Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ημερίδα ενημέρωσης και διάδοσης αποτελεσμάτων για το Πρόγραμμα ERASMUS Aθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2012 «Το νέο Πρόγραμμα 2014-2020» Ελίνα Μαυρογιώργου, IKY-Erasmus.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ημερίδα ενημέρωσης και διάδοσης αποτελεσμάτων για το Πρόγραμμα ERASMUS Aθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2012 «Το νέο Πρόγραμμα 2014-2020» Ελίνα Μαυρογιώργου, IKY-Erasmus."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ημερίδα ενημέρωσης και διάδοσης αποτελεσμάτων για το Πρόγραμμα ERASMUS Aθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2012 «Το νέο Πρόγραμμα 2014-2020» Ελίνα Μαυρογιώργου, IKY-Erasmus

2 Πρόγραμμα Νεολαία σε κίνηση Διεθνή Προγράμματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, Διμερή Προγράμματα συνεργασίας Erasmus Grundtvig Leonardo Comenius Πρόγραμμα δια Βίου Μάθηση: Ένα ενιαίο πρόγραμμα ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 βασικοί πυλώνες 1. Εκπαι δευτική κινητικότη- τα 3. Υποστήριξη εκπαιδευτι κών πολιτικών 2. Σχέδια Συνεργασίας Προϋπολογισμός: 19 δις € για 7 χρόνια Ξεχωριστές δραστηριότητες: Jean Monnet - Sport/ Άθληση

3 Το νέο Πρόγραμμα 2014-2020 Έμφαση στην απλοποίηση των διαδικασιών, χρηματοδότηση βάσει απόδοσης 11 δράσεις (4 δράσεις κινητικότητας, 4 δράσεις συνεργασίας and 3 δράσεις υποστήριξης πολιτικών) Ενίσχυση της χρηματοδότησης βάσει κλιμάκων μοναδιαίου κόστους Χρηματοδότηση χωρών εκτός ΕΕ σύμφωνα με τις γεωγραφικές, αναπτυξιακές και πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ

4 Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS όλων των κύκλων σπουδών + κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία/επιμόρφωση Καινοτομία:To ΕRASMUS ανοίγει όλες τις δράσεις του σε όλες τις χώρες Ενσωμάτωση της πρώην δράσης 2 του ERASMUS MUNDUS -για κινητικότητα εκτός ΕΕ θα εφαρμόζονται πολιτικές προτεραιότητες ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 330.000 φοιτητές αναμένεται να επωφεληθούν ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Διατηρείται η δράση 1 ERASMUS MUNDUS 1 ος πυλώνας Ατομική κινητικότητα σε ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης 1.Περίοδος κινητικότητας ERASMUS Διεύρυνση κινητικότητας προς και από χώρες εκτός ΕΕ (αποκεντρωμένη δράση) 2. Κινητικότητα με σκοπό την απόκτηση κοινού τίτλου σπουδών – εταιρική σχέση μεταξύ ιδρυμάτων της ΕΕ με ιδρύματα εκτός ΕΕ με σκοπό την προσέλκυση υψηλού επιπέδου φοιτητών 3. Φοιτητικά δάνεια Για την ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών για σπουδές στην Ευρώπη

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Εκσυγχρονισμός ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Συνεργασία με Ασία, Λατινική Αμερική και Αφρική Κινητικότητα προσωπικού ιδρυμάτων Εκπαίδευσης με σκοπό τη δημιουργία σχεδίων ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, εκσυγχρονισμός μεθόδων διδασκαλίας, βελτίωση των υποδομών, βελτίωση της διοικητικής διαχείρισης, σύνδεση με την αγορά εργασίας ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2 ος πυλώνας Συνεργασία με σκοπό την καινοτομία 1.Στρατηγικές εταιρικές συνεργασίες ERASMUS-πιο εντατική συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (αποκεντρωμένη δράση) 2.Συνεργασίες γνώσης : Δομικές συνεργασίες μεταξύ ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και επιχειρήσεων 3.Υποστήριξη για συνεργασία με τις γείτονες χώρες: εταιρικές σχέσεις μεταξύ ΕΕ και γειτονικών χωρών + κινητικότητα 4.Υπόλοιπος κόσμος: συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στην ΕΕ, Ασία, Λατινική Αμερική και Αφρική ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ενίσχυση της καινοτομίας

