Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2009 Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα Συντονίστρια LdV Αθήνα, 26/6/2009.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2009 Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα Συντονίστρια LdV Αθήνα, 26/6/2009."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2009 Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα Συντονίστρια LdV Αθήνα, 26/6/2009

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Επιχειρησιακά θέματα διαχείρισης Διοικητικές ρυθμίσεις Νομικά ζητήματα Γενικοί κανόνες Πιστοποίηση και αναγνώριση της κινητικότητας

3 Επιχειρησιακά θέματα διαχείρισης Υλοποίηση σχεδίου βάσει της εγκεκριμένης πρότασης για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο. Διενέργεια της κατάρτισης (θεωρητικό μέρος) σε πιστοποιημένο φορέα ΕΕΚ του εξωτερικού Χρηματοδότηση σχεδίου σε ποσοστό 100% Κάλυψη δαπανών κινητικότητας συμμετεχόντων (διαβίωση-ταξίδι) Κάλυψη δαπανών οργάνωσης-διαχείρισης και προετοιμασίας συμμετεχόντων

4 Διοικητικές ρυθμίσεις (1) Στάδια διαχείρισης: Υπογραφή σύμβασης Εκταμίευση προκαταβολής Υποβολή τελικής έκθεσης Ολοκλήρωση και αποπληρωμή σχεδίου Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου διενέργεια desk check

5 Διοικητικές ρυθμίσεις (2) Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από την ΕΜ: 1) Επιτόπιος έλεγχος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου και πριν την υποβολή της τελικής έκθεσης 2) Επιτόπιος έλεγχος μετά την υποβολή της τελικής έκθεσης και πριν την αποπληρωμή του σχεδίου 3) Επιτόπιος οικονομικός-λογιστικός έλεγχος μετά την αποπληρωμή του σχεδίου 4) Desk ckeck εν όψει της υποβολής τελικής έκθεσης ή μετά την υποβολή της στην ΕΜ και πριν την οικονομική αποπληρωμή του σχεδίου

6 Δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης (1) 1) Πρωτότυπες επιστολές προθέσεως συνεργασίας 2) Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (ο λογαριασμός ν’ αφορά μόνο το πρόγραμμα Leonardo Da Vinci, να είναι στο όνομα της εταιρίας ή να είναι σε δύο ονόματα, πχ. για ΕΠΑΛ) 3) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου

7 Δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης (2) 4) Συγκεντρωτική κατάσταση προβλεπόμενων μετακινήσεων (Παράρτημα 1) Αριθμός ροής Αριθμός συμμετε χόντων Συνολικ ή διάρκεια σε εβδομά δες ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙ ΝΗΣΕΩ Ν (ΕΝΑΡΞ Η- ΛΗΞΗ) Χώρα προορι σμού

8 Δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης (3) Για δημόσια Ιδρύματα ΕΕΚ: Απόφαση αρμόδιου οργάνου για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου (αν προβλέπεται, το σχετικό ΦΕΚ) Για εταιρίες με νομική προσωπικότητα: Ιδρυτικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις Πιστοποιητικό μη λύσης του νομικού προσώπου Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης Φορολογική ενημερότητα Ασφαλιστική ενημερότητα Πιστοποιητικό έναρξης επιχείρησης από την εφορία

9 Δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης (4) Ανεξάρτητα από το χρόνο προγραμματισμού υλοποίησης της κινητικότητας/του προγράμματος κατάρτισης, πρέπει να υποβληθούν στην ΕΜ-ΙΚΥ έως τις 30/11/2009

10 Δικαιολογητικά για την εκταμίευση της προκαταβολής (1) 1) Κατάσταση συμμετεχόντων στο πρόγραμμα(Παράρτημα 2) Α/ Α Ονοματε πώνυμο Πατρ ώνυμ ο Διεύθ υνση Τηλέφ ωνα επικοι νωνία ς ΑΔΤΑΦΜΔαπά νη διαβί ωσης Υπογ ραφή

11 Δικαιολογητικά για την εκταμίευση της προκαταβολής (2) 2) Υπεύθυνες δηλώσεις των καταρτιζομένων θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής 3) Ασφαλιστήρια συμβόλαια (συνήθως δύο ανά ροή) α) «Ομαδική Ασφάλεια» που καλύπτει τους κινδύνους «ασθένεια, ατύχημα και επαναπατρισμό λόγω θανάτου» και β) «Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης» που καλύπτει τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιών σε τρίτους από τους συμμετέχοντες Κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο αφορά ένα σχέδιο κινητικότητας και μόνο.

