Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΛΥΤΡΙΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΕΔΔΥ ΚΑΒΑΛΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΛΥΤΡΙΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΕΔΔΥ ΚΑΒΑΛΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΛΥΤΡΙΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΕΔΔΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

2 Εξετάζονται γραπτά οι μαθητές: ➲ που έχουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω ➲ που παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) ➲ που έχουν προβλήματα επιληψίας ➲ που παρουσιάζουν Μαθησιακές Δυσκολίες ➲ που παρουσιάζουν Μαθησιακές δυσκολίες που συνδέονται με ελλείμματα στον οπτικο-χωρικό τομέα ➲ που παρουσιάζου ν νοητική ανωριμότητα ➲ που παρουσιάζουν Δυσκολίες μάθησης λόγω χαμηλού ή οριακού νοητικού δυναμικού

3 Εξετάζονται προφορικά οι μαθητές: ➲ Είναι τυφλοί σύμφωνα με το Ν.958/79 (ΦΕΚ 191 Α) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%, ➲ Έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα, ➲ πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων, ➲ πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή

4 Εξετάζονται προφορικά οι μαθητές: ➲ Αντιμετωπίζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: ➲ Δυσλεξία, ➲ Δυσαναγνωσία, ➲ Δυσορθογραφία, ➲ Δυσγραφία, ➲ Δυσαριθμησία

5 Στο τέλος η γνωμάτευση θα αναγράφει: Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων η διεπιστημονική ομάδα εκτιμά ότι ο μαθητής αντιμετωπίζει...... Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων του με γραπτή εξέταση λόγω ….., βάσει του άρθρου 4, παρ. στ’ του νόμου 3699/2008.

6 Μαθητές που παρουσιάζουν το φάσμα του Αυτισμού: ➲ Μπορούν να εξεταστούν προφορικά ή γραπτά. ➲ Πιστοποιείται με γνωμάτευση που χορηγείται από το οικείο ΚΕΔΔΥ ή από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο γραπτός ή ο προφορικός τρόπος εξέτασης.

7 Μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά ➲ Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Αρ. Πρωτ. Φ. 251/15808/Β6/05-02-2014) εξετάζονται προφορικά εφόσον: ➲ έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση. ➲ Χορηγείται από το οικείο ΚΕΔΔΥ ή τα πιστοποιημένα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα ➲ Απαιτείται ιατρική βεβαίωση Δημοσίου Νοσοκομείου, σε περίπτωση κακοποίησης του μαθητή λόγω γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής βίας, ➲ είτε βεβαίωσης από δικαστική αρχή ή εισαγγελέα ανηλίκων, σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς.

8 Ενδοσχολικές Εξετάσεις ➲ Προφορική Εξέταση: ➲ Οι γονείς υποβάλλουν αίτηση στο σχολείο για προφορική ή γραπτή εξέταση. ➲ Η αίτηση αυτή γίνεται κάθε χρόνο ➲ Εφόσον το επιθυμούν μπορούν να απαντήσουν σε κάποια θέματα γραπτώς. ➲ Η προφορική εξέταση αφορά: τις ολιγόλεπτες δοκιμασίες, τις ωριαίες δοκιμασίες των τριμήνων-τετραμήνων, τις προαγωγικές, απολυτήριες εξετάσεις.

9 ➲ Η προφορική εξέταση γίνεται από τον οικείο καθηγητή ταυτόχρονα με τους μαθητές της τάξης στην οποία ανήκουν και στα ίδια θέματα. ➲ Αν υπάρχει τμήμα ένταξης στη διάρκεια των τριμήνων εξετάζονται από τον καθηγητή του τμήματος ένταξης (στα μαθήματα που παρακολουθούν σε αυτό).

