Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ 20/03/2012

2 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Λογαριασμοί και Βιβλία Δόμηση Οικονομικών Υπηρεσιών και Οργάνωση Αρχείων Μηχανογράφηση Επιχείρησης Μορφή Εταιρείας και Κύκλος Εργασιών (Απογραφή, Εγγραφές, Ανοίγματος Λογαριασμών και Βιβλίων, Εγγραφές, Ισοζύγια, Ισολογισμοί) Κόστος & Κοστολόγηση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1)Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Συστήματα – Αρχές Κοστολόγησης Λογαριασμοί και Βιβλία Δόμηση Οικονομικών Υπηρεσιών και Οργάνωση Αρχείων Μηχανογράφηση Επιχείρησης Μορφή Εταιρείας και Κύκλος Εργασιών (Απογραφή, Εγγραφές, Ανοίγματος Λογαριασμών και Βιβλίων, Εγγραφές, Ισοζύγια, Ισολογισμοί) Κόστος & Κοστολόγηση ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ

3 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης Βασικές λογιστικές αρχές. Βασικές λογιστικές αρχές. Οι σημαντικότερες λογιστικές αρχές είναι οι ακόλουθες: 1)Η αρχή της αυτοτελούς λογιστικής οντότητας 2)Η αρχή της χρηματικής μέτρησης 3)Η αρχή της αντικειμενικότητας 4)Η αρχή της σταθερότητας της νομισματικής μονάδας 5)Η αρχή της πλήρους αποκάλυψης 6)Η αρχή του ιστορικού κόστους 7)Η αρχή της συνέχειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας 8)Η αρχή της περιοδικότητας 9)Η αρχή της πραγματοποιήσεως των εσόδων 10)Η αρχή της αναγνώρισης των εξόδων 11)Η αρχή της συσχέτισης των εσόδων και των εξόδων για την εξαγωγή αποτελέσματος. 12) Η αρχή της συντηρητικότητας. 13) Η αρχή της συγκρισιμότητας. 14)Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών μεθόδων 15) Η αρχή της ουσιαστικότητας των λογιστικών πληροφοριών ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ

4 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Λογιστική Λογιστική είναι ο κλάδος της εφαρμοσμένης Οικονομικής επιστήμης που ασχολείται με την ανάλυση, κατάταξη, καταγραφή και συσχέτιση των οικονομικών γεγονότων που πραγματοποιούνται στην επιχείρηση, με σκοπό την παροχή πληροφοριών σ' όλους εκείνους που με κάθε τρόπο επικοινωνούν με αυτή. Αυτοί που χρειάζονται τις λογιστικές πληροφορίες, πέρα από τον επιχειρηματία ή τη διοικητική ομάδα (Managers) είναι οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι τράπεζες, το δημόσιο, οι εργαζόμενοι, οι πιθανοί επενδυτές κτλ. Η επικοινωνία αυτή πραγματοποιείται με τις οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται από την επιχείρηση, όπως ο ισολογισμός και ο λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης, που δημοσιεύονται προκειμένου να δώσουν πληροφορίες σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, αλλά και από άλλες οικονομικές καταστάσεις, όπως ισοζύγια, λογαριασμοί κτλ που συντάσσονται από το λογιστήριο και χρησιμοποιούνται κυρίως από τη Διοίκηση. Το περιεχόμενο των πληροφοριών που παρέχεται από τη Λογιστική καθορίζεται κυρίως από τους σκοπούς επιδιώκει. τους οποίους

5 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σκοποί της Λογιστικής ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σκοποί της Λογιστικής Με τη λογιστική πετυχαίνονται οι παρακάτω βασικοί σκοποί: 1) Ο προσδιορισμός της οικονομικής κατάστασης (περιουσίας) της επιχείρησης σε κάθε χρονική στιγμή 2) Η παρακολούθηση των μεταβολών των περιουσιακών στοιχείων 3) Ο προσδιορισμός των οικονομικών αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) που προκύπτουν από τη δράση της επιχείρησης σε μια χρονική περίοδο. 4) Η δυνατότητα να ασκηθούν έλεγχοι στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων. Οι έλεγχοι μπορεί να είναι ουσιαστικοί, τυπικοί, προληπτικοί, κατασταλτικοί, νομιμότητας κτλ. 5) Η συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων που αφορούν στη μελέτη της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης. ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ

