ηκούσατε, του κηρυχθέντος εις πάσαν την κτίσιν την υπό τον ουρανόν, του οποίου εγώ ο Παύλος έγεινα υπηρέτης. Τι θα γίνει αν κάποιος δεν επιμείνει στην πίστη; Εννοείται ότι θα χάσει τη σωτηρία του.

8 1Πέτ. 5:8 Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε· διότι ο αντίδικός σας διάβολος ως λέων ωρυόμενος περιέρχεται ζητών τίνα να καταπίη· Τι σημαίνει να τον καταπιεί; Να χάσει τη σωτηρία του! Δεν κινδυνολογεί εδώ ο Παύλος με ανύπαρκτους κινδύνους. Αλλά κίνδυνο υπαρκτό και φοβερό. Ο διάβολος δεν παίζει. Είναι ανθρωποκτόνος και προσπαθεί να εξοντώσει τον άνθρωπο.

9 2Πέτ. 2:20-22 Επειδή εάν αφού απέφυγον τα μολύσματα του κόσμου διά της επιγνώσεως του Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού, ενεπλέχθησαν πάλιν εις ταύτα και νικώνται, έγειναν εις αυτούς τα έσχατα χειρότερα των πρώτων. Επειδή καλήτερον ήτο εις αυτούς να μη γνωρίσωσι την οδόν της δικαιοσύνης, παρά αφού εγνώρισαν να επιστρέψωσιν εκ της παραδοθείσης εις αυτούς αγίας εντολής. Συνέβη δε εις αυτούς το της αληθινής παροιμίας, Ο κύων επέστρεψεν εις το ίδιον αυτού εξέρασμα, και, Ο χοίρος λουσθείς επέστρεψεν εις το κύλισμα του βορβόρου. Εδώ έχουμε άτομα που γνώρισαν την αλήθεια και έχασαν τη σωτηρία τους.

10 Αποκ. 3:2 Γίνου άγρυπνος και στήριξον τα λοιπά, τα οποία μέλλουσι να αποθάνωσι· διότι δεν εύρηκα τα έργα σου τέλεια ενώπιον του Θεού. Και εδώ επισημαίνεται ο κίνδυνος να χάσει ο πιστός τη σωτηρία του αν δεν προσέξει.

11 Αποκ. 3:5 Ο νικών, ούτος θέλει ενδυθή ιμάτια λευκά, και δεν θέλω εξαλείψει το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής, και θέλω ομολογήσει το όνομα αυτού ενώπιον του Πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει και η αντίθετη περίπτωση, δηλαδή κάποιου το όνομα να σβήσει από το βιβλίο της ζωής.

12 Αποκ. 22:19 και εάν τις αφαιρέση από των λόγων του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από του βιβλίου της ζωής και από της πόλεως της αγίας και των γεγραμμένων εν τω βιβλίω τούτω. Τι σημαίνει διαγραφή από το βιβλίο της ζωής; Χάνεις τη σωτηρία σου.

13 1Τιμ. 2:15 θέλει όμως σωθή διά της τεκνογονίας, εάν μείνωσιν εις την πίστιν και αγάπην και αγιασμόν μετά σωφροσύνης. Το «εάν» σημαίνει και το αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή εάν δεν μείνουν χάνουν τη σωτηρία.

14 Εβρ. 10:26-29 Διότι εάν ημείς αμαρτάνωμεν εκουσίως, αφού ελάβομεν την γνώσιν της αληθείας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά τις απεκδοχή κρίσεως και έξαψις πυρός, το οποίον μέλλει να κατατρώγη τους εναντίους. Εάν τις αθετήση τον νόμον του Μωϋσέως, επί δύο ή τριών μαρτύρων αποθνήσκει χωρίς έλεος· πόσον στοχάζεσθε χειροτέρας τιμωρίας θέλει κριθή άξιος ο καταπατήσας τον Υιόν του Θεού και νομίσας κοινόν το αίμα της διαθήκης, με το οποίον ηγιάσθη, και υβρίσας το Πνεύμα της χάριτος; Μπορεί να γνώρισες την αλήθεια, αλλά αν αμαρτάνεις χάνεις τη σωτηρία σου και έχεις την ίδια κατάληξη με τους απίστους.