10 ➲ Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δεν απαλλάσσονται από τις γραπτές εξετάσεις εξετάζονται: ➲ ταυτόχρονα με τους μαθητές της τάξης στην οποία ανήκουν και στα ίδια θέματα. ➲ Εάν φοιτούν στο τμήμα ένταξης, για τα μαθήματα αυτά, θα εξεταστούν γραπτώς από τους καθηγητές του τμήματος ένταξης. ➲ Στις εξετάσεις Ιουνίου εξετάζονται ταυτόχρονα με τους μαθητές της τάξης στην οποία ανήκουν και στα ίδια θέματα.

11 Στο γυμνάσιο ➲ Στις εξετάσεις Ιουνίου ο καθηγητής του τμήματος ένταξης και ο καθηγητής της γενικής αγωγής συνεργάζονται και βγάζουν από κοινού τα θέματα. ➲ Στόχος της συνεργασίας είναι η κατάλληλη προσαρμογή των θεμάτων, ανάλογα με τις δυσκολίες των μαθητών. ➲ Αν δεν υπάρχει τμήμα ένταξης τα θέματα είναι ευθύνη αποκλειστικά των καθηγητών της γενικής αγωγής, οι οποίοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών αυτών.

12 Εννιαίο Λύκειο-ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ ➲ Τον Ιούνιο η εξέταση γίνεται ενώπιον επιτροπής, την οποία συγκροτεί για το σκοπό αυτό, ο Διευθυντής του σχολείου. ➲ Την επιτροπή αποτελούν: ➲ Ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος ➲ Δυο καθηγητές της ίδιας ή συναφούς με τα εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας, ως μέλη. ➲ Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

13 ➲ Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι από επτά σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα, με απόφαση του ο Διευθυντής μπορεί να ➲ αυξήσει τον αριθμό των μελών-εξεταστών, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών και τα μαθήματα στα οποία προσέρχονται να εξεταστούν. ➲ Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζόμενου σημειώνεται ο τρόπος εξέτασης του μαθητή και υπογράφεται από τους εξεταστές και τον Πρόεδρο της επιτροπής.

14 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ- ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ:  Στους μαθητές που πάσχουν από βαρηκοϊα ή από προβλήματα διαταραχής στο λόγο (κεκεδισμός, δυσαρθρία) δε λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί της ξένης γλώσσας και της μουσικής, στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις και στο γενικό βαθμό τους.  Δεν υπολογίζονται οι βαθμοί της μουσικής για τους μαθητές που αδυνατούν να έχουν επίδοση στο μάθημα αυτό λόγω πάθησης ή μειονεκτικότητας των φωνητικών τους οργάνων που βεβαιώνεται από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή.  Για μαθητές τυφλούς ή πάσχοντες από εγκεφαλική παραλυσία (παραπληγία, τετραπληγία, κτλ.) ο βαθμός στα καλλιτεχνικά μαθήματα δεν υπολογίζεται στην προαγωγή ή απόλυσή τους ούτε στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης.

15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:  Να ορισθεί σε κάθε σχολείο ένας καθηγητής, που θα είναι υπεύθυνος για τα ζητήματα της ειδικής αγωγής.  Πριν από την προφορική ή τη γραπτή εξέταση οι καθηγητές να έχουν μελετήσει τη γνωμάτευση του μαθητή.  Πριν από τις εξετάσεις καλό είναι να γίνεται επανάληψη που θα στηρίζεται σε συγκεντρωτικούς πίνακες που θα περιλαμβάνουν τα βασικότερα σημεία της ύλης,  π.χ. γραμματικά, συντακτικά φαινόμενα, τη θεωρία των μαθηματικών, φυσικής, χημείας, ορολογία, κτλ.

16 Χρησιμοποιείστε φυλλάδια που θα σας βοηθήσουν να κάνετε επανάληψη: Θα περιέχουν τους κυριότερους κανόνες που διδάξετε, Την ορολογία που έχουν να μάθουν και ασκήσεις εμπέδωσης που μπορούν να γίνουν είτε στην τάξη είτε στο σπίτι.

