Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική και Ελεγκτική" ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 2 ο Μέρος Εισηγητής: δρ. Χρήστος Λεμονάκης Ακαδημαϊκό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική και Ελεγκτική" ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 2 ο Μέρος Εισηγητής: δρ. Χρήστος Λεμονάκης Ακαδημαϊκό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική και Ελεγκτική" ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 2 ο Μέρος Εισηγητής: δρ. Χρήστος Λεμονάκης Ακαδημαϊκό Έτος 2015 -2016

2 Page  2 Δομή Διάλεξης  Επεξήγηση Λογαριασμών Ομάδας 9  Λειτουργία Λογαριασμών Ομάδας 9  Ασκήσεις – Παραδείγματα Διάλεξη 2: Αναλυτική Λογιστική – Ομάδα 9Μέρος 2ο

3 Page  3 Στόχος Διάλεξης  Ο Στόχος της διάλεξης είναι:  H κατανόηση της λειτουργίας και των κανόνων της Αναλυτικής Λογιστική (Ομάδα 9)  Η Σχέσημεταξύ Γενικής & Αναλυτικής Λογιστικής  Ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων χρήσης με την Ομάδας 9  Πρακτική εφαρμογή των εννοιών και κατηγοριών της Αναλυτικής Λογιστικής μέσω ασκήσεων & παραδειγμάτων Διάλεξη 2: Αναλυτική Λογιστική – Ομάδα 9Μέρος 2ο

4 Page  4 Λογ/σμός 92: «Κέντρα (Θέσεις) Κόστους»  Η ανάλυση του Λογ/σμού 92 «Κέντρα (Θέσεις) Κόστους» σε δευτεροβάθμιους έχει ως εξής:  92.00: Έξοδα Λειτουργίας Παραγωγής:  Κόστος Λειτουργίας Παραγωγής  Αναλώσεις Υλικών (επισκευές & συντηρήσεις, έξοδα κίνησης κτλ.)  Γενικά Έξοδα αγορών, προμηθειών και εφοδιασμού παραγωγής  92.01: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας:  Έξοδα λειτουργίας διοίκησης & αναλώσεις υλικών (επισκευές & συντηρήσεις)  92.02: Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών & Ανάπτυξης:  Έξοδα Ομάδας 6 που αφορούν την έρευνα  Αξία αναλώσεων υλικών για πειραματικές μελέτες, δοκιμές κτλ. Αποτελέσματα Χρήσης Έργο μακρ. αξιοποίησης Μη Έργο μακρ. αξιοποίησης Αποτελέσματ α Χρήσης Παραγωγή Διάλεξη 2: Αναλυτική Λογιστική – Ομάδα 9Μέρος 2ο Κόστος Παραγωγής

5 Page  5 Λογ/σμός 92: «Κέντρα (Θέσεις) Κόστους»  92.03: Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης:  Άμεσα Έξοδα Πωλήσεων (ναύλοι, ασφάλιστρα κτλ.)  Έμμεσα Έξοδα Πωλήσεων (έρευνα αγοράς, ταξίδια, συνέδρια κτλ.)  Αναλώσεις υλικών (επισκευές & συντηρήσεις χώρων και εγκαταστάσεων)  92.04: Έξοδα Χρηματοοικονομικής Λειτουργίας:  Τόκοι & συναφή (65)  Έξοδα συμμετοχών & χρεογράφων (64.10)  Διαφορές από την πώληση χρεογράφων (64.12) Αποτελέσματα Χρήσης Από τον 94 Μικτά Αποτελέσματα Αποτελέσματα Χρήσης Διάλεξη 2: Αναλυτική Λογιστική – Ομάδα 9Μέρος 2ο

6 Page  6 Λογ/σμός 92: «Κέντρα (Θέσεις) Κόστους» 92.00 92.01, 90.02, 90.03 & 92.04 (1) Διάλεξη 2: Αναλυτική Λογιστική – Ομάδα 9Μέρος 2ο

7 Page  7 Λογ/σμός 92: «Κέντρα (Θέσεις) Κόστους» Χ: 93 «Κόστος Παραγωγής (Παραγωγή σε Εξέλιξη)» Χ: 96.22 «Μικτά Αποτελέσματα» Π: 90.06 «Έξοδα κατ’ είδος» Π: 94 «Αποθέματα» Διάλεξη 2: Αναλυτική Λογιστική – Ομάδα 9Μέρος 2ο Χ: 98 «Αναλυτικά Αποτελέσματα»

