Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Διάκριση επιχειρήσεων κατά μέγεθος (Άρθρο 2) Πολύ μικρές οντότητες: Πολύ μικρές θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Διάκριση επιχειρήσεων κατά μέγεθος (Άρθρο 2) Πολύ μικρές οντότητες: Πολύ μικρές θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Διάκριση επιχειρήσεων κατά μέγεθος (Άρθρο 2) Πολύ μικρές οντότητες: Πολύ μικρές θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν δύο τουλάχστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: –Σύνολο ενεργητικού: 350.000 ευρώ –Καθαρός κύκλος εργασιών: 1.500.000 ευρώ –Μέσος όρος προσωπικού: 10 άτομα

2 2 Διάκριση επιχειρήσεων κατά μέγεθος (Άρθρο 2) Μικρές οντότητες: Mικρές θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν δύο τουλάχστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: –Σύνολο ενεργητικού: 4.000.000 ευρώ –Καθαρός κύκλος εργασιών: 8.000.000 ευρώ –Μέσος όρος προσωπικού: 50 άτομα

3 3 Διάκριση επιχειρήσεων κατά μέγεθος (Άρθρο 2) Μεσαίες οντότητες: Mεσαίες θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν δύο τουλάχστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: –Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ –Καθαρός κύκλος εργασιών: 40.000.000 ευρώ –Μέσος όρος προσωπικού: 250 άτομα

4 4 Διάκριση επιχειρήσεων κατά μέγεθος (Άρθρο 2) Μεγάλες οντότητες: Mεγάλες θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν δύο τουλάχστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: –Σύνολο ενεργητικού: >20.000.000 ευρώ –Καθαρός κύκλος εργασιών: >40.000.000 ευρώ –Μέσος όρος προσωπικού: >250 άτομα

5 5 Διάκριση επιχειρήσεων κατά μέγεθος (Άρθρο 2) Η ένταξη σε κάθε κατηγορία μεγέθους ή η αλλαγή γίνεται όταν η επιχείρηση υπερβαίνει ή πάυει να υπερβαίνει για δύο συνεχόμενες χρήσεις τα παραπάνω όρια μεγέθους.

6 6 Διάκριση επιχειρήσεων κατά μέγεθος (Άρθρο 2) Επομένως η ένταξη κάθε επιχείρησης σε κάθε κατηγορία μεγέθους προσδιορίζει κυρίως τις λογιστικές της υποχρεώσεις σε ότι αφορά: –τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που θα πρέπει να συντάσει –τους κανόνες επιμέτρησης που θα πρέπει να εφαρμόζει και –από την παροχή ορισμένων πληροφοριών του προσαρτήματος που θα πρέπει να εμφανίζει

7 7 Διάκριση επιχειρήσεων κατά μέγεθος (Άρθρο 2) Πολύ μικρές επιχειρήσεις: –κύκλος εργασιών: 1.500.000 Είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν: – μόνο την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης

8 8 Διάκριση επιχειρήσεων κατά μέγεθος (Άρθρο 2) Μικρές επιχειρήσεις: –κύκλος εργασιών: 8.000.000 ευρώ Είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν: –τον ισολογισμό –την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και –το προσάρτημα

9 9 Διάκριση επιχειρήσεων κατά μέγεθος (Άρθρο 2) Μεσαίες επιχειρήσεις: –Κύκλος εργασιών: 40.000.000 ευρώ Είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν: –τον ισολογισμό –την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης –το προσάρτημα και –την κατάσταση μεταβολών της ΚΘ

10 10 Διάκριση επιχειρήσεων κατά μέγεθος (Άρθρο 2) Μεγάλες επιχειρήσεις: –Κύκλος εργασιών: 40.000.000 ευρώ Είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν: –τον ισολογισμό –την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης –το προσάρτημα και –την κατάσταση μεταβολών της ΚΘ

11 11 Τηρούμενα λογιστικά αρχεία (Άρθρο 3) Όταν μία επιχείρηση δεν συντάσει ισολογισμό μπορεί αντί του σχετικού λογιστικού συστήματος να χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστημα: –δηλαδή ένα σύστημα βιβλίων εσόδων και εξόδων

12 12 Τηρούμενα λογιστικά αρχεία (Άρθρο 3) Το σύστημα τήρησης βιβλίων εσόδων και εξόδων περιλαμβάνει: Τα πάσης φύσης έσοδα τα οποία διακρίνονται σε έσοδα: –από πώληση εμπορευμάτων –από πώληση προιόντων –από παροχή υπηρεσιών Εννοείται ότι καταχωρούνται αφαιρετικά των εσόδων τα σχετικά μειωτικά στοιχεία όπως: – εκπτώσεις πωλήσεων και –επιστροφές πωλήσεων

13 13 Τηρούμενα λογιστικά αρχεία (Άρθρο 3) Το σύστημα τήρησης βιβλίων εσόδων και εξόδων περιλαμβάνει: Τα πάσης φύσεως κέρδη τα οποία διακρίνονται σε κέρδη: –από πώληση ενσώματων ή άυλων πάγιων στοιχείων –από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων –από συναλλαγματικές διαφορές

14 14 Τηρούμενα λογιστικά αρχεία (Άρθρο 3) Το σύστημα τήρησης βιβλίων εσόδων και εξόδων περιλαμβάνει: Τις πάσης φύσεως αγορές οι οποίες διακρίνονται σε: –αγορές εμπορευμάτων –αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών –αγορές παγίων και –αγορές λοιπών περιουσιακών στοιχείων

15 15 Τηρούμενα λογιστικά αρχεία (Άρθρο 3) Το σύστημα τήρησης βιβλίων εσόδων και εξόδων περιλαμβάνει: Τα πάσης φύσεως έξοδα τα οποία διακρίνονται: –σε αμοιβές προσωπικού –σε αποσβέσεις –σε έξοδα από την λήψη λοιπών υπηρεσιών και –σε λοιπά έξοδα

16 16 Τηρούμενα λογιστικά αρχεία (Άρθρο 3) Το σύστημα τήρησης βιβλίων εσόδων και εξόδων περιλαμβάνει: Τις πάσης φύσεως ζημίες οι οποίες διακρίνονται σε: –από πώληση ή καταστροφή ή απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων –από πώληση ή απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων –από συναλλαγματικές διαφορές

17 17 Τηρούμενα λογιστικά αρχεία (Άρθρο 3) Το σύστημα τήρησης βιβλίων εσόδων και εξόδων περιλαμβάνει: Τους πάσης φύσης φόρους και τέλη οι οποίοι διακρίνονται σε: –σε ΦΠΑ –σε δημοτικούς φόρους –σε διάφορα τέλη


Κατέβασμα ppt "1 Διάκριση επιχειρήσεων κατά μέγεθος (Άρθρο 2) Πολύ μικρές οντότητες: Πολύ μικρές θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google