Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1. Εισαγωγή  Δεν υφίσταται πλέον ΚΠΣ  Αντικαθίσταται με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ Εθνικός & Περιφερειακός Σχεδιασμός 2007-2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1. Εισαγωγή  Δεν υφίσταται πλέον ΚΠΣ  Αντικαθίσταται με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ Εθνικός & Περιφερειακός Σχεδιασμός 2007-2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1. Εισαγωγή  Δεν υφίσταται πλέον ΚΠΣ  Αντικαθίσταται με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ Εθνικός & Περιφερειακός Σχεδιασμός 2007-2013

2 2. Οδηγίες Κοινοτικών Στρατηγικών ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ 2.1 Υφιστάμενη κατάσταση στην ΕΕ  Οικονομική ανάπτυξη 2004 μόλις 2% αντί 3%  Συνολικό ποσοστό απασχόλησης στο σύνολο του εργατικού δυναμικού 63% αντί 70%  Συνολική δαπάνη για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 1.9% του ΑΕΠ αντί 3%

3 ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ 2.2 Δέκα πεδία που προσδιορίζουν την πολιτική σύγκλισης της Ένωσης α) Προσπελασιμότητα Πεδίο 1 : “Παράδοση αγαθών” Πεδίο 2 : “Διασύνδεση της Ευρώπης” β) Περιβάλλον και πρόληψη κινδύνων Πεδίο 3 : “Καθαρότερο περιβάλλον” Πεδίο 4 : “Kyoto+” γ) Άλλα θέματα Πεδίο 5 : “Έξυπνη διοίκηση” Πεδίο 4 : “Διεύρυνση του εργατικού δυναμικού”

4 ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ 2.2 Δέκα πεδία που αφορούν στην πολιτική σύγκλισης της Ένωσης δ) Καινοτομία και κοινωνία της γνώσης Πεδίο 7 : “Προς μία οικονομία ιδεών” Πεδίο 8 : “Ενίσχυση της καινοτομίας” Πεδίο 9 : “Πρόσβαση στη χρηματοδότηση” ε) Αστικές περιοχές Πεδίο 10 : “Σύμφωνα μεταξύ πόλεων και αγροτικών περιοχών”

5 ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ 3. Νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013 Οι διαρθρωτικές δράσεις θα πρέπει : Να εστιάζουν στους στόχους της Λισσαβόνας Να επικεντρώνονται στις πιο μειονεκτικές περιφέρειες Να είναι πιο αποκεντρωμένες και να εφαρμόζονται με πιο απλό, πιο διαφανή και πιο επαγγελματικό τρόπο Οι νομοθετικές προτάσεις περιλαμβάνουν : Έναν νέο γενικό κανονισμό Έναν κανονισμό για κάθε ταμείο ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ Μία εντελώς νέα πρόταση σύστασης αρχής διασυνοριακής συνεργασίας

6 ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ 3.1 Πρόταση για τον γενικό κανονισμό Οι γνωστοί έως σήμερα στόχοι Στόχος 1 : Περιφέρειες με υστέρηση ανάπτυξης Στόχος 2 : Περιφέρειες υπό οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση Στόχος 3 : Συστήματα εκπαίδευσης και προώθησης της απασχόλησης

7 ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ 3.1 Πρόταση για τον γενικό κανονισμό Αντικαθίστανται με :  Στόχος “Σύγκλιση”  Στόχος “Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση”  Στόχος “Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία”

8 ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ 3.1.1 Στόχος “Σύγκλιση” Επιλεξιμότητα : Περιφέρειες με ΑΕΠΠ <75% της ΕΕ Περιφέρειες με ΑΕΠΠ >75% της ΕΕ25, αλλά < 75% ΜΟ της ΕΕ15, με φθίνουσα στήριξη μέχρι το 2013 Ταμείο Συνοχής για τις χώρες με ΑΕΠ<90% Εξαιρετικά απομακρυσμένες περιφέρειες (Αζόρες, Μαδέρα, Κανάριοι κλπ)