17 Χρησιμοποιήστε μνημονικά βοηθήματα, τα οποία κωδικοποιούν το υλικό που έχουν να μάθουν: τα ακρωνύμια οι ακροστιχίδες Λέξεις-κλειδιά οι ρίμες οι αναλογίες η κατηγοριοποίηση η χρήση νοητικών εικόνων η οπτικοποίηση η περίληψη η υπογράμμιση των κεντρικών σημείων η περιορισμένη υπογράμμιση

18  Να γίνεται προσπάθεια κατά την επανάληψη να ομαδοποιούνται οι ασκήσεις, βάσει του τύπου επίλυσης τους.  Τους ωθούμε να βρίσκουν λέξεις-κλειδιά στις εκφωνήσεις, κυκλώνοντας τα ζητούμενα και σβήνοντας τα περιττά, για να αντιλαμβάνονται καλύτερα το ζητούμενο.  Να εξετάζουμε αν έχουν οι μαθητές αυτοί τις απαραίτητες σημειώσεις-φυλλάδια, γιατί πολλές φορές λόγω της διάσπασης της προσοχής τους μπορεί να τα χάνουν.  Να έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο εξέτασης τους.

19  Τα θέματα να είναι σαφή και καλό είναι να τους παρουσιάζονται επιμερισμένα.  Στα κριτήρια αξιολόγησης χρησιμοποιούμε διαβαθμισμένα θέματα και αξιοποιούμε τις κλειστού τύπου ερωτήσεις (κενά, αντιστοίχιση, σωστό-λάθος).  Τα θέματα να διαβάζονται από τον καθηγητή φωναχτά είτε στην προφορική είτε στη γραπτή εξέταση.  Να παρέχονται οι απαραίτητες εξηγήσεις για να είναι κατανοητό το περιεχόμενό τους.

20  Καλό είναι τα γραπτά κείμενα που τους δίνουμε προς επεξεργασία να είναι όσο το δυνατόν αραιογραμμένα.   Να προτιμώνται οι απλές οπτικές απεικονίσεις ενός προβλήματος (σχήματα, διαγράμματα, κτλ.) ή να παρουσιάζονται αναλυτικά.

21 ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:  εξετάζουμε προφορικά όσους μαθητές έχουν απαλλαγή από τις γραπτές εξετάσεις.  Κατά την προφορική εξέταση προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσει ο εξεταζόμενος να νιώσει άνετα και να εκφραστεί ελεύθερα.  οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν τα θέματα σε ένα πρόχειρο, όπου θα κρατούν σημειώσεις, τις οποίες στη συνέχεια θα αναπτύξουν προφορικά.  Οι πρόχειρες σημειώσεις δεν συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό.

22  Να δίνεται επιπλέον χρόνος, στην περίπτωση που θα ζητηθεί και να παρέχονται διευκρινίσεις.  Ο εξεταστής να έχει την κατάλληλη οπτική επαφή με τον εξεταζόμενο, να μιλά καθαρά και σχετικά αργά, χωρίς να είναι επικριτικός.  Για την προφορική εξέταση χρησιμοποιούμε μια κενή αίθουσα ή το γραφείο των καθηγητών.  Η εξέταση να γίνεται σε ένα ήσυχο περιβάλλον, χωρίς εξωτερικές επιδράσεις.  Ο χώρος να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα οπτικά-ακουστικά ερεθίσματα.

23  Αν παρατηρηθεί διάσπαση της προσοχής του μαθητή, ο εξεταστής να προσπαθήσει να τον επαναφέρει με διακριτικό τρόπο: Μια μη λεκτική κίνηση προς το παιδί, π.χ. Ένα ελαφρύ άγγιγμα στον ώμο, όταν δεν προσέχει.  Αν εμφανίζει έντονα στοιχεία υπερκινητικότητας, σκόπιμο είναι να διακόπτεται η εξέταση με ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα,  όπου δίνουμε τη δυνατότητα στο μαθητή να διοχετεύσει την ενέργεια του σε μια κινητική δραστηριότητα εντός της αίθουσας,  π.χ. να σβήσει τον πίνακα, να περπατήσει μέσα στην αίθουσα.

