Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επίσημος ορισμός Ποιότητας (πρότυπο ISO 8402) Σύνολο χαρακτηριστικών μιας οντότητας για την ικανοποίηση εκφρασμένων και συνεπαγόμενων αναγκών. Αντικείμενο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επίσημος ορισμός Ποιότητας (πρότυπο ISO 8402) Σύνολο χαρακτηριστικών μιας οντότητας για την ικανοποίηση εκφρασμένων και συνεπαγόμενων αναγκών. Αντικείμενο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επίσημος ορισμός Ποιότητας (πρότυπο ISO 8402) Σύνολο χαρακτηριστικών μιας οντότητας για την ικανοποίηση εκφρασμένων και συνεπαγόμενων αναγκών. Αντικείμενο Ποιότητας Λογισμικού Εφαρμογή τεχνικών διασφάλισης ποιότητας υλικών αγαθών και τεχνικών τεχνολογίας λογισμικού. Βασικές Ιδιότητες Ποιότητας Συντίθεται από χαρακτηριστικά, η εξέταση των οποίων συνεπάγεται τον προσδιορισμό του είδους της. Η εξέταση αυτών των ποιοτικών χαρακτηριστικών συνεπάγεται τον χαρακτηρισμό τους (ή την απόδοση σ’ αυτά κάποιου αριθμού), ο οποίος με τη σειρά του συνεπάγεται τον προσδιορισμό του είδους της. Διασφάλιση ποιότηταςέννοια μετρήσεων (measurements) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE QUALITY)

2 Μέτρηση Διαδικασία απόδοσης αριθμών ή συμβόλων σε ιδιότητες οντοτήτων, σκοπεύοντας στην περιγραφή τους η οποία ακολουθεί προκαθορισμένους κανόνες. Χρησιμότητα μετρήσεων Διασφάλιση ποιότητας. (De Marco): «Είναι αδύνατο να ελέγξεις ότι δεν μπορείς να μετρήσεις». Σύγχρονη ερμηνεία του όρου Ποιότητα Διασφάλιση ποιότητας (quality assurance) + ποιοτικός έλεγχος (quality control) Διασφάλιση ποιότητας: Διαδικασία διαχείρισης της ποιότητας που εξασφαλίζει (υποδεικνύει) τη λειτουργική αποδοτικότητα και συμβατότητα ενός προγράμματος παραγωγής. Εργαλεία: επισκόπηση: εργαλείο συλλογής πληροφοριών σχετικά με την απόδοση μιας διαδικασίας εσωτερικός περιοδικός έλεγχος: αναγκαίος ο κατάλληλος ορισμός του και η δυνατότητά του να απαντά σε βασικά ερωτήματα (π.χ. ύπαρξη στον οργανισμό εγχειριδίου ποιότητας, λειτουργικού εγχειριδίου / διαδικασιών ποιότητας, αποτελεσματικού (ή όχι) προγράμματος / συστήματος ποιότητας) επίβλεψη: απάντηση σε ερωτήματα για εφαρμογή (ή όχι) της προβλεπόμενης διαδικασίας εκτέλεσης και ύπαρξης αποδεκτής ποιότητας στο προϊόν

3 Στόχοι ποιότητας Έλεγχος ποιότητας χρήση στρατηγικών με σκοπό την εξασφάλιση ενός ποιοτικά αποδεκτού προϊόντος. Πρόγραμμα ποιότητας (σύστημα ποιότητας) μιας επιχείρησης Άθροισμα ατόμων, εγχειριδίων, εργαλείων, στρατηγικών με ευθύνη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών ή την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE QUALITY) διασφάλιση ποιότητας Ανάλυση / επίλυση προβλημάτων ποιότητας, εκπαίδευση προσωπικού, εγκατάσταση προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας. Διενέργεια ανώτατης διαχείρισης – ακριβής και έγκυρη ανατροφοδότηση παραγωγής. Πιστοποίηση / επικύρωση ποιότητας, συλλογή δεδομένων για εντοπισμό αιτιών που αφορούν στην ποιότητα των προϊόντων με σκοπό τον ορισμό διορθωτικών μοντέλων.

