Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Απομάκρυνση παγίων  Διακοπή εκμετάλλευσης Ενημέρωση του λογαριασμού των συσσωρευμένων αποσβέσεων με την απόσβεση για το διάστημα από την αρχή της τρέχουσας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Απομάκρυνση παγίων  Διακοπή εκμετάλλευσης Ενημέρωση του λογαριασμού των συσσωρευμένων αποσβέσεων με την απόσβεση για το διάστημα από την αρχή της τρέχουσας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Απομάκρυνση παγίων  Διακοπή εκμετάλλευσης Ενημέρωση του λογαριασμού των συσσωρευμένων αποσβέσεων με την απόσβεση για το διάστημα από την αρχή της τρέχουσας χρήσης μέχρι την ημέρα της απόσυρσης του παγίου Τα υπόλοιπα των λογαριασμών του παγίου και των συσσωρευμένων αποσβέσεων μεταφέρονται σε ειδικούς λογαριασμούς παγίων εκτός εκμετάλλευσης  Ακούσια απομάκρυνση Κλοπή ή ολική Καταστροφή  Το ύψος της (έκτακτης, μη λειτουργικής) ζημίας είναι ίσο με τη λογιστική αξία που έχει το πάγιο κατά την ημέρα της απομάκρυνσης του Μερική καταστροφή  Η (μη λειτουργική) ζημία είναι μικρότερη από τη λογιστική αξία κατά το ποσό των εσόδων που μπορεί να προέλθουν από την πώληση του κατεστραμμένου παγίου  Τα έσοδα καταχωρούνται στη πίστωση του λογαριασμού του παγίου  Εκούσια απομάκρυνση Πώληση Ανταλλαγή

2 2 Εκούσια απομάκρυνση  Πρέπει να υπολογισθεί η λογιστική αξία του παγίου κατά την ημέρα της απομάκρυνσης του Υπολογίζουμε την απόσβεση από την αρχή του έτους μέχρι τη στιγμή της απομάκρυνσης Μεταφέρουμε το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού ‘αποσβεσμενα …’ στον κύριο λογαριασμό του παγίου Μεταφέρουμε το υπόλοιπο της ‘πρόβλεψης για υποτίμηση ή απαξίωση του παγίου’ στην πίστωση του κύριου λογαριασμού του παγίου Μεταφέρουμε το υπόλοιπο της ‘επιχορήγησης παγίων επενδύσεων’ (εάν η κτήση του παγίου έχει επιχορηγηθεί) στην πίστωση του κύριου λογαριασμού του παγίου Το νέο μειωμένο χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού του παγίου δείχνει τη ζητούμενη λογιστική αξία  Συσχετίζεται η λογιστική αξία του παγίου με τα καθαρά έσοδα που προκύπτουν από την απομάκρυνσή του και προκύπτει ένα αποτέλεσμα

3 3 Εκούσια απομάκρυνση Τα Καθαρά έσοδα από την πώληση του πάγιου είναι ίσα με την τιμή πώλησης τοις μετρητοίς μειωμένη κατά το πόσο των εξόδων διάθεσης  Τα ακαθάριστα έσοδα (τιμή τοις μετρητοίς) καταχωρούνται στη πίστωση του λογαριασμού του παγίου  Τα έξοδα διάθεσης καταχωρούνται στην χρέωση του λογαριασμού του παγίου Τα Καθαρά έσοδα από την ανταλλαγή του παλαιού παγίου για την αγορά νέου παγίου είναι ίσα με την τρέχουσα τιμή του παλαιού παγίου μειωμένη κατά το πόσο των εξόδων που γίνονται για την ανάλλαγη του  Τρέχουσα είναι η τιμή στην οποία ο προμηθευτής του νέου παγίου αποκτά το παλαιό  Αν δεν είναι δυνατό να καθοριστεί η τρέχουσα τιμή του παλαιού παγίου, τότε θεωρείται ότι είναι ίση με την τιμή τοις μετρητοίς του νέου παγίου μειωμένη κατά το πόσο α) των μετρητών ή άλλων αξίων που εκχωρούνται στον προμηθευτή και β) των εξόδων που γίνονται για την απομάκρυνση του παλαιού παγίου  Το νέο υπόλοιπο του λογαριασμού δείχνει το αποτέλεσμα από την απομάκρυνση του παγίου Εάν είναι πιστωτικό, μεταφέρεται στην πίστωση του λογαριασμού μη λειτουργικού αποτελέσματος 81.03 Έκτακτα κέρδη Εάν είναι χρεωστικό, μεταφέρεται στην χρέωση του λογαριασμού 81.02 Έκτακτες ζημιές Εάν εφαρμόζονται τα ΔΛΠ, τότε μεταφέρεται σε λογαριασμό λειτουργικών αποτελεσμάτων

4 4 Εκούσια απομάκρυνση- Παράδειγμα πώλησης παγίου  Την 2/1/01 η ΧΨΩ ΑΕ αγόρασε ένα μηχάνημα αντί € 5.000 με μετρητά. Η υπολειμματική αξία υπολογίστηκε σε € 800 κι η ωφέλιμη ζωή σε 7 χρόνια.  Στις 30/6/06 η επιχείρηση πώλησε το μηχάνημα αντί € 2.000 και κατέβαλε € 100 για έξοδα πώλησης