6 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & OΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Έννοια και βασικά χαρακτηριστικά Η λογιστική εφαρμόζεται σε όλες τις οικονομικές μονάδες. Όπως είδαμε η επιχείρηση είναι μια οικονομική μονάδα που αποβλέπει στο κέρδος. Τα βασικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης είναι: α) Έχει δική της περιουσία, ανεξάρτητη από την περιουσία του φορέα της. β) Παράγει και διαθέτει στην αγορά οικονομικά αγαθά. γ) Εφαρμόζει την οικονομική αρχή με σκοπό το κέρδος του φορέα της. ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ

7 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης Διάκριση Επιχειρήσεων Περιουσία της Επιχείρησης Διακρίσεις Περιουσίας Διάκριση Επιχειρήσεων 1)Πρωτογενούς Παραγωγής 2)Δευτερογενούς Παραγωγής 3) Τριτογενούς Παραγωγής. Περιουσία της Επιχείρησης Όλα τα μέσα δράσης μιας επιχείρησης δηλαδή τα οικονομικά αγαθά (υλικά και άυλα),που ανήκουν σε αυτήν, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της. Διακρίσεις Περιουσίας - Ενεργητικό Ε - Παθητικό Π - Πραγματικό Παθητικό ΠΠ ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ

8 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης Απογραφή Είδη Απογραφής Απογραφή Η λεπτομερής και αναλυτική εξακρίβωση, καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση με το ίδιο νόμισμα των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης σε ορισμένη χρονική στιγμή. Είδη Απογραφής Ανάλογα με την έκταση της -Γενική -Μερική -Πραγματική ή Εξωτερικη ή Εξωλογιστική -Θεωρητική ‘η Εσωτερική ή Εσωλογιστική Ανάλογα με το χρόνο σύνταξης της -Τακτική -Έκτακτη ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ

9 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης Ισολογισμός Ο ισολογισμός όπως και η απογραφή στηρίζεται στη γνωστή ισότητα Ε= Π.Π +Κ.Π ή Ε=Π Αποτελεί την επίσημη εικόνα της συγκρότησης της περιουσίας της επιχείρησης για όσους ενδιαφέρονται για αυτή και γι’αυτό δημοσιεύται. Μορφές Ισολογισμού Ισολογισμός Είναι η λογιστική κατάσταση με την οποία εμφανίζονται συνοπτικά τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και η αξία τους, σε ορισμένη χρονική στιγμή εκφρασμένα με το ίδιο νόμισμα Ο ισολογισμός όπως και η απογραφή στηρίζεται στη γνωστή ισότητα Ε= Π.Π +Κ.Π ή Ε=Π Αποτελεί την επίσημη εικόνα της συγκρότησης της περιουσίας της επιχείρησης για όσους ενδιαφέρονται για αυτή και γι’αυτό δημοσιεύται. Μορφές Ισολογισμού -Θετικός -Αρνητικός -Ουδέτερος ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ

10 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης Λογαριασμός Κατηγορίες Λογαριασμός Είναι ένας πίνακας με κατάλληλη γραμμογράφηση, στον οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά και αιτιολογημένα οι μεταβολές ενός περιουσιακού στοιχείου σε ποσότητα και αξία. -τίτλο -χρονολογία -αιτιολογία -μέγεθος Κατηγορίες -Ενεργητικού -Πραγματικού Παθητικού -Καθαρής Περιουσίας ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ

11 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Τα Λογιστικά Βιβλία Τα Λογιστικά Βιβλία -Το βιβλίο απογραφών και ισολογισμών - Το Ημερολόγιο - Το γενικό Καθολικό - Το αναλυτικά Καθολικά

12 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Αντικείμενο της Λογιστικής Κόστους είναι η ανάλυση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης, η οποία χρησιμοποιείται για: - τη λήψη αποφάσεων - τον προγραμματισμό -τον έλεγχο και -- την αξιολόγηση της δράσης της επιχείρησης Λογιστική Κόστους

13 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Ορισμός του Κόστους ΚΟΣΤΟΣ (cost) είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό την χρησιμοποίηση τους για την πραγματοποίηση εσόδων από πωλήσεις ή για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

14 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Κόστος πάγιας και Κόστος τρέχουσας μορφής Το κόστος παγίων (Κόστος Πάγιας Μορφής) κυκλοφορεί με ρυθμούς πολύ αργούς. Ο ρυθμός εξαρτάται, κατά κανόνα, από τον ωφέλιμο χρόνο ζωής του παγίου και διαφέρει σημαντικά από πάγιο σε πάγιο. Το κόστος των αποθεμάτων (Κόστος Τρέχουσας Μορφής). Η κυκλοφορία του κόστους αυτού γίνεται πάντοτε δια μέσου των πωλήσεων αυτών των στοιχείων του ενεργητικού.

