Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στρατηγική Επιχειρήσεων Ενότητα 7: Στρατηγικές Εκδοχές Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στρατηγική Επιχειρήσεων Ενότητα 7: Στρατηγικές Εκδοχές Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στρατηγική Επιχειρήσεων Ενότητα 7: Στρατηγικές Εκδοχές Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

2 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 2 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2 Άδειες Χρήσης

3 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 3 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3 Χρηματοδότηση

4 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 4 Στρατηγικές Εκδοχές Αποφάσεις που χαρακτηρίζονται Σταρτηγικές

5 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 5 1. Δημιουργία 2.Επέκταση 3.Ανάπτυξη 4.Διαφοροποίηση 5.Μετακίνηση 6.Αναδιάρθρωση 7.Συρρίκνωση 8.Εξαγορά 9.Συνένωση 10.Διάσπαση Περιεχόμενα ενότητας

6 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 6 11. Διάλυση 12. Διακοπή 13. Παύση 14. Αλλαγή Μορφής 15. Γέννηση 16. Πώληση 17. Συμμαχία 18. Τι δεν είναι Στρατηγική Περιεχόμενα ενότητας

7 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 7 Να κατανοηθεί η έννοια της Στρατηγικής Επιλογής Να γίνει αντιληπτό το περιορισμένο των Στρατηγικών Επιλογών. Να εμπεδωθεί η αρμοδιότητα της Στρατηγικής, που ανήκει στους επενδυτές και μόνο. Σκοποί ενότητας

8 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 8 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – CREATION Ομάδα επενδυτών αποφασίζει να ιδρύσει νέα επιχείρηση. Στους επενδυτές μπορεί να περιλαμβάνονται και Νομικά Πρόσωπα. Οι επενδυτές αναλαμβάνουν τον κίνδυνο απώλειας των χρημάτων τους, με την προσδοκία της επιτυχίας.

9 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 9 ΕΠΕΚΤΑΣΗ - EXPANSION Γεωγραφική επέκταση Προσθήκη νέων προϊόντων ή και υπηρεσιών Προσθήκη νέων αντικειμένων Οριζόντια ολοκλήρωση Κάθετη Ολοκλήρωση Συνολική (ή διαγώνια) ολοκλήρωση

10 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 10 ΑΝΑΠΤΥΞΗ - DEVELOPMENT Αύξηση του Μεριδίου της Αγοράς Βελτίωση της αποτελεσματικότητας (κερδοφορίας) Βελτίωση της αντιμετώπισης των επιχειρηματικών κινδύνων Βελτίωση των χρηματο-ροών

11 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 11 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ - DIVERSIFICATION Αλλαγή της σειράς προϊόντων ή υπηρεσιών Αλλαγή Αγοράς – Στόχου Αλλαγή πηγών χρηματοδότησης Αλλαγή Συνεργατών (δικτύων διανομής – Ε&ΤΑ – φορέων κατάρτισης – Λογιστηρίου) Δεν είναι οι μεταβολές στα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών

12 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 12 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ / ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ MOVEMENT - REDEPLOYMENT Μεταβολή της έδρας Μεταβολή του χώρου (ή και της χώρας) παραγωγής ή και διανομής Αλλαγή του τρόπου στέγασης Εγγύς Μετακόμιση

13 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 13 ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - RESTRUCTURE / REENGINEER Προσθήκη / Αφαίρεση Λειτουργιών Νέα Τμηματοποίηση Δραστηριοτήτων Αλλαγή της δομής (από τις λειτουργίες [functions] στις διαδικασίες [processes]) Αλλαγή Οργανογράμματος (επικοινωνίας μεταξύ των θέσεων κόστους / προσόδου)

14 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 14 ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ - SHRINK Εγκατάλειψη γεωγραφικών περιοχών Εγκατάλειψη σειράς προϊόντων / υπηρεσιών Αντικατάσταση λειτουργιών με υπεργολαβίες Μείωση του κεφαλαίου

15 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 15 ΕΞΑΓΟΡΑ - ACQUISITION Φιλική εξαγορά (οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης δέχονται να την πωλήσουν) Επιθετική εξαγορά (αγορά των μετοχών της στο Χρηματιστήριο) Εξαγορά δικαιωμάτων διοίκησης