5 5 Εκούσια απομάκρυνση- Παράδειγμα πώλησης παγίου Αποσβέσεις μηχανημάτων 300 Αποσβεσμένα μηχανήματα 300 Αποσβεσμένα μηχανήματα 3300 Μηχανήματα 3300 Μηχανήματα 100 Ταμείο 100 Ταμείο 2000 Μηχανήματα 1800 Έκτακτα κέρδη 200

6 6 Εκούσια απομάκρυνση- Παράδειγμα πώλησης παγίου Ταμείο 2000 Μηχανήματα 2000 Μηχανήματα 200 Έκτακτα κέρδη 200

7 7 Αποτίμηση παγίου ενεργητικού  Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώνται κατά προτίμηση στο κόστος κτήσης τους (ιστορικό κόστος) μειωμένο με το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεις  Εναλλακτικά τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώνται στην αναπροσαρμοσμένη αξία τους (τρέχουσα αξία) μειωμένη με το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων  Αναπροσαρμογές πρέπει να γίνονται αρκετά τακτικά

8 8 Αποτίμηση παγίου ενεργητικού-Μείωση της αξίας παγίων στοιχείων  Τα ΔΛΠ και το ΕΓΛΣ ορίζουν ότι η αποτίμηση των παγίων γίνεται στο αρχικό κόστος κτήσης τους, μειωμένη με το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και με το ποσό της μείωσης της αξίας του (υποτιμήσεις και απαξιώσεις)  Υπάρχει μείωση της αξίας κάποιου παγίου εφόσον η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία του είναι μικρότερη από τη λογιστική του αξία  Σύμφωνα με το ΕΓΛΣ η ζημία από τη μείωση της αξίας παγίων καταχωρείται στη χρέωση του 83.10 (Ζημία από) Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων παγίων στοιχείων με πίστωση του 44.10 Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων παγίων στοιχείων Ο 44.10 είναι αντίθετος λογαριασμός του παγίου Ο 83.10 κλείνει στον 86 αποτέλεσμα χρήσης  Αν παύσουν να συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους μειώθηκε η αξία ενός πάγιου και αυτό επανακτήσει την αρχική του αξία, τότε το υπόλοιπο του 44.10 μεταφέρεται στην πίστωση του 86, ως μη λειτουργικό κέρδος Εξαίρεση αποτελεί η φήμη και πελατεία

9 9 Αποτίμηση παγίου ενεργητικού-Μείωση της αξίας παγίων στοιχείων  Σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 ζημία από τη μείωση της αξίας ενός παγίου (απομείωση) υπάρχει όταν το ανακτήσιμο ποσό του παγίου στοιχείου είναι μικρότερο από τη λογιστική του αξία Το ανακτήσιμο ποσό αποτιμάται ως η υψηλότερη αξία μεταξύ:  Καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας  Αξία λόγω χρήσης (παρούσα αξία των ταμειακών ροών από την εκμετάλλευση του παγίου)  Σε αυτή την περίπτωση η λογιστική αξία του παγίου πρέπει να μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό του  Η ζημία από τη μείωση της αξίας παγίων (απομείωση) πρέπει να καταχωρείται ως έξοδο (με πίστωση του λογαριασμού του παγίου ή των σωρευμένων αποσβέσεων)  Εκτός εάν ο λογαριασμός καθαρής θέσης 41.07 Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων εμφανίζει πιστωτικό υπόλοιπο Στην περίπτωση αυτή πρώτα μειώνεται (χρεώνεται) το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού και η τυχόν εναπομένουσα μείωση αξίας μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσης

10 10 Αποτίμηση παγίου ενεργητικού-Αύξηση της αξίας παγίων στοιχείων  Σε περιόδους πληθωρισμού, διευρύνεται η απόκλιση της τρέχουσας αξίας από το κόστος κτήσης  Το ΔΛΠ 16 αντιμετωπίζει αυτό το θέμα επιτρέποντας την αποτίμηση των παγίων στην τρέχουσα αξία τους  Πρόκειται για μια διαδικασία τιμαριθμικής αναπροσαρμογής της λογιστικής αξίας σε τακτά χρονικά διαστήματα  Όταν η λογιστική αξία ενός παγίου στοιχείου αυξάνεται λόγω αναπροσαρμογής, η αύξηση πρέπει να πιστώνεται σε λογαριασμό καθαρής θέσης 41.07 Διαφορές από αναπροσαρμογή λοιπών περιουσιακών στοιχείων με χρέωση του λογαριασμού του παγίου


Κατέβασμα ppt "1 Απομάκρυνση παγίων  Διακοπή εκμετάλλευσης Ενημέρωση του λογαριασμού των συσσωρευμένων αποσβέσεων με την απόσβεση για το διάστημα από την αρχή της τρέχουσας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google