Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Αναστασία Κοπανέλη (Υποψ. Δρ. Χρηματοοικονομίας, MSc, MSc, MSc) / Πανεπιστημιακός Υπότροφος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Αναστασία Κοπανέλη (Υποψ. Δρ. Χρηματοοικονομίας, MSc, MSc, MSc) / Πανεπιστημιακός Υπότροφος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Αναστασία Κοπανέλη (Υποψ. Δρ. Χρηματοοικονομίας, MSc, MSc, MSc) / Πανεπιστημιακός Υπότροφος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας – ΣΔΟ, «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική, Ειδικά Θέματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής – Μισθοδοσία, Μηχανογραφημένη Λογιστική II» του Αθανασίου και της Χριστίνας ΣΕΤ 4 Αναστασία Κοπανέλη ( Δρ. Χρηματοοικονομίας, MSc, MSc, MSc) / Πανεπιστημιακός Υπότροφος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας – ΣΔΟ, «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική, Ειδικά Θέματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής – Μισθοδοσία, Μηχανογραφημένη Λογιστική II» του Αθανασίου και της Χριστίνας 1/4

2 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ (MONEY MARKETS) Αγορά Χρήματος Είναι μια αγορά χρεογράφων (securities-έντοκα διαπραγματεύσιμα προϊόντα της χρηματοπιστωτικής αγοράς όπως ομολογίες, έντοκα γραμμάτια Δημοσίου, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, προθεσμιακά συμβόλαια-forwards, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης- futures, συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, παραστατικά απόκτησης μετοχών- warrants, μετοχές κ.α) που είναι στενά υποκατάστατα του χρήματος. Αγορά Χρήματος Δίκτυο Πιστωτικών Οργανισμών για τη σύναψη συμβολαίων για δάνεια από τις οικονομικές μονάδες. * Τα Σημαντικότερα Προϊόντα αυτής της αγοράς (που θεωρούνται και οι ασφαλέστερες επενδύσεις λόγω της σταθερής απόδοσής τους): Τα Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου (treasury bills). Οι Συμφωνίες Επαναγοράς (repos, repurchase agreements). Τα Εμπορικά Ομόλογα (commercial paper). Τα Ευρωδολάρια (Eurodollars) – πρόκειται για καταθέσεις δολαρίων Η.Π.Α. σε Αμερικάνικες ή άλλες τράπεζες εκτός των γεωγραφικών συνόρων των Η.Π.Α. όπου ένα μεγάλο μέρος της αγοράς τους αποτελείται από διαπραγματεύσιμα πιστοποιητικά καταθέσεων. Τα Διαπραγματεύσιμα πιστοποιητικά καταθέσεων (negotiable certificates of deposits). Τα LIBOR (London Interbank Offer Rate) / είναι επιτόκιο προσφοράς\ όπου οι μεγάλες διεθνείς τράπεζες του Λονδίνου δανείζονται κεφάλαια (ευρωδολάρια) μεταξύ τους-είναι ένα διατραπεζικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται ως επιτόκιο αναφοράς για τον καθορισμό πολλών άλλων κυμαινόμενων επιτοκίων σε πολλές αγορές του κόσμου (θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό δεδομένης της δυνατότητας εκτίμησης από τις τράπεζες του οριακού κόστους άντλησης νέων κεφαλαίων). Αναστασία Κοπανέλη (Δρ. Χρηματοοικονομίας, MSc, MSc, MSc)/ Πανεπιστημιακός Υπότροφος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας – ΣΔΟ, «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική, Μηχανογραφημένη Λογιστική – Μισθοδοσία, Μηχανογραφημένη Λογιστική II» του Αθανασίου και της Χριστίνας 2/4

