Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική επιστήμη Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών Πρόβλεψη χρηματοδοτικών αναγκών Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός Διαχείριση αποθεμάτων Διαχείριση πιστώσεων Διαχείριση ρευστών διαθεσίμων και διαπραγματεύσιμων χρεογράφων Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση Χρηματοοικονομική δομή και χρήση μόχλευσης.

4 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Χρηματοοικονομική είναι η επιστήμη που μελετά την εφαρμογή μιας σειράς οικονομικών αρχών που αποβλέπουν στη μεγιστοποίηση του πλούτου, και κατ’ επέκταση της συνολικής αξίας μιας επιχείρησης.

5 ΠΛΟΥΤΟΣ Η Μεγιστοποίηση του πλούτου μιας επιχειρηματικής μονάδας επιτυγχάνεται όταν έχουμε συνεχή αύξηση των κερδών με τον μικρότερο κίνδυνο. Όσο ανεβαίνει η τιμή της κοινής μετοχής μιας επιχείρησης τόσο αυξάνει και ο πλούτος των μετόχων της.

6 ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Δίνει τη δυνατότητα λήψης επενδυτικών αποφάσεων την κατάλληλη στιγμή από τη διοίκηση των επιχειρήσεων που είναι: ορθολογικότερες πιο ευέλικτες και αποτελεσματικότερες βελτιώνοντας έτσι την αξία των μετοχών της.

7 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ---Περιλαμβάνει σε καθημερινή βάση τη λήψη αποφάσεων που βοηθούν την επιχείρηση να αντιμετωπίζει τις ταμειακές της ανάγκες (σταθερές και έκτακτες) ---Απαιτεί προσεκτική παρακολούθηση των ενδιάμεσων μεταβολών της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Έτσι διατηρείται το χρηματοοικονομικό κόστος χαμηλά επίπεδα και αποφεύγονται τα πλεονασματικά αποθεματικά. Η σωστή διαχείριση φέρνει υψηλότερες αποδόσεις με χαμηλότερο κίνδυνο και αυξάνει την αξία της επιχείρησης.

8 ΣΤΟΧΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ευέλικτες εναλλακτικές στρατηγικές Επιλογή κατάλληλου χρόνου για επενδύσεις Βέλτιστη χρήση χρηματικών κεφαλαίων Ορθολογική χρησιμοποίηση του δανείου Αποτελεσματική χρήση των πόρων Συνεχή παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών εξελίξεων Κοινωνική Ευθύνη (περιβάλλον εργαζόμενοι)

9 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Μια επενδυτική απόφαση κρύβει: Αβεβαιότητα και Κίνδυνο Ορθολογικότερη απόφαση έχουμε όταν μία επένδυση προσφέρει ταχύτερες αποδόσεις με τον ελάχιστο κίνδυνο.

10 ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ --Οι Μικροοικονομικοί παράγοντες (πελάτες, προμηθευτές ζήτηση και προσφορά, ύψος τιμών ανθρώπινο εργασιακό δυναμικό). --Οι Μακροοικονομικοί παράγοντες (οικονομική πολιτική των χωρών που δραστηριοποιείται, νομοθεσία, φορολογία).

11 ΠΟΤΕ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΟΡΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Όταν η ζήτηση για το προϊόν πέφτει. Όταν γίνεται σωστή εκτίμηση της: 1) Μελλοντικής πορείας των επιτοκίων 2) Συμπεριφοράς των τιμών των ιδίων μετοχών 3) Αναμενόμενης μεταβολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 4) Μεταβολής του πληθωρισμού 5) Κατάστασης των χρηματοοικονομικών αγορών 6) Διακύμανσης των τιμών του $ ή €

12 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΡΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΙΑΣ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣΔΙΟΙΚΗΣΗΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (Μακροχρόνιες επενδύσεις, Δομή Ενεργητικού, Χρονικός Ορίζοντας, Απαιτούμενη Απόδοση) 2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (Σύνθεση Χρηματοδότησης, Χ-Ο Κίνδυνος) 3. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (Μερισματική Πολιτική, Ανάπτυξη- Σταθερότητα) ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

13 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Με τον όρο διαχρονική αξία χρήματος εννοούμε ότι ένα ποσόν εισπραττόμενο σήμερα αξίζει περισσότερο από ένα ίσο ποσόν εισπραττόμενο στο μέλλον. Παρούσα αξία είναι η τρέχουσα αξία ενός ποσού χρημάτων εισπραττόμενου στο μέλλον. Η διαδικασία υπολογισμού της παρούσας αξίας είναι γνωστή ως προεξόφληση. Η προεξόφληση είναι διαδικασία αντίστροφη του ανατοκισμού.

14 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ -Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός -Εξεύρεση φθηνού χρήματος -Ορθολογική χρήση των κεφαλαίων -Μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης -Λήψη επενδυτικών αποφάσεων -Αποδοτικότερη λειτουργία της επιχείρησης -Χρήση κεφαλαιαγορών και χρηματαγορών -Ορθή τήρηση των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι οικονομικές καταστάσεις διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: - Η κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσης. - Η κατάσταση ταμειακών ροών (Cash Flow) - Η κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης. - Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων. - Η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης. - Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.

16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 3.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (cash- flow statement)

17 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο Ισολογισμός αποτελεί "φωτογραφία" της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης σε μία δεδομένη χρονική στιγμή. Απεικονίζει: Το ενεργητικό (απαιτήσεις, πάγια, αποθέματα, διαθέσιμα), Το παθητικό δηλαδή τις υποχρεώσεις (προμηθευτές, δάνεια σε τράπεζες, λοιπές υποχρεώσεις) και Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης.

18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Τα αποτελέσματα της επιχείρησης εξαρτώνται από το ύψος των εσόδων και των εξόδων, το κόστος των κεφαλαίων και των αγαθών. Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων δείχνει το κέρδος ή τη ζημιά της επιχείρησης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

19 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Η κατάσταση αυτή δείχνει τις πηγές και τις χρήσεις των κεφαλαίων, τις ανάγκες σε νέα κεφάλαια και καταλήγει σε ένα καθαρό ποσό ταμειακού αποθέματος. Για να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, η κατάρτιση του cash-flow προϋποθέτει: ότι έχουν ληφθεί υπόψη εποχιακές διακυμάνσεις στις πωλήσεις ότι έχουν εκτιμηθεί σωστά οι όγκοι των πωλήσεων και οι ανάγκες σε νέα κεφάλαια

20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κάθε έτος (κλείσιμο χρήσης) και εξάμηνο δημοσιεύεται: ο Ισολογισμός ο Λογαριασμός Αποτελέσματος Χρήσης η Διάθεση των Κερδών (στο κλείσιμο της χρήσης), ενώ το Προσάρτημα, που δεν δημοσιεύεται, οι μέτοχοι μπορούν να το προμηθευτούν από την εταιρία. Οι εισηγμένες εταιρίες είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν λογιστικές καταστάσεις κάθε τρίμηνο

21 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τίθενται στη διάθεση των μετόχων πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μέσω του Απολογισμού της χρήσης Αυτές, είτε ανεπεξέργαστες όπως δημοσιεύονται είτε επεξεργασμένες από τους αναλυτές των μετοχικών αξιών, αποτελούν την πιο υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης.

22 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Το χρονικό σημείο αναφοράς του υλικού με το οποίο η Διοίκηση ενημερώνει τους μετόχους είναι η ημερομηνία κλεισίματος της χρήσης (31/12 ή 30/06). Διανέμει προς τούτο, τον ετήσιο απολογισμό

23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Στον ετήσιο απολογισμό περιλαμβάνονται: Η έκθεση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία διανέμεται σ' αυτούς που την ζητούν 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (δημοσιεύονται και στον τύπο 20 ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης). Πίνακες μεταβολής των αποθεματικών (όχι στην Ελλάδα) και Κατάσταση πηγών και χρήσεως κεφαλαίων.

24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η Διοίκηση, μέσα από την έκθεση της Γενικής Συνέλευσης προσπαθεί να εξηγήσει σε σχέση με το παρελθόν τι πραγματικά συνέβη –στα ενεργητικά, –στα κέρδη και –στα μερίσματα συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση. Για το μέλλον δίνει την πορεία πλεύσης –αναφέρεται στις μεταβολές που αναμένονται και οι οποίες θα επηρεάσουν τις προοπτικές της επιχείρησης.

25 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ο Πρόεδρος του ΔΣ εκθέτει τη στρατηγική της εταιρίας και κάνει τον απολογισμό χρήσης. Η Διοίκηση πληροφορεί –για τις εξελίξεις της χρήσης που έκλεισε, –αιτιολογεί τις μεταβολές που σημειώθηκαν στην παραγωγή στο κόστος στα κέρδη. στους λογαριασμούς του ενεργητικού, παθητικού και των αποτελεσμάτων χρήσης

26 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η Ενημέρωση σκοπεύει να δώσει στον επενδυτή όλα τα διαθέσιμα γνωστά στοιχεία ή τις εκτιμήσεις της διοίκησης για να αξιολογήσει τα μελλοντικά κέρδη και μερίσματα και κατ’ επέκταση την πορεία της μετοχής στην αγορά. Καταρτίζεται επίσης ενοποιημένος λογαριασμός αποτελεσμάτων και ισολογισμών από τις εταιρίες που έχουν θυγατρικές, –συναθροίζοντας προς τούτο τους αντίστοιχους ομοειδείς λογαριασμούς.

