Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ἡ ἀ γορ ά, ἀ γορ ᾶ ς market place. ὁ ἀ δελφ ό ς, ἀ δελφο ῦ brother.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ἡ ἀ γορ ά, ἀ γορ ᾶ ς market place. ὁ ἀ δελφ ό ς, ἀ δελφο ῦ brother."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ἡ ἀ γορ ά, ἀ γορ ᾶ ς market place

2 ὁ ἀ δελφ ό ς, ἀ δελφο ῦ brother

3 ὁ ἄ νθρωπος, ἀ νθρ ώ που man, human being

4 τ ὸ βιβλ ί ον, βιβλ ί ου book

5 τ ὸ δ ῶ ρον, δ ώ ρου gift; bribe (esp. in pl.)

6 εἰςεἰς into, to; for (purpose)

7 ἐ κ, ἐ ξ from, out of

8 ἐνἐν in

9 τ ὸ ἔ ργον, ἔ ργου work, deed

10 ὁ or ἡ θε ό ς, θεο ῦ god, goddess

11 κα ί (conj.) and (adv.) even, also

12 κα ί... both... and...

13 ὁ λ ό γος, λ ό γου word, speech, story

14 ἡ μ ά χη, μ ά χης battle

15 ἡ ν ῆ σος, ν ή σου island

16 ὁ, ἡ, τ ό the often shows possession

17 ἡ ὁ δ ό ς, ὁ δο ῦ road

18 ἡ ο ἰ κ ί α, ο ἰ κ ί ας house

19 ὁ Ὅ μηρος, Ὅ μ ή ρου Homer (epic poet)

20 παιδε ύ ει educates, teaches

21 π έ μπει sends

22 ἡ τ έ χνη, τ έ χνης art, skill, craft

23 ἡ χ ώ ρα, χ ώ ρας land, country

24 ἡ ψυχ ή, ψυχ ῆ ς soul

25 ὦ (used with vocative)


Κατέβασμα ppt "Ἡ ἀ γορ ά, ἀ γορ ᾶ ς market place. ὁ ἀ δελφ ό ς, ἀ δελφο ῦ brother."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google