4 Μαζική παραγωγή ενός υλικού αγαθού Πρόγραμμα ποιότητας για τη διαδικασία παραγωγής. Μέθοδος μέτρησης ιδιοτήτων υλικού αγαθού (καθορισμός τους από το πρόγραμμα ποιότητας). Λειτουργίες προγράμματος ποιότητας στη μαζική παραγωγή υλικών αγαθών Προσδιορισμός μετρήσιμων χαρακτηριστικών και επιθυμητών ορίων. Προσδιορισμός διαδικασιών μέτρησης. Ανίχνευση και απόρριψη προϊόντων ασύμφωνων με τις ποιοτικές διαγραφές. Ελαχιστοποίηση των απορριπτόμενων προϊόντων μέσω βελτίωσης της διαδικασίας παραγωγής. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE QUALITY) Ποιότητα παραγωγής υλικών αγαθών

5 Βιομηχανική παραγωγή υλικών αγαθών ανίχνευση προϊόντων χαμηλής ποιότητας έλεγχος απόκλισης από προδιαγραφές ποιότητας Χαρακτηριστικά διαδικασίας παραγωγής δημιουργία μοντέλου κάλυψης προδιαγραφών ποιότητας μαζική παραγωγή προϊόντων, παρόμοιων (όρια ποιοτικών προδιαγραφών) με το πρωτότυπο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE QUALITY) τεχνικών δειγματοληψίας στατιστικών μεθόδων χρήση π.χ. διαγράμματα ελέγχου (control charts) Μη καταστροφικός έλεγχος Έλεγχος ποιότητας χωρίς καταστροφή εξεταζόμενου δείγματος Μη καταστροφικός έλεγχος Έλεγχος ποιότητας χωρίς καταστροφή εξεταζόμενου δείγματος

6 Στατιστικός έλεγχος ποιότητας Μεθοδολογία ελέγχου ποιότητας παραγόμενων προϊόντων με βασικές αρχές: δειγματοληψία: επιλογή μικρού δείγματος προϊόντων και έλεγχός τους (καταστροφικός ή μη) με βάση τις προδιαγραφές ποιότητας έλεγχος απόκλισης: εξέταση ύπαρξης απόκλισης του δείγματος από τις αρχικές προδιαγραφές (υιοθετώντας κάποια όρια ανοχής). ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE QUALITY) Δυναμικό σύστημα τρόπου διοίκησης εργασιακού περιβάλλοντος που στοχεύει στην ποιότητα και στηριζόμενος στη συμμετοχή όλων των μελών του με απώτερο στόχο την ικανοποίηση των πελατών και της κοινωνίας γενικότερα. Διαχείριση ολικής ποιότητας Σχεδιασμός Ενέργεια Έλεγχος Υλοποίηση Βρόχος Ποιότητας

7 Διαγράμματα ελέγχου  Τεχνική ανάλυσης αποτελεσμάτων στατιστικού ελέγχου.  Απεικονίζει περιοδικές δειγματοληψίες (οριζόντιος άξονας) και τη μέση τιμή του μετρούμενου χαρακτηριστικού του δείγματος (κατακόρυφος άξονας).  Ελέγχεται αν η μέση τιμή των διαδοχικών χρονικά δειγματοληψιών (κουκκίδες) κυμαίνεται μεταξύ δύο αποδεκτών ορίων (ανώτερο – κατώτερο) που απεικονίζονται με δύο οριζόντιες γραμμές.  Από τα αποτελέσματα του διαγράμματος ελέγχου συμπεραίνεται η ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας παραγωγής (συνέχισή της) ή η ύπαρξη προβλήματος (διακοπή της). ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE QUALITY) εφαρμογή στην ποιότητα λογισμικού κάτω όριο άνω όριο μέση τιμή Χρονική περίοδος μεταξύ δειγματοληψιών Διάγραμμα ελέγχου

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE QUALITY) Ποιότητα λογισμικού Ποιότητα μαζικής παραγωγής υλικών προϊόντων Ίδιες βασικές αρχές Διαφορές προσέγγισης παραγωγή ποσοτήτων ίδιων (φαινομενικά) προϊόντων παραγωγή 1 μόνο φορά, αναπαραγωγή αντιτύπων (ακριβή αντίγραφα πρωτότυπου) εξασφάλιση ποιότητας ενός πρωτοτύπου έλεγχος ποιότητας - απόρριψη προϊόντων ασύμφωνων με τις προδιαγραφές Μεταφορά ατέλειας πρωτοτύπου στα αντίγραφα. Απουσία μετρήσιμων στόχων και διαδικασιών μέτρησης. Ανάπτυξη λογισμικού ως ολότητα κι όχι ως συναρμολόγηση υπαρχόντων συστατικών. Απουσία ιστορικού παρελθόντος επαρκούς διάρκειας (αναζήτηση ενδείξεων παραγωγικότητας και εκτίμηση αποτελεσματικότητας νέων εργαλείων, μεθόδων και προτύπων). Μη καταστροφικοί οι κάθε είδους έλεγχοι.


Κατέβασμα ppt "Επίσημος ορισμός Ποιότητας (πρότυπο ISO 8402) Σύνολο χαρακτηριστικών μιας οντότητας για την ικανοποίηση εκφρασμένων και συνεπαγόμενων αναγκών. Αντικείμενο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google