27 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

28 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

29 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

30 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ Η τρίτη υποχρεωτική κατάσταση είναι ο πίνακας στον οποίο καταχωρούνται τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Διαχωρίζεται σε δύο τμήματα: Στο πρώτο, καταχωρείται το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης με τυχόν αυξήσεις ή μειώσεις από κατονομαζόμενες πηγές το σύνολο των οποίων είναι τα κέρδη για τα οποία το ΔΣ θα προτείνει τον τρόπο διανομής τους στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

31 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ Στο δεύτερο τμήμα γίνεται η διανομή των κερδών ενώ το μη διανεμόμενο μέρος μεταφέρεται στον ισολογισμό (λογαριασμός "Υπόλοιπο Κερδών σε Νέο") για να κριθεί η τύχη του στην επόμενη χρήση. Στη διανομή κατονομάζεται το μέρος των κερδών που διανέμεται σα μέρισμα στους μετόχους και αυτό που παραμένει στην επιχείρηση με τη μορφή κάποιου αποθεματικού.

32 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ Το τακτικό αποθεματικό συγκροτείται με επιβαλλομένη δια του νόμου κράτηση τουλάχιστον 5 % επί των ετησίων καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και του φόρου εισοδήματος. Η υποχρέωση εισφοράς στο τακτικό αποθεματικό παύει να υπάρχει όταν αυτό εξισωθεί με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

33 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ Αφορολόγητο αποθεματικό προβλέπουν αναπτυξιακοί νόμοι με προϋπόθεση πραγματοποίησης νέων επενδύσεων. Κατά λανθασμένο λογιστικό χειρισμό στη διανομή περιλαμβάνονται και κέρδη (στην ουσία έξοδα) τα οποία θα διανεμηθούν στο προσωπικό ή και τρίτους. Αυτά οι αναλυτές τα μεταφέρουν στους λογαριασμούς που πραγματικά ανήκουν και κατ’ αυτό τον τρόπο μειώνουν το ύψος των κερδών.

34 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ Σε ορισμένες χώρες οι εισηγμένες επιχειρήσεις παραθέτουν, μετά από τον πίνακα της διανομής, τα κέρδη που αντιστοιχούν σε κάθε μετοχή, συγκριτικά με αυτά της προηγούμενης χρήσης. Η πληροφόρηση αυτή απευθύνεται στον επενδυτή που δεν είναι ειδικός και κατά κάποιο τρόπο του υποδεικνύουν να δώσει έμφαση όχι στα συνολικά κέρδη αλλά στα κέρδη που αναλογούν σε κάθε μετοχή.

35 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Περιέχονται επεξηγήσεις απαραίτητες για την κατανόηση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων ή παραβίαση αρχών σύνταξης. Ενημερώνει ιδιαίτερα για εκείνες τις περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα διαφορετικών τρόπων χειρισμού π.χ. –αποτίμηση αποθεμάτων, –ανάλυση επιπρόσθετων πηγών εσόδων, –υπολογισμός αποσβέσεων, κ.λπ. Επεξήγεται υποχρεωτικά κάθε παρέκκλιση.

36 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Η Χρηματοοικονομική Ανάλυση αποτελεί το βασικό εργαλείο στην προσπάθεια αξιολόγησης των επενδύσεων που πραγματοποιούνται από τις επιχειρήσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι με την χρηματοοικονομική ανάλυση επιτυγχάνεται η αξιολόγηση των διαφόρων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (δηλ. ακόμη και η ίδρυση των επιχειρήσεων ή η συνέχιση τους ύστερα από μία προβληματική περίοδο) και η πρόβλεψη της επιτυχίας τους λαμβάνοντας υπόψη κάποιες βασικές υποθέσεις.

37 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Τι θα κερδίσει όμως ο επιχειρηματίας που θα ζητήσει την Χρηματοοικονομική ανάλυση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας; Ενημέρωση για τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσει. Αναλυτική εικόνα των εσόδων, εξόδων και των κερδών του κάτω από βασικές συντηρητικές υποθέσεις. Αποφυγή μιας αποτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας που θα κοστίσει σημαντικά χρηματικά κεφάλαια. Αναλυτικός προγραμματισμός των μελλοντικών κινήσεων (εσόδων και εξόδων) για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Τραπεζική διαμεσολάβηση

38 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Πριν αποφασίσετε να αγοράσετε μια μετοχή, έχετε να επιλέξετε μεταξύ δύο ερευνητικών εργασιών. Α. Χρηματοοικονομική Ανάλυση: Η εξέταση της εταιρείας που εκδίδει τη μετοχή. Β. Τεχνική Ανάλυση: Η εκτίμηση της ίδιας της μετοχής.

39 Χρηματοοικονομική Ανάλυση της εταιρείας Η βάση μίας χρηματοοικονομικής ανάλυσης της απόδοσης μιας εταιρείας εστιάζεται σε 4 διαφορετικούς τομείς οι οποίοι είναι απαραίτητοι για μια σωστή ανάλυση και σχεδιασμό, συγκεκριμένα: 1) Ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης, Κερδών και Ζημιών μία αντανάκλαση της ετήσιας χρηματοοικονομικής απόδοσης της Εταιρείας. 2) Οι Ισολογισμοί - μία ανασκόπηση της χρηματοοικονομικής δομής της εταιρείας και των κινδύνων 3) Οι ανάγκες σε Κεφάλαιο Κίνησης - μία εκτίμηση του «γιατί» και «πότε» απαιτούνται βραχυπρόθεσμα κεφάλαια σε μετρητά 4) Ο Προβλεπόμενος Ρυθμός Ταμειακών Εισροών και Εκροών – ένας υπολογισμός των θέσεων, αναγκών και διαθεσιμότητας της εταιρείας όσον αφορά στα μετρητά που διαθέτει και στην χρηματοοικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται

40 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Οι αριθμοδείκτες είναι σχέσεις μεταξύ μεγεθών, λογιστικής ή στατιστικής προελεύσεως, που καταρτίζονται με σκοπό τον προσδιορισμό της πραγματικής θέσεως ή της αποδοτικότητας των διάφορων τμημάτων ή ολόκληρων τομέων της οικονομικής μονάδας και, σε τελική ανάλυση, της πραγματικής καταστάσεως ολόκληρης της οικονομικής μονάδας ή και γενικότερα του κλάδου στον οποίο ανήκει η μονάδα αυτή.

41 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Με τους αριθμοδείκτες προσδιορίζεται η σχέση μεταξύ βασικών επιχειρηματικών μεγεθών, διευκολύνεται η επιχειρηματική δράση και επεξηγούνται τα αποτελέσματα που προκύπτουν απ' αυτή. Με το σύστημα των αριθμοδεικτών προσδιορίζεται, επίσης, ο βαθμός αποδόσεως των διάφορων δραστηριοτήτων της οικονομικής μονάδας, με σκοπό την ορθολογικότερη εκμετάλλευση των μέσων δράσεώς της.

42 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Για την κατάρτιση των αριθμοδεικτών τα Λογιστικά μεγέθη λαμβάνονται από: - τον ισολογισμό - το λογαριασμό γενικής εκμεταλλεύσεως - το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως - τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής - τους λογαριασμούς της αναλυτικής λογιστικής - τα λογιστικά και εξωλογιστικά έντυπα και στατιστικά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

43 ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ α. Η συσχέτιση των μεγεθών γίνεται κατά τρόπο ώστε οι δείκτες - αριθμοί που προκύπτουν να είναι ευθέως ανάλογοι με την κατάσταση που απεικονίζουν, δηλαδή οι υψηλότεροι δείκτες να αντιστοιχούν σε ευνοϊκότερες καταστάσεις και οι χαμηλότεροι σε δυσμενέστερες. Για παράδειγμα αναφέρεται ο αριθμοδείκτης: Ίδια Κεφάλαια 3.500.000.000 = 50% Σύνολο Υποχρεώσεων 7.000.000.000 ή σε ευνοϊκότερη κατάσταση 4.200.000.000 =60% 7.000.000.000

44 ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ β. Τα μεγέθη των συσχετίσεων επιλέγονται κατά τρόπο που να μειώνει στο ελάχιστον π.χ. τα λάθη ή τις επιπτώσεις νομισματικών διακυμάνσεων. γ. Στη θέση των απόλυτων τιμών, κατά το δυνατό, λαμβάνονται οι τιμές μέσου όρου. δ. Οι δείκτες που αναφέρονται στην έννοια του κόστους, κατά κανόνα, εκτιμούνται σε συσχέτιση με δείκτες που η σύνθεσή τους βασίζεται σε ποσοτικά δεδομένα. ε. Δείκτες που οι όροι τους αναφέρονται σε διάστημα χρήσεως μικρότερο από δώδεκα (12) μήνες δεν είναι ενδεικτικοί της όλης καταστάσεως της οικονομικής μονάδας και κρίνονται πάντοτε σε συσχέτιση με δείκτες αντίστοιχων χρονικών περιόδων προηγούμενων ετών. στ. Οι δείκτες καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας. Για το λόγο αυτό ταξινομούνται σε ομάδες κατά τρόπο που να επιτρέπει μία αρκετά πλατύτερη ανάλυση κάθε δραστηριότητας. ζ. Δείκτης μεμονωμένος έχει σχετική μόνο χρησιμότητα. Γι' αυτό επιβάλλεται να γίνεται σύγκριση διάφορων δεικτών μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζονται ορθά συμπεράσματα. η. Οι δείκτες είναι δυνατό να είναι απλοί ή σύνθετοι.

45 Χρησιμότητα των αριθμοδεικτών στα πλαίσια του ΓΛΣ Για την κατάρτιση των αριθμοδεικτών που εξασφαλίζονται από το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, οι οικονομικές μονάδες οδηγούνται από τις αρχές της ορθολογικής διαχειρίσεως και διοικήσεως και από τη σκοπιμότητα βελτιώσεως και συστηματοποιήσεως της οικονομικής έρευνας και αναλύσεως στον τομέα της δραστηριότητάς τους.