8 Page  8 Άσκηση 1  Σε μια επιχείρηση, στο τέλος της χρήσης τα οργανικά έξοδα κατ’ είδος είναι τα ακόλουθα και κατανέμονται κατά λειτουργία ως εξής: Λογ/σμόςΈξοδα κατ'είδος Λειτουργία Παραγωγής Διοικητική Λειτουργία Λειτουργία Διάθεσης Χρημ/κά Έξοδα 60Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού21.000 €6.000 €3.000 € 61Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων 3.000 €1.000 € 62Παροχές Τρίτων2.000 €600 €400 € 64Διάφορα Έξοδα3.000 €1.000 € 65Τόκοι & Συναφή Έξοδα 500 € 66 Αποσβέσεις Παγίων Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος 9.000 €400 €100 € Ζητείτα: Να τηρηθεί η Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως Διάλεξη 2: Αναλυτική Λογιστική – Ομάδα 9Μέρος 2ο

9 Page  9 Λογ/σμός 93: «Κόστος Παραγωγής (Παραγωγή σε εξέλιξη)»  Στους Λογ/σμούς 93 «Κόστος Παραγωγής (Παραγωγή σε εξέλιξη)» συγκεντρώνεται και παρακολουθείται:  Το ολικό κόστος παραγωγής των ενδιάμεσων και τελικών φορέων (προϊόντων ή υπηρεσιών ή παγίων)  Το κόστος Έρευνα & Ανάπτυξης έργου μακροχρόνιας αξιοποίησης  Το κόστος παραγόμενων προϊόντων στο Λογ/σμό 93 αναλύεται σε υπολογαριασμούς ανά παραγόμενο ημιέτοιμο και έτοιμο προϊόν αντίστοιχους των μερίδων του Λογ/σμού 94 «Αποθέματα»  Το κόστος του Λογ/σμού 93 είναι άμεσο (άμεσα υλικά & εργασία) και έμμεσο (λοιπό κόστος παραγωγής – Γ.Β.Ε.) Διάλεξη 2: Αναλυτική Λογιστική – Ομάδα 9Μέρος 2ο

10 Page  10 Λογ/σμός 93: «Κόστος Παραγωγής (Παραγωγή σε εξέλιξη)»  Παραγωγή Έργου:  Κόστος Παραγωγής Έτοιμων & Ημιέτοιμων Προϊόντων  Κόστος Παραγωγής Υποπροϊόντων & Υπολειμμάτων  Κόστος Ιδιοπαραγωγής Παγίων  Κόστος Παρελκόμενων Δραστηριοτήτων  Κόστος Ανάπτυξης Προϊόντων  Κόστος σε επίπεδο προϊόντος:  Άμεσα Υλικά & Εργασία  Γ.Β.Ε.  Ολικό κόστος:  Υλικά Ανάλωσης  Κατ’είδος έξοδα 6 ης ομάδας ΌΧΙ αν τηρούνται στους Λογ/σμούς 92 ή 94 Διάλεξη 2: Αναλυτική Λογιστική – Ομάδα 9Μέρος 2ο

11 Page  11 Λογ/σμός 93: «Κόστος Παραγωγής (Παραγωγή σε εξέλιξη)» ΧΠ 93 Κόστος Παραγωγής (σε εξέλιξη) 92 Έξοδα λειτουργίας παραγωγής Μεταφορά Κόστους κύριων & βοηθητικών τμημάτων ΧΠ 93 Κόστος Παραγωγής (σε εξέλιξη) 94 Αποθέματα Αξία κτήσης αποθεμάτων και επεξεργασία αυτών στην παραγωγή ΧΠ 93 Κόστος Παραγωγής (σε εξέλιξη) 94.23 Παραγωγή σε εξέλιξη Παραγωγή σε εξέλιξη προηγούμενης περιόδου Χρέωση ΧΠ 93.36 ή 93.38 Κόστος Ιδιοπαραγωγή δικαιωμάτων ή παγίων 92.02 Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης ή 92 και 94 Ιδιοπαραγωγή δικαιωμάτων & παγίων Διάλεξη 2: Αναλυτική Λογιστική – Ομάδα 9Μέρος 2ο

12 Page  12 Λογ/σμός 93: «Κόστος Παραγωγής (Παραγωγή σε εξέλιξη)» ΧΠ 94 Κόστος παραχθέντων προϊόντων 93 Κόστος Παραγωγής (σε εξέλιξη) Προσδιορισμός Κόστους Παραχθέντων ΧΠ 94.23 Παραγωγή σε εξέλιξη 93 Κόστος Παραγωγής (σε εξέλιξη) Παραγωγή σε εξέλιξη τέλους χρήσης Πίστωση Διάλεξη 2: Αναλυτική Λογιστική – Ομάδα 9Μέρος 2ο

13 Page  13 Ευχαριστώ για την Προσοχή σας! Διάλεξη 2: Αναλυτική Λογιστική – Ομάδα 9Μέρος 2ο


Κατέβασμα ppt "Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική και Ελεγκτική" ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 2 ο Μέρος Εισηγητής: δρ. Χρήστος Λεμονάκης Ακαδημαϊκό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google