Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ERASMUS+ Υποβολή Τελικών Εκθέσεων για Στρατηγικές Συμπράξεις στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία Λευκωσία, 19 Μαΐου 2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ERASMUS+ Υποβολή Τελικών Εκθέσεων για Στρατηγικές Συμπράξεις στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία Λευκωσία, 19 Μαΐου 2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ERASMUS+ Υποβολή Τελικών Εκθέσεων για Στρατηγικές Συμπράξεις στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία Λευκωσία, 19 Μαΐου 2016 Μαρία Χατζηγεωργίου ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης

2 Mobility Tool Καταχώρηση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες που έγιναν Υποβολή ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων Erasmus+ Project Results Platform – Dissemination Platform Καταχώρηση αποτελεσμάτων του σχεδίου 2 Online εργαλεία

3 Τελική έκθεση Τελική Επιχορήγηση βάσει:  επιλέξιμων δραστηριοτήτων  υποστηρικτικών αρχείων Πιθανή μείωση επιχορήγησης λόγω  φτωχής/μερικής/αργοπορημένης εφαρμογής του Σχεδίου και των αποτελεσμάτων του  ως αποτέλεσμα επί-τόπου ελέγχου 3 Αξιολόγηση τελικής έκθεσης Τελική πληρωμή εφόσον υφίσταται

4 Αξιολόγηση Τελικής Έκθεσης Βαθμολογία τελικών εκθέσεων  Μέγιστος βαθμός:100 μονάδες  Πάνω από 75 μονάδες: πολύ καλό προς άριστο και τα αποτελέσματά του αξίζουν να διαδοθούν ευρέως  Μεταξύ 50 και 75 μονάδες: μέτριο προς καλό  Κάτω από 50 μονάδες: σοβαρές ανησυχίες αναφορικά με την ποιότητα. Συνέπειες: Μείωση κονδυλίου (Παράρτημα ΙΙΙ της Συμφωνίας Επιχορήγησης)

5 Assessment criteria Assessment criteria Award CriterionMaximum points Relevance of the project20 Quality of the project implementation25 Quality of the project team and the cooperation arrangements 15 Impact and dissemination40

6 Ποσοστό μείωσης του συνόλου της επιχορήγησης που αφορούν τις επιλέξιμες δραστηριότητες για φτωχή/μερική/αργοπορημένη εφαρμογή του Σχεδίου και των αποτελεσμάτων του:  25% - τουλάχιστον 40 και κάτω από 50 βαθμούς  50% - τουλάχιστον 25 και κάτω από 40 βαθμούς  75% - για κάτω από 25 βαθμούς

7 Budget Headings  Project management and implementation  Transnational project meetings  Intellectual outputs  Multiplier events  Learning/teaching/training activities  Special needs  Exceptional costs Όλα στη βάση μοναδιαίου κόστους εκτός από τα Special Needs και Exceptional Costs 7

8 Project management and implementation  Μοναδιαίο κόστος κατά μήνα για συντονισμό, επικοινωνία, μικρά παραδοτέα, δραστηριότητες διάδοσης του σχεδίου, ασφάλιση συμμετεχόντων  Δίνεται εφόσον οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα είναι αυτά που είχαν αναφερθεί στην αίτηση Απόδειξη: Τελική Έκθεση|Dissemination platform| checks and audits 8

9 Transnational project meetings  Μόνο συμμετέχοντες οργανισμοί – τα άτομα που συμμετέχουν πρέπει να σχετίζονται επίσημα με τους οργανισμούς (formal link).  Το ποσό συμπεριλαμβάνει έξοδα ταξιδίου και διαβίωσης και δεν έχει σχέση η διάρκεια  Συμμετοχή σε PM εντός της ίδιας χώρας όταν υπάρχουν συμμετέχοντες από τουλάχιστον δύο Χώρες του Προγράμματος που συμμετέχουν στο Σχέδιο και η απόσταση μεταξύ των δύο τοποθεσιών είναι τουλάχιστον 100χλμ (online distance calculator) Υποστηρικτικά Αρχεία Πιστοποιητικό συμμετοχής που εκδίδεται και υπογράφεται από το φιλοξενούν ίδρυμα με το όνομα του συμμετέχοντα, το σκοπός της δραστηριότητας και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της δραστηριότητας 9

10 Intellectual Outputs (IOs)  Μόνο το προσωπικό των οργανισμών δουλεύει στα IΟs. Δεν γίνεται υπεργολαβία Οι κατηγορίες “manager” και “administrative staff” χρησιμοποιούνται μόνο εάν έχουν εγκριθεί από την ΕΥ. Υποστηρικτικά Αρχεία  Το ίδιο το IO (Dissemination Platform) το οποίο αξιολογείται ως προς την ποιότητά του  Timesheets ανά άτομο (όνομα, κατηγορία προσωπικού, ημερομηνίες, συνολικός αριθμός ημερών) υπογεγραμμένα από τους «εργαζόμενους» και τον νόμιμο εκπρόσωπο του οργανισμού  Αποδεικτικό σχέσης μεταξύ ατόμου και οργανισμού (συμβόλαιο εργοδότησης, Payslips, κλπ) 10