46 Βασικοί στόχοι, που διέπουν την κατάρτιση των αριθμοδεικτών α. Η εξασφάλιση των μέσων διαγνώσεως και εκτιμήσεως των όρων ή συνθηκών κάτω από τις οποίες λειτουργούν οι οικονομικές μονάδες. β. Η κατάρτιση των δεικτών με τρόπο ενιαίο, ώστε να είναι δυνατή η σύγκρισή τους με τους αντίστοιχους δείκτες ομοειδών οικονομικών μονάδων. γ. Η καλύτερη αξιοποίηση του λογιστικού και στατιστικού υλικού των οικονομικών μονάδων, για την εξυπηρέτηση όχι μόνο των αναγκών τους και πλατύτερα εκείνων που ασχολούνται με την έρευνα των διάφορων τομέων της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και γενικότερα, π.χ. των Οργανισμών ή Υπηρεσιών που απασχολούνται με οικονομικές και κοινωνικές μελέτες σε υψηλότερο επίπεδο.

47 Κατηγορίες αριθμοδεικτών α. Οικονομικής Διαρθρώσεως περιλαμβάνει τους αριθμοδείκτες, οι οποίοι εξυπηρετούν τις ανάγκες αξιολόγησης της οικονομικής θέσης της επιχειρηματικής μονάδας, όπως αυτή εμφανίζεται σε στατική μορφή. Τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την κατάρτιση των αριθμοδεικτών αυτών αντλούνται βασικά από τους λογαριασμούς του ισολογισμού, δηλαδή από τις ομάδες 1-5 του σχεδίου λογαριασμών.

48 Κατηγορίες αριθμοδεικτών α. Οικονομικής Διαρθρώσεως 1.Κυκλοφορούν ενεργητικό =% Σύνολο ενεργητικού 2.Ίδια κεφάλαια =% Σύνολο υποχρεώσεων 3.Ίδια κεφάλαια =% Πάγιο ενεργητικό 4.Κυκλοφορούν ενεργητικό =% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.Κεφάλαιο κινήσεως =% Κυκλοφορούν ενεργητικό

49 Κατηγορίες αριθμοδεικτών β. Αποδόσεως και Αποδοτικότητας περιλαμβάνει τους αριθμοδείκτες που εξυπηρετούν τις ανάγκες ανάλυσης της δυναμικής εικόνας της επιχειρηματικής προσπάθειας και του αποτελέσματος που προκύπτει από τη λειτουργία της οικονομικής μονάδας. Τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την κατάρτιση των αριθμοδεικτών αυτών αντλούνται βασικά από τους λογαριασμούς οργανικών, κατά είδος, εξόδων και εσόδων (ομάδες 6-7 του σχεδίου λογαριασμών), γενικής εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων (ομάδα 8 του σχεδίου λογαριασμών).

50 Κατηγορίες αριθμοδεικτών β. Αποδόσεως και Αποδοτικότητας 6.Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως% Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών 7.Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων % Ίδια κεφάλαια 8.Μικτά αποτελέσματα % Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών 9.Μικτά αποτελέσματα % Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων και υπηρεσιών 10.Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών % Ίδια κεφάλαια 11.Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων % Μέσος όρος αποθεμάτων περιόδου

51 Κατηγορίες αριθμοδεικτών γ. Διαχειριστικής Πολιτικής περιλαμβάνει δείκτες οι οποίοι εξυπηρετούν την ανάγκη συσχετίσεως των στατικών στοιχείων του ισολογισμού προς τα δυναμικά στοιχεία της εκμεταλλεύσεως, με σκοπό τον προσδιορισμό της ορθολογικής ή μη χρησιμοποιήσεως των μέσων της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

52 Κατηγορίες αριθμοδεικτών γ. Διαχειριστικής Πολιτικής 12.Νέες επενδύσεις % Περιθώριο αυτοχρηματοδοτήσεως 13.Υποχρεώσεις προς προμηθευτές Χ 360 Αγορές αποθεμάτων και υπηρεσιών με πίστωση 14.Απαιτήσεις από πελάτες Χ 360 Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών με πίστωση 15.Απαιτήσεις από πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών Χ 360 Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών Τα αποτελέσματα των δεικτών 13-15 μετριούνται σε ημέρες.

53 Το εννοιολογικό περιεχόμενο και η σκοπιμότητα που εξυπηρετούν οι αριθμοδείκτες Κυκλοφορούν ενεργητικό = (%) Σύνολο ενεργητικού Ο αριθμοδείκτης αυτός, σε συνδυασμό με τον αριθμοδείκτη Πάγιο ενεργητικό Σύνολο ενεργητικού, απεικονίζει την αναλογία των κεφαλαίων που έχουν διατεθεί στις δύο αυτές κατηγορίες δεσμεύσεώς τους.

54 Το εννοιολογικό περιεχόμενο και η σκοπιμότητα που εξυπηρετούν οι αριθμοδείκτες Ίδια κεφάλαια = (%) Σύνολο υποχρεώσεων Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το βαθμό της οικονομικής αυτάρκειας της οικονομικής μονάδας. Για τη μέτρηση της δανειακής εξάρτησης χρησιμοποιούνται οι 2 αριθμοδείκτες: Σύνολο υποχρεώσεων = (%) Σύνολο παθητικού Ίδια κεφάλαια = (%) Σύνολο παθητικού

55 Το εννοιολογικό περιεχόμενο και η σκοπιμότητα που εξυπηρετούν οι αριθμοδείκτες Ίδια κεφάλαια = (%) Πάγιο ενεργητικό Αναμφισβήτητη ασφάλεια χρηματοδότησης των μέσων δράσης έχουμε όταν ο λόγος του κλάσματος (= το πηλίκο της διαιρέσεως) είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα (σε ποσοστό, όταν υπερβαίνει το 100%). Ο αριθμοδείκτης αυτός, ο οποίος απεικονίζει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της οικονομικής μονάδας από τα ίδια κεφάλαιά της, καταρτίζεται στις εξής δύο παραλλαγές: α. Υπό στενή έννοια, οπότε στα ίδια κεφάλαια περιλαμβάνονται μόνο το καταβλημένο κεφάλαιο, η (καταβλημένη) διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και τα κάθε είδους αποθεματικά. β. Υπό ευρύτερη έννοια, οπότε στα ίδια κεφάλαια, εκτός από το καταβλημένο κεφάλαιο, την (καταβλημένη) διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και τα αποθεματικά, περιλαμβάνονται τόσο το υπόλοιπο κερδών που μεταφέρεται εις νέο, όσο και τα κεφάλαια (κυρίως όταν πρόκειται για ατομικές επιχειρήσεις και προσωπικές εταιρίες) που η φύση τους επιτρέπει την εξομοίωσή τους προς τα ίδια κεφάλαια (π.χ. καταθέσεις και δάνεια του επιχειρηματία ή των εταίρων).

56 Το εννοιολογικό περιεχόμενο και η σκοπιμότητα που εξυπηρετούν οι αριθμοδείκτες Η σταθερότητα αυτή, που χαρακτηρίζει και τα κεφάλαια που η οικονομική μονάδα δανείζεται μακροπρόθεσμα, εκφράζεται με το δείκτη: Σύνολο διαρκών κεφαλαίων = (%) Πάγιο ενεργητικό Για την κατάρτιση του αριθμοδείκτη αυτού από τις οικονομικές μονάδες και την αξιολόγησή του λαμβάνεται υπόψη ότι, όταν το πηλίκο της διαιρέσεως είναι μικρότερο από τη μονάδα (<1), ένα μέρος των ακινητοποιήσεων της οικονομικής μονάδας χρηματοδοτείται από βραχυπρόθεσμα κεφάλαια. Αντίθετα, όταν το πηλίκο αυτό είναι μεγαλύτερο από τη μονάδα (>1), η οικονομική διάρθρωση της επιχειρηματικής μονάδας θεωρείται ότι είναι καλή, χωρίς να αποκλείεται ανεπαρκής χρησιμοποίηση κεφαλαίων με επιπτώσεις στην αποδοτικότητα.

57 Το εννοιολογικό περιεχόμενο και η σκοπιμότητα που εξυπηρετούν οι αριθμοδείκτες Κυκλοφορούν ενεργητικό = (%) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει τη γενική ρευστότητα της οικονομικής μονάδας. Για την αξιολόγηση της τιμής του λαμβάνεται υπόψη η σύνθεση των όρων του. Ειδικότερα, για το «κυκλοφορούν» ενεργητικό, λαμβάνονται υπόψη και τα μη εμπορεύσιμα αποθέματα και οι επισφαλείς απαιτήσεις. Οι οικονομικές μονάδες, εκτός από τον παραπάνω δείκτη «γενικής ρευστότητας», προσδιορίζουν και το δείκτη «ειδικής ρευστότητας»: Διαθέσιμα = (%) Ληκτές υποχρεώσεις Ο αριθμοδείκτης αυτός επιτρέπει στην οικονομική μονάδα και στον εξωτερικό μελετητή να εκτιμούν αν και κατά πόσο οι ληκτές υποχρεώσεις καλύπτονται, σε δεδομένη στιγμή, από τα διαθέσιμα της του ενεργητικού του ισολογισμού

58 Το εννοιολογικό περιεχόμενο και η σκοπιμότητα που εξυπηρετούν οι αριθμοδείκτες Κεφάλαιο κινήσεως = (%) Κυκλοφορούν ενεργητικό Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του «κυκλοφορούντος» ενεργητικού, το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (ιδίων κεφαλαίων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). Για την κατάρτιση του παραπάνω αριθμοδείκτη από τις οικονομικές μονάδες και την αξιολόγησή του λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες αρχές: 1) Όταν είναι ίσος με τη μονάδα (=1), το σύνολο του παθητικού αποτελείται από διαρκή κεφάλαια. 2) Όταν είναι ίσος με το μηδέν (=0), το κεφάλαιο κινήσεως είναι ανύπαρκτο. 3) Όταν είναι μικρότερος από το μηδέν (<0), τμήμα των ακινητοποιήσεων χρηματοδοτείται από βραχυπρόθεσμα δανειακά κεφάλαια.