24  Είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο να παρέχεται σε αυτούς τους μαθητές ψυχοσυναισθηματική στήριξη, ενίσχυση και ενθάρρυνση, καθώς οι μαθησιακές δυσκολίες πλήττουν την αυτοεκτίμησή τους.  Καλό είναι η εξέταση τους να γίνεται μέσα σε ένα κλίμα ασφάλειας, αποδοχής και σεβασμού της ιδιαιτερότητάς τους.

25  Μπορεί να χρειάζονται παραπάνω χρόνο για να ανταποκριθούν σε μια άσκηση (π.χ. σε μια χρονική αντικατάσταση στα αρχαία).  Στα αρχαία να εξετάζεται περισσότερο η ελεύθερη απόδοση του νοήματος και όχι τόσο η πιστή μετάφραση του κειμένου.  Στα θεωρητικά μαθήματα μπορεί ο μαθητής μπορεί να δυσκολευτεί να αποδώσει το μάθημα σε συνεχή λόγο, οπότε κρίνεται σκόπιμο να απαντά σε ερωτήσεις που θα του υποβάλλονται.  Τους διευκολύνουν οι ερωτήσεις με συγκεκριμένες ερωτηματικές λέξεις: ποιος, πότε, πού, πώς, γιατί.  Επικεντρώνουμε την αξιολόγηση στην κατανόηση βασικών εννοιών του θέματος και στην επιστράτευση της κριτικής τους ικανότητας.

26  Στο μάθημα της έκθεσης η αξιολόγηση να επικεντρώνεται στην κατανόηση βασικών εννοιών του θέματος και στην παρουσίαση επιχειρημάτων.  Στα πρακτικά μαθήματα, π.χ. στα μαθηματικά, φυσική, χημεία, μπορεί να μη χρησιμοποιούν ορθά τα πρόσημα ή να κάνουν λάθη στις πράξεις.  Τότε ο καθηγητής παρεμβαίνει, να επισημαίνει το λάθος και να του δώσει την ευκαιρία να αυτοδιορθωθεί.  Οι εξεταστές στα μαθήματα αυτά να έχουν υπόψη τους πώς οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολεύονται στην απομνημόνευση τύπων και ορισμών.

27  Ακόμα στα πρακτικά μαθήματα οι καθηγητές να λαμβάνουν υπόψη το συλλογισμό και τον τρόπο που ακολούθησε ο μαθητής για την επίλυση της άσκησης ή την απόδειξη μιας θεωρίας.

28  Για τους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες που εξετάζονται γραπτώς να μη λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα ορθογραφικά λάθη ή τα λάθη με τα σημεία στίξεως.  Γενικότερα για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είτε εξετάζονται προφορικά είτε γραπτά να λαμβάνουμε υπόψη ότι:  Δυσκολεύονται στις ξένες γλώσσες, όπου καλό είναι κυρίως στην ορθογραφία να μαθαίνουν ένα μικρό αριθμό λέξεων,  να χρησιμοποιούνται και κλειστού τύπου ερωτήσεις (σωστό- λάθος, αντιστοίχηση, συμπλήρωση κενών, κτλ.) και  Να τους δίνονται προς επεξεργασία μικρά κείμενα και τα ερωτήματα να είναι επιμερισμένα.  Τέλος για όλα τα μαθήματα να λαμβάνουμε υπόψη ότι οι μαθητές αυτοί έχουν συσσωρεύσει κενά από τα προηγούμενα χρόνια

29  Να τους ενθαρρύνουμε να ρωτάνε για να λύσουν τυχόν απορίες.  Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε θετικά σχόλια όταν διορθώνετε τη δουλειά τους  Βαθμολογείστε τους σε σχέση με την πρόοδο και την προσπάθεια που καταβάλλουν και όχι συγκριτικά με τους συμμαθητές τους.

30 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΛΥΤΡΙΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΕΔΔΥ ΚΑΒΑΛΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google