Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΣτΕ ΕΑ 141/2010 11.05.2016. Εκτελεστότητα Θεμελιώδες εννοιολογικό στοιχείο της διοικητικής πράξης Διαφοροποιεί τις ΔΠ από άλλες πράξεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΣτΕ ΕΑ 141/2010 11.05.2016. Εκτελεστότητα Θεμελιώδες εννοιολογικό στοιχείο της διοικητικής πράξης Διαφοροποιεί τις ΔΠ από άλλες πράξεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΣτΕ ΕΑ 141/2010 11.05.2016

2 Εκτελεστότητα Θεμελιώδες εννοιολογικό στοιχείο της διοικητικής πράξης Διαφοροποιεί τις ΔΠ από άλλες πράξεις της Διοίκησης Έννοια: Υποχρέωση συμμόρφωσης και εφαρμογής για όλους (εκτός εάν έχει δυνητικό περιεχόμενο) – Δεσμευτικότητα χωρίς άλλη διαδικασία από την ολοκλήρωση της διοικητικής πράξης και εφεξής, χωρίς να απαιτείται δικαστική απόφαση ή άλλος τύπος Αντίθετη ρύθμιση από ό,τι στο ιδιωτικό δίκαιο, όπου απαγορεύεται η αυτοδικία (βλ. ά. 282 ΑΚ) για την ικανοποίηση αξιώσεων – αγωγή και αναγκαστική εκτέλεση ΚΠολΔ – Ισχύει τόσο για τους διοικούμενους όσο και για τη Διοίκηση

3 Διασφάλιση εκτελεστότητας Κυρώσεις (διοικητικός καταναγκασμός με ευρεία έννοια) – ποινικές, αστικές, διοικητικές, πειθαρχικές ποινές – Όπως προβλέπεται σε γενικές ή ειδικές διατάξεις Διοικητικός καταναγκασμός με στενή έννοια: – Εκτέλεση πράξης από τη Διοίκηση/ άρση της πραγματικής κατάστασης με μέσα της Διοίκησης / αναπληρωματική εκτέλεση Οι δαπάνες επιρρίπτονται σε αυτόν που υποχρεούται – Εξαναγκασμός διοικούμενου προς συμμόρφωση με χρήση άμεσης υλικής βίας (συνδρομή αστυνομικής αρχής)

4 Αναστολή εκτελέσεως Όχι αυτοδικαίως Εκτός εάν προβλέπεται ρητά (π.χ. αποφάσεις που προσβάλλονται με υπαλληλική προσφυγή κατά ά. 42 ΠΔ 18/1989 - 103 Σ) Με απόφαση της Διοίκησης – Βλ. ά. 26 ΚΔΔ, ά. 52 παρ.1 ΠΔ 18/1989 – Ιδιαιτερότητες: Φορολογικές διαφορές - ά. 63 ΚΦΔ Δικαστική αναστολή: ά. 52 ΠΔ 18/1989, 200 επ. ΚΔΔικον Η αναστολή δεν θίγει το κύρος της πράξης

5 Προσωρινή δικαστική προστασία – αιτήσεις ακυρώσεως Η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα – Εξαίρεση: ά. 52 Α ΠΔ 18/1989 (άδεια οικοδομική κατά τις διατάξεις για εκτός σχεδίου δόμηση) Χορήγηση αναστολής με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση σε Συμβούλιο (ά. 52 παρ. 2 ΠΔ 18/1989 Συνδέεται με το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα για δικαστική προστασία (ΕΔΔΑ και ά. 20 παρ. 1 Σ και προκειμένου για διατάξεις ΕΕ – διασφάλιση πλήρους αποτελεσματικότητας)

6 Διαδικασία – προϋποθέσεις ΕΑ σε συμβούλιο Ρητές, θετικές ατομικές διοικητικές πράξεις κατά το μέρος που δεν έχουν εκτελεστεί κατά σημαντικό τμήμα Βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη (άμεση και συγκεκριμένη, όχι σε δικαίωμα τρίτου, απόδειξη) – όχι εάν δημόσιο συμφέρον ή προδήλως αβάσιμη ή απαράδεκτη αίτηση Προδήλως βάσιμο Όχι μόνον αναστολή αλλά και κάθε κατάλληλο μέτρο κατά περίπτωση