59 Το εννοιολογικό περιεχόμενο και η σκοπιμότητα που εξυπηρετούν οι αριθμοδείκτες Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως = (%) Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της οικονομικής μονάδας, χωρίς το συνυπολογισμό των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων των λογαριασμών της ομάδας 8. Για τη μέτρηση της αποδόσεως της οικονομικής μονάδας χρησιμοποιείται επίσης ο δείκτης: Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (εισοδήματος ΟΓΑ - λοιπών μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος) =% Σύνολο εσόδων Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει τη συνολική απόδοση της οικονομικής μονάδας, σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα. Το σύνολο των εσόδων προκύπτει από το άθροισμα όλων των κατηγοριών εσόδων που απεικονίζονται και στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως

60 Το εννοιολογικό περιεχόμενο και η σκοπιμότητα που εξυπηρετούν οι αριθμοδείκτες Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων = (%) Ίδια κεφάλαια Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της οικονομικής μονάδας. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων είναι συνάρτηση του περιθωρίου επί των πωλήσεων, σε σχέση με την ταχύτητα ανακυκλώσεως των ιδίων κεφαλαίων, σύμφωνα με την εξίσωση: ΚΑπΦ = ΚΑπΦ Χ Πωλήσεις ΙΚ Πωλήσεις ΙΚ

61 Το εννοιολογικό περιεχόμενο και η σκοπιμότητα που εξυπηρετούν οι αριθμοδείκτες Η αποδοτικότητα του συνόλου των απασχολούμενων κεφαλαίων προσδιορίζεται με το δείκτη: Καθαρά αποτελέσματα προ τόκων και φόρων = % Σύνολο απασχολούμενων κεφαλαίων

62 Το εννοιολογικό περιεχόμενο και η σκοπιμότητα που εξυπηρετούν οι αριθμοδείκτες Μικτά αποτελέσματα = (%) Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των συνολικών πωλήσεων. Το μικτό κέρδος είναι το οικονομικό εκείνο περιθώριο με το οποίο κάθε οικονομική μονάδα καλύπτει: - το λειτουργικό της κόστος που δεν απορροφάται από το κόστος παραγωγής, - τους τόκους των δανειακών κεφαλαίων, - τους τόκους ιδίων κεφαλαίων, - την αυτοχρηματοδότηση νέων επενδύσεων, αναγκαίων για τη συνέχιση της δραστηριότητάς της, - την πληρωμή των φόρων που αναλογούν στα αποτελέσματά της και - τη διάθεση κερδών.

63 Το εννοιολογικό περιεχόμενο και η σκοπιμότητα που εξυπηρετούν οι αριθμοδείκτες Μικτά αποτελέσματα = (%) Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων και υπηρεσιών Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί του κόστους πωλήσεων. Χρησιμοποιείται στην εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής, καθώς επίσης και στην εφαρμογή των αγορανομικών διατάξεων, όταν τα είδη της οικονομικής μονάδας ελέγχονται αγορανομικά. Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών = (%) Ίδια κεφάλαια Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την ανακύκλωση των ιδίων κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Η ανακύκλωση αυτή, σε συνδυασμό με το περιθώριο κέρδους, προσδιορίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων.

64 Το εννοιολογικό περιεχόμενο και η σκοπιμότητα που εξυπηρετούν οι αριθμοδείκτες Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων Χ100 = (%) Μέσος όρος αποθεμάτων περιόδου Ο αριθμοδείκτης αυτός, ο οποίος καλείται και δείκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων, απεικονίζει το βαθμό ανακυκλώσεως των αποθεμάτων κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Για την κατάρτιση του παραπάνω αριθμοδείκτη από τις οικονομικές μονάδες και την αξιολόγησή του λαμβάνεται υπόψη ότι ο δείκτης αυτός διαφέρει από μονάδα σε μονάδα ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο ανήκει και ανάλογα με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνονται οι προμήθειες ή η παραγωγή των αποθεμάτων. Είναι δείκτης μεγάλης σημασίας για τις διοικήσεις των οικονομικών μονάδων, οι οποίες, μέσω αυτού, παρακολουθούν τον ορθό προγραμματισμό των παραγγελιών αποθεμάτων και την υλοποίηση των αποφάσεών τους σχετικά με τη δέσμευση του απασχολούμενου κεφαλαίου.

65 Το εννοιολογικό περιεχόμενο και η σκοπιμότητα που εξυπηρετούν οι αριθμοδείκτες Νέες επενδύσεις Χ100 = (%) Περιθώριο αυτοχρηματοδοτήσεως Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το βαθμό καλύψεως των νέων επενδύσεων της οικονομικής μονάδας από τους ετήσιους πόρους της εκμεταλλεύσεώς της. Από τον ίδιο δείκτη φαίνεται η προσπάθεια επεκτάσεως, ανανεώσεως και εκσυγχρονισμού των μέσων δράσεως της οικονομικής μονάδας, όταν οι νέες επενδύσεις υπερβαίνουν και αυτό το περιθώριο αυτοχρηματοδοτήσεως.

66 Το εννοιολογικό περιεχόμενο και η σκοπιμότητα που εξυπηρετούν οι αριθμοδείκτες Υποχρεώσεις προς προμηθευτές Χ 360 = ημέρες Αγορές αποθεμάτων και υπηρεσιών με πίστωση Εδώ απεικονίζεται σε ημέρες το μέσο όρο προθεσμίας εξοφλήσεως των οφειλών της οικονομικής μονάδας προς τους προμηθευτές της, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού. Για την κατάρτισή του και την αξιολόγησή του λαμβάνονται οι εξής αρχές: -Ο μέσος όρος προθεσμίας ποικίλλει, ανάλογα π.χ. με τον τομέα δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας ή την εποχή, δεδομένου ότι υπολογίζεται επί του ποσού των αγορών σε μια ορισμένη περίοδο και όχι επί του μέσου όρου της χρήσεως. -Βασικά, για τις εποχιακές οικονομικές μονάδες, σχηματίζεται μετά από συσχέτιση του μέσου ύψους, π.χ. μηνιαίου ή τριμηνιαίου, των υποχρεώσεων από αγορές αποθεμάτων και υπηρεσιών προς εκείνο της αξίας των αγορών αποθεμάτων και υπηρεσιών της ιδίας περιόδου. -Η αξία του εκτιμάται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι η καθυστέρηση εξοφλήσεως των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές περιορίζει μεν τη χρηματική στενότητα για την οικονομική μονάδα, συγχρόνως όμως η καθυστέρηση αυτή δείχνει και το βαθμό εξαρτήσεώς της από τους προμηθευτές, ο οποίος, αν είναι υψηλός, είναι δυνατό να την οδηγήσει σε οικονομικές δυσχέρειες, στην περίπτωση που οι προμηθευτές αυτοί αλλάξουν πολιτική απέναντί της.

67 Το εννοιολογικό περιεχόμενο και η σκοπιμότητα που εξυπηρετούν οι αριθμοδείκτες Απαιτήσεις από πελάτες Χ 360 = ημέρες Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών με πίστωση Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ημέρες το μέσο όρο προθεσμίας εισπράξεως, ή διακανονισμού με γραμμάτια εισπρακτέα, των απαιτήσεων της οικονομικής μονάδας από τους πελάτες της, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού. Για την κατάρτιση του παραπάνω αριθμοδείκτη από τις οικονομικές μονάδες και την αξιολόγησή του λαμβάνεται υπόψη ότι ο μέσος όρος προθεσμίας ποικίλλει, ανάλογα π.χ. με τον τομέα δραστηριότητας ή τις συνθήκες αγοράς. Για τις εποχιακές οικονομικές μονάδες, ο αριθμοδείκτης αυτός σχηματίζεται μετά από συσχέτιση του μέσου μηνιαίου ύψους των πιστώσεων που παραχωρήθηκαν προς πελάτες, προς το μέσο μηνιαίο ποσό των πωλήσεων κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου.

68 Το εννοιολογικό περιεχόμενο και η σκοπιμότητα που εξυπηρετούν οι αριθμοδείκτες Απαιτήσεις από πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών Χ 360 Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ημέρες το μέσο όρο προθεσμίας εισπράξεως των απαιτήσεων της οικονομικής μονάδας (ανοικτών λογαριασμών και γραμματίων εισπρακτέων) από τους πελάτες της, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού ή κατά οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία λήξεως δωδεκάμηνης περιόδου.

