Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κωδικός Θ: ΤΠ4003, Κωδικός Ε: ΤΠ4103 (ΜΕΥ/Υ) Ώρες (Θ - ΑΠ - Ε): 2 - 1 - 3 Προαπαιτούμενα: ΤΠ2003,2103.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κωδικός Θ: ΤΠ4003, Κωδικός Ε: ΤΠ4103 (ΜΕΥ/Υ) Ώρες (Θ - ΑΠ - Ε): 2 - 1 - 3 Προαπαιτούμενα: ΤΠ2003,2103."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κωδικός Θ: ΤΠ4003, Κωδικός Ε: ΤΠ4103 (ΜΕΥ/Υ) Ώρες (Θ - ΑΠ - Ε): 2 - 1 - 3 Προαπαιτούμενα: ΤΠ2003,2103

2 JAVA Basics Εργαστήριο Νο. 1

3 Βασικά στοιχεία της JAVA Διαδικασία Ανάπτυξης JAVA λογισμικού Java Virtual Machine και Platform Independency Java Platform Δημιουργία πρώτου προγράμματος JAVA Εισαγωγή στο Netbeans IDE Ασκήσεις Σημερινό μάθημα

4 Διαδικασία Ανάπτυξης JAVA λογισμικού Java Virtual Machine και Platform Independency Βασικά στοιχεία της Java (1/2)

5 JAVA Platform JAVA Application Programming Interface(API) Java Virtual Machine(JVM) Βασικά στοιχεία της Java (2/2)

6 Δημιουργούμε ένα αρχείο HelloProgram.java και γράφουμε τον εξής κώδικα : Δημιουργούμε τη κλάση με όνομα HelloProgram. Δημιουργούμε την κύρια μέθοδο (main method). Γράφουμε τον κώδικα που θέλουμε να κάνει το πρόγραμμά μας. Στην συγκεκριμένη περίπτωση θέλουμε να εμφανίσει στο output την φράση «Hello World!». Δημιουργία πρώτου προγράμματος (1/5) /*My first program*/ public class HelloProgram{ public static void main(String[] str){ System.out.println("Hello World!"); } 1 2 3 1 2 3 Προσοχή:Το όνομα του αρχείου και το όνομα της κλάσης πρέπει να είναι ακριβώς τα ίδια.

7 Δημιουργούμε ένα φάκελο με όνομα «javaprograms» στον C:\ και μεταφέρουμε το java αρχείο μας εκεί. Από το μενού πατάμε εκτέλεση (Run),όπου γράφουμε “cmd” για να μας ανοίξει ένα παράθυρο εντολών (command line): Πάμε στη διαδρομή του δίσκου C:\javaprograms όπου αποθηκεύσαμε το πρόγραμμα μας (με την εντολή: “cd C:\javaprograms) και εκτελούμε την εντολή javac HelloProgram.java Δημιουργία πρώτου προγράμματος (2/5) Προσοχή: Αν μας εμφανίσει ότι «δεν αναγνωρίζεται ως εσωτερική ή εξωτερική εντολή» τότε ανατρέξτε στον οδηγό ( Set PATH )Set PATH

8 Έτσι κάνουμε compile το πρόγραμμά μας (αρχείο java). Αν δεν μας εμφανίσει κάποιο σφάλμα σημαίνει ότι το πρόγραμμά μας έγινε compile επιτυχώς. Σε περίπτωση σφάλματος διορθώνουμε το λάθος και κάνουμε ξανά compile. Μόλις γίνει επιτυχώς compile το πρόγραμμά μας,δημιουργείται στον φάκελο που βρίσκεται το πρόγραμμα ένα αρχείο.class το οποίο έχει ίδιο όνομα με το πρόγραμμά μας και το οποίο περιέχει τον java κώδικά μεταγλωττισμένο σε κώδικα java μηχανής (JVM). Δημιουργία πρώτου προγράμματος (3/5)

9 Για να τρέξουμε το πρόγραμμα μας εκτελούμε την εντολή “java HelloProgram”. Εάν το πρόγραμμα εκτελέστηκε επιτυχώς, θα δούμε στο output την φράση «Hello World!» όπως προγραμματίσαμε να κάνει. Δημιουργία πρώτου προγράμματος (4/5)

10 Συνοψίζοντας: 1. Δημιουργούμε το πρόγραμμα μας σε ένα αρχείο με τη κατάληξη.java (java αρχείο), 2. το οποίο κάνουμε Compile, 3. ώστε να δημιουργηθεί το αρχείο.class, το οποίο περιέχει τον java κώδικα σε γλώσσα του Virtual Machine (VM), 4. το οποίο θα εκτελεστεί από το Java Virtual Machine, 5. ώστε να τρέξουμε το πρόγραμμά μας στο λειτουργικό σύστημα του εκάστοτε υπολογιστή. Δημιουργία πρώτου προγράμματος (5/5)

11 Δημιουργία ενός νέου project Ανοίξτε το Netbeans IDE Επιλέξτε File  New Project… Στον wizard που ανοίγει επιλέξτε την κατηγορία Java  Java Application και πατήστε next Εισαγωγή στο Netbeans (1/6)