15 1Κορ. 11:32 αλλ' όταν κρινώμεθα, παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, διά να μη κατακριθώμεν μετά του κόσμου. Υπάρχει ο κίνδυνος λοιπόν να κατακριθούμε μετά του κόσμου. Αυτό σημαίνει να χάσουμε τη σωτηρία μας. Στα παραπάνω λόγια ο Παύλος συμπεριλαμβάνει και τον εαυτό του.

16 1Κορ. 8:11 Και διά την γνώσιν σου θέλει απολεσθή ο ασθενής αδελφός, διά τον οποίον ο Χριστός απέθανεν. Εδώ επισημαίνεται ο κίνδυνος κάποιος πιστός να σκανδαλιστεί και να απολεστεί(δηλαδή να χάσει τη σωτηρία του).

17 Φιλ. 2:12 Ώστε, αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, ουχί ως εν τη παρουσία μου μόνον, αλλά τώρα πολύ περισσότερον εν τη απουσία μου, μετά φόβου και τρόμου εργάζεσθε την εαυτών σωτηρίαν· Εδώ επισημαίνεται ο κίνδυνος να χάσει κάποιος πιστός τη σωτηρία του.

18 Εβρ. 2:1-3 1 Διά τούτο πρέπει ημείς να προσέχωμεν περισσότερον εις όσα ηκούσαμεν, διά να μη εκπέσωμέν ποτέ. 2 Διότι εάν ο λόγος ο λαληθείς δι' αγγέλων έγεινε βέβαιος, και πάσα παράβασις και παρακοή έλαβε δικαίαν μισθαποδοσίαν, 3 πως ημείς θέλομεν εκφύγει, εάν αμελήσωμεν τόσον μεγάλην σωτηρίαν; ήτις αρχίσασα να λαλήται διά του Κυρίου, εβεβαιώθη εις ημάς υπό των ακουσάντων, Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος να εκπέσουμε εάν αμελήσουμε. Δηλαδή να χάσουμε τη σωτηρία μας.

19 Εβρ. 3:14 διότι μέτοχοι εγείναμεν του Χριστού, εάν κρατήσωμεν μέχρι τέλους βεβαίαν την αρχήν της πεποιθήσεως, Το «εάν» σημαίνει και το αντίθετο αποτέλεσμα.

20 Εβρ. 3:12 προσέχετε, αδελφοί, να μη υπάρχη εις μήδενα από σας πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήση από Θεού ζώντος, Ασφαλώς ο κίνδυνος είναι πραγματικός. Δηλαδή να αποστατήσει κάποιος πιστός και να χάσει τη σωτηρία του.

21 Εβρ. 3:6 ο δε Χριστός ως Υιός επί τον οίκον αυτού, του οποίου ημείς είμεθα οίκος, εάν κρατήσωμεν μέχρι τέλους βεβαίαν την παρρησίαν και το καύχημα της ελπίδος. Πάλι το «εάν» σημαίνει και την αντίθετη περίπτωση.

22 Εβρ. 12:13 και κάμετε εις τους πόδας σας ευθείας οδούς, διά να μη εκτραπή το χωλόν, αλλά μάλλον να θεραπευθή. Ήδη είναι χωλό. Αν εκτραπεί, πιο θα είναι το αποτέλεσμα; Ασφαλώς η απώλεια.

23 Εβρ. 12:28-29 28 Διά τούτο παραλαμβάνοντες βασιλείαν ασάλευτον, ας κρατώμεν την χάριν, διά της οποίας να λατρεύωμεν ευαρέστως τον Θεόν με σέβας και ευλάβειαν. 29 Διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλίσκον. Αν δεν κρατήσουμε τη χάρη, η προειδοποίηση ότι θα αντιμετωπίσουμε έναν Θεό που είναι πυρ καταναλίσκον. Δηλαδή θα χάσουμε τη σωτηρία.