9 ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ 3.1.1 Στόχος “Σύγκλιση” Πόροι (264 δις Ευρώ) : 67.34% στις περιφέρειες με ΑΕΠΠ <του 75% ΜΟ της ΕΕ 8.38% στις περιφέρειες με ΑΕΠΠ >του 75% ΜΟ της ΕΕ25, αλλά < του 75% ΜΟ της ΕΕ15, με φθίνουσα στήριξη μέχρι το 2013 23.86% για τις χώρες του Ταμείου Συνοχής 0.42% στις εξαιρετικά απομακρυσμένες περιφέρειες (Αζόρες, Μαδέρα, Κανάριοι κλπ)

10 ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ 3.1.2 Στόχος “Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση” Επιλεξιμότητα : Όλες οι περιφέρειες που δεν υπάγονται στον στόχο “Σύγκλιση” Περιφέρειες στόχου 1 που το 2007 δεν θα είναι επιλέξιμες στο στόχο “Σύγκλιση”, θα έχουν ειδική μεταβατική μεταχείριση (phasing in) μέχρι το 2013

11 ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ 3.1.2 Στόχος “Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση” Πόροι (57.9 δις Ευρώ) : 83.44% στις περιφέρειες που δεν προέρχονται από τον στόχο 1 16.56% στις περιφέρειες phasing in

12 ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ 3.1.3 Στόχος “Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία” Επιλεξιμότητα : Περιφέρειες κατά μήκος των εσωτερικών χερσαίων συνόρων Ορισμένες περιφέρειες εξωτερικών χερσαίων συνόρων Ορισμένες περιφέρειες που βρίσκονται στα θαλάσσια σύνορα Όλη η επικράτεια της Ένωσης για ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας και ανταλλαγής

13 ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ 3.1.3 Στόχος “Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία” Πόροι (13.2 δις Ευρώ) : 47.73% για τη διασυνοριακή συνεργασία 47.73% για τις περιοχές διακρατικής συνεργασίας 4.54% για τα ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας και ανταλλαγής

14 ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ 3.1.4 Εδαφικές ιδιαιτερότητες Ο προγραμματισμός θα λάβει υπ’ όψιν : Τις πόλεις μεσαίου μεγέθους Τις αγροτικές περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία Τις εξαιρετικά απομακρυσμένες περιφέρειες, τις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα (νησιά, βουνά), τις αραιοκατοικημένες περιοχές και τις περιοχές που αποτελούσαν εξωτερικά σύνορα μέχρι 30.04.2004

15 ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ 3.1.5 Συνεισφορά της Ένωσης και προσαυξήσεις Ανώτατα όρια συμμετοχής των ταμείων : 85% για το Ταμείο Συνοχής 75% για το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ στο στόχο “Σύγκλιση” και κατ’ εξαίρεση 80% για τις χώρες του Ταμείου Συνοχής 50% για το ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ στο στόχο “Ανταγωνιστικότητα” 75% για το ΕΤΠΑ στο στόχο “Συνεργασία”

16 ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ 3.1.5 Συνεισφορά της Ένωσης και προσαυξήσεις Ανώτατα όρια συμμετοχής των ταμείων : 50% πρόσθετη επιδότηση του ΕΤΠΑ στις εξαιρετικά απομακρυσμένες περιφέρειες 85% για τα προγράμματα των εξαιρετικά απομακρυσμένων περιφερειών, καθώς και για τα ελληνικά απομακρυσμένα νησιά

17 ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ 3.1.5 Συνεισφορά της Ένωσης και προσαυξήσεις Επί πλέον προσαυξήσεις του ΕΤΠΑ : 10% για τις δράσεις διαπεριφερειακής συνεργασίας στο πλαίσιο των στόχων “Σύγκλιση” και “Ανταγωνιστικότητα” 5% στο πλαίσιο του στόχου “Ανταγωνιστικότητα” για τις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα (νησιά, ορεινές περιοχές), τις αραιοκατοικημένες περιοχές και τις περιοχές που αποτελούσαν εξωτερικά σύνορα μέχρι 30.04.2004 Οι ως άνω προσαυξήσεις μπορούν να αθροιστούν, αλλά δεν μπορούν να υπερβούν το ποσοστό συνεισφοράς της ΕΕ ύψους 60%.

