Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΑ2-Στρατηγικές Συμπράξεις (KA219) Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης Σύμβαση Επιχορήγησης Καϊμακούδη Ελένη Στέλεχος Ι.Κ.Υ./ Εθνική Μονάδα Συντονισμού Πρόγραμμα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΑ2-Στρατηγικές Συμπράξεις (KA219) Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης Σύμβαση Επιχορήγησης Καϊμακούδη Ελένη Στέλεχος Ι.Κ.Υ./ Εθνική Μονάδα Συντονισμού Πρόγραμμα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΑ2-Στρατηγικές Συμπράξεις (KA219) Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης Σύμβαση Επιχορήγησης Καϊμακούδη Ελένη Στέλεχος Ι.Κ.Υ./ Εθνική Μονάδα Συντονισμού Πρόγραμμα ERASMUS + Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης Τεχνική Ημερίδα Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης Αθήνα, 19/10/2015

2 Δομή παρουσίασης Σύμβαση επιχορήγησης: Εισαγωγή Κύκλος ζωής του σχεδίου Διαχείριση του σχεδίου

3 Εισαγωγή Σύμβαση επιχορήγησης : Ειδικούς Όρους Γενικούς Όρους Παραρτήματα

4 Εισαγωγή Σύμβαση επιχορήγησης Εθνική Μονάδα/Ι.Κ.Υ. Δικαιούχος: (συντονιστής/εταίρος) Δύο συμβαλλόμενα μέρη &

5 Κύκλος ζωής του σχεδίου Σύμβαση επιχορήγησης Διάρκεια του σχεδίου Ημερομηνία έναρξης: 1/09/2015 Ημερομηνία λήξης: 1. 31/08/2017: διετές 2. 31/08/2018: τριετές Ανώτατο ποσό επιχορήγησης

6 Κύκλος ζωής του σχεδίου Επιχορήγηση: Μορφή χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά μοναδιαίο κόστος δαπάνης Μορφή αποζημίωσης των επιλέξιμων δαπανών που πράγματι υλοποιούνται.

7 Κύκλος ζωής του σχεδίου Σύμβαση επιχορήγησης  Στοιχεία επικοινωνίας δικαιούχου: 1. Πλήρης Επωνυμία / Ονοματεπώνυμο 2. Ιδιότητα / Θέση 3. Επωνυμία Ιδρύματος Εκπαίδευσης 4. Πλήρης επίσημη διεύθυνση 5. Ηλεκτρονική διεύθυνση

8 Κύκλος ζωής του σχεδίου Σύμβαση επιχορήγησης  Τραπεζικός λογαριασμός για πληρωμές: 1. Επωνυμία Τράπεζας 2. Διεύθυνση υποκαταστήματος 3. Ακριβής επωνυμία Δικαιούχου του λογαριασμού 4. Πλήρης αριθμός λογαριασμού (συμπεριλαμβανόμενων των τραπεζικών κωδικών), Κωδικός IBAN, Κωδικός SWIFT

9 01/09/2015 Έναρξη Προχρηματοδότηση 80% του ανώτατου συνολικού ποσού επιχορήγησης εντός 30 ήμερων από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης. 31/08/2016-Λήξη της περιόδου αναφοράς Εντός 30 ημερών Υποβολή Ενδιάμεσης Έκθεσης (Mobility Tool & Hard Copy) 31/08/2017 -Λήξη του σχεδίου Εντός 60 ημερών υποβολή Τελικής Έκθεσης (Mobility Tool & Hard Copy) Καταβολή του υπολοίπου 20% της επιχορήγησης από την ΕΜ (εντός 60 ημερών) Κύκλος ζωής του σχεδίου Ειδικότερα: Υποβολή εκθέσεων και πληρωμές για σχέδια διάρκειας 2 ετών

10 01/09/2015 Έναρξη Σχεδίου 1 η Προχρηματοδότηση το 40% του ανώτατου συνολικού ποσού επιχορήγησης εντός 30 ημερών από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης. 31/01/2017-Λήξη της περιόδου αναφοράς Εντός 30 ημερών υποβολή Ενδιάμεσης Έκθεσης (Mobility Tool & Hard Copy) Καταβολή του 40% της συνολικής επιχορήγησης ως 2 η προχρηματοδότηση (εντός 60 ημερών) 31/08/2018-Λήξη του σχεδίου Εντός 60 ημερών υποβολή Τελικής Έκθεσης (Mobility Tool & Hard Copy) Καταβολή του υπολοίπου 20% από την ΕΜ (εντός 60 ημερών) Κύκλος ζωής του σχεδίου Υποβολή εκθέσεων και πληρωμές για σχέδια διάρκειας 3 ετών

