Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΗ α νάπτυξη τ ου ε μπορίου μ ετασχηματίζει τη γ αλλική κ οινωνία. ΗΗ α στική τ άξη κ αθίσταται ρ υθμιστικός παράγοντας ε ξελίξεων. ΗΗ γ αλλική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΗ α νάπτυξη τ ου ε μπορίου μ ετασχηματίζει τη γ αλλική κ οινωνία. ΗΗ α στική τ άξη κ αθίσταται ρ υθμιστικός παράγοντας ε ξελίξεων. ΗΗ γ αλλική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 ΗΗ α νάπτυξη τ ου ε μπορίου μ ετασχηματίζει τη γ αλλική κ οινωνία. ΗΗ α στική τ άξη κ αθίσταται ρ υθμιστικός παράγοντας ε ξελίξεων. ΗΗ γ αλλική κ οινωνία π αραμένει φεουδαρχική κ αι α ριστοκρατική.

4 Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΛΗΡΟΣ (μόνο ο ανώτερος). Απολαμβάνει προνόμια 0,5% του πληθυσμού ΕΥΓΕΝΕΙΣ (Αυλής & Επαρχίας) Απολαμβάνει προνόμια 1,5 % του πληθυσμού ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ (επωμιζόταν το σύνολο των φόρων) 98% του πληθυσμού

5 Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (1) Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ « Το Κράτος είμαι εγώ » Πορτραίτο του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ κατά την περίοδο της βασιλείας του 1774-1792

6 Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (2) Ο ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΛΗΡΟΣ

7 Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (3) ΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΣ

8 Ζούσαν μ ια ά νετη ζ ωή μ ε δ ιασκεδάσεις …

9 … και πολύβουα κυνήγια …

10 … ενώ β άσιζαν τα ε ισοδήματά τους στην εκμετάλλευση μεγάλων ε κτάσεων γης.

11 Κι όλα αυτά στις πλάτες της Τρίτης Τάξης

12 ΑΣΤΟΙ: Βιομήχανοι, Βιοτέχνες, Έμποροι, Τραπεζίτες ΑΠΛΟΙ ΙΕΡΕΙΣ (κατώτερος κλήρος) Υπάλληλοι – Φτωχολογιά των πόλεων ΑΓΡΟΤΕΣ: Μικροϊδιοκτήτες – Δουλοπάροικοι στα κτήματα των ευγενών ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ

13 Εκπρόσωποι Τ ρίτης Τ άξης

14 ΑΑριστοκρατία : διατηρεί τον έ λεγχο τ ου κ ρατικού μηχανισμού παρεμποδίζοντας τ ην ελεύθερη ο ικονομική δραστηριότητα. ΑΑστική Τ άξη : δ εν έ χει πολιτική ε ξουσία. ΛΛαός : Έ ντονη δυσαρέσκεια ( ακρίβεια & φορολογία ) Γκραβούρα εποχής

15  Γαλλία : Χώρα αγροτική  Καθηλώνεται στο δευτερογενή τομέα.  Πολλαπλασιάστηκαν οι κρατικές δαπάνες ( σπατάλες αυλής - πόλεμοι ).  Επταετής Πόλεμος (1756- 1763): Η Γαλλία χάνει τον Καναδά και αρκετές αμερικανικές κτήσεις της. Το δημόσιο χρέος εκτοξεύεται στα ύψη. Δουλοπάρικος ( Ανήκει στην Τρίτη τάξη )

16  Ενδιαφέρεται λίγο για την διακυβέρνηση της χώρας.  Κληρονόμησε τεράστια χρέη από τον πατέρα του.  Turgot: απόπειρα φορολογικής μεταρρύθμισης.  Nekker: οι δημοσιονομικοί χειρισμοί απέτυχαν να μειώσουν το δημόσιο χρέος.  Calonne: εισηγήθηκε οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

17  Σπαταλούσε τεράστια ποσά σε ολονύχτια πάρτυ και χαρτοπαιξίες.  Ξόδευε πάρα πολλά χρήματα για ζητήματα μόδας, κομμώσεις και πολυτελή κοσμήματα τη στιγμή που ο λαός του Παρισιού πέθαινε από την πείνα.  Ιστορική φράση που της αποδίδεται : « Αν δεν έχει ψωμί ο λαός, ας φάει παντεσπάνι ». Η Μαρία Αντουανέτα το 1787

18 ΟΟι ε υγενείς ε πανέφεραν ξεχασμένα φ εουδαρχικά προνόμια. ΔΔε δ έχθηκαν π ροτάσεις Turgot κ αι Nekker γ ια περιορισμό τ ης β ασιλικής χορηγίας κ αι φ ορολόγησή τους. ΗΗ Ε κκλησία συγκατάνευσε ( άλλωστε πολλοί η γέτες τ ης ή ταν ευγενικής κ αταγωγής ) Charles de Calonne (1734-1802). Πρότεινε να φορολογηθεί η περιουσία.