18 ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ 3.2 Προτάσεις κανονισμών των ταμείων 3.2.1 ΕΤΠΑ Για το στόχο “Σύγκλιση” σε υποδομές :  Μεταφορών  Περιβάλλοντος  Ενέργειας  Εκπαίδευσης  Υγείας  Έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης  Καινοτομίας  Πρόληψης κινδύνων  Ενισχύσεις ΜΜΕ

19 ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ 3.2.1 ΕΤΠΑ Για το στόχο “Ανταγωνιστικότητα” σε παρεμβάσεις :  Καινοτομίας  Κοινωνίας της γνώσης  Περιβάλλοντος  Πρόληψης κινδύνων  Προσβασιμότητας σε υπηρεσίες μεταφορών και τηλεπικοινωνιών  Προσβασιμότητα στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος

20 ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ 3.2.1 ΕΤΠΑ Για το στόχο “Συνεργασία” τα διασυνοριακά προγράμματα θα δίνουν έμφαση :  Στο επιχειρηματικό πνεύμα  Στην κοινή διαχείριση του περιβάλλοντος  Στην κοινή χρήση των υποδομών

21 ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ 3.2.1 ΕΤΠΑ Για το στόχο “Συνεργασία” τα διακρατικά προγράμματα θα δίνουν έμφαση :  Στην προστασία και διαχείριση των υδάτων  Στη προσβασιμότητα στα μεγάλα δίκτυα  Στην πρόληψη των κινδύνων  Στις κοινές δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης

22 ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ 3.2.2 ΕΚΤ Για το στόχο “Σύγκλιση” οι δράσεις θα επικεντρωθούν :  Στην αύξηση του δυναμικού της απασχόλησης  Στη βελτίωση της παραγωγικότητας στην εργασία  Στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης  Στη στήριξη της σωστής διακυβέρνησης  Στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας

23 ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ 3.2.2 ΕΚΤ Για το στόχο “Ανταγωνιστικότητα” οι δράσεις θα επικεντρωθούν :  Στη δυνατότητα προσαρμογής των εργαζομένων και των επιχειρήσεων  Στην βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην αγορά εργασίας  Στην κοινωνική ένταξη των μειονεκτούντων ατόμων  Στην καταπολέμηση των διακρίσεων  Στην ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύων για την απασχόληση και την ένταξη

24 ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ 3.2.3 Ταμείο Συνοχής  Διατηρούνται οι όροι παρέμβασης του ΤΣ  Αναφορικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, προέχουν οι δράσεις αμιγώς ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος  Μεγάλα έργα υποδομών στους τομείς μεταφορών & προστασίας του περιβάλλοντος  Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  Συμπληρωματικότητα των μεταφορών (αστικές συγκοινωνίες, μέσα μαζικής μεταφοράς)

25 ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ 3.3 Προτεινόμενος κανονισμός για τις Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Διασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΥΔΣ)  Γίνεται εφικτή η σύσταση υπηρεσιών με νομική υπόσταση  Οι ΕΥΔΣ τίθενται επικεφαλής της εφαρμογής των προγραμμάτων  Κάθε ΕΥΔΣ θα διαθέτει δικό της καταστατικό, δικά της όργανα και κανόνες προϋπολογισμού  Θα εκτελεί τα καθήκοντα που θα της αναθέτουν τα μέλη της με βάση τη σύμβαση, η οποία θα αποτελεί και το ισχύον δίκαιο για τις δραστηριότητες της ΕΥΔΣ