16 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 16 ΣΥΝΕΝΩΣΗ - MERGER Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις συνενώνονται σε μία και χάνουν την αυτοτέλειά τους. Συνενώνονται σε Όμιλο επιχειρήσεων και διατηρούν την αυτονομία τους Μεταφέρουν την ιδιοκτησία του κεφαλαίυ σε εταιρία “Συμμετοχών” [Holding]

17 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 17 ΔΙΑΣΠΑΣΗ - DEMERGER / SPLIT Διαίρεση ομίλου με αυτονόμηση των επιχειρήσεων που τον αποτελούν. Διαίρεση επιχείρησης σε αυτόνομα μέρη και μετατροπή της σε όμιλο Διαίρεση επιχείρησης σε μέρη και μετατροπή της σε εταιρία συμμετοχών

18 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 18 ΔΙΑΛΥΣΗ - DISSOLUTION Αποεπένδυση. Εκποίηση της περιουσίας και επιστροφή του κεφαλαίου στους μετόχους Πρόκληση Πτώχευσης Εξαγορά όλων των ιδίων μετοχών Λύση και Εκκαθάριση

19 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 19 ΔΙΑΚΟΠΗ - DISCONTINUE Στάση της παραγωγικής και εμπορικής λειτουργίας – με συνέχιση της τακτοποίησης των πληρωμών και εξασφάλιση των εισπράξεων Θέση της εταιρίας “σε ύπνωση” - φορολογικά και ασφαλιστικά

20 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 20 ΠΑΥΣΗ - STOP Εγκατάλειψη όλων περιουσιακών στοιχείων – ύστερα από τακτοποίηση των οφειλών. Εγκατάλειψη της διοίκησης και διαχείρισης

21 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 21 ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΡΦΗΣ (ΝΟΜΙΚΗΣ) LEGAL FORM RESTRUCTURE 21 Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής Από εταιρία προσώπων σε εταιρία κεφαλαίων Μετατροπή σε Ευρωπαϊκή Εταιρία Μετατροπή σε Ευρωπαϊκό Συνεταιρισμό Μετατροπή από Εταιρία σε Συνεταιρισμό ή αντίστροφα

22 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 22 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ / ΓΕΝΝΗΣΗ - GENERATION 22 Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής Ίδρυση “θυγατρικής επιχείρησης” αποκλειστικής ιδιοκτησίας Ίδρυση “θυγατρικής εταιρίας” από κοινού με άλλα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα Ίδρυση νέας επιχείρησης από κοινού με πρώην εργαζόμενους (Spin Out) Ίδρυση νέας επιχείρησης από κοινού με ερευνητές (spin off)

23 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 23 ΠΩΛΗΣΗ - SALE Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής Πώληση εξολοκλήρου της επιχείρησης σε άλλη επιχείρηση (ή όμιλο ή εταιρία συμμετοχών). Πώληση μεριδίου διοίκησης σε άλλη επιχείρηση. Πώληση των μετοχών σε άλλους επενδυτές (ιδιώτες ή “θεσμικούς”)

24 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 24 ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ALLIANCE 24 Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής Συμμετοχή σε όμιλο Συμμετοχή σε “συστάδα” (cluster) Ανταλλαγή μετοχών με άλλη επιχείρηση του ίδιου κλάδου Ανταλλαγή μετοχών με άλλες επιχειρήσεις για την αμοιβαία διασπορά κινδύνου Από κοινού ανάληψη έργου (joint venture)

25 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 25 Τι δεν είναι στρατηγική επιλογή 25 Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής Η διαφοροποίηση στα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Η αλλαγή στα χαρακτηριστικά του μείγματος Marketing. Η Αλλαγή στην πολιτική ανθρώπινων πόρων. Η επαναδιαπραγμάτευση οφειλών.

26 Στρατηγική Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 26 Τέλος Ενότητας Επεξεργασία: Θεσσαλονίκη,


Κατέβασμα ppt "ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στρατηγική Επιχειρήσεων Ενότητα 7: Στρατηγικές Εκδοχές Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google