15 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Ορισμός του Εξόδου ΕΞΟΔΟ είναι το ΚΟΣΤΟΣ που βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσεως ή της περιόδου. Το κόστος εκπνέει όταν το αγαθό ή η υπηρεσία όπου είναι ενσωματωμένο πουληθεί ή απολεσθεί

16 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Ορισμός της Δαπάνης Με τον όρο Δαπάνη εννοούμε την διαδικασία που ακολουθούμε στην πράξη για να πραγματοποιήσουμε το κόστος.

17 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Κριτήρια κατάταξης του κόστους σε κατηγορίες. Το κριτήριο του είδους. Το κριτήριο του προορισμού. Το κριτήριο του τρόπου ενσωματώσεως στο κόστος των κατ’ είδος στοιχείων. Το κριτήριο του χρόνου προσδιορισμού του κόστους. Το κριτήριο της ενσωματώσεως ή μη μιας δαπάνης στο λειτουργικό κόστος. Το κριτήριο της συμπεριφοράς των στοιχείων του κόστους όταν μεταβάλλεται το επίπεδο απασχόλησης ή δραστηριότητας

18 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ 1.Κριτήριο του Είδους Κατά είδος στοιχεία του κόστους στις κατηγορίες: oΑμοιβές και έξοδα προσωπικού oΑμοιβές και έξοδα τρίτων oΠαροχές τρίτων oΦόροι και τέλη oΔιάφορα έξοδα oΤόκοι και συναφή έξοδα oΑποσβέσεις παγίων oΠροβλέψεις εκμετάλλευσης oΑποθέματα (αναλώσεις)

19 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης 2.Το Κριτήριο του Προορισμού 2.Το Κριτήριο του Προορισμού Κόστος κατά λειτουργία Κόστος κατά πεδίο ευθύνης Κόστος κατά προϊόν, υπηρεσία κ.λ.π. Κόστος κατά κέντρο κέρδους ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ

20 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ 3. Το κριτήριο του τρόπου ενσωματώσεως στο κόστος των κατ’ είδος στοιχείων του Άμεσο Κόστος (direct cost) ονομάζουμε, το κόστος που ενσωματώνεται στην λειτουργία ή στο προϊόν κατ’ ευθείαν, εξ’ ολοκλήρου, χωρίς προηγούμενη κατανομή, κατά τρόπο εμφανή και με ακριβή υπολογισμό του κατ’ αξία ποσοτικού του μεγέθους. Έμμεσο Κόστος (indirect cost) είναι το κόστος το οποίο πραγματοποιείται και αφορά δύο ή περισσότερα προϊόντα και είναι δύσκολο να προσδιορισθεί με ακρίβεια τι μέρος αφορά τις επί μέρους λειτουργίες ή τους επί μέρους φορείς κόστους

21 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ 4. Το κριτήριο του χρόνου προσδιορισμού του κόστους Προϋπολογιστικό Κόστος: Είναι το κόστος το οποίο υπολογίζεται εκ των προτέρων με βάση ποσοτικά δεδομένα του υπό εκτέλεση έργου ή του υπό παραγωγή προϊόντος, τα οποία αποτιμώνται σε τιμές που προβλέπεται να ισχύουν κατά τον χρόνο που αναμένεται να αποκτηθούν. Είναι χαμηλού βαθμού ακριβείας, λόγω της διαδικασίας προσδιορισμού του, και για το λόγο αυτό περιλαμβάνει σημαντικά περιθώρια ανοχών. Πρότυπο Κόστος: Είναι το κόστος το οποίο προσδιορίζεται εκ των προτέρων αλλά η ακολουθούμενη διαδικασία προσδιορισμού των στοιχείων του το καθιστά ακριβές και συνεπώς πλήρως αξιόπιστο, ικανό να χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση πολλών αναγκών της επιχειρηματικής ζωής.