12 Δικαιολογητικά για την εκταμίευση της προκαταβολής (3) Ασφάλεια συμμετεχόντων Στο συμβόλαιο θα πρέπει να αναγράφονται: 1) Τα ονοματεπώνυμα των συμμετεχόντων, 2) Η περίοδος ασφάλισης, η οποία θα πρέπει να ταυτίζεται με την περίοδο του προγράμματος κατάρτισης, 3) Οι επιλέξιμες περιπτώσεις και μόνο ασφάλισης (όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω) 4) Η χώρα προορισμού των συμμετεχόντων. Αλλαγή της λίστας των συμμετεχόντων συνεπάγεται ανάλογη μεταβολή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι όροι πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητοι.

13 Δικαιολογητικά για την εκταμίευση της προκαταβολής (4) 4) Παράρτημα 3: α) συνοπτική περιγραφή του προγράμματος, όπου θα αναφέρεται ρητά και το όνομα του φορέα υποδοχής και β) αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης ανά ημέρα, που θα περιγράφονται και οι δραστηριότητες παιδαγωγικής, γλωσσικής και πολιτιστικής προετοιμασίας (εφόσον προβλέπονται στην πρόταση και έχουν εγκριθεί). 5) Συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου και των συμμετεχόντων Υπάρχουν 2 έντυπα σύμβασης, το ένα αφορά την κατηγορία καταρτιζομένων IVT-PLM και το άλλο αφορά την κατηγορία καταρτιζομένων VETPRO.

14 Δικαιολογητικά για την εκταμίευση της προκαταβολής (5) Προσοχή στα Παραρτήματα της σύμβασης μεταξύ δικαιούχου φορέα και συμμετέχοντα Συμφωνία κατάρτισης (IVT-PLM) Δέσμευση ποιότητας (IVT-PLM-VETPRO) Πρόγραμμα εργασίας (VETPRO) Τ’ ανωτέρω είναι συμπληρωμένα στην αγγλική γλώσσα και φέρουν υπογραφή του φορέα αποστολής, του φορέα υποδοχής/κατάρτισης και του συμμετέχοντα.

15 Σύμβαση δικαιούχου φορέα και συμμετεχόντων (1) Συμπληρώνεται ατομικά ή ανά ροή και υπογράφεται σε 4 πρωτότυπα αντίγραφα για το δικαιούχο, τον συμμετέχοντα, το φορέα υποδοχής και την ΕΜ Στο κείμενο της σύμβασης υπογράφουν μόνο ο δικαιούχος και ο/οι συμμετέχοντες Οι συμμετέχοντες να διαβάζουν προσεκτικά τη σύμβαση πριν υπογράψουν.

16 Σύμβαση δικαιούχου φορέα και συμμετεχόντων (2) Άρθρο 1-Σκοπός Άρθρο 2-Διάρκεια Συμπληρώνεται υποχρεωτικά και είναι σε συμφωνία του Παραρτήματος 1. Άρθρο 3- Χρηματοδότηση Αναγράφεται το συνολικό εγκεκριμένο ποσό της χρηματοδότησης LdV και το ποσό της διαβίωσης (και ταξιδιού εάν ισχύει) που δικαιούται ο συμμετέχων, όπως προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού διαβίωσης για τη συγκεκριμένη χώρα με τον αριθμό των εβδομάδων.

17 Σύμβαση δικαιούχου φορέα και συμμετεχόντων (3) Άρθρο 4-Ρυθμίσεις πληρωμής Καταβάλλεται το 80% στον συμμετέχοντα εντός 45 ημερών από τη λήψη των σχετικών δικαιολογητικών Άρθρο 5-Τελική έκθεση Υποβάλλεται προς την ΕΜ εντός ενός μηνός από τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης Άρθρο 6- Τραπεζικός λογαριασμός Αναγράφονται οι λογαριασμοί των συμμετεχόντων. Αν το ποσό διαβίωσης καταβάλλεται στον φορέα υποδοχής πρέπει στη σύμβαση ν’ αναγράφεται σαφώς και να υπάρχει ενυπόγραφη συμφωνία του συμμετέχοντα. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων εισπράξει ποσό και άλλη κατηγορία δαπάνης, εκτός της διαβίωσης, θα αναγράφεται σαφώς στη σύμβαση η ανάλυση ανά κατηγορία δαπάνης της κοινοτικής χρηματοδότησης. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται οι πληρωμές να γίνονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς Προσοχή! Σε περίπτωση αλλαγής των συμμετεχόντων χρειάζεται τροποποίηση της εν λόγω σύμβασης