3 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ (..συνέχεια) / Παράδειγμα LIBOR Μία τράπεζα με νέες καταθέσεις και καμία άμεση ζήτηση για δάνεια έχει τη δυνατότητα να κάνει μία κατάθεση στη διατραπεζική αγορά και να έχει μία απόδοση των κεφαλαίων της ή μία τράπεζα με άμεση ζήτηση για δάνεια και χωρίς νέες καταθέσεις μπορεί να αντλήσει προσωρινά κεφάλαια. * Επιτόκιο Αναφοράς (reference rate) είναι ένα επιτόκιο βάσης προκειμένου να καθοριστούν άλλα επιτόκια της αγοράς όπως π.χ. ομολόγων ή επιτοκιακών swaps. * Απόδοση Επένδυσης (Return On Investment-ROI) Απόδοση της Επένδυσης = (Κέρδος Επένδυσης – Κόστος Επένδυσης) / Κόστος Επένδυσης (το αποτέλεσμα εκφράζεται ως ποσοστό). Είναι Δείκτης αξιολόγησης της επένδυσης ή για να συγκρίνει την αποδοτικότητα διαφορετικών επενδύσεων. 1 η Άσκηση Πράξης: Αν μακροπρόθεσμα, η απόδοση επένδυσης < από κόστος κεφαλαίου, τότε προτείνεται στην επιχείρ. Να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά της στοιχεία και τα έσοδα να τα καταθέσει σε μία τράπεζα. 2 η Άσκ. Πράξ: Ένας έμπορος και ένας οικονομικός είναι δυνατό να συγκρίνουν δύο διαφορετικά προϊόντα από διαφορετική σκοπιά ο καθένας. Ο Έμπορος, με τη διαίρεση του μεικτού κέρδους κάθε προιόντοςδια των αντίστοιχων διαφημιστικών δαπανών. Ο Οικονομικός Αναλυτής, διαιρώντας τα συνολικά έσοδα από την πώληση των προϊόντων με τα συνολικά κόστη παραγωγής. Αναστασία Κοπανέλη ( Δρ. Χρηματοοικονομίας, MSc, MSc, MSc) / Πανεπιστημιακός Υπότροφος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας – ΣΔΟ «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική, Ειδικά Θέματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής – Μισθοδοσία, Μηχανογραφημένη Λογιστική II» του Αθανασίου και της Χριστίνας 3/4

4 ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ / ΑΓΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (CAPITAL MARKETS) Διακινούνται χρηματικά κεφάλαια και διαπραγματεύονται (αγοράζονται και πωλούνται) χρηματοοικονομικά εργαλεία με μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα (συνήθως > του έτους). Η διακίνηση των τίτλων της Κεφαλαιαγοράς περιλαμβάνουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο και αβεβαιότητα σε σχέση με τις τιμές των χρεογράφων (δεδομένου ότι οι διακυμάνσεις τιμών είναι πολύ μεγαλύτερες). Πρωτογενείς Οργανωμένες Κεφαλαιαγορές. Δευτερογενείς Οργανωμένες Κεφαλαιαγορές. * Χρηματοδότηση μέσω Κεφαλαιαγοράς : Πλεονασματικές Οικονομικές Μονάδες # (versus) Ελλειματικές Οικονομικές Μονάδες. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Brealey R., Muyers S., Allen F. (2013). Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων (Επιστημ. Επιμέλ. Αλεξάκης Χρ., Καινούριος Δ., Κουσενίδης Δ., Σάμιτας Α., Συριόπουλος Κ.) – Ελλ. Μετάφρ. Utopia. Βασιλείου Δ., Ηρειώτης Ν. (2008). Χρηματοοικονομική Διοίκηση- Θεωρία και Πρακτική. Rosili. Νιάρχος Νικ. (2004). Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων. Ξανθάκης Μαν., Αλεξάκης Χρ. (2006) Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων. Σταμούλης. Αναστασία Κοπανέλη ( Δρ. Χρηματοοικονομίας, MSc, MSc, MSc) / Πανεπιστημιακός Υπότροφος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας –ΣΔΟ, «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική, Μηχανογραφημένη Λογιστική – Μισθοδοσία, Μηχανογραφημένη Λογιστική II» Του Αθανασίου και της Χριστίνας 4/4


Κατέβασμα ppt "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Αναστασία Κοπανέλη (Υποψ. Δρ. Χρηματοοικονομίας, MSc, MSc, MSc) / Πανεπιστημιακός Υπότροφος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google