19 Ο βασιλιάς αναρωτιέται που είναι τα χρήματα των φόρων. Ο οικονομολόγος Νεκέρ απαντά : « Εκεί ήταν την τελευταία φορά που κοίταξα ». Ο Κλήρος και οι Ευγενείς στο βάθος καθώς φυγαδεύουν τα χρήματα αποκαλύπτουν ότι εκείνοι τα έχουν !

20  5 Μαΐου 1789: Συνέλευση Γενικών Τάξεων -50% Κληρικοί & Ευγενείς, 50% Τρίτη Τάξη - Οι τελευταίοι διαπιστώνουν πως μόνο αυτοί θα πληρώσουν τους νέους φόρους.  1 Ιουνίου 1789: αυτοανακηρύσσονται « Εθνική Συνέλευση » καθώς εκπροσωπούν το 98% των Γάλλων.  20 Ιουνίου 1789: Όρκος του Σφαιριστηρίου. Τα μέλη της Εθνοσυνέλευσης από φόβο μήπως συλληφθούν ανακηρύχθηκαν απαραβίαστα. Ο βασιλιάς αναγκάστηκε να υποχωρήσει ( επρόκειτο στην ουσία για μια κίνηση τακτικής από μέρους του ) Η Συνέλευση των Γενικών Τάξεων (5/05/1789)

21 Τα 577 μέλη τής Εθνοσυνέλευσης ορκίστηκαν να μην αποχωρήσουν αν δεν συντάξουν σύνταγμα. Η Συνέλευση μετατράπηκε σε Συντακτική. Όρκος του Σφαιριστηρίου

22  Η έλλειψη τροφίμων και οι παρασκηνιακές κινήσεις του βασιλιά προκαλούν αγανάκτηση.  Οργισμένοι πολίτες οπλισμένοι καταλαμβάνουν τη Βαστίλη για να ελευθερώσουν τους αντιφρονούντες φυλακισμένους.  Παράλληλα όλο και περισσότερες περιοχές στην ύπαιθρο της Γαλλίας επαναστατούν. 7 φυλακισμένοι και λίγα όπλα βρίσκονταν στη Βαστίλη τον Ιούλιο του 1789

23 « Κατάληψη της Βαστίλης » του Jean Houel

24 Η Συντακτική Συνέλευση ανακοινώνει την κατάργηση των προνομίων.

25  « Οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και έχουν τα ίδια δικαιώματα ».  « Το έθνος είναι αποκλειστική πηγή κάθε εξουσίας ».  Ελευθερία λόγου και έκφραση σκέψης.  Ανεξιθρησκία.  Δικαίωμα στην ελευθερία, ιδιοκτησία, ασφάλεια και αντικατάσταση στην καταπίεση. Ελευθερία – Ισότητα – Δικαιοσύνη Η Διακήρυξη κυκλοφόρησε ευρύτατα στη Γαλλία και ολόκληρη την Ευρώπη

26 ΟΟκτώβριος 1789: Ο Λ ουδοβίκος και η ο ικογένειά τ ου υ πό τ ην επιτήρηση τ ων ε παναστατών. 220 Ι ουνίου 1791: Ο Λ ουδοβίκος συλλαμβάνεται ε νώ π ροσπαθούσε να δ ραπετεύσει α πό τ η χ ώρα. ΣΣεπτέμβριος : Ο Λ ουδοβίκος αποδέχεται τ ο ν έο Σ ύνταγμα τ ου 1791. Σ υνέρχεται ν έα Ν ομοθετική Συνέλευση π ου ε λέγχεται α πό τ ους Γιρονδίνους. ΑΑπρίλιος 1792: Κ ήρυξη π ολέμου κατά Α υστρίας κ αι Π ρωσίας, π ου στηρίζουν τ ον Λ ουδοβίκο. ΑΑύγουστος 1792: Κ ατάληψη ανακτόρου Κ εραμεικού. Υ πό επιτήρηση ο β ασιλιάς. Α νάθεση εκτελεστικής ε ξουσίας σ ε συμβούλιο υ πό τ ον Δ αντόν. Οπλισμένες γ υναίκες β αδίζουν ε ναντίον των α νακτόρων τ ων Β ερσαλλιών (5 Ο κτωβρίου 1789)

27  Εγκαθιδρύει τη Συνταγματική Μοναρχία.  Το έθνος ανακηρύχθηκε κυρίαρχο.  Δικαίωμα ψήφου αναγνωρίστηκε σε όσους κατείχαν περιουσία και πλήρωναν φόρους.  Ως νομοθετικό σώμα ορίστηκε η Νομοθετική Συνέλευση ( Βουλή ) που θα προέκυπτε από εκλογές.  Η εκτελεστική εξουσία ανατέθηκε στο βασιλιά και σε έξι υπουργούς.  Η δικαστική εξουσία κηρύχθηκε ανεξάρτητη.