69 Χρηματοοικονομική Ανάλυση της εταιρείας Η βάση μίας χρηματοοικονομικής ανάλυσης της απόδοσης μιας εταιρείας εστιάζεται σε 4 διαφορετικούς τομείς οι οποίοι είναι απαραίτητοι για μια σωστή ανάλυση και σχεδιασμό, συγκεκριμένα: Ο Λογαριασμός Κερδών και Ζημιών - μία αντανάκλαση της ετήσιας χρηματοοικονομικής απόδοσης της εταιρείας Οι Ισολογισμοί - μία ανασκόπηση της χρηματοοικονομικής δομής της εταιρείας και των κινδύνων Οι ανάγκες σε Κεφάλαιο Κίνησης - μία εκτίμηση του γιατί και πότε απαιτούνται βραχυπρόθεσμα κεφάλαια σε μετρητά Ο Προβλεπόμενος Ρυθμός Ταμειακών Εισροών και Εκροών - ένας υπολογισμός των θέσεων, αναγκών και διαθεσιμότητας της εταιρείας όσον αφορά στα μετρητά που διαθέτει και στην χρηματοοικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

70 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Το κεφάλαιο κίνησης μιας εταιρείας είναι τοκεφάλαιο κίνησης ποσό των χρημάτων που είναι δεσμευμένο για τις συνήθεις λειτουργίες της επιχείρησης (εκτός από το πάγιο ενεργητικό) και ταενεργητικό στοιχεία από τα οποία αποτελείται συνιστούν τους παράγοντες εκείνους που κυρίως επηρεάζουν το συνολικό ρυθμό ταμειακής κίνησης.

71 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Τα μέρη από τα οποία αποτελείται το κεφάλαιο κίνησηςκεφάλαιο κίνησης είναι το κυκλοφορούν ενεργητικόενεργητικό και το βραχυπρόθεσμο παθητικόπαθητικό της επιχείρησης και η διαφορά ανάμεσα στα ποσά των δύο αυτών μερών αποτελεί τον υπολογισμό για το ύψος του κεφαλαίου κίνησης που απαιτείται. Κ.Κ. = Κ.Ε. – Β.Υ.

72 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Όταν υπολογίζονται σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση, τέτοιες εκτιμήσεις αντανακλούν το λειτουργικό ρυθμό ταμειακής κίνησης της εταιρείας (εκτός από τα έξοδα για προγραμματισμένες επενδύσεις) και έτσι συνιστούν ουσιαστικό μέρος της λειτουργικής χρηματοοικονομικής διαχείρισης της επιχείρησης.

73 ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Α) ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Η ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ

74 ΣΥΝΟΛΙΚΟ Η ΜΙΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Β) ΤΟ ΚΚ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ +ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ) ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Η ΜΙΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

75 ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ Α) ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΑ ΡΕΥΣΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ή ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ. Β) ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ. Γ) ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

76 ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ Δ) Η ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ Ο ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ. Ε) ΟΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤ) ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

77 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 1)ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Π.Χ. ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΛΟΓΩ ΌΤΙ ΧΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

78 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 2) ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΕΝΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ Η ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Π.Χ. ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΟΙ Α΄ ΥΛΕΣ, ΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ.

79 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 3) Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Ε. ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΟΜΕΝΟ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΥΨΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΑΥΤΗ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

80 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 4) Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΣΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΣΟ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ. ΔΙΟΤΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΙΣΡΟΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.

81 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 5) Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΟΣΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΣΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΥΤΗ ΧΡΗΣΗ.

82 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 6) Ο ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΟΧΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ.

83 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 7) ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΙΟ ΑΝΕΤΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΨΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΟΤΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ, ΤΟΥΤΟ ΔΕΝ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ.

84 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 8) ΒΑΘΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΥΧΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥΣ, ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

85 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 9) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ Η ΤΑΣΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟΥΝ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ

86 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 10) ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Ο ΥΨΗΛΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΟΤΙ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΑΝΟΔΟ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ. ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΥΤΟ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.

87 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 11) ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ.

88 ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΡΟΠΟ ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ.

89 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 1.ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ. 2.ΚΑΘΙΣΤΑ ΔΥΝΑΤΗ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ.

90 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 3. ΣΥΝΤΕΛΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΤΡΟΠΟ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

91 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 4. ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΘΙΣΤΑ ΙΚΑΝΗ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ. 5. ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ.

92 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 6. ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΚΑΝΗ ΝΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΥΝΟΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ. 7. ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Α΄ ΥΛΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ.

93 ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΤΑΝ ΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΤΕ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ:

94 ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 1. ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΥΨΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. 2. ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ.

95 ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 3. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΕΡΔΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Η ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. 4. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΜΕΣΩ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

96 ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 5. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΘΟΥΝ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΜΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΣΩΣ ΥΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

97 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΙΝΑΙ: 1. ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Ή ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Ή ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ.

98 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΟΠΤΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ. ΕΤΣΙ ΜΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΖΗΜΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΤΕ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ.

99 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 3. ΜΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 4. ΑΛΟΓΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ. 5. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ Η ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥΣ.

100 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 6. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 7. ΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΔΙΟΤΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΑΥΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ

101 Προβλέψεις ταμειακής κίνησης Οι προβλέψεις ταμειακής κίνησης περιλαμβάνουν κυρίως εκτιμήσεις για το εισόδημα και τις δαπάνες ενώ επίσης δηλώνουν τα σωρευτικά ελλείμματα ή πλεονάσματα σε μετρητά που αναμένονται στη διάρκεια συγκεκριμένων διαχειριστικών περιόδων (μηνιαίες, τριμηνιαίες περίοδοι, κ.λπ.) Ενώ οι δαπάνες μπορούν συνήθως να προβλεφθούν με κάποιο βαθμό ακρίβειας, οι μηνιαίες πωλήσεις και τιμές επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις τάσεις της αγοράς και επομένως είναι δυσκολότερο να προβλεφθούν.

102 Προβλέψεις ταμειακής κίνησης Για το λόγο αυτό, οι προβλέψεις που αφορούν στην ταμειακή κίνηση μιας επιχείρησης πρέπει αφενός μεν να διαμορφώνονται βάση της ιδιαίτερης φύσης της επιχείρησης, και αφετέρου να παρακολουθούνται τακτικά και να μεταβάλλονται όταν είναι απαραίτητο, καθώς η σύγκριση με το πραγματικό εισόδημα και τα έξοδα καθίσταται τότε απλή.

103 Προβλέψεις ταμειακής κίνησης Οι προβλέψεις που αφορούν στην ταμειακή κίνηση μιας επιχείρησης βοηθούν το διευθυντή να προλαμβάνει ελλείψεις ή πλεονάσματα σε μετρητά, παρέχοντας πολύτιμο χρόνο για το σχεδιασμό κατάλληλων ενεργειών εκ των προτέρων. Επιπλέον, οι προβλέψεις αυτές τον βοηθούν να βελτιώσει το λειτουργικό επιχειρηματικό σχέδιο και να αναπτύξει καλές σχέσεις με τις τράπεζες, καθώς οι προβλέψεις υποδηλώνουν τη δυνατότητα που έχει ο κάθε διευθυντής να αναλύει και να καθορίζει τις ανάγκες της επιχείρησής του.

104 Χρηματοοικονομική διαχείριση Προετοιμασία χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Καθορισμός προϋπολογισμού. Κατάσταση προβλέψεων ταμειακής κίνησης. Μηχανογραφημένοι λογαριασμοί (έλεγχος). Ερμηνεία χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Χρηματοδότηση και επιχορηγήσεις.

105 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο Ισολογισμός επιτρέπει σε έναν διευθυντή να θέσει ερωτήματα όπως: Το πάγιο ενεργητικό της εταιρείας μου παρέχει τα απαραίτητα κέρδη;ενεργητικό Ετοιμαζόμαστε για την αντικατάστασή του; Μπορούμε να πληρώνουμε τους λογαριασμούς μας όπως αυτοί προκύπτουν; (Ρευστότητα) Έχουμε λάβει την καλύτερη δυνατή χρηματοδότηση για την επιχείρηση; (συνδυασμός μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης) Αν δανειστούμε, μπορούμε να ξεπληρώσουμε τα νέα δάνεια;

106 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ Ο ΙΣΟΛΟΓΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΔΕΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ.

107 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΩ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

108 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΕΙΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΟΤΙ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

109 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΠΗΓΕΣ: Α) ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Β) ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ Ή ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

110 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΕΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ.

111 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΟΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΑΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΟΤΕ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΛΟΓΟΥΣ:

112 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ 1) ΡΙΧΝΟΥΝ ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΑΙ ΔΙΝΟΥΝ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ,ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΡΕΥΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2) ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ, ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

113 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ 3) ΦΕΡΝΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 4) ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΔΥΝΑΤΗ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

114 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ 5) ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΔΥΝΑΤΗ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΟΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ. 6) ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΗΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ.

115 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ 7) ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ: Ι) ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΖΗΜΙΕΣ.

116 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΙΙ) ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΙΙ) ΠΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΤΥΧΟΝ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΙΙΙΙ) ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

117 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ Η ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΒΟΗΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ: Α) ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΘΕΤΙΚΗ ΡΟΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Β) ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ.

118 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ Γ) ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ. Δ) ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

119 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ Ε) ΤΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. ΣΤ) ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΟΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ.

120 ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1.Το κίνητρο των συναλλαγών 2.Το κίνητρο της πρόνοιας 3.Το κερδοσκοπικό κίνητρο 4.Η υποχρέωση διατήρησης θετικών υπολοίπων στους τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων όψεως.

121 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1.Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος. 2.Ο κίνδυνος επιτοκίου. 3.Ο κίνδυνος αγοραστικής δύναμης. 4.Η δυνατότητα γρήγορης ρευστοποίησης ή εμπορευσιμότητα. 5.Η φορολογία. 6.Οι ξεχωριστές αποδόσεις.