18 Σύμβαση ΕΜ και δικαιούχου φορέα (για ποσό κοινοτικής επιχορήγησης >25.000€) Άρθρο 1- ΣΚΟΠΟΣ Αρθρα 2 και 3- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (διάρκεια ισχύος της σύμβασης ένας-δύο μήνες πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης έως και δύο μήνες μετά τη λήξη του) Καμιά σύμβαση δεν παρατείνεται μετά την 31η Μαϊου 2011. Άρθρο 4 – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ανά κατηγορία δαπάνης) Άρθρο 5 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (80% προκαταβολή-20% αποπληρωμή) Άρθρο 6 - ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (στο όνομα του οργανισμού και αποκλειστικά για το LdV) Άρθρο 7 - Γενικές Διαχειριστικές Διατάξεις Λοιπά Άρθρα: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ-ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

19 Σύμβαση ΕΜ και δικαιούχου φορέα (για ποσό κοινοτικής επιχορήγησης <25.000€) 1. ΣΚΟΠΟΣ 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ (διάρκεια ισχύος της σύμβασης ένας-δύο μήνες πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης έως και δύο μήνες μετά τη λήξη του) Καμιά σύμβαση δεν παρατείνεται μετά την 31η Μαϊου 2011. 3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (80% προκαταβολή-20% αποπληρωμή) 5. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (στο όνομα του οργανισμού και αποκλειστικά για το LdV) 6. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 7. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ-ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

20 Τροποποίηση της σύμβασης Ριζικές αλλαγές στη μεθοδολογία, τους στόχους και το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης, Αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού, Μεταβολές προϋπολογισμού (λόγω μείωσης των συμμετεχόντων, αλλαγή χώρας προορισμού). ΠΡΟΣΟΧΗ! Το αναθεωρημένο ποσό επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση το αρχικά εγκριθέν ποσό. Αλλαγή της διάρκειας ισχύος της σύμβασης και συνεπώς των επιλέξιμων δαπανών. Καμιά σύμβαση, μετά από τροποποίηση διάρκειας, δεν μπορεί να παρατείνεται μετά την 31 η Μαϊου 2011.

21 Πότε δεν απαιτείται τροποποίηση της σύμβασης Αλλαγή των προβλεπόμενων ημερομηνιών έναρξης και λήξης του προγράμματος κατάρτισης. Αλλαγή στον ονομαστικό κατάλογο των συμμετεχόντων. Αλλαγή του οργανισμού υποδοχής με άλλον οργανισμό από την ίδια χώρα. Αλλαγή του νόμιμου εκπροσώπου με την αποστολή της αντίστοιχης απόφασης ή άλλου νόμιμου εγγράφου. Μεταφορά ποσού από μία κατηγορία δαπάνης σε άλλη μέσα στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

22 Διαδικασία τροποποίησης του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου Απαιτείται η αποστολή επίσημης επιστολής από το νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου προς την ΕΜ για κάθε αίτημα είτε αυτό οδηγεί σε τροποποίηση της σύμβασης είτε όχι σύμφωνα με τις προαναφερθείσες περιπτώσεις. Η επιστολή-αίτημα πρέπει να υποβάλλεται έγκυρα, να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη, να αναφέρει τον αριθμό του σχεδίου και να φέρει πρωτότυπη υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου καθώς και πρωτότυπη σφραγίδα του δικαιούχου-οργανισμού.

23 European Quality Assurance Reference Framework- EQARF EUROPASS Αναγνώριση και πιστοποίηση δεξιοτήτων Ευρωπαϊκά εργαλεία ΕΕΚ για την προώθηση της διαφάνειας, αναγνώρισης και ποιότητας των αποκτηθεισών δεξιοτήτων European Credit System for VET- ECVET

24 Χρήσιμες ιστοσελίδες για το ECVET htttp://ec.europa.eu/education/lifelong- learning-policy/doc50_en.htm htttp://ec.europa.eu/education/news/news111 5_en.htm http://ec.europa.eu/education/lifelon-learning- policy/doc/vocational/bordeaux_en.pdf http://ec.europa.eu/education/lifelon-learning- policy/doc/vocational/bordeaux_en.pdf

25 Η ομάδα LdV Mobility Αλεξάνδρα Μπάκα:abaka@iky.gr Νότα Καλομοίρη:nkalomiri@iky.gr Θάλεια Δημητρακά:thdimitraka@iky.gr Γραμματειακή υποστήριξη: Μαρία Mασέλου,mmaselou@iky.grmmaselou@iky.gr


Κατέβασμα ppt "ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2009 Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα Συντονίστρια LdV Αθήνα, 26/6/2009."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google