12 Στην σελίδα “Name and Location” του οδηγού, κάντε τα εξής Στο πεδίο “Project Name” δώστε HelloWorldApp Στο πεδίο “Create Main Class” δώστε helloworldapp.HelloWorldApp Αφήστε το κουτάκι “Set as Main Project” επιλεγμένο Πατήστε “Finish”. Εισαγωγή στο Netbeans (2/6)

13 To project έχει δημιουργηθεί και έχει ανοιχθεί στo Netbeans IDE και πρέπει να βλέπετε τα ακόλουθα στοιχεία: Το παράθυρο ‘Projects’, το οποίο περιέχει μια δενδροειδή δομή των στοιχείων του project, συμπεριλαμβανομένου των πηγαίων αρχείων, των βιβλιοθηκών που χρειάζεται ο κώδικας σας, κτλ. Τον “Source Editor” με ένα το αρχείο HelloWorldApp ανοικτό. Το παράθυρο ‘Navigator’, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να περιηγηθείτε γρήγορα μεταξύ των στοιχείων εντός του ανοιγμένου αρχείου. Εισαγωγή στο Netbeans (3/6)

14 Προσθέστε κώδικα στο project σας: Μέσα στην main αφαιρέστε την γραμμή “// TODO code application logic here” Στην θέση της γράψτε “ System.out.println(“Hello World”); ” Κάντε compile το project σας: Στο παράθυρο “projects” στον τίτλο του project σας πατήστε δεξί click  Clean and Build Εισαγωγή στο Netbeans (4/6)

15 Αν στο παράθυρο “Output” δείξει την παρακάτω εικόνα τότε έχετε κάνει compile επιτυχώς το project σας (BUILD SUCCESSFUL). Αν στο παράθυρο “Output” δείξει την παρακάτω εικόνα τότε πιθανόν έχετε κάποιο συντακτικό λάθος στον κώδικά σας (BUILD FAILED).Διορθώστε το και ξανακάντε “Clean and Build” Εισαγωγή στο Netbeans (5/6)

16 Εισαγωγή στο Netbeans (6/6) Εκτελέστε το project σας: Στο παράθυρο “projects” στον τίτλο του project σας πατήστε δεξί click  Run Στο παράθυρο “Output” θα πρέπει να δείτε την πρόταση “Hello World!

17 1)Να δημιουργήσετε εφαρμογή όπου θα τυπώνει Kalo eksamino!!! 2)Να δημιουργήσετε εφαρμογή όπου θα τυπώνει 10 φορές Kalo eksamino!!! 3)Να δημιουργήσετε εφαρμογή όπου θα δημιουργεί και θα γεμίζει ένα πίνακα ακεραίων 20 θέσεων και έπειτα θα τον τυπώνει 4)Να δημιουργήσετε εφαρμογή η οποία θα δημιουργεί και θα γεμίζει ένα πίνακα ακεραίων 20 θέσεων και έπειτα θα τυπώνει μόνο τις άρτιες τιμές του. Ασκήσεις

18 Να υλοποιηθεί πρόγραμμα το οποίο θα αποθηκεύει σε ένα πίνακα ακεραίων με όνομα maxValues 5 θέσεων τις πέντε μεγαλύτερες τιμές από ένα πίνακα ακεραίων με όνομα array 50 θέσεων. Ο πίνακας με όνομα array θα γεμίζει με τυχαίες τιμές από το 0 έως το 99 τις οποίες θα τυπώνει στο output. O πίνακας με όνομα maxValues θα πρέπει έχει ταξινομημένες τις μεγαλύτερες τιμές κατά φθίνουσα σειρά. Στο τέλος του προγράμματος να τυπώνονται στην έξοδο τα δεδομένα του πίνακα με όνομα maxValues. Για την παραγωγή μιας τυχαίας τιμής από το 0 έως το 99 χρησιμοποιήστε την παρακάτω εντολή: int x = (int) ( Math.random() * 100 ) Άσκηση προαιρετική για το σπίτι

19 The Java Tutorials - Trail: Getting Started http://download.oracle.com/javase/tutorial/getStarted/index.html «This trail provides everything you'll need to know about getting started with the Java programming language.» The Java Tutorials - Trail: Learning the Java Language Lesson: Language Basics http://download.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/index.html «Language Basics describes the traditional features of the language, including variables, arrays, data types, operators, and control flow.» Χρήσιμα Links

20 Τι είναι αντικείμενο? Ανάλυση Τι είναι κλάση? Περιγραφή Αντικειμένων Κλάσεις Κατασκευαστές Setters, Getters Δημιουργία Αντικειμένων Επόμενο μάθημα

21 21 Τέλος διαφανειών The end See you next time!


Κατέβασμα ppt "Κωδικός Θ: ΤΠ4003, Κωδικός Ε: ΤΠ4103 (ΜΕΥ/Υ) Ώρες (Θ - ΑΠ - Ε): 2 - 1 - 3 Προαπαιτούμενα: ΤΠ2003,2103."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google