7 Προσωρινή δικαστική προστασία σε διαφορές ουσίας – αναστολή εκτελέσεως Συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση δικαστηρίου Δικαστήριο αρμόδιο για την προσφυγή (παραπομπή) σε συμβούλιο Ανεπανόρθωτη βλάβη (επίκληση και απόδειξη) ή προδήλως βάσιμο Απόρριψη εάν προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη ή δημόσιο συμφέρον ή ανακριβής δήλωση ά. 203 ΚΔΔικον για φορολογικές / τελωνειακές διαφορές Εκτός από αναστολή και κάθε κατάλληλο μέτρο κατά περίπτωση Ιδιαιτερότητες: χρηματικές διαφορές (αναστολή μόνον αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, δήλωση για περιουσιακή κατάσταση και παγκόσμιο εισόδημα)

8 ΣΤΕ (ΕΑ) 141/2010

9 Ιστορικό 1991: ΚΥΑ ΕΠΟ για επιμέρους τεχνικά έργα σχεδίου εκτροπής ποταμού Αχελώου προς Θεσσαλία (φράγμα Συκιάς) – ακύρωση 1994: έλλειψη συνθετικής ΜΠΕ για το σύνολο επιμέρους έργων – εκτίμηση συνολικής επίδρασης στο περιβάλλον ΚΥΑ 1995: νέα ΕΠΟ – ακύρωση 2000 (εναλλακτικές λύσεις) ΚΥΑ 2003 – ακύρωση 2005 (πρόγραμμα ανάπτυξης – διαχείρισης υδάτινων πόρων) Ακύρωση κατακύρωσης έργου φράγματος Συκιάς (2006) – διαταγή για διακοπή έργων στον ανάδοχο Ν. 3481/2006 – Σχέδια διαχείρισης υδάτων συγκεκριμένης λεκάνης απορροής μέχρι εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης και προστασίας υδάτων / δυνατότητα για έργα μεγάλης κλίμακας και εθνικής σημασίας για έγκριση με νόμο των σχεδίων / υπαγωγή εκτροπής Αχελώου – έγκριση σχεδίων διαχείρισης και ΠΟ- δυνατότητα συνέχισης έργων για ολοκλήρωση κατασκευής Έγγραφο ΕΥΔΕ κλήσης αναδόχου για συνέχιση εργασιών από ανάδοχο ενόψει διατάξεων νόμου – Είναι εκτελεστή διοικητική πράξη;

10 ΣτΕ (Ολ) 3053/2006 Το έγγραφο ΕΥΔΕ είναι εκτελεστή διοικητική πράξη γιατί επάγεται μεταβολή στο νομικό κόσμο, επιφέροντας δυσμενή για αιτούντες συνέπεια συνέχισης του έργου – Λειτουργική προσέγγιση έννοιας δπ – Αναγκαίο στοιχείο για εκτέλεση διατάξεων νόμου – Διασφάλιση δικαστικής προστασίας (6 ΕΣΔΑ+20.1 Σ) Εξετάζεται η νομιμότητα του συνολικού έργου Υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων σε ΔΕΕ για συμβατότητα διατάξεων Ν.3481/2006 με δίκαιο περιβάλλοντος ΕΕ (επιτρέπεται η εκτροπή και εάν ναι, μόνο για ύδρευση ή και για άλλους λόγους;)

11 Προσβαλλόμενες πράξεις με αίτηση αναστολής Έγγραφο ΕΥΔΕ 2006 ΕΠΟ με ένδυμα τυπικού νόμου Άδειες κατασκευής, αποπεράτωσης και λειτουργίας δημοπρατημένων έργων για ηλεκτροπαραγωγή με ένδυμα τυπικού νόμου Έγκριση σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής με ένδυμα τυπικού νόμου

12 Ερωτήματα Υπάρχει εν προκειμένω παραδεκτώς προσβαλλόμενη διοικητική πράξη; Νοείται δικαστική προστασία όταν έχει ήδη εκτελεστεί η πράξη κατά το μεγαλύτερο μέρος της; Δυσμενείς οικονομικές συνέπειες από διάλυση σύμβασης εργολαβίας; Ήδη ολοκληρωμένα υποέργα; Στάθμιση δημοσίου συμφέροντος;


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΣτΕ ΕΑ 141/2010 11.05.2016. Εκτελεστότητα Θεμελιώδες εννοιολογικό στοιχείο της διοικητικής πράξης Διαφοροποιεί τις ΔΠ από άλλες πράξεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google