22 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ 5. Το κριτήριο της ενσωμάτωσης ή μη ενσωμάτωσης μιας δαπάνης στο λειτουργικό κόστος 5. Το κριτήριο της ενσωμάτωσης ή μη ενσωμάτωσης μιας δαπάνης στο λειτουργικό κόστος. Κοστολογήσιμες: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι και τέλη Διάφορα έξοδα Τόκοι και συναφή έξοδα κ.λ.π Μη Κοστολογήσιμες

23 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ 6. Το κριτήριο της συμπεριφοράς των στοιχείων του κόστους όταν μεταβάλλεται το επίπεδο απασχόλησης ή δραστηριότητας Σταθερό κόστος Μεταβλητό ή αναλογικό κόστος

24 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Η οργανωτική δομή και η κοστολογική οργάνωση των οικονομικών μονάδων. Ονομάζουμε κοστολογική διάρθρωση μιας οικονομικής μονάδας την κατάτμηση ή το διαχωρισμό της σε κοστολογικές υποδιαιρέσεις. Οι κοστολογικές υποδιαιρέσεις δημιουργούνται με αποκλειστικό σχεδόν σκοπό, τον προσδιορισμό του κόστους που προκαλείται από την ύπαρξη και λειτουργία τους

25 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Συνοπτική παρουσίαση ταξινομήσεων του κόστους (cost classification) Σκοπός ταξινόμησης του κόστους Κατηγορίες Κόστους Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων (εξωτερικών – Χρηματοοικονομικής Λογιστικής) 1.Κόστος παραγωγής 2.Αναλώσεις πρώτων υλών 3.Κόστος άμεσης εργασίας 4.ΓΒΕ 5.Κόστος περιόδου 6.Κόστος διοίκησης 7.Κόστος διάθεσης 8.Κόστος Ε+Α (Έρευνας και Ανάπτυξης) 9.Κόστος Χρηματοδότησης Πρόβλεψη της συμπεριφοράς του κόστους σε μεταβολές της δραστηριότητας 1.Σταθερό (αμετάβλητο) 2.Μεταβλητό (ανάλογο προς τη δραστηριότητα) 3.Μικτό ή Ημιμεταβλητό Καταλογισμός δαπανών σε αντικείμενα κόστους (ανάλογα με το φορέα) 1.Άμεσο (μπορεί να ανιχνευτεί εύκολα) 2.Έμμεσο Λήψη αποφάσεων, προγραμματισμός και έλεγχος1.Πρότυπο και προϋπολογιστικό κόστος 2.Ελεγχόμενο και μη ελεγχόμενο κόστος 3.Διαρκές και διαφοροποιούμενο σταθερό κόστος 4.Σχετικό και μη σχετικό κόστος 5.Διαφορικό κόστος 6.Κόστος ευκαιρίας 7.Κόστος αδράνειας ή υποαπασχόλησης (αντιστοιχεί στην υποαπασχόληση, την αδράνεια ή την αργία του συνόλου ή τμημάτων της επιχείρησης)

26 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Έννοια της κοστολόγησης και η διαδικασία κοστολόγησης. Κοστολόγηση ή Λογιστική Κόστους είναι το σύνολο των συστηματικών εργασιών που αποβλέπουν στη συγκέντρωση, στην κατάταξη, στην καταγραφή και στον επιμερισμό των δαπανών ώστε να προσδιορισθεί το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος, το κόστος παροχής μιας υπηρεσίας ή το κόστος ανάπτυξης μιας δραστηριότητας.

27 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Τρίπτυχο κοστολόγησης (διαδικασία): Λογισμός (σχηματισμός του κόστους κατ’ είδος) Μερισμός (σχηματισμός του κόστους κατά προορισμό ή αλλιώς του λειτουργικού κόστους) Καταλογισμός (σχηματισμός του κόστους των τελικών φορέων δηλαδή του κόστους των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ανά είδος)

28 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Οι τρεις βασικές κατηγορίες του κόστους παραγωγής, αναλύονται ως: 1. Κόστος Άμεσων Υλικών : Αντιστοιχεί στο κόστος των υλικών που ενσωματώνονται κατά την ανάλυση τους, στο παραγόμενο προϊόν. 2. Κόστος Άμεσης Εργασίας : Αντιστοιχεί στις αμοιβές και τα έξοδα του προσωπικού, το οποίο, κατά κανόνα, απασχολείται αποκλειστικά στη παραγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος. 3. Κόστος Έμμεσο ή ΓΒΕ: Αντιστοιχεί στο λοιπό κόστος παραγωγής και συνεπώς περιλαμβάνει : α. Όλα τα αναλωνόμενα υλικά που δεν ενσωματώνονται στο παραγόμενο προϊόν. β. Όλη την εργασία του προσωπικού που δεν απασχολείται αποκλειστικά για το παραγόμενο προϊόν αλλά και για άλλα προϊόντα (έμμεση εργασία). γ. Αναλογία από: Αμοιβές τρίτων, Παροχές τρίτων, Φόροι-τέλη, Διάφορα έξοδα, Αποσβέσεις παγίων, Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως και υπό προϋποθέσεις τόκοι.