24 Εβρ. 6:4-8 Διότι αδύνατον είναι οι άπαξ φωτισθέντες και γευθέντες της επουρανίου δωρεάς και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και γευθέντες τον καλόν λόγον του Θεού και τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος, και έπειτα παραπεσόντες, αδύνατον να ανακαινισθώσι πάλιν εις μετάνοιαν,

25 Ιακ. 5:19-20 Αδελφοί, εάν τις μεταξύ σας αποπλανηθή από της αληθείας, και επιστρέψη τις αυτόν, ας εξεύρη ότι ο επιστρέψας αμαρτωλόν από της πλάνης της οδού αυτού θέλει σώσει ψυχήν εκ θανάτου και θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Αποπλάνηση από την αλήθεια σημαίνει θάνατος. Δηλαδή αν παραμείνει στην αμαρτία χάνει τη σωτηρία του.

26 Ιούδ. 1:21 φυλάξατε εαυτούς εις την αγάπην του Θεού, προσμένοντες το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις ζωήν αιώνιον. Ο κίνδυνος είναι πραγματικός, αλλιώς δεν χρειαζόταν προτροπή και προειδοποίηση.

27 1Τιμ. 1:19-20 19 έχων πίστιν και αγαθήν συνείδησιν, την οποίαν τινές αποβαλόντες εναυάγησαν εις την πίστιν· 20 εκ των οποίων είναι ο Υμέναιος και Αλέξανδρος, τους οποίους παρέδωκα εις τον Σατανάν, διά να μάθωσι να μη βλασφημώσι. Το να αποβάλλεις την πίστη σημαίνει ναυάγιο, δηλαδή χάνεις τη σωτηρία σου.

28 1Τιμ. 3:6 να μη ήναι νεοκατήχητος, διά να μη υπερηφανευθή και πέση εις την καταδίκην του διαβόλου. Προειδοποίηση και εδώ για το μεγάλο κίνδυνο. Πρέπει η εκκλησία να προστατεύει τους νεοκατήχητους.

29 1Τιμ. 4:16 Πρόσεχε εις σεαυτόν και εις την διδασκαλίαν, επίμενε εις αυτά· διότι τούτο πράττων και σεαυτόν θέλεις σώσει και τους ακούοντάς σε. Αν λοιπόν δεν προσέξει θα συμβεί το αντίθετο αποτέλεσμα.

30 1Τιμ. 5:15 Διότι εξετράπησαν ήδη τινές οπίσω του Σατανά. Εδώ έχουμε παραδείγματα πιστών που έχασαν τη σωτηρία τους.

31 1Τιμ. 6:10 Διότι ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία, την οποίαν τινές ορεγόμενοι απεπλανήθησαν από της πίστεως και διεπέρασαν εαυτούς με οδύνας πολλάς. Εδώ αναφέρεται σε «τινές» που έχασαν τη σωτηρία τους.

32 1Τιμ. 6:12 Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως· κράτει την αιώνιον ζωήν, εις την οποίαν και προσεκλήθης και ώμολόγησας την καλήν ομολογίαν ενώπιον πολλών μαρτύρων. Αν δεν αγωνιστής και δεν κρατήσεις, θα συμβεί το αντίθετο αποτέλεσμα. Θα χάσεις την πίστη και την αιώνια ζωή. Δηλαδή τη σωτηρία.

33 1Τιμ. 6:21 την οποίαν τινές επαγγελλόμενοι επλανήθησαν κατά την πίστιν. Η χάρις είη μετά σού· αμήν. Ο Παύλος είχε παραδείγματα πιστών που έχασαν τη σωτηρία τους.

34 2Τιμ. 2:18 οίτινες απεπλανήθησαν από της αληθείας, λέγοντες ότι έγεινεν ήδη η ανάστασις, και ανατρέπουσι την πίστιν τινών. Με μια διδασκαλία πλάνης ξέφυγαν από την αλήθεια. Έχασαν τη σωτηρία τους, διότι επέμεναν στην πλάνη τους, παρασέρνοντας και άλλους πιστούς στη πλάνη τους.