11 Κύκλος ζωής του σχεδίου  Στην περίπτωση: Μη έγκαιρης υποβολής εγγράφων - Τελικής έκθεσης Εθνική Μονάδα: επίσημη επιστολή υπενθύμισης εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την εκπνοή της σχετικής ορισθείσας προθεσμίας  Μη έγκαιρη υποβολή εγγράφων: εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της επιστολής υπενθύμισης Εθνική Μονάδα: καταγγελία της Σύμβασης & Επιστροφή του συνόλου της προχρηματοδότησης

12 στα κονδύλια οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας με εξαίρεση τις κατηγορίες που αφορούν τις δαπάνες διαχείρισης και υλοποίησης Σχεδίου και τις Ειδικές Κατηγορίες Δαπανών κατ’ Εξαίρεση. Διαχείρισης και Υλοποίησης των Διεθνικών Συναντήσεων των Πνευματικών Προϊόντων των Πολλαπλασιαστικών Δράσεων των Ειδικών Κατηγοριών Δαπανών κατ’ Εξαίρεση των Διεθνικών Δραστηριοτήτων Μάθησης/Διδασκαλίας/ Επιμόρφωσης Οποιαδήποτε μεταφορά κονδυλίων σε κατηγορία προϋπολογισμού αυξάνει το ανώτατο κατά 20% το ποσό που διατίθεται για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϋπολογισμού Οποιαδήποτε μεταφορά κονδυλίων σε κατηγορία προϋπολογισμού αυξάνει το ανώτατο κατά 20% το ποσό που διατίθεται για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϋπολογισμού Διαχείριση του σχεδίου

13 Δικαιούχος: κονδύλια από οποιαδήποτε κατηγορία προϋπολογισμού κατηγορία προϋπολογισμού της επιχορήγησης για άτομα με ειδικές ανάγκες ακόμα και στην περίπτωση: αρχικά επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες Στην περίπτωση αυτή: ρήτρα για αύξηση κονδυλίων της κατηγορίας αυτής κατά 20% το ανώτατο.

14 Διαχείριση του σχεδίου  Υπεργολαβικές αναθέσεις Δικαιούχος: υπό μορφή υπεργολαβίας Δραστηριότητες: Κατηγορία προϋπολογισμού - Προϊόντα Πνευματικής Διανοίας (Πνευματικά Προϊόντα).

15 Διαχείριση σχεδίου  Δικαιούχος: Συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων Ανήλικους συμμετέχοντες πριν από την υλοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας κινητικότητας

16 Διαχείριση σχεδίου  Δικαιούχος: Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool) 1. Καταγραφή συνόλου πληροφοριών και στοιχείων : δραστηριότητες στο πλαίσιο των κινητικοτήτων & 2. Σύνταξη των Ενδιάμεσων & Τελικών Εκθέσεων

17 Διαχείριση σχεδίου Πλατφόρμα Διάδοσης Αποτελεσμάτων:  Εταίρος: Παραχώρηση απαραίτητων πληροφορίες στον Συντονιστή  Συντονιστής: Καταχώρηση Παραδοτέα του Σχεδίου στην Πλατφόρμα Διάδοσης Αποτελεσμάτων του Προγράμματος http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/. Καταχώριση των παραδοτέων πριν την υποβολή της Τελικής έκθεσης : απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της

18 Διαχείριση σχεδίου Ιδιαίτερα, Τελική έκθεση: Αίτημα του δικαιούχου για καταβολή του υπόλοιπου ποσού της επιχορήγησης. Εταίρος: σύνταξη της Τελικής Έκθεσης σχετικά με την υλοποίηση του μέρους του Σχεδίου για το οποίο είναι υπεύθυνος. Συντονιστής: βάσει των συνεισφερόμενων στοιχείων που ελήφθησαν από τους Εταίρους συντάσσει στο Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool+) την Τελική Έκθεση.

19 Διαχείριση σχεδίου Επομένως: Δικαιούχος Πληροφορίες: πλήρεις, αξιόπιστες και αληθείς. Πραγματοποιηθείσες δαπάνες: επιλέξιμες βάσει της σύμβασης Αίτημα καταβολής του υπολοίπου: Τεκμηρίωση: Κατάλληλα δικαιολογητικά Στο πλαίσιο δυνητικών ελέγχων

20 Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΚΑ2-Στρατηγικές Συμπράξεις (KA219) Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης Σύμβαση Επιχορήγησης Καϊμακούδη Ελένη Στέλεχος Ι.Κ.Υ./ Εθνική Μονάδα Συντονισμού Πρόγραμμα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google