6 Διάλογος για θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής με επιλεγμένους παγκόσμιους εταίρους: -ενίσχυση ανταλλαγής απόψεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος-σεμινάρια, επισκέψεις μελέτης, ανταλλαγές, μελέτες -προώθηση της ελκυστικότητας των σπουδών στην ΕΕ σε παγκόσμια κλίμακα -υποστήριξη ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού στις χώρες-εταίρους -υποστήριξη ειδικών στις μεταρρυθμίσεις και ατόμων ως σημεία επαφής 3 ος πυλώνας Υποστήριξη πολιτικών για την Ανώτατη Εκπαίδευση 1.Υποστήριξη ανοικτής μέθοδος συντονισμού, Ατζέντα εκσυγχρονισμού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, Διαδικασία της Bologna 2.Ενίσχυση ανάπτυξης και εφαρμογής εργαλείων διαφάνειας και ευρύτερων δικτύων στην ΕΕ 3.Υποστήριξη διαλόγου με τρίτες χώρες για θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής

7 Χρονοδιάγραμμα Περίοδος διαβούλευσης 2009 Πράσινη Βίβλος για την Κινητικότητας 2010 ηλεκτρονική διαβούλευση για τα νέα προγράμματα Έγκριση του προταθέντος προϋπολογισμού για την περίοδο 2014- 2020 29 Ιουνίου 2011 Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 23 Νοεμβρίου 2011 Απόφαση του Συμβουλίου και του Ε. Κοινοβουλίου Μέσα στο 2012 Πιθανή ημερομηνία έγκρισης Τέλος 2012 – αρχές 2013 Έναρξη Νέου Προγράμματος Ιανουάριος 2014

8 Ενίσχυση της ποιότητας Bελτίωση της διαφάνειας (όσον αφορά τη χρηματοδότηση, τις προσφερόμενες υπηρεσίες) Βελτίωση της ποιότητας της κινητικότητας ( έμφαση στη διαδικασία επιλογής/ ECTS) Πρόγραμμα διδασκαλίας/ επιμόρφωσης Συμφωνία Σπουδών/ Πρακτικής Άσκησης Διμερής συμφωνία μεταξύ ιδρυμάτων (μεταξύ χωρών της Ε.Ε. και μεταξύ χωρών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών-ένταξη βασικών αρχών Πανεπιστημιακού Χάρτη ERASMUS) Φοιτητικός Χάρτης Erasmus Πιστοποιητικό Ομίλου Πρακτικής Άσκησης Νέος Πανεπιστημιακός Χάρτης ERASMUS

9 Πανεπιστημιακός χάρτης για τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης 2014-2020 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εργαλείο διασφάλισης ποιότητας: δέσμευση ιδρυμάτων σε μια ευρύτερη στρατηγική διεθνοποίησης Εργαλείο για εσωτερική αξιολόγηση καθώς και για αξιολόγηση του ιδρύματος από την Εθνική Μονάδα-συστηματικοί έλεγχοι Στόχος: απλοποίηση διαδικασιών Διαφορετική δομή: πριν, κατά τη διάρκεια, μετά την περίοδο κινητικότητας