122 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΣΤΩ ΟΤΙ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ € 150.000 ΜΕΙΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟ € 200.000 ΤΗΝ 1/1/2007 ΣΕ € 100.000 ΕΥΡΩ ΤΗΝ 1/1/2008 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΗΣΥΧΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΥΤΗ ΖΗΤΑ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

123 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 700.000 ΔΑΝΕΙΟ150.000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ850.000 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΠΡ/ΤΩΝ-ΠΙΣΤΩΤΩΝ 650.000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΜ. ΠΡΩΣΩΠΙΚΟΥ100.000 ΧΡΗΜ/ΚΑ ΕΞΟΔΑ50.000 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ50.000 ΑΓΟΡΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ100.000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ (ΕΚΡΟΗ) 950.000 100.000

124 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟ 200.000 ΣΕ 100.000 ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΥΠΗΡΞΑΝ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 150.000 ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΤΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ 100.000 ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007

125

126

127 ΣΗΜΕΙΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Οι περισσότερες επιχειρήσεις αποτυγχάνουν εξαιτίας έλλειψης μετρητών παρά εξαιτίας έλλειψης προβλεπόμενου κέρδους.

128 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Διαστρωματική ή κάθετη μέθοδος αναλύσεως. 2. Συγκριτική ή διαχρονική μέθοδος αναλύσεως. 3. Μέθοδος αναλύσεως των χρονολογικών σειρών με δείκτες τάσεως. 4. Εξειδικευμένες μέθοδοι.

129 Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών: Πηγές Κεφαλαίου Βραχυπρόθεσμες πηγές κεφαλαίου –Εμπορικές πιστώσεις –Δεδουλευμένα έξοδα –Ιδιωτικά δάνεια –Προκαταβολές πελατών –Εταιρικά ομόλογα (commercial paper) –Τραπεζικές πιστώσεις Γραμμάτια πληρωτέα Γραμμή πίστωσης

130 Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών: Πηγές Κεφαλαίου Βραχυπρόθεσμες πηγές κεφαλαίου –Επιταγές αποδοχής τράπεζας (bankers acceptances) –Δάνεια με ενέχυρο αξιόγραφα –Δάνεια με ενέχυρο απαιτήσεις –Δάνεια με ενέχυρο τα αποθέματα –Δάνεια με ενέχυρο παρακαταθήκη αποθεμάτων –Δάνεια με ενέχυρο φορτωτική –Πώληση απαιτήσεων (factoring)

131 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΟΙ επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι βιομηχανίες διατηρούν τρία είδη αποθεμάτων: 1.Πρώτες Ύλες, που εξαρτώνται από το προσδοκώμενο επίπεδο παραγωγής, την εποχικότητα την αξιοπιστία των προμηθευτών και την αποτελεσματικότητα της οργάνωσης των αγορών και της παραγωγικής διαδικασίας. 2.Ημιέτοιμα προϊόντα, που επηρεάζονται από τη χρονική διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή ο χρόνος που μεσολαβεί από την εισαγωγή των Α΄ υλών στο παραγωγικό κύκλωμα μέχρι την ολοκλήρωση του έτοιμου προϊόντος. 3.Έτοιμων προϊόντων, που διαμορφώνονται από το συντονισμό των τμημάτων πωλήσεων και παραγωγικής διαδικασίας.

132 ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1.Το επίπεδο των πωλήσεων 2.Ο χρόνος και η τεχνική φύση της παραγωγικής διαδικασίας 3.Η αντοχή του τελικού προϊόντος 4.Η εποχικότητα και η μόδα Οι παρακάτω τιμές των δύο δεικτών που χαρακτηρίζουν τα αποθέματα θεωρούνται Ικανοποιητικές. Αποθέματα / Πωλήσεις = 12%-20% Αποθέματα / Συνολικό Ενεργητικό = 16%-30%

133 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1) Πρέπει να υπάρχει ένα βασικό απόθεμα για την εξισορρόπηση των εισροών και εκροών των προϊόντων. 2) Επειδή πάντα μπορεί να συμβεί το απρόβλεπτο είναι απαραίτητο να υπάρχουν αποθέματα ασφαλείας που να αντιπροσωπεύουν το μικρό πλεόνασμα που απαιτείται για την αποφυγή του κόστους που συνεπάγεται η αδυναμία κάλυψης τρεχουσών αναγκών. 3) Μπορεί να χρειασθούν αποθέματα για την κάλυψη μελλοντικών αυξήσεων της δραστηριότητας. Τα αποθέματα αυτά καλούνται αποθέματα προσδοκιών και σχετίζονται με την αναγνώριση του γεγονότος ότι για κάθε αγορά υπάρχει ένα άριστο ύψος αγοραζόμενης ποσότητας, που ονομάζεται οικονομικό μέγεθος παραγγελίας.

134 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2.ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 3.ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

135 ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1.Κόστος δεσμευμένων κεφαλαίων 2.Κόστος αποθήκευσης 3.Ασφάλιστρα 4.Φόροι ακίνητης περιουσίας 5.Αποσβέσεις και οικονομική απαξίωση

136 ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1.Απώλεια πωλήσεων 2.Μείωση φήμης και πελατείας 3.Ανωμαλίες στα προγράμματα παραγωγής.

137 ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 1.Κόστος πραγματοποίησης παραγγελίας στο οποίο περιλαμβάνονται και οι δαπάνες οργάνωσης και παραγωγής. 2.Κόστος μεταφοράς δηλαδή Ex-factor, F.O.B. (free on board) και C.I.F (cost insurance and freight). 3.Κόστος διεκπεραίωσης παραγγελίας. 4.Απώλεια εκπτώσεων λόγω χαμηλού ύψους αγορών.

138 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Η αγορά Α΄ υλών, προϊόντων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών χωρίς την πληρωμή αυτών με μετρητά από τον αγοραστή καλείται πίστωση. Ο χρόνος πληρωμής των πιστώσεων καθορίζεται από μια ομάδα ελεγχόμενων παραγόντων που καλούνται μεταβλητές πιστωτικής πολιτικής.

139 Μεταβλητές πιστωτικής πολιτικής. 1.Τα πιστωτικά πρότυπα δηλαδή ο μέγιστος κίνδυνος αποδεκτών πιστωτικών λογαριασμών για κάθε πελάτη. 2.Η χρονική διάρκεια της πίστωσης 3.Οι εκπτώσεις που δίνονται σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης 4.Η πολιτική εισπράξεων που ακολουθεί η επιχείρηση

140 Χαρακτηριστικά των πιστώσεων Ο Χαρακτήρας: πιθανότητα ο πελάτης να σεβαστεί τις υποχρεώσεις του Η ικανότητα πληρωμής: βασίζεται στις επιχειρηματικές επιδόσεις και στο παρελθόν Τα κεφάλαια: μετριούνται από οικονομική κατάσταση της επιχείρησης με βάση την ανάλυση των αριθμοδεικτών, της καθαρής θέσης και των περιουσιακών στοιχείων της. Το ενέχυρο: αντιπροσωπεύεται από τα περιουσιακά στοιχεία που προσκομίζει για ενέχυρο ο πελάτης ως εξασφάλιση της πίστωσης. Οι συνθήκες: αναφέρονται στις επιπτώσεις που έχουν στην επιχείρηση οι γενικές ή ειδικές οικονομικές συνθήκες και πως επηρεάζουν αυτές την ικανότητά της να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.

141 ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ TIC = TCC + TOC TIC : ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ TCC: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ TOC: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤCC = (Q/2) * C Q: ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ (Q/2): ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ C: ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ TOC = (D/Q) * Or D: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (D/Q): ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ Οr: ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

142 ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ: Το Κόστος διατήρησης ενός αποθέματος ανά μονάδα είναι € 0,2 ανά έτος λειτουργίας της επιχείρησης και το συνολικό απόθεμα είναι 10.000 μονάδες. Η συνολική ζήτηση αποθέματος είναι 8400 μονάδες και η ποσότητα παραγγελίας είναι 12000. Το σταθερό κόστος ανά παραγγελία είναι € 1000. Να βρεθεί το συνολικό κόστος παραγγελίας αποθεμάτων, το συνολικό κόστος διατήρησης αποθεμάτων και το συνολικό κόστος αποθεμάτων.

143 ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΛΥΣΗ: Συνολικό κόστος διατήρησης αποθεμάτων ΤCC = (Q/2)*C = (10000/2)*0,2 = 1000 € Συνολικό κόστος παραγγελίας αποθεμάτων TOC = (D/Q)*Or = (8400/12000)*1000 = 700 € ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ TIC = TCC + TOC = 1000 + 700 = 1700 €

144 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Η ποσότητα παραγγελίας που ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος αποθεμάτων ονομάζεται οικονομική ποσότητα παραγγελίας ή οικονομικό μέγεθος παραγγελίας και δίνεται από τον παρακάτω τύπο: Qa = (2*D*Or) / C Η σχέση αυτή δείχνει ότι το Qa μεταβάλλεται θετικά όταν αυξάνεται το D και το Or και αρνητικά όταν αυξάνεται το C. Το γεγονός όμως ότι υπάρχει η τετραγωνική ρίζα σημαίνει ότι το Qa μεταβάλλεται θετικά ή αρνητικά σε ποσοστό μικρότερο των D, Or, και C.

145 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ: Μια επιχείρηση αναλώνει 12.800 μονάδες από το απόθεμά της κατά την διάρκεια μιας λειτουργικής χρήσης. Το κόστος παραγγελίας ισούται με 144 ευρώ. Να υπολογιστεί η οικονομική ποσότητα παραγγελίας. ΛΥΣΗ: Qa = (2*D*Or) / C = 2*12800*144 = 1920

146 Παράγοντες που επηρεάζουν τη Χρηματοοικονομική Δομή (1) ο ρυθμός αύξησης των μελλοντικών πωλήσεων, (2) η σταθερότητα των πωλήσεων αυτών, (3) ο ανταγωνισμός που χαρακτηρίζει τον κλάδο, (4) η δομή του ενεργητικού της επιχείρησης, (5) η δυνατότητα ελέγχου και η στάση των ιδιοκτητών και της διοίκησης απέναντι στον κίνδυνο και (6) η στάση των δανειστών απέναντι στην επιχείρηση και στον κλάδο.