11 Multiplier events  Συμμετέχοντες ΜΟΝΟ άτομα που δεν ανήκουν στα εταιρικά ιδρύματα (locals και internationals)  Εάν κάποια από τα εγκεκριμένα IOs δεν έχουν υλοποιηθεί τότε και τα σχετικά Multiplier Events δεν θα θεωρούνται επιλέξιμα. Προσοχή στην περίπτωση που ένα ΜΕ αφορά πέραν του ενός ΙΟ Υποστηρικτικά Αρχεία Πρόσκληση και πρόγραμμα εκδήλωσης Υλικό που χρησιμοποιήθηκε κατά την εκδήλωση Υπογεγραμμένο παρουσιολόγιο με τίτλο, ημερομηνία και τόπο διεξαγωγής εκδήλωσης και για κάθε συμμετέχοντα το όνομα του, email, υπογραφή και όνομα και διεύθυνση του οργανισμού από τον οποίο προέρχεται. 11

12 LTT Activities Συμμετέχουν μόνο άτομα που επίσημα σχετίζονται με τους οργανισμούς (formal link) Επιλέξιμη διάρκεια – Δεν συμπεριλαμβάνει τις ημέρες ταξιδίου (+ 2 μέρες για πριν και μετά τη δραστηριότητα – individual support) Αναχώρηση από την τοποθεσία του οργανισμού αποστολής και άφιξη στην τοποθεσία του οργανισμού που διοργανώνει τη δραστηριότητα LTT μεταξύ οργανισμών στην ίδια χώρα: επιλέξιμη μόνο όταν περιλαμβάνει εταίρους από τουλάχιστον 2 Χώρες του Προγράμματος και η απόσταση μεταξύ των 2 οργανισμών είναι πέραν των 100χλμ. 12

13 Υποστηρικτικά Αρχεία Πιστοποιητικό συμμετοχής στη δραστηριότητα που εκδίδεται και υπογράφεται από τον οργανισμό υποδοχής και στο οποίο αναγράφονται: – Το όνομα του συμμετέχοντα – Ο σκοπός της δραστηριότητας – Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δραστηριότητας 13

14 Special needs  Επιπρόσθετο κόστος που σχετίζεται με τη συμμετοχή ατόμων ή και των συνοδών τους σε Learning Teaching and Training Activities.  Στη βάση πραγματικών εξόδων.  Για το σκοπό αυτό φυλάσσονται και υποβάλλονται όλες οι αποδείξεις για τα επιπρόσθετα έξοδα που προκύπτουν 14

15 Exceptional costs Υπεργολαβία υπηρεσιών ή αγαθών (έξοδα απόσβεσης) που έχουν εγκριθεί από την ΕΥ  Ο εξοπλισμός δεν περιλαμβάνει εξοπλισμό γραφείου  Οι υπηρεσίες αφορούν δραστηριότητες που δεν μπορούν να υλοποιηθούν από τους ίδιους τους εταίρους.  Καλύπτεται το 75% του συνολικού κόστους εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό που έχει εγκριθεί και περιλαμβάνεται στη Συμφωνία Υποστηρικτικά Αρχεία  Συμφωνία μεταξύ δικαιούχου και οργανισμού που παρέχει την υπηρεσία/αγαθό  Απόδειξη πληρωμής  Αποδεικτικό προκήρυξης προσφορών (εκεί όπου απαιτείται) και αποδεικτικά ότι η προσφορά κατακυρώθηκε στον προσφοροδότη που προσέφερε την χαμηλότερη τιμή με την καλύτερη δυνατή ποιότητα 15

16 Μεταφορά κονδυλίων Χωρίς τροποποίηση της Συμφωνίας εφόσον οι κατηγορίες έχουν εγκριθεί από την ΕΥ και τηρούνται τα ακόλουθα: 20% μέγιστη αύξηση ή μείωση  Transnational Project Meetings  Intellectual Outputs  Multiplier Events  Learning/teaching/training activities 20% μέγιστη μείωση (ΌΧΙ αύξηση)  Project Management and Implementation  Exceptional Costs ΕΞΑΙΡΕΣΗ: μεταφορά ΠΡΟΣ την κατηγορία Special needs support έστω και εάν δεν έχουν εγκριθεί  δεν ισχύει ο περιορισμός του 20%. Μεταφορές ΑΠΟ αυτήν την κατηγορία δεν επιτρέπονται. 16

17 Τροποποίηση Συμφωνίας  Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις απαιτείται αίτημα από το δικαιούχο για έγκριση από την ΕΥ εκ των προτέρων. Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος προκύπτει και τροποποίηση της Συμφωνίας Επιχορήγησης (πριν τη δραστηριότητα και τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη του Σχεδίου)  Δεν γίνονται αλλαγές  Στο συνολικό ποσό της επιχορήγησης  Στο ποσοστό της συνεισφοράς της ΕΕ (δηλ. 75% των επιλέξιμων εξόδων σε περίπτωση Exceptional Costs)  Στα μέγιστα που προβλέπονται από τον Οδηγό Προγράμματος 17

18 Ερωτήσεις; Μαρία Χατζηγεωργίου ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης


Κατέβασμα ppt "1 ERASMUS+ Υποβολή Τελικών Εκθέσεων για Στρατηγικές Συμπράξεις στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία Λευκωσία, 19 Μαΐου 2016."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google