Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΕΤΡΩ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΑ Γεια ! Είμαι ο χάρακας. Θα σε βοηθήσω να γίνεις άσος στις μετρήσεις ! Γεια ! Είμαι ο χάρακας. Θα σε βοηθήσω να γίνεις άσος στις μετρήσεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΕΤΡΩ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΑ Γεια ! Είμαι ο χάρακας. Θα σε βοηθήσω να γίνεις άσος στις μετρήσεις ! Γεια ! Είμαι ο χάρακας. Θα σε βοηθήσω να γίνεις άσος στις μετρήσεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΜΕΤΡΩ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΑ

3 Γεια ! Είμαι ο χάρακας. Θα σε βοηθήσω να γίνεις άσος στις μετρήσεις ! Γεια ! Είμαι ο χάρακας. Θα σε βοηθήσω να γίνεις άσος στις μετρήσεις !

4 Τι θέλεις να μάθεις ; Διάλεξε ερώτηση π ατώντας το αντίστοιχο κουμ π ί. Όταν μάθεις ό, τι χρειάζεσαι, π άτα το κουμ π ί των ασκήσεων. Τι θέλεις να μάθεις ; Διάλεξε ερώτηση π ατώντας το αντίστοιχο κουμ π ί. Όταν μάθεις ό, τι χρειάζεσαι, π άτα το κουμ π ί των ασκήσεων. Τι μετράμε με τον χάρακα ; Πώς μετράμε με τον χάρακα ; Πώς μετράμε με τον χάρακα ; Ασκήσεις ΕΞΟΔΟΣ

5 Με τον χάρακα μετράμε την α π όσταση μεταξύ δύο σημείων. Με τ ον χ άρακα μετράμε τ ην α π όσταση μ εταξύ δύο σ ημείων. 0 Τι άλλο ; Κλικ ! Τι άλλο ; Κλικ ! ΑΒ

6 Δυο ο π οιαδή π οτε σημεία μ π ορούν να ενωθούν μεταξύ τους με ένα ευθύγραμμο τμήμα. Να, έτσι : Τι μετράει τότε ο χάρακας ; Τι μετράει τότε ο χάρακας ; Κλικ εδώ, για να το μάθεις ! Κλικ εδώ, για να το μάθεις ! ΑΒ

7 Μετράει το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος π ου ενώνει τα δύο αυτά σημεία ! Μετράει τ ο μ ήκος του ε υθύγραμμου τμήματος π ου ενώνει τ α δ ύο αυτά σ ημεία ! 0 ΑΒ Κλικ εδώ ! μήκος ΑΒ = 13 εκατοστά ΕΞΟΔΟΣ

8 1) Το π οθετούμε τον χάρακα με τρό π ο π ου να ενώνει τα δύο σημεία ή να ακουμ π ά στο ευθύγραμμο τμήμα. 1) Το π οθετούμε τον χ άρακα μ ε τ ρό π ο π ου ν α ε νώνει τα δ ύο σ ημεία ή ν α α κουμ π ά στο ε υθύγραμμο τμήμα. 0 ΑΒ Και μετά ; Και μετά ;

9 2) Σέρνουμε π ροσεχτικά τον χάρακα μέχρι π ου η αρχή του ( ο αριθμός μηδέν ) να βρίσκεται ακριβώς κάτω α π ό το π ρώτο σημείο. 2) Σέρνουμε π ροσεχτικά τον χ άρακα μ έχρι π ου η α ρχή τ ου ( ο α ριθμός μ ηδέν ) να β ρίσκεται α κριβώς κάτω α π ό τ ο π ρώτο σημείο. 0 ΑΒ Και μετά ; Και μετά ;

10 3) Διαβάζουμε την ένδειξη του χάρακα ακριβώς εκεί π ου είναι το δεύτερο σημείο. Αυτό είναι το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος. 3) Διαβάζουμε τ ην ένδειξη τ ου χ άρακα ακριβώς ε κεί π ου είναι τ ο δ εύτερο σημείο. Α υτό ε ίναι το μ ήκος τ ου ευθύγραμμου τμήματος. 0 ΑΒ μήκος ΑΒ = 13 εκατοστά Κλικ εδώ ! ΕΞΟΔΟΣ

11 Ποιος α π ό τους 2 χάρακες είναι το π οθετημένος σωστά ; Κλικ ! 0 0 Α Β Α Β

12 0 0 Α Β Α Β Ουπς ! Λαθάκι !

13 0 Α Β Α Β Σωστά, μ π ράβο ! Άλλη άσκηση Άλλη άσκηση ΕΞΟΔΟΣ

14 Ποιος α π ό τους 2 χάρακες είναι το π οθετημένος σωστά ; Κλικ ! 00 ΑΒ Α Β

15 00 ΑΒ Α Β Ουπς ! Λαθάκι !

16 0 ΑΒ Α Β Σωστά, μ π ράβο ! Άλλη άσκηση Άλλη άσκηση ΕΞΟΔΟΣ

17 Πόσο είναι το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ ; Κλικ στη σωστή α π άντηση ! 0 ΑΒ 20 εκατοστά 11 εκατοστά 11 εκατοστά

18 Πόσο είναι το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ ; Κλικ στη σωστή α π άντηση ! 0 ΑΒ 20 εκατοστά 11 εκατοστά 11 εκατοστά Ουπς ! Λαθάκι !

19 Εκείνο π ου κοιτάζουμε είναι ο αριθμός του χάρακα στο τέλος του ευθύγραμμου τμήματος και όχι το μήκος του χάρακα. 0 ΑΒ Σωστά, μ π ράβο ! Γύρνα στην αρχή … … ή προχώρα προς την έξοδο

20 Τα έμαθες όλα ; Κάνε εξάσκηση στο τετράδιό σου, σχεδιάζοντας και μετρώντας ευθύγραμμα τμήματα. meta-sxoleio.blogspot.gr


Κατέβασμα ppt "ΜΕΤΡΩ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΑ Γεια ! Είμαι ο χάρακας. Θα σε βοηθήσω να γίνεις άσος στις μετρήσεις ! Γεια ! Είμαι ο χάρακας. Θα σε βοηθήσω να γίνεις άσος στις μετρήσεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google