28  Γιρονδίνοι : Σχηματίζουν την πρώτη κυβέρνηση και κηρύττουν τον πόλεμο κατά της Αυστρίας και Πρωσίας (20 Απριλίου 1792)  Ιακωβίνοι : ριζοσπάστες επαναστάτες που ζητούν την κατάλυση της βασιλικής εξουσίας. Οι sans-culottes της Τρίτης Τάξης αξιώνουν την έκπτωση του βασιλιά.

29 ΟΟι ή ττες σ τον π όλεμο κατά τ ης Α υστρίας - Πρωσίας ΗΗ ύ ποπτη σ τάση τ ου βασιλιά & ΗΗ π είνα Προκαλούν ε ξέγερση τ ου λαού τ ου Π αρισιού Ο βασιλιάς κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ 10-08-1792: Ε ξέγερση Π αρισιού

30  Ανέθεσε την εκτελεστική εξουσία σε συμβούλιο με επικεφαλής τον Δαντόν, στέλεχος της πολιτικής λέσχης των Κορδελιέρων.  Αναγνώρισε σε όλους τους άνδρες πολιτικά δικαιώματα ( θέσπιση καθολικής ψηφοφορίας ).  Δήμευσε τις περιουσίες των αριστοκρατών που είχαν διαφύγει στο εξωτερικό.  Θέσπισε το διαχωρισμό Εκκλησίας - Κράτους.  Κήρυξε την πατρίδα σε κίνδυνο. Georges-Jacques Danton (1759-1794)

31  Σεπτέμβριος 1792: Νίκη κατά των Πρώσων στο Βαλμί σώζει την Επανάσταση.  21 Σεπτεμβρίου 1792: Κατάργηση Μοναρχίας - Εγκαθίδρυση Αβασίλευτης Δημοκρατίας.  Ιανουάριος 1793: Καταδίκη και αποκεφαλισμός του Λουδοβίκου.  Συνέχιση του πολέμου κατά Βελγίου.  Συνασπισμός ευρωπαϊκών κρατών εναντίον της Γαλλίας.  Αντεπαναστατικές εξεγέρσεις στο εσωτερικό της Γαλλίας και επιδείνωση της οικονομικής κατάστασής της.  Έκτακτα μέτρα και επιτροπές.  Σύσταση επαναστατικής κυβέρνησης - Περίοδος τρομοκρατίας. « Θάνατος του Μαρά » του Antoine Weerts

32  Κατήργησε τη μοναρχία (21 Σεπτεμβρίου 1792)  Εγκαθίδρυσε αβασίλευτη δημοκρατία.  Υιοθέτησε νέο ημερολόγιο ( άρχισε έτσι το Ι έτος της Δημοκρατίας (1793)).  Καταδίκασε σε αποκεφαλισμό το βασιλικό ζεύγος.  Αποφάσισε τη συνέχιση του πολέμου.  Σύστησε επιτροπές. Η Μαρία Αντουανέτα λίγο πριν την εκτέλεσή της, 16-10-1793

33 Μετά την καταδίκη του σε θάνατο εκτελέστηκε στη λαιμητόμο - Ιανουάριος 1793

34  Ηγετική φυσιογνωμία των Ιακωβίνων - Επικεφαλής των Ορεινών.  Σχημάτισε Επαναστατική Κυβέρνηση.  Το όνομά του συνδέθηκε με την περίοδο της Τρομοκρατίας.  Τελικά, βρέθηκε στο στόχαστρο και η Συμβατική αποφάσισε να τον εκτελέσει μαζί με 20 συνεργάτες του (28 Ιουλίου 1794).

35 ΑΑναδιοργάνωσε τ ο σ τρατό - Ισχυρό ό πλο α πέναντι σ τους εχθρούς τ ης ε πανάστασης ( εσωτερικούς κ αι εξωτερικούς ). ΔΔιέταξε σ το ό νομα τ ης προστασίας τ ης επανάστασης τ ην ε κτέλεση με σ υνοπτικές δ ιαδικασίες 40.000 π ερίπου α νθρώπων που θ εωρήθηκαν ύ ποπτοι γ ια αντεπαναστατική δ ράση ( περίοδος τ ρομοκρατίας ). ΗΗ χ ριστιανική θ ρησκεία αντικαταστάθηκε α πό τ ην λατρεία τ ου Α νώτατου Όντος. ΔΔόθηκαν ν έα ο νόματα σ τους μήνες. Πολλοί οδηγήθηκαν στη λαιμητόμο την περίοδο της τρομοκρατίας.

36 ΤΕΛΟΣ Επιμέλεια : Ελένη Νασιώτη, ΠΕ 02


Κατέβασμα ppt "ΗΗ α νάπτυξη τ ου ε μπορίου μ ετασχηματίζει τη γ αλλική κ οινωνία. ΗΗ α στική τ άξη κ αθίσταται ρ υθμιστικός παράγοντας ε ξελίξεων. ΗΗ γ αλλική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google