35 2Τιμ. 4:10 διότι ο Δημάς με εγκατέλιπεν, αγαπήσας τον παρόντα κόσμον, και απήλθεν εις θεσσαλονίκην, ο Κρήσκης εις Γαλατίαν, ο Τίτος εις Δαλματίαν· Συνεργάτης του Παύλου. Και όμως έχασε την σωτηρία του και κατέληξε στον κόσμο σαν ένας άπιστος.

36 2Ιωάν. 1:9 Πας όστις παραβαίνει και δεν μένει εν τη διδαχή του Χριστού Θεόν δεν έχει· ο μένων εν τη διδαχή του Χριστού, ούτος έχει και τον Πατέρα και τον Υιόν. Αν λοιπόν κάποιος πιστός δεν μείνει στη διδαχή του Χριστού, δεν θα έχει πλέον τον Θεό, άρα θα χάσει τη σωτηρία του.

37 Λουκ. 13:24 Αγωνίζεσθε να εισέλθητε διά της στενής πύλης· διότι πολλοί, σας λέγω, θέλουσι ζητήσει να εισέλθωσι και δεν θέλουσι δυνηθή. Αν λοιπόν κάποιος πιστός σταματήσει να αγωνίζεται, θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

38 Λουκ. 17:32 Ενθυμείσθε την γυναίκα του Λωτ. Να θυμόμαστε τη γυναίκα του Λώτ, σημαίνει προειδοποίηση για να μη χάσουμε τη σωτηρία μας.

39 Ματθ. 18:15-17 15 Εάν δε αμαρτήση εις σε ο αδελφός σου, ύπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου· εάν σου ακούση, εκέρδησας τον αδελφόν σου· 16 εάν όμως δεν ακούση, παράλαβε μετά σου έτι ένα ή δύο, διά να βεβαιωθή πας λόγος επί στόματος δύο μαρτύρων ή τριών. 17 Και εάν παρακούση αυτών, ειπέ τούτο προς την εκκλησίαν· αλλ' εάν και της εκκλησίας παρακούση, ας είναι εις σε ως ο εθνικός και ο τελώνης. Η εμμονή στην αμαρτία, σημαίνει «Εθνικός», «τελώνης» δηλαδή αμαρτωλός, άπιστος, χωρίς σωτηρία.

40 Ματθ. 25:10 Ενώ δε απήρχοντο διά να αγοράσωσιν, ήλθεν ο νυμφίος και αι έτοιμοι εισήλθον μετ' αυτού εις τους γάμους, και εκλείσθη η θύρα. Πρέπει λοιπόν να είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος, αλλιώς αλλοίμονο!

41 2Πέτ. 2:15 αφήσαντες την ευθείαν οδόν, επλανήθησαν και ηκολούθησαν την οδόν του Βαλαάμ υιού του Βοσόρ, όστις ηγάπησε τον μισθόν της αδικίας, Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος να αφήσεις την ευθεία οδό και να πλανηθείς αν δεν προσέξεις και να χάσεις τη σωτηρία σου.

42 2Πέτ. 3:17 Σεις λοιπόν, αγαπητοί, προγνωρίζοντες ταύτα φυλάττεσθε, διά να μη παρασυρθήτε με την πλάνην των ανόμων και εκπέσητε από τον στηριγμόν σας, Ο Θεός λοιπόν δια του Παύλου μας ενημερώνει για τον κίνδυνο. Υποχρέωσή μας είναι να αγρυπνούμε και να προσέχουμε. Αλλιώς θα χάσουμε τη σωτηρία μας.

43 Έξ. 32:33 Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Όστις ημάρτησεν εναντίον εμού, τούτον θέλω εξαλείψει εκ της βίβλου μου· Δεν μπορείς να αμαρτάνεις και να παραμένεις μέσα στο Θεό. Πρέπει να το καταλάβουμε πως η αμαρτία μας χωρίζει από το Θεό. Ούτε μπορεί να μας βλέπει με την αμαρτία μας, όπως δεν μπορούσε να δει και τον Υιό Του πάνω στο Σταυρό.