10 EUC Πρόσκληση ενδιαφέροντος 2013  Ο νέος Χάρτης θα συμπεριλαμβάνει όλες τις βασικές αρχές που θα πρέπει να σέβονται τα ιδρύματα  Απαιτείται τα ιδρύματα να υποβάλουν εκ νέου αίτηση  Δύο διαδικασίες αξιολόγησης το 2013: απλοποιημένη /πλήρης διαδικασία  Απλοποιημένη διαδικασία: για επιλεγμένα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης με βάση: Ποσοτικό κριτήριο: αποδεδειγμένη συμμετοχή στην κινητικότητα φοιτητών Ποιοτικό κριτήριο: εάν δεν έχουν παρουσιαστεί προβλήματα στη μέχρι τώρα λειτουργία του προγράμματος, εάν οι βασικές αρχές του προγράμματος είναι σεβαστές, εάν υπάρχει πιθανή εσωτερική αξιολόγηση της διαχείρισης του προγράμματος  Οι Εθνικές Μονάδες αποφασίζουν ποια ιδρύματα είναι επιλέξιμα για την απλοποιημένη διαδικασία αίτησης

11 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΒΗΜΑ 1 ο Τέλη 2012-Ιανουάριος 2013 Απόφαση Εθνικών Μονάδων : Κατάλογος επιλέξιμων-μη επιλέξιμων Ιδρυμάτων για αυτόματη ανανέωση ΒΗΜΑ 2 ο Φεβρουάριος 2013: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Απρίλιος-Ιούνιος 2013: Έλεγχος επιλεξιμότητας Ιδρυμάτων από τις ΕΜ Μάιος - μέσα Σεπτεμβρίου 2013: αξιολόγηση από εξωτερικούς αξιολογητές ΒΗΜΑ 3 ο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2013: τελικός έλεγχος σε συνεργασία με ΕΜ Οκτώβριος 2013: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

12 12 δράσηαιτούντεςεπιχορήγηση από ΕΕ 75% διάρκειααριθμός εταίρων Ακαδημαϊκά δίκτυα Σκοπός: βελτίωση της διδασκαλίας Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης Προώθηση καινοτομίας Ανταλλαγή καλών πρακτικών Ιδρύματα Ανώτατης εκπαίδευσης (ΕUC) & από τρίτες χώρες (μόνο εταίροι) - Δημόσιοι φορείς - Επιχειρήσεις - Ενώσεις και άλλοι σχετικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 600.000 € 3 έτη 25 εταίροι από 25 χώρες Πολυμερή σχέδια Προτεραιότητες: -κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης -βελτίωση ποιότητας, συνάφειας /συνεργασία με αγορά εργασίας/διασυνοριακή συνεργασία - «Συμμαχίες γνώσης» -Ενίσχυση αυτονομίας & λογοδοσίας ιδρυμάτων Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (EUC) & από τρίτες χώρες ( μόνο εταίροι) - Επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ - Επαγγελματικές οργανώσεις - Εμπορικά επιμελητήρια - Κοινωνικοί εταίροι - Τοπικοί/ περιφερειακοί/ εθνικοί φορείς - Ενώσεις και άλλοι σχετικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 400.000 €min:2 χρόνια Max:3 χρόνια «Συμμαχίες γνώσεις» : 2 χρόνια 3 ιδρύματα από 3 διαφορετικές χώρες που μετέχουν στο LLP/ Τουλάχιστον 1 ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης + 1 επιχείρηση Συνοδευτικά μέτρα -Συνάφεια με πολιτική ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης -βελτίωση της υλοποίησης της κινητικότητας ERASMUS -Διάδοση αποτελεσμάτων -Συνέργιες μεταξύ τομεακών Προγραμμάτων Ιδρύματα Ανώτατης εκπαίδευσης (EUC), Ενώσεις, δίκτυα ή όμιλοι ιδρυμάτων Ανώτατης εκπαίδευσης ή άλλοι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ανώτατης εκπαίδευσης 150.000 €1 έτοςΤουλάχιστον 1 οργανισμός http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_lifelong_learning_2013.phphttp://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_lifelong_learning_2013.php ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:31/1/2013

13


Κατέβασμα ppt "Ημερίδα ενημέρωσης και διάδοσης αποτελεσμάτων για το Πρόγραμμα ERASMUS Aθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2012 «Το νέο Πρόγραμμα 2014-2020» Ελίνα Μαυρογιώργου, IKY-Erasmus."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google