147 Ρυθμός αύξησης των μελλοντικών πωλήσεων Ο ρυθμός αύξησης των μελλοντικών πωλήσεων αποτελεί ένα μέτρο του βαθμού κατά τον οποίο μπορούν να διευρυνθούν τα κέρδη ανά μετοχή μέσω της μόχλευσης. Για παράδειγμα, αν οι πωλήσεις και τα κέρδη αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό 8% - 10%, η χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια που συνεπάγονται περιορισμένες σταθερές δαπάνες πρέπει κανονικά να μεγεθύνει τις αποδόσεις των μετοχών.

148 Ρυθμός αύξησης των μελλοντικών πωλήσεων Οι κοινές μετοχές μιας επιχείρησης της οποίας οι πωλήσεις και τα κέρδη αυξάνονται με ευνοϊκούς ρυθμούς έχουν και ψηλή τιμή. Για το λόγο αυτό, αρκετές φορές φαίνεται ότι είναι προτιμητέα η χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια. Κατά την επιλογή μεταξύ εναλλακτικών χρηματοδοτικών σχημάτων, η επιχείρηση πρέπει να λάβει υπόψη της τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση μόχλευσης σε αντιδιαστολή με την αντίστοιχη ευκαιρία για αύξηση των ίδιων κεφαλαίων της.

149 Σταθερότητα των πωλήσεων Μεταξύ της σταθερότητας των πωλήσεων και των δεικτών δανειακής επιβάρυνσης υπάρχει μια άμεση σχέση. Με μεγαλύτερη σταθερότητα των πωλήσεων και των κερδών η επιχείρηση μπορεί να υποστεί τις σταθερές επιβαρύνσεις των δανειακών κεφαλαίων με λιγότερο κίνδυνο από ό,τι όταν οι πωλήσεις και τα κέρδη υπόκεινται σε περιοδικές μειώσεις. Στην τελευταία περίπτωση, η εταιρεία θα έχει δυσχέρειες στην αντιμετώπιση των υποχρεώσεων

150 Σταθερότητα των πωλήσεων Για παράδειγμα, η σταθερότητα των βιομηχανιών κοινής ωφέλειας, σε συνδυασμό με τις σχετικά ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης, κατέληξαν στη δημιουργία ψηλών δεικτών μόχλευσης για το συγκεκριμένο αυτό κλάδο.

151 Ανταγωνισμός που χαρακτηρίζει τον κλάδο Η ικανότητα εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων εξαρτάται τόσο από την αποδοτικότητα των πωλήσεων όσο και από τον όγκο τους. Η σταθερότητα των περιθωρίων κέρδους είναι εξίσου σημαντική με αυτή των πωλήσεων. Η ευκολία εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο και η ικανότητα των ανταγωνιστριών επιχειρήσεων να αυξήσουν την παραγωγική τους δυναμικότητα επηρεάζουν τα περιθώρια κέρδους.

152 Ανταγωνισμός που χαρακτηρίζει τον κλάδο Ένας επεκτεινόμενος κλάδος δημιουργεί προσδοκίες για ψηλότερα περιθώρια κερδών, που όμως πιθανό να συμπιεστούν, αν ο αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου μπορεί να αυξηθεί εύκολα με την είσοδο νέων. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις fast - food στην Αμερική αποτελούσαν ως τις αρχές της δεκαετίας του '60 μια πολύ αποδοτική βιομηχανία, ήταν όμως ταυτόχρονα και σχετικά εύκολο για νέες επιχειρήσεις να καταπιαστούν με τη δραστηριότητα αυτή και να ανταγωνιστούν τις παλιότερες. Καθώς ο κλάδος ωρίμαζε στα τέλη της δεκαετίας του '60 η δυναμικότητα των παλιών και των νέων επιχειρήσεων αυξανόταν με ταχύτερο ρυθμό. Αποτέλεσμα ήταν η μείωση των περιθωρίων κέρδους.

153 Η δομή του ενεργητικού της επιχείρησης Η δομή του ενεργητικού επηρεάζει τις πηγές χρηματοδότησης με διάφορους τρόπους. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν πάγια στοιχεία με μεγάλη διάρκεια ζωής χρησιμοποιούν σε μεγάλη κλίμακα μακροπρόθεσμα ενυπόθηκα δάνεια, ειδικότερα όταν η ζήτηση για τα προϊόντα τους είναι σχετικά εξασφαλισμένη π.χ. των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας

154 Η δομή του ενεργητικού της επιχείρησης Οι επιχειρήσεις που τα περιουσιακά τους στοιχεία αποτελούνται κυρίως από εισπρακτέες αξίες και αποθέματα, η αξία των οποίων εξαρτάται από τη συνέχιση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων αυτών βασίζονται λιγότερο στο μακροπρόθεσμο δανεισμό και περισσότερο στο βραχυπρόθεσμο π.χ. οι επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης.

155 Στάση της Διοίκησης Οι μεγάλες επιχειρήσεις, των οποίων οι μετοχές είναι κατεσπαρμένες, πιθανό να επιλέξουν την πώληση κοινών μετοχών επειδή η πώληση αυτή θα έχει ελάχιστη επίδραση στον έλεγχο της εταιρείας. Αντίθετα, οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων μπορεί να αποφεύγουν την έκδοση κοινών μετοχών για να εξασφαλίσουν τη διατήρηση του ελέγχου.  Επειδή έχουν εμπιστοσύνη στις προοπτικές των επιχειρήσεων τους και μπορούν να διαβλέψουν τα πιθανά μεγάλα οφέλη που θα προσποριστούν από τη χρήση μόχλευσης, οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων αυτών συχνά προτιμούν τη χρήση ψηλών δεικτών δανειακής επιβάρυνσης.

156 Στάση της Διοίκησης Το αντίθετο. Ο ιδιοκτήτης - διευθυντής μιας μικρής επιχείρησης μπορεί να είναι πιο συντηρητικός από το διευθυντή μιας μεγάλης εταιρείας. Αν π.χ. η καθαρή θέση μιας μικρής επιχείρησης που ανήκει ολόκληρη στον ιδιοκτήτη-διευθυντή, είναι $1 εκατομμύριο, το άτομο αυτό μπορεί να αποφασίσει ότι είναι ήδη αρκετά πλούσιο και έτσι είναι πιθανό να μην επιχειρήσει να διακινδυνεύσει αυτά που έχει χρησιμοποιώντας μόχλευση σε μια προσπάθεια να γίνει πλουσιότερο.

157 Η στάση των δανειστών Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η εταιρεία συζητεί τη χρηματοοικονομική της δομή με τους δανειστές της και αποδίδει μεγάλη σημασία στις συμβουλές τους. Αν όμως η διοίκηση είναι τόσο σίγουρη για το μέλλον, ώστε να επιδιώξει τη χρησιμοποίηση μόχλευσης σε βαθμό που ξεπερνάει τα πρότυπα του κλάδου, είναι πιθανό οι δανειστές να μην είναι πρόθυμοι να αποδεχτούν τέτοιες αυξήσεις των δανειακών τους χορηγήσεων, Ο υπερβολικός δανεισμός μειώνει την πιστοληπτική ικανότητα του δανειζόμενου και την πιστωτική αξιολόγηση των χρεωγράφων που έχουν ήδη εκδοθεί.

158 Τα διάφορα είδη επιχειρήσεων Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε διάφορα είδη με βάση σειράν κριτηρίων: – Κριτήριο το είδος και ο αριθμός των μετόχων.  Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε ατομικές ή οικογενειακές, στις οποίες υπάρχει ένα κέντρο ισχύος και  σε συλλογικές, στις οποίες η εξουσία κατανέμεται μεταξύ πολλών κέντρων.

159 Τα διάφορα είδη επιχειρήσεων – Κριτήριο το είδος και ο αριθμός των μετόχων.  Οι επιχειρήσεις διακρίνονται επίσης σε  ιδιωτικές,  κρατικές και  μικτών συμφερόντων.

160 Τα διάφορα είδη επιχειρήσεων Κριτήριο το είδος και ο αριθμός των μετόχων Οι επιχειρήσεις διακρίνονται τέλος σε,  Εθνικές που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά εντός μιας χώρας.  Πολυεθνικές, αναλόγως της εθνικότητας των μετόχων και του πλήθους των Κρατών, όπου αναπτύσσουν παραγωγικές ή εμπορικές δραστηριότητες και επί πλέον,  Θυγατρικές ή συνδεδεμένες (όμιλος εταιρειών = Holding) και  Ανεξάρτητες, αναλόγως της υπάρξεως ή μη μονίμων δεσμών συνεργασίας.

161 Τα διάφορα είδη επιχειρήσεων Κατάταξη των επιχειρήσεων με κριτήριο: – Την νομική μορφή της επιχειρήσεως.  Όταν την επιχείρηση ιδρύουν και διευθύνουν δύο η περισσότερα πρόσωπα, καταρτίζεται η κατά περίπτωση νόμιμη ιδρυτική πράξη (εταιρικό, καταστατικό) για την κατοχύρωση και κατανομή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τους.

162 Τα διάφορα είδη επιχειρήσεων  Με βάση το ιδρυτικό παραστατικό τους οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε διάφορες εταιρικές μορφές, όπως:  ανώνυμες εταιρείες,  εταιρείες περιορισμένης ευθύνης,  ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες,  συνεταιρισμοί,  κρατικοί οργανισμοί.

163 Τα διάφορα είδη επιχειρήσεων  Κατάταξη των επιχειρήσεων με κριτήριο: –Την εξειδίκευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:  Παραγωγικές ή μεταποιητικές (βιομηχανικές ή βιοτεχνικές),  Εμπορικές και  Παροχής υπηρεσιών.

