Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνική Μονάδα LLP - IKY Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα. Δομή παρουσίασης  Επιχειρησιακά-διοικητικά θέματα υλοποίησης  Νομικά θέματα  Οικονομικά θέματα  Λοιπά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνική Μονάδα LLP - IKY Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα. Δομή παρουσίασης  Επιχειρησιακά-διοικητικά θέματα υλοποίησης  Νομικά θέματα  Οικονομικά θέματα  Λοιπά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθνική Μονάδα LLP - IKY Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα

2 Δομή παρουσίασης  Επιχειρησιακά-διοικητικά θέματα υλοποίησης  Νομικά θέματα  Οικονομικά θέματα  Λοιπά θέματα

3  Υπογραφή σύμβασης  Εκταμίευση της προκαταβολής  Υποβολή τελικής έκθεσης  Αποπληρωμή σχεδίου

4 Δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης ΕΜ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) Πρωτότυπες επιστολές προθέσεως συνεργασίας 2) Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (ο λογαριασμός ν’ αφορά μόνο το πρόγραμμα Leonardo Da Vinci, να είναι στο όνομα της εταιρίας ή να είναι σε δύο ονόματα, πχ. για ΕΠΑΛ) 3) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου

5 Δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης ΕΜ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 4) Συγκεντρωτική κατάσταση προβλεπόμενων μετακινήσεων (Παράρτημα 1) Αριθμός ροής Αριθμός συμμετεχόν των Συνολική διάρκεια σε εβδομάδες Η ΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩ Ν (ΕΝΑΡΞΗ- ΛΗΞΗ) Χώρα προορισμού

6 Δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης ΕΜ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ → Για δημόσια Ιδρύματα ΕΕΚ: 5) Απόφαση αρμόδιου οργάνου για νόμιμο εκπρόσωπο (αν προβλέπεται, το σχετικό ΦΕΚ)

7 Δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης ΕΜ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ → Για εταιρίες με νομική προσωπικότητα: 6) Ιδρυτικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις 7) Πιστοποιητικό μη λύσης του νομικού προσώπου 8) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης 9) Φορολογική ενημερότητα 10) Ασφαλιστική ενημερότητα 11) Πιστοποιητικό έναρξης επιχείρησης από την εφορία 12) Φορολογικές δηλώσεις τριών τελευταίων ετών.

8 Δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης ΕΜ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Ανεξάρτητα από το χρόνο προγραμματισμού υλοποίησης της κινητικότητας/του προγράμματος κατάρτισης, πρέπει να υποβληθούν στην ΕΜ-ΙΚΥ έως τις 30/9/2008

9 Δικαιολογητικά για την εκταμίευση της προκαταβολής 1) Κατάσταση συμμετεχόντων στο πρόγραμμα (Παράρτημα 2) Α/ Α Ονοματεπώ νυμο Πατρώ νυμο Διεύθυ νση Τηλέφ ωνα επικοιν ωνίας ΑΔΤΑΦΜΔαπάνη διαβίω σης Υπογρα φή

10 Δικαιολογητικά για την εκταμίευση της προκαταβολής 2) Υπεύθυνες δηλώσεις των καταρτιζομένων θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής 3) Ασφαλιστήρια συμβόλαια (συνήθως δύο ανά ροή)  α) «Ομαδική Ασφάλεια» που καλύπτει τους κινδύνους «ασθένεια, ατύχημα και επαναπατρισμό λόγω θανάτου» και  β) «Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης» που καλύπτει τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιών σε τρίτους από τους συμμετέχοντες Κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο αφορά ένα σχέδιο κινητικότητας και μόνο.

11 Δικαιολογητικά για την εκταμίευση της προκαταβολής  Ασφάλεια συμμετεχόντων Στο συμβόλαιο θα πρέπει να αναγράφονται: 1) Τα ονοματεπώνυμα των συμμετεχόντων, 2) Η περίοδος ασφάλισης, η οποία θα πρέπει να ταυτίζεται με την περίοδο του προγράμματος κατάρτισης, 3) Οι επιλέξιμες περιπτώσεις και μόνο ασφάλισης (όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω) 4) Η χώρα προορισμού των συμμετεχόντων. Αλλαγή της λίστας των συμμετεχόντων συνεπάγεται ανάλογη μεταβολή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι όροι πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητοι.

