Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ελεγκτικό Συνέδριο Επιχορηγήσεις Δήμων σε πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία Α. Σώκος Δ. Εισηγητής ΕλΣ Δ. Εισηγητής ΕλΣ Διημερίδα ΚΕΔΕ Αθήνα, 14 και15.4.2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ελεγκτικό Συνέδριο Επιχορηγήσεις Δήμων σε πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία Α. Σώκος Δ. Εισηγητής ΕλΣ Δ. Εισηγητής ΕλΣ Διημερίδα ΚΕΔΕ Αθήνα, 14 και15.4.2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ελεγκτικό Συνέδριο Επιχορηγήσεις Δήμων σε πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία Α. Σώκος Δ. Εισηγητής ΕλΣ Δ. Εισηγητής ΕλΣ Διημερίδα ΚΕΔΕ Αθήνα, 14 και15.4.2016

2 Ελεγκτικό Συνέδριο Επιχορηγήσεις Δήμων σε πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία Η επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων από τους δήμους αποτελεί μέσο για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων τους στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού. Απώτερος σκοπός είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών. Άρθρο 75 παρ. 1 περ. στ ΚΔΚ

3 Ελεγκτικό Συνέδριο Επιχορηγήσεις Δήμων σε πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία Το πλαίσιο του ελέγχου των επιχορηγήσεων διαμορφώνεται από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την κατάφαση της νομιμότητάς τους και τίθενται από το νόμο και εξειδικεύονται νομολογιακά από το ΕλΣ, υπό το πρίσμα των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της ειδικότητας των πιστώσεων.

4 Ελεγκτικό Συνέδριο Επιχορηγήσεις Δήμων σε πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία άρθρο 202 παρ. 1 ΚΔΚ, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 38 του ν. 4257/2014. άρθρο 202 παρ. 1 ΚΔΚ, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 38 του ν. 4257/2014. «1Α. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων: ί. …σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, ii. …, iv. σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στον οικείο Δήμο για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων,…

5 Ελεγκτικό Συνέδριο Επιχορηγήσεις Δήμων σε πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία Β. Η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν. Το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του δήμου….».

6 Ελεγκτικό Συνέδριο Επιχορηγήσεις Δήμων σε πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία Ειδικότερα Ειδικότερα: ο πολιτιστικός ή αθλητικός χαρακτήρας του συλλόγου πρέπει να προκύπτει από το καταστατικό του. προεχόντως πολιτιστικό ή αθλητικό χαρακτήρα πρέπει να έχουν και οι προς επιχορήγηση εκδηλώσεις του συλλόγου, οι οποίες ανταποκρίνονται στους πολιτιστικούς ή αθλητικούς σκοπούς του, όπως περιγράφονται στο καταστατικό.

7 Ελεγκτικό Συνέδριο Επιχορηγήσεις Δήμων σε πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία Ως πολιτιστικές νοούνται οι εκδηλώσεις που συμβάλλουν στην προαγωγή της πνευματικής και εν γένει πολιτιστικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων σε αυτές ατόμων, όπως διαλέξεις, παρακολούθηση ή συμμετοχή σε συζητήσεις με αντικείμενο τα γράμματα, τη μουσική και γενικά τις τέχνες, παρακολούθηση ή συμμετοχή σε θεατρικές ή μουσικές παραστάσεις ή εκδηλώσεις, επισκέψεις σε χώρους ιστορικού ή θρησκευτικού ενδιαφέροντος κ.λπ. ΕΣ Πρ. VII Τμ. 361/2010

8 Ελεγκτικό Συνέδριο Επιχορηγήσεις Δήμων σε πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία Έλεγχος επιχορηγήσεων γενικά. Άρθρο 41 Κώδικα Νόμων για το ΕλΣ Προϋποθέσεις: α ) Ο επιχορηγούμενος φορέας, ανεξαρτήτως της νομικής του μορφής, πρέπει να έχει υποβάλει δύο ξεχωριστούς απολογισμούς: πρώτον, απολογισμό της συνολικής οικονομικής του δραστηριότητας και δεύτερον απολογισμό της επιχορήγησης που τυχόν έλαβε κατά το προηγούμενο έτος. ΕΣ Πρ ΚΠΕΔ στο ΙV Τμήμα 54/2014, 185/2013