29 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Κοστολογικός χειρισμός των άμεσων υλικών. Άμεσα Υλικά παραγωγής είναι τα υλικά εκείνα τα οποία κατά την ανάλωση τους ενσωματώνονται στο παραγόμενο προϊόν και κατά κανόνα αναγνωρίζονται σε αυτό. Συνεπώς για να προσδιοριστεί το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται το κόστος του προϊόντος, από Άμεσα Υλικά Παραγωγής ή από Πρώτες Ύλες, πρέπει απαραίτητα να βρεθεί η ποσότητα των πρώτων υλών που αναλώθηκαν για τη παραγωγή του.

30 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Η αποτίμηση των αναλώσεων των άμεσων υλικών παραγωγής (πρώτων υλών). Αποτίμηση αποθεμάτων ονομάζουμε τη διαδικασία μετατροπής των ποσοτικών διακινήσεων ή της απογραφής ενός αποθέματος σε αξία. Μέθοδοι αποτιμήσεως των αποθεμάτων α. Η μέθοδος του μέσου ετήσιου σταθμικού όρου ή της μέσης ετήσιας σταθμικής τιμής. β. Η μέθοδος του μεσαίου σταθμικού όρου ή της μέσης μηνιαίας σταθμικής τιμής Μέθοδος της σειράς εξαντλήσεως ή FIFO (First In First Out). Μέθοδος της Αντιστρόφου σειράς εξαντλήσεως L.I.F.O. (Last In First Out). Η μέθοδος της πρότυπης τιμής ή του πρότυπου κόστους

31 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Μέθοδοι Αποσβέσεων Σταθερής Απόσβεσης Αυξανόμενου Συντελεστή Αποσβέσεως Ελαττώμενου Συντελεστή Αποσβέσεως Ενιαίου Συντελεστή Αποσβέσεως επί της αναπόσβεστης αξίας

32 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Μειονεκτήματα Μεθόδων Αποσβέσεων Δεν λαμβάνεται υπ’όψη η ένταση λειτουργίας του παγίου Δεν λαμβάνεται υπ’όψη η αύξηση των δαπανών συντηρήσεως και φθοράς Δεν υπολογίζουν τις τυχόν ανώμαλες φθορές

33 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Συστήματα Κοστολόγησης 1.Σύστημα κοστολόγησης μαζικής παραγωγής ή Σύστημα κατά φάση κοστολόγησης (Process Costing System). 2. Σύστημα κοστολόγησης εξατομικευμένης παραγωγής ή σύστημα κοστολόγησης κατά έργο ή παραγγελία (Job Order Costing System). 3. Σύστημα κοστολόγησης λειτουργιών (Operating Costing System).

34 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Κοστολόγηση εξατομικευμένης παραγωγής (Job order costing). Το σύστημα αυτό κοστολόγησης χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να προσδιορίσουμε το κόστος ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας, ενός έργου ή μιας δραστηριότητας με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τεχνικές προδιαγραφές. Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το σύστημα κοστολόγησης ανά παραγγελία: - Κλάδος μηχανοκατασκευών - Κλάδος κατασκευής τεχνικών έργων - Κλάδος των ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και των ερευνητικών προγραμμάτων.

35 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης Σύστημα κατά φάση κοστολόγηση Σύστημα κατά φάση κοστολόγηση Οι επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα σε συνεχή παραγωγή, έχουν το χαρακτηριστικό ότι η παραγωγική τους διαδικασία συντελείται με μαζικό τρόπο και τα προϊόντα που παράγονται έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το σύστημα κατά φάση κοστολόγησης: Ο κλάδος διύλισης ελαίων Ο κλάδος εκτυπώσεως χαρτιού Ο κλάδος βιομηχανίας τροφίμων Ο κλάδος παραγωγής αυτοκινήτων Ο κλάδος κλωστοϋφαντουργίας ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ

36 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Βήματα κοστολόγησης στο πλαίσιο της συνεχούς παραγωγής Προσδιορισμός της φυσικής ροής Προσδιορισμός των ισοδύναμων μονάδων Προσδιορισμός του συνολικού κόστους παραγωγής Προσδιορισμός του κόστους ανά ισοδύναμη ολοκληρωμένη μονάδα Προσδιορισμός του κόστους των παραχθέντων και του κόστους του τελικού αποθέματος των ημικατεργασμένων

37 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Ομοιότητες Του Συστήματος Κατά Φάση Και Κατά Παραγγελιά Κοστολόγησης Επιδιώκουν τον προσδιορισμό του Κόστους Παραγωγής των Προϊόντων και των Υπηρεσιών συνολικά και κατά μονάδα. Το Κόστος σχηματίζεται από τρία στοιχεία, τα Άμεσα Υλικά, την Άμεση Εργασία και τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα. Στοχεύουν στον προσδιορισμό ακριβούς Κόστους του Προϊόντος ή της Υπηρεσίας. Χρησιμοποιούν κοινούς λογαριασμούς της Λογιστικής. Προσδιορίζονται και αποθηκεύονται στους χρησιμοποιημένους λογαριασμούς πληροφορίες σχετικά με το Κόστος για τη λήψη αποφάσεων, τον έλεγχο του Κόστους και το προγραμματισμό της δραστηριότητας της επιχείρησης.

38 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Διαφορές του συστήματος κατά φάση και κατά παραγγελία κοστολόγησης Κατά φάση ΚοστολόγησηΚατά Παραγγελία Κοστολόγηση Η παραγωγή του προιόντος αφορά πολλές μονάδες για την κάλυψη παραγγελιών πολλών πελατών Η παραγωγή γίνεται για την εξυπηρέτηση συγκεκριμμένης παραγγελίας Η διαδικασία παραγωγής του προϊόντος γίνεται από τμήμα σε τμήμα και αφορά πολλές μονάδες Η παραγόμενη ποσότητα του προιόντος γίνεται κατά παραγγελία του πελάτη και για την ποσότητα που έχει παραγγείλει Το κόστος προσδιορίζεται κατά παραγωγικό τμήμα ή κατά φάση παραγωγής και αφορά όλη τη ποσότητα του προιόντος Το κόστος συγκεντρώνεται και προσδιορίζεται κατά προιόν ή κατά παραγγελία του πελάτη και για τις μονάδες παραγωγής Το κόστος προσδιορίζεται σε κάθε παραγωγικό τμήμα διαιρώντας το ολικό κόστος του τμήματος που παράχθησαν αντίστοιχα Το κόστος προσδιορίζεται κατά παραγγελία του πελάτη ανεξάρτητα από τα τμήματα όπου γίνεται η επεξεργασία

39 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Σύστημα κοστολόγησης κατά λειτουργία και προϊόν Πρόκειται για το κοστολογικό σύστημα που τα προϊόντα παράγονται κατά παρτίδα Τα προϊόντα αυτά ακολουθούν την ίδια διαδικασία, έχουν το ίδιο κόστος μετατροπής αλλά διαφέρουν στα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων (διαφέρει μόνο η πρώτη ύλη). Μεγάλος αριθμός παραδειγμάτων προϊόντων διαφόρων κλάδων μπορεί να αναφερθούν, όπου εφαρμόζεται το σύστημα της κατά λειτουργία κοστολόγησης, όπως π.χ. Ηλεκτρονικά εργαλεία, πλαστικά προϊόντα, κοσμήματα κ.λ.π.

40 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ 1.Το σύστημα κατά λειτουργία κοστολόγησης προέκυψε από το συνδυασμό των δύο άλλων συστημάτων και αποβλέψει στην κάλυψη πραγματικών αναγκών της βιομηχανικής πραγματικότητας Job CostingOperation CostingProcess Costing Κατασκευή συγκεκριμμένου έργου Ειδικά Υλικά για κάθε παρτίδα προιόντος Μαζική παραγωγή προιόντος ιδίων μονάδων Παραγωγή κατά παραγγελίαΊδια κατεργασία στο ίδιο τμήμα με άλλα προιόντα Συνεχής παραγωγή σε εναλλασσόμενα τμήματα

41 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Τα ολοκληρωμένα συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Εμπορική Διαχείριση (Παραγγελιοληψία, Πωλήσεις, Τιμολόγηση κλπ), Χρηματοοικονομική Διαχείριση (Γενική – Αναλυτική λογιστική, Διαχείριση Προσωπικού & Μισθοδοσία κλπ), Παραγωγή (Προδιαγραφές, Κοστολόγηση παραγωγής κλπ) και Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων.