12 Δικαιολογητικά για την εκταμίευση της προκαταβολής 4) Παράρτημα 3: α) συνοπτική περιγραφή του προγράμματος, όπου θα αναφέρεται ρητά και το όνομα του φορέα υποδοχής και β) αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης ανά ημέρα, που θα περιγράφονται και οι δραστηριότητες παιδαγωγικής, γλωσσικής και πολιτιστικής προετοιμασίας (εφόσον προβλέπονται στην πρόταση και έχουν εγκριθεί). 5) Συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου και των συμμετεχόντων Υπάρχουν 2 έντυπα σύμβασης, το ένα αφορά την κατηγορία καταρτιζομένων IVT-PLM και το άλλο αφορά την κατηγορία καταρτιζομένων VETPRO.

13 Σύμβαση δικαιούχου-συμμετεχόντων Συμπληρώνεται ατομικά ή ανά ροή και υπογράφεται σε 4 πρωτότυπα αντίγραφα για το δικαιούχο, τον συμμετέχοντα, το φορέα υποδοχής και την ΕΜ Στο κείμενο της σύμβασης υπογράφουν μόνο ο δικαιούχος και ο/οι συμμετέχοντες Οι συμμετέχοντες να διαβάζουν προσεκτικά τη σύμβαση πριν υπογράψουν. Στο παράρτημα αυτής με τίτλο “Training Programme and Quality Commitment” και «VETPRO Work Programme” ανάλογα με τον τύπο της κινητικότητας υπογράφουν οι συμμετέχοντες, ο οργανισμός αποστολής και ο οργανισμός υποδοχής. Τα παραρτήματα συμπληρώνονται στην αγγλική γλώσσα.

14 Σύμβαση δικαιούχου-συμμετεχόντων Άρθρο 1-Σκοπός Άρθρο 2-Διάρκεια Συμπληρώνεται υποχρεωτικά και είναι σε συμφωνία του Παραρτήματος 1. Άρθρο 3- Χρηματοδότηση Αναγράφεται το συνολικό εγκεκριμένο ποσό της χρηματοδότησης LdV και το ποσό της διαβίωσης (και ταξιδιού εάν ισχύει) που δικαιούται ο συμμετέχων, όπως προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού διαβίωσης για τη συγκεκριμένη χώρα με τον αριθμό των εβδομάδων.

15 Σύμβαση δικαιούχου-συμμετεχόντων Άρθρο 4-Ρυθμίσεις πληρωμής Καταβάλλεται το 80% στον συμμετέχοντα εντός 45 ημερών από τη λήψη των σχετικών δικαιολογητικών Άρθρο 5-Τελική έκθεση Υποβάλλεται προς την ΕΜ εντός ενός μηνός από τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης

16 Σύμβαση δικαιούχου-συμμετεχόντων Άρθρο 6- Τραπεζικός λογαριασμός Αναγράφονται οι λογαριασμοί είτε των συμμετεχόντων είτε των οργανισμών υποδοχής ανάλογα με το ποιος εισπράττει το ποσό διαβίωσης. Αν το ποσό διαβίωσης καταβάλλεται στον φορέα υποδοχής πρέπει στη σύμβαση ν’ αναγράφεται ακριβώς το ποσό που θα λάβει για τις συγκεκριμένες κατηγορίες δαπάνης (π.χ. διαβίωση, οργάνωση-διαχείριση) Σε κάθε περίπτωση συστήνεται οι πληρωμές να γίνονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς Προσοχή! Σε περίπτωση αλλαγής των συμμετεχόντων χρειάζεται τροποποίηση της εν λόγω σύμβασης

17 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΦΟΡΕΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ (διάρκεια ισχύος της σύμβασης ένας-δύο μήνες πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης έως και δύο μήνες μετά τη λήξη του) Καμιά σύμβαση δεν παρατείνεται μετά την 31η Μαϊου 2010. 3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (80% προκαταβολή-20% αποπληρωμή) 5. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (στο όνομα του οργανισμού και αποκλειστικά για το LdV) 6. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 7. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ-ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

18 Σύμβαση ΕΜ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΦΟΡΕΑ Πότε απαιτείται επίσημη τροποποίηση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1) Ριζικές αλλαγές στη μεθοδολογία, τους στόχους και το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης, 2) Αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού, 3)Μεταβολές προϋπολογισμού (λόγω μείωσης των συμμετεχόντων, αλλαγή χώρας προορισμού). ΠΡΟΣΟΧΗ! Το αναθεωρημένο ποσό επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση το αρχικά εγκριθέν ποσό. 4) Αλλαγή της διάρκειας ισχύος της σύμβασης και συνεπώς των επιλέξιμων δαπανών. Καμιά σύμβαση, μετά από τροποποίηση διάρκειας, δεν μπορεί να παρατείνεται μετά την 31 η Μαϊου 2010.