9 Ελεγκτικό Συνέδριο Επιχορηγήσεις Δήμων σε πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία β) Ο επιχορηγούμενος φορέας πρέπει να υποβάλει τους απολογισμούς στον εποπτεύοντα φορέα (ο οποίος στην περίπτωση των πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων είναι η Περιφέρεια, εντός της οποίας εδρεύουν) στον επιχορηγούντα φορέα στο ΕλΣ

10 Ελεγκτικό Συνέδριο Επιχορηγήσεις Δήμων σε πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία Νομολογιακές περιπτώσεις Νομολογιακές περιπτώσεις: δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά στην προετοιμασία και πραγματοποίηση συγκεκριμένων αθλητικών εκδηλώσεων, όπως έξοδα διαιτητών, ιατρών αγώνων, διαμόρφωση γηπέδων, ηχητική κάλυψη, κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων κ.α., επιχορηγούνται νομίμως. ΕΣ Πρ. ΚΠΕΔ στο VII Τμ. 169/2015, 66,67,68/2016

11 Ελεγκτικό Συνέδριο Επιχορηγήσεις Δήμων σε πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία Σε περιπτώσεις που τα έξοδα των εκδηλώσεων υπολείπονται της επιχορήγησης, αυτή είναι μη νόμιμη διότι καλύπτει και άλλες, μη προσδιορισθείσες ή και λειτουργικές ανάγκες του σωματείου. ΕΣ. Πρ. VII Τμ. 195/2010

12 Ελεγκτικό Συνέδριο Επιχορηγήσεις Δήμων σε πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία οι ανάγκες που πρόκειται να καλυφθούν πρέπει να συνδέονται αμέσως με αθλητικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς και δεν δύνανται τα σχετικά ποσά να διατεθούν για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. ΕΣ Πρ. VII Τμ. 346/2010, ΚΠΕΔ στο VII Τμ. 81/2013

13 Ελεγκτικό Συνέδριο Επιχορηγήσεις Δήμων σε πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία Στην έννοια των λειτουργικών αναγκών εμπίπτουν κυρίως τα πάγια έξοδα λειτουργίας του σωματείου (για παράδειγμα έξοδα ενοικίασης χώρων, έξοδα για πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ κ.α.).

14 Ελεγκτικό Συνέδριο Επιχορηγήσεις Δήμων σε πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία η αμοιβή γιατρού και τα έξοδα προμήθειας αναψυκτικών και νερών, τα έξοδα εντύπου υλικού** σε συγκεκριμένη περίπτωση καθώς και η διαμόρφωση γηπέδου, τα έξοδα ηχητικής κάλυψης, προμήθειας επάθλων, φανελών διαιτητών, ζωντανής μετάδοσης της διοργάνωσης μέσω internet *σε άλλη περίπτωση, κρίθηκε ότι αφορούσαν αποκλειστικά τη διοργάνωση και πραγματοποίηση συγκεκριμένων εκδηλώσεων και νομίμως επιχορηγήθηκαν. * ΕΣ Πρ.ΚΠΕΔ στο VII Τμ. 169/2015 ** ΕΣ Πρ. VII Τμ. 293/2011

15 Ελεγκτικό Συνέδριο Επιχορηγήσεις Δήμων σε πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία Προσήκον μέτρο επιχορηγήσεων ο νομοθέτης προσδιορίζει το ανώτατο ύψος της πίστωσης που διατίθεται για επιχορηγήσεις και το συναρτά με τα τακτικά έσοδα του δήμου, σε εύλογο ποσοστό αυτών (1,5%). Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένος να διαθέτει κάθε φορά το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό, ούτε ότι μπορεί να το διαθέτει υπέρ ενός δικαιούχου σωματείου σε βάρος των υπολοίπων, κατά προφανή δυσαναλογία. ΕΣ Πρ. ΚΠΕΔ στο VII Τμ. 67, 68/2016

16 Ελεγκτικό Συνέδριο


Κατέβασμα ppt "Ελεγκτικό Συνέδριο Επιχορηγήσεις Δήμων σε πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία Α. Σώκος Δ. Εισηγητής ΕλΣ Δ. Εισηγητής ΕλΣ Διημερίδα ΚΕΔΕ Αθήνα, 14 και15.4.2016."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google