42 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Τα οφέλη από τη χρήση του εν λόγω συστήματος περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα: Οργάνωση των διαδικασιών και των λειτουργιών μιας επιχείρησης με στόχο τη σωστή και γρήγορη ολοκλήρωσή τους, τον έλεγχο και την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση Εξασφάλιση της δυνατότητας γρήγορης και ευέλικτης προσαρμογής στις έντονα μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες Αύξηση της παραγωγικότητας χάρη στην ευκολία χρήσης και στην εξοικονόμηση χρόνου που προσφέρει ένα σύγχρονου περιβάλλον εργασίας Ταχύτερη απόσβεση της επένδυσης για την απόκτηση του συστήματος λόγω της αύξησης της παραγωγικότητας και της αποδοτικότερης εκμετάλλευσης των διαθέσιμων πόρων Λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων βασισμένων σε κοινές, ενημερωμένες, έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες, προσαρμοσμένες στα επίπεδα ευθύνης και τις αρμοδιότητες κάθε θέσης εργασίας και σημαντική βελτίωση στο επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της επιχείρησης.

43 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Η ηλεκτρονική οργάνωση της επιχείρησης Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ανέκαθεν στηριζόταν στην υιοθέτηση Και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης. Σήμερα ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων αλλάζει δραματικά με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης. Η ορθολογική οργάνωση της διεύθυνσης Logistics μιας εταιρείας εξαρτάται από τη σωστή οργάνωση των επιμέρους κυκλωμάτων της τελευταίας που αφορούν στο κύκλωμα α)Προμηθειών, β)Αποθήκευσης, γ)Διαχείρισης Αποθεμάτων, δ)Διανομής και ε)Εξυπηρέτησης Πελατών.

44 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Ορισμοί Μηχανογράφησης - Μηχανογράφηση καλείται η Οργάνωση μιας επιχείρησης με την χρήση Η/Υ και προγραμμάτων για την επεξεργασία – ανάγνωση, σύγκριση, ενημέρωση κ.λ.π. – πληροφοριών και την απεικόνιση των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας. - Μηχανογράφηση ονομάζεται η χρησιμοποίηση αυτόματων μηχανών για υπολογισμούς, ταξινομήσεις, στατιστικά δεδομένα κτλ. Υποστήριξης μηχανογράφησης -Υποστήριξη μηχανογράφησης ονομάζεται ένας από τους τομείς της μηχανογράφησης ο οποίος καλείται να αναβαθμίζει, να συντηρεί, να ενημερώνει για αλλαγές, να επιλύει προβλήματα της μηχανογράφησης κ.λ.π. -Υποστήριξη λογισμικού για τις επιχειρήσεις ονομάζεται ένας από τους τομείς της υποστήριξης της μηχανογραφήσεις ο οποίος ασχολείται μόνο με το λογισμικό της επιχείρησης (προγράμματα).

45 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Τομείς μηχανογράφησης Οι Τομείς μηχανογράφησης μιας επιχείρησης είναι: i. Hardware ii. Software iii. Δίκτυα iv. Υποστήριξης -- Hardware -- Software -- Δίκτυα

46 20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Η μηχανογράφηση πάνω στην Επιχείρηση Τομείς μιας Επιχείρησης: 1. πρόβλεψη των πωλήσεων της επιχείρησης 2. προγραμματισμός της παραγωγής της επιχείρησης 3. προγραμματισμός αγορών 4. αγορές Α’ Υλών 5. έλεγχος και παρακολούθηση αποθεμάτων 6. λογαριασμοί πληρωτέοι της επιχείρησης 7. έλεγχος παραγωγής 8. μισθοδοσία 9. κοστολόγηση 10. παραγγελίες πελατών της επιχείρησης 11. τιμολόγηση 12. λογαριασμοί εισπρακτέοι της επιχείρησης 13. στατιστικές πωλήσεων 14. γενική λογιστική και οικονομικός προγραμματισμός


Κατέβασμα ppt "20/03/2012 Β.ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - Γενικές Αρχές Λογιστικής/Συστήματα & Αρχές Κοστολόγησης ΑΓΟΡΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google