164 Τα διάφορα είδη επιχειρήσεων  Κατάταξη των επιχειρήσεων με κριτήριο: Το μέγεθος των επιχειρήσεων.  μικρές,  μεσαίες και  μεγάλες  Χρησιμοποίηση του ύψος των ιδίων κεφαλαίων, του συνόλου του ισολογισμού, του κύκλου εργασιών, του αριθμού των εργαζομένων.

165 Τα διάφορα είδη επιχειρήσεων  Κατάταξη των επιχειρήσεων με κριτήριο: – Τη φάση λειτουργίας των επιχειρήσεων.  Μία επιχείρηση είναι δυνατόν να διανύει τα πρώτα βήματα της ζωής της,  να έχει εισέλθει σε μίαν από τις διαδοχικές φάσεις αναπτύξεως,  να γνωρίζει φθίνουσα πορεία, οπότε ενδέχεται να χαρακτηρίσθηκε ως προβληματική, να έχει τεθεί υπό εκκαθάριση ή να έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.

166 Τα διάφορα είδη επιχειρήσεων Από την τοποθέτηση κάθε επιχείρησης με βάση τα προηγούμενα και άλλα κριτήρια εξαρτώνται –η πρόσβαση στις πηγές χρηματοδοτήσεως, –η λειτουργία και το οικονομικό αποτέλεσμα της.

167 ΜΟΧΛΕΥΣΗ Για ένα καθηγητή φυσικής, μόχλευση (leverage) σημαίνει τη χρησιμοποίηση ενός μοχλού για την ανύψωση ενός βάρους με λίγη δύναμη. Στην επιχειρηματική ορολογία, ένας μεγάλος βαθμός μόχλευσης σημαίνει ότι μια σχετικά μικρή μεταβολή των πωλήσεων έχει ως αποτέλεσμα μια μεγάλη μεταβολή στα καθαρά λειτουργικά κέρδη.

168 Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών: Χρηματοδοτική και Λειτουργική Μόχλευση Η Λειτουργική Μόχλευση προέρχεται από την ύπαρξη σταθερού λειτουργικού κόστους παραγωγής. Όσο μεγαλύτερο το σταθερό κόστος στο συνολικό λειτουργικό κόστος τόσο μεγαλύτερη η ευαισθησία των λειτουργικών κερδών στις μεταβολές των πωλήσεων Η χρηματοδοτική μόχλευση προέρχεται από την ύπαρξη δανειακών κεφαλαίων. Όσο μεγαλύτερη η χρηματοδοτική μόχλευση κόστος τόσο μεγαλύτερη η ευαισθησία των κερδών προς διανομή στις μεταβολές των λειτουργικών κερδών

169 Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών: Χρηματοδοτική και Λειτουργική Μόχλευση Η συνολική μόχλευση μετρά την ευαισθησία των ΚΑΜ στις μεταβολές των πωλήσεων Η μόχλευση αυξάνει τις αναμενόμενες αποδόσεις της μετοχής μιας επιχείρησης αυξάνοντας παράλληλα και τον κίνδυνο Επιχειρηματικός κίνδυνος είναι συνδεδεμένος με την αβεβαιότητα των λειτουργικών κερδών και εξαρτάται από την μεταβλητότητα τιμής και ποσότητας του προϊόντος και την ύπαρξη σταθερού κόστους παραγωγής

170 Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών: Χρηματοδοτική και Λειτουργική Μόχλευση Ο Χρηματοδοτικός κίνδυνος είναι συνδεδεμένος με την αβεβαιότητα των ΚΑΜ λόγω της σταθερής αποπληρωμής των δανείων

171 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Περιλαμβάνει την εκτίμηση των ταμειακών εισροών και εκροών μιας επιχείρησης που θα πραγματοποιηθούν μέσα σε μια διαχειριστική χρήση (π.χ. από 1/1/2010 έως 31/12/2010) και τον καθορισμό του αρίστου ύψους των διαθεσίμων που θα πρέπει να διατηρεί μια επιχείρηση, δηλαδή την κατάλληλη κατανομή μεταξύ μετρητών και διαπραγματεύσιμων χρεογράφων (μετοχών, ομολόγων).

172 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Η αποδοτικότητα της διοίκησης μιας επιχείρησης ως προς την λειτουργία των ρευστών διαθεσίμων βελτιώνεται με τη χρήση των δύο παρακάτω μεθόδων: 1)Στην επιτάχυνση της είσπραξης των ληξιπροθέσμων και ληκτών απαιτήσεων της εταιρείας. 2)Στην καθυστέρηση πληρωμής των ληκτών και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας, αλλά και στην ανάληψη υποχρεώσεων πληρωμής μετά από αγορές (Α΄ υλών, προϊόντων, εμπορευμάτων) σε τέτοιο μεγάλο χρονικό διάστημα που η πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας παραμένει ανεπηρέαστη.

173 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Floating Time είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της στιγμής που οι πελάτες πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους (ανοικτά επί πιστώσει τιμολόγια, επιταγές εισπρακτέες και συναλλαγματικές εισπρακτέες) και του χρονικού διαστήματος που τα κεφάλαια αυτά είναι διαθέσιμα στην επιχείρηση.

174 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Το Floating Time αποτελείται από 4 τμήματα: 1) Float Ταχυδρομείου: Το χρονικό διάστημα από την ημέρα ταχυδρόμησης από τον πελάτη μιας επιταγής έως ημέρα παραλαβής της επιταγής από την εταιρεία. 2) Float Επεξεργασίας: Το χρονικό διάστημα της λογιστικής και όχι μόνο επεξεργασίας της επιταγής από την εταιρεία μέχρι την παράδοσή της στην τράπεζά της. 3) Float Διεκπεραίωσης: Το χρονικό διάστημα εκκαθάρισης της επιταγής από το τραπεζικό σύστημα και κατάθεσης του ποσού της επιταγής μείον τυχόν έξοδα στο λογαριασμό της εταιρείας. Συνήθως είναι 2 ημέρες. 4) Float Πληρωμής: Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημέρα που κατατίθεται η επιταγή μετά την εκκαθάρισή της από την τράπεζα στο λογαριασμό της εταιρείας και την ημέρα που μπορεί η εταιρεία να κάνει ανάληψη από το λογαριασμό της το ποσό της συγκεκριμένης επιταγής.

175 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Άσκηση: Έστω ότι μία επιχείρηση το προηγούμενο έτος είχε συνολικές πωλήσεις € 3.6500.000. Αν η επιχείρηση αυτή κατόρθωνε να μειώσει το floating time κατά 10 ημέρες τότε πόσα κεφάλαια θα απελευθερώνονταν στην παραγωγή της διαδικασία? Αν επένδυε αυτά τα κεφάλαια με απόδοση 5% ποιο θα ήταν το όφελος για την εταιρεία?

176 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Λύση: ετήσια έσοδα 3.650.000 Κεφάλαια = ────────── = ─────── = 10.000 ημέρες έτους 365 Άρα κατά μέσο όρο κάθε μέρα οι πωλήσεις της επιχείρησης ανέρχονται σε 10.000 €. Τώρα να η επιχείρηση μείωνε κατά 10 ημέρες το floating time της, τα κεφάλαια που θα απελευθέρωνε θα ήταν 10.000*10 = 100.000 και αν επένδυε αυτά τα κεφάλαια με επιτόκιο 5% το όφελός της θα ήταν: 100.000 * 0,05 = 5.000 €

177 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Συνολικό Κόστος Μετρητών = Συνολικό διαφυγόν εισόδημα από τη διατήρηση μετρητών + Συνολικό κόστος μετατροπής χρεογράφων σε μετρητά. C T TC = (───)*i + (────)*b 2 C TC = Συνολικό κόστος μετρητών (C/2)*i = Συνολικό διαφυγόν εισόδημα από τη διατήρηση μετρητών (T/C)*b = Συνολικό κόστος μετατροπής χρεογράφων σε μετρητά C = Η αξία των χρεογράφων που μετατρέπεται σε μετρητά ανά συναλλαγή C/2 = Το μέσος ύψος μετρητών T= Η συνολική ζήτηση ρευστών της επιχείρησης σε μια διαχειριστική χρήση i = Το επιτόκιο των χρεογράφων που αναφέρεται στην εξεταζόμενη διαχειριστικό χρονικό διάστημα b = Το σταθερό κόστος μετατροπής των χρεογράφων σε μετρητά ανά συναλλαγή.

178 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Το άριστο επίπεδο μετατροπής χρεογράφων σε μετρητά για μια επιχείρηση δίδεται από τον τύπο: 2bT C= ──── i Άσκηση: Έστω μια εταιρεία έχει προβλεπόμενες πληρωμές € 1.000.000 το μήνα σταθερές για όλη τη διαχειριστική χρήση. Το σταθερό κόστος μετατροπής των χρεογράφων σε μετρητά είναι € 32. Το επιτόκιο των χρεογράφων είναι 4% το μήνα. Να βρεθεί το άριστο επίπεδο μετατροπής χρεογράφων σε μετρητά για ένα μήνα και το ετήσιο συνολικό κόστος μετρητών.

179 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ C = (2bT / i) 1/2 = (2*32*1.000.000 / 0,04) 1/2 C = 40.000 Άριστο επίπεδο C T TCμ = (───)*i + (────)*b = 2 C TCμ = (40.000/2)*0,004 + (1.000.000 / 40.000)*32 TCμ = 800 + 800 = 1600 μηνιαίο συνολικό κόστος μετατροπής TCε = 1600*12 = 19200 ετήσιο συνολικό κόστος μετατροπής


Κατέβασμα ppt "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google