44 Δευτ. 29:19-21 και όταν ακούη τους λόγους της κατάρας ταύτης, να μακαρίζη εαυτόν εν τη καρδία αυτού, λέγων, Εγώ θέλω έχει ειρήνην, καίτοι περιπατών εν τη αποπλανήσει της καρδίας μου, προσθέτων μέθην εις την δίψαν· δεν θέλει σπλαγχνισθή αυτόν ο Κύριος, αλλά τότε η οργή του Κυρίου και ο ζήλος αυτού θέλουσιν εξαφθή κατά του ανθρώπου εκείνου· και πάσαι αι κατάραι αι γεγραμμέναι εν τω βιβλίω τούτω θέλουσι πέσει επ' αυτόν, και ο Κύριος θέλει εξαλείψει το όνομα αυτού υποκάτωθεν του ουρανού. Και θέλει αποχωρίσει αυτόν ο Κύριος προς απώλειαν από πασών των φυλών του Ισραήλ, κατά πάσας τας κατάρας της διαθήκης τας γεγραμμένας εν τούτω τω βιβλίω του νόμου· Αυτή είναι η ηθική γραμμή του θεού. Δεν θέλει να έχει σχέσεις με ένα άτομο που αμαρτάνει και θέλει να ζει στην πλάνη.

45 Ιεζ. 18:24 Όταν όμως ο δίκαιος επιστραφή από της δικαιοσύνης αυτού και πράξη αδικίαν και πράξη κατά πάντα τα βδελύγματα τα οποία ο άνομος πράττει, τότε θέλει ζήσει; Πάσα η δικαιοσύνη αυτού, την οποίαν έκαμε, δεν θέλει μνημονευθή· εν τη ανομία αυτού την οποίαν ηνόμησε και εν τη αμαρτία αυτού, την οποίαν ημάρτησεν, εν αυταίς θέλει αποθάνει. Δεν υπάρχει προηγούμενος έντιμος βίος για τον Θεό. Αμαρτάνεις και επιμένεις στην αμαρτία σου, για τον Θεό είσαι νεκρός.

46 Ιεζ. 33:13 Όταν είπω προς τον δίκαιον ότι θέλει εξάπαντος ζήσει, και αυτός θαρρών εις την δικαιοσύνην αυτού πράξη αδικίαν, άπασα η δικαιοσύνη αυτού δεν θέλει μνημονευθή· και εν τη αδικία αυτού την οποίαν έπραξεν, εν αυτή θέλει αποθάνει. Παρομοίως, όπως και παραπάνω.

47 Ιακ. 5:9 Μη στενάζετε κατ' αλλήλων, αδελφοί, διά να μη κατακριθήτε· ιδού, ο κριτής ίσταται έμπροσθεν των θυρών. Και πάλι προειδοποίηση για τον κίνδυνο να κατακριθούμε, που σημαίνει να χάσουμε τη σωτηρία.

48 1Τιμ. 5:11-12 11 Τας δε νεωτέρας χήρας απόβαλλε· διότι αφού εντρυφήσωσι κατά του Χριστού, θέλουσι να υπανδρεύωνται, 12 έχουσαι την καταδίκην, διότι ηθέτησαν την πρώτην πίστιν· Επειδή αθέτησαν την πίστη τους τις περιμένει καταδίκη. Δηλαδή έχασαν τη σωτηρία τους.

49 Παρ. 16:17 Η οδός των ευθέων είναι να εκκλίνωσιν από του κακού· όστις φυλάττει την οδόν αυτού, διατηρεί την ψυχήν αυτού. Αν δεν μείνεις μέσα στην αλήθεια σε όλη σου την υπόλοιπη ζωή, δεν θα διατηρήσεις την ψυχή σου, αλλά θα χάσεις τη σωτηρία σου.

50 Εβρ. 4:1 Ας φοβηθώμεν λοιπόν μήποτε, ενώ μένει εις ημάς επαγγελία να εισέλθωμεν εις την κατάπαυσιν αυτού, φανή τις εξ υμών ότι υστερήθη αυτής. Ακόμα μια προειδοποίηση.


Κατέβασμα ppt "Ιωάν. 15:2 Παν κλήμα εν εμοί μη φέρον καρπόν, εκκόπτει αυτό, και παν το φέρον καρπόν, καθαρίζει αυτό, διά να φέρη πλειότερον καρπόν. Αν δεν φέρεις καρπό,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google