19 Σύμβαση ΕΜ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΦΟΡΕΑ Πότε δεν απαιτείται τροποποίηση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1) Αλλαγή των προβλεπόμενων ημερομηνιών έναρξης και λήξης του προγράμματος κατάρτισης. 2) Αλλαγή στον ονομαστικό κατάλογο των συμμετεχόντων 3) Αλλαγή του οργανισμού υποδοχής με άλλον οργανισμό από την ίδια χώρα, 4) Αλλαγή του νόμιμου εκπροσώπου με την αποστολή της αντίστοιχης απόφασης ή άλλου νόμιμου εγγράφου. 5) Μεταφορά ποσού από μία κατηγορία δαπάνης σε άλλη μέσα στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

20 Σύμβαση ΕΜ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΦΟΡΕΑ  Απαιτείται η αποστολή επίσημης επιστολής από το νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου προς την ΕΜ για κάθε αίτημα είτε αυτό οδηγεί σε τροποποίηση της σύμβασης είτε όχι σύμφωνα με τις προαναφερθείσες περιπτώσεις.  Η επιστολή-αίτημα πρέπει να υποβάλλεται έγκυρα, να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη, να αναφέρει τον αριθμό του σχεδίου και να φέρει πρωτότυπη υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου καθώς και πρωτότυπη σφραγίδα του δικαιούχου-οργανισμού.

21  Η χρηματοδότηση LdV αφορά τις εξής κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:   Δαπάνες διαβίωσης (κλίμακα μοναδιαίου κόστους- διαφοροποίηση ποσού ανάλογα με τη χώρα και τη διάρκεια παραμονής και την κατηγορία των συμμετεχόντων)   Δαπάνες ταξιδιού (πραγματικές δαπάνες)   Δαπάνες οργάνωσης-διαχείρισης (σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται η δαπάνη ασφάλισης)   Δαπάνες γλωσσικής, πολιτιστικής προετοιμασίας

22  Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο όταν:  Έχουν προκύψει ως δαπάνη του φορέα- δικαιούχου, καταχωρούνται στους λογαριασμούς του και στο εσωτερικό λογιστικό του σύστημα  Πραγματοποιούνται εντός της περιόδου ισχύος της σύμβασης  Αφορούν άμεσα την εκτέλεση του έργου (όπως έχει οριοθετηθεί στην αίτηση)  Πρέπει να είναι εύλογες και δικαιολογημένες  Πρέπει να είναι ταυτοποιήσιμες και επαληθεύσιμες

23  Η δαπάνη διαβίωσης καλύπτει το κόστος διαμονής, εσωτερικών μετακινήσεων στη χώρα προορισμού και γευμάτων.  Η χρηματοδότηση για την εν λόγω δαπάνη δίνεται είτε ως αποζημίωση βάσει αποδείξεων είτε με τη μορφή της ημερήσιας αποζημίωσης.  Θα γίνεται αναλογική μείωση της αποζημίωσης αν οι δαπάνες διαμονής, εσωτερικών μετακινήσεων και γευμάτων γίνονται από τρίτο μέρος.

24  Η αποζημίωση βασίζεται σε πραγματικές δαπάνες ανεξάρτητα από το μεταφορικό μέσο.  Επιλέγεται ο οικονομικότερος τρόπος μεταφοράς (π.χ. εισιτήρια οικονομικής θέσης και σε περιόδους προσφοράς μειωμένων τιμών)  Οι δαπάνες ταξιδιών αφορούν όλα τα μέσα μετακίνησης που χρησιμοποιήθηκαν από το σημείο προέλευσης ως το σημείο προορισμού (και αντιστρόφως) και μπορούν να περιλαμβάνουν έξοδα για έκδοση βίζας, ταξιδιωτικής ασφάλειας και έξοδα ακύρωσης.

25  ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΗΣ  Συμβουλεύεστε το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

26 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  Συμπληρώνεται και υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το έντυπο της τελικής έκθεσης, το οποίο θ’ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΜ-ΙΚΥ.  Οι ενότητες του εντύπου της τελικής έκθεσης συμπληρώνονται όλες υποχρεωτικά, αναλύονται και τεκμηριώνονται επαρκώς. Η ΕΜ έχει την ευχέρεια να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή επανυποβολή της τελικής έκθεσης σε περίπτωση ελλιπούς συμπλήρωσης του εντύπου.  Πρέπει υποχρεωτικά να αναλύονται επαρκώς όλες οι ενότητες του εντύπου σύμφωνα με τα επιμέρους στοιχεία που ζητούνται σε κάθε μία από αυτές.