26 Συγκριτική παρουσίαση των στόχων και χρηματοδοτικών μέσων που προτείνει η Επιτροπή, για την πολιτική σύγκλισης 2007-2013 2000-20062007-2013 ΣτόχοιΧρηματοδοτικά μέσαΣτόχοιΧρηματοδοτικά μέσα Ταμείο Συνοχής Σύγκλιση ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής Στόχος 1 ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, FEOGA ΧΜΠΑ Στόχος 2 ΕΤΠΑ, ΕΚΤ ΑνταγωνιστικότηταΕΤΠΑ, ΕΚΤ Στόχος 3 ΕΚΤ Interreg ΕΤΠΑ Συνεργασία ΕΤΠΑ URBAN ΕΤΠΑ EQUAL ΕΚΤ Leader+ FEOGA Αγροτική ανάπτυξη και αναδιάρθρωση του τομέα αλιείας εκτός στόχου 1 FEOGA, ΧΜΠΑ 9 στόχοι6 μέσα3 στόχοι3 μέσα ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ

27 4.Η πρόταση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 4.1Υφιστάμενη κατάσταση Η γεωγραφική θέση  Νότιο-ανατολικό σύνορο  Μεγάλη απόσταση από τα ευρωπαϊκά κέντρα ανάπτυξης  Ανυπαρξία συνόρων με άλλα ευρωπαϊκά κράτη  Γεωγραφική διάσπαση του χώρου Οι ως άνω διαπιστώσεις καθιστούν τον χώρο μία απομονωμένη Περιφέρεια, η γεωγραφική θέση της οποίας δημιουργεί ένα συγκερασμό μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων τα οποία προσδιορίζουν την ιδιαιτερότητα του χώρου

28 ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ 4.1Υφιστάμενη κατάσταση Οι γεωπολιτικές εξελίξεις  Προσδιορισμός ημερομηνίας έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας  Διαφοροποίηση του τρόπου ανάπτυξης του τουρισμού, του εμπορίου, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των επικοινωνιών  Πιθανότητα δημιουργίας κομβικών συνθηκών στην Περιφέρεια Η διεθνής εμβέλεια  Καταξιωμένος πόλος έλξης επισκεπτών

29 ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ 4.2Όραμα και στόχοι Όραμα  Διατήρηση του τουρισμού με την προσέλκυση υψηλού εισοδήματος και κουλτούρας επισκεπτών, σε συνθήκες αειφορικής προσέγγισης στην ανάπτυξη  Καθιέρωση της Περιφέρειας ως τόπου παραγωγής υψηλής τεχνολογίας προϊόντων και υπηρεσιών

30 ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ 4.2Όραμα και στόχοι Κατευθύνσεις  Αύξηση της ανταγωνιστικότητας στους τομείς τουρισμού, πολιτισμού, έρευνας και τεχνολογίας  Επίλυση του προβλήματος της προσπελασιμότητας  Βελτίωση της ποιότητας ζωής

31 ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ 4.2Όραμα και στόχοι Προβλήματα που απαιτούν προσοχή  Ενδοπεριφερειακή ανισότητα  Εξαντλητική χρήση των φυσικών πόρων  Προβλήματα μικρών νησιών  Αυξημένο κόστος ανάπτυξης  Έλλειψη διοικητικής αποκέντρωσης

32 ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ 4.3Προτεραιότητες  Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας  Βελτίωση της προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος  Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού  Εξασφάλιση αειφορίας  Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης  Ενίσχυση περιοχών χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης  Ενίσχυση της διασυνοριακής, της διακρατικής και της διαπεριφερειακής συνεργασίας  Δημιουργία δικτύου παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας


Κατέβασμα ppt "1. Εισαγωγή  Δεν υφίσταται πλέον ΚΠΣ  Αντικαθίσταται με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΕ Εθνικός & Περιφερειακός Σχεδιασμός 2007-2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google