27 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Οι ενότητες IV και V του εντύπου της τελικής έκθεσης συμπληρώνονται στο Rap4LEO.  Εκτός από τις υπο-ενότητες V.4 και V.5, για τις οποίες τα ζητούμενα στοιχεία συμπληρώνονται στο έντυπο της αίτησης.  Ενότητα ΙV: Στοιχεία συμμετεχόντων και συνοδών (Rap4Leo)  Ενότητα V: α) Στοιχεία εταιρικής σχέσης, β)προετοιμασία συμμετεχόντων (εάν ισχύει), γ) κόστος διαβίωσης και ταξιδιού (Rap4Leo)  Υπο-ενότητα V.4 αφορά τη συμπλήρωση του μοναδιαίου κόστους και του συνόλου της χρηματοδότησης για την οργάνωση-διαχείριση του σχεδίου και στην V.5 παρατίθεται αναλυτικός πίνακας οικονομικού απολογισμού για κάθε κατηγορία δαπάνης.

28 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Δικαιολογητικά για την υποβολή της τελικής έκθεσης  Βεβαίωση από το φορέα υποδοχής για την πραγματοποίηση του προγράμματος κατάρτισης (σε αυτήν θ’ αναφέρονται ημερομηνίες έναρξης-λήξης, ο αριθμός των συμμετεχόντων και η βασική θεματολογία του περιεχομένου κατάρτισης)  Αντίγραφα παραστατικών για τις δαπάνες διαμονής, γευμάτων, εσωτερικών μετακινήσεων (διαβίωση), εάν αυτή στις επιμέρους κατηγορίες έχει καταβληθεί από το φορέα αποστολής. Στην περίπτωση που έχει δοθεί ως ημερήσια αποζημίωση στους συμμετέχοντες θα υποβληθεί αναλυτικός πίνακας, όπου θ’ αναφέρονται τα στοιχεία των συμμετεχόντων, το ποσό που εισέπραξαν και ο πίνακας θα φέρει τις υπογραφές τους.  Ή/ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ  Θα προσκομίζονται τραπεζικά αντίγραφα πληρωμής του ποσού διαβίωσης στους λογαριασμούς τους.

29 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Δικαιολογητικά για την υποβολή της τελικής έκθεσης  Για τις δαπάνες ταξιδίου: τιμολόγια, εισιτήρια, κάρτες επιβίβασης  Για τις δαπάνες προετοιμασίας: ονομαστική και αριθμητική κατάσταση των συμμετεχόντων + επικυρωμένα αντίγραφα τιμολογίων (εάν υπάρχουν)  Για τις δαπάνες οργάνωσης της κινητικότητας: ονομαστική και αριθμητική κατάσταση των συμμετεχόντων + επικυρωμένα αντίγραφα τιμολογίων (εάν υπάρχουν)  Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου  Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

30 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Δικαιολογητικά για την υποβολή της τελικής έκθεσης  Επικυρωμένα αντίγραφα απόδειξης πληρωμής της ασφάλισης  Προϊόν αξιολόγησης και διάδοσης του σχεδίου  ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε όλα τα τιμολόγια πρέπει ν’ αναγράφεται καθαρά το είδος της δαπάνης, ο αριθμός των συμμετεχόντων, η περίοδος πραγματοποίησης της δαπάνης  Να αναγράφεται ότι οι εν λόγω δαπάνες αφορούν το πρόγραμμα Leonardo Da Vinci.  TA ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΜΕΝΑ.

31  ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Οφέλη για τους καταρτιζόμ ενους Εδραίωση διακρατικώ ν συνεργασιώ ν Αναγνώριση των αποκτηθεισών δεξιοτήτων και προσόντων

32  ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ Διαχείριση Ποιότητα/ Αποτελεσμ ατικότητα Διάδοση /Αξιοποίηση

33 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας Η ομάδα LdV Mobility Κική Σομπόνη: ksomponi@iky.gr Θάλεια Δημητρακά:thdimitraka@iky.gr Νότα Καλομοίρη:nkalomiri@iky.gr Αλεξάνδρα Μπάκα:abaka@iky.gr Γραμματειακή υποστήριξη: Μαρία Mασέλου, mmaselou@iky.gr


Κατέβασμα ppt "Εθνική Μονάδα LLP - IKY Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα. Δομή παρουσίασης  Επιχειρησιακά-διοικητικά θέματα υλοποίησης  Νομικά θέματα  Οικονομικά θέματα  Λοιπά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google