Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων Ενημερωτική ημερίδα δυνητικών δικαιούχων Χανιά 26 Ιανουαρίου 2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων Ενημερωτική ημερίδα δυνητικών δικαιούχων Χανιά 26 Ιανουαρίου 2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων Ενημερωτική ημερίδα δυνητικών δικαιούχων Χανιά 26 Ιανουαρίου 2016

2 Φάσεις αξιολόγησης 1η ενημερωτική ημερίδα δυνητικών δικαιούχων, Χανιά 26.01.2016 Έλεγχος πληρότητας επιλεξιμότητας και τήρησης οριζοντίων πολιτικών (ΝΑΙ-ΟΧΙ) 2 η φάση -Αξιολόγηση περιεχομένου και υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης -Εξειδικευμένα κριτήρια Απόφαση της Ε.Π. 1η φάση Επιλέξιμες προτάσεις Ενημέρωση κύριου δικαιούχου

3 1 η ενημερωτική ημερίδα δυνητικών δικαιούχων, Χανιά 26.01.2016 Διαδικασία Στελέχη της ΚΓ ή/ και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες Β1  10 βαθμοί  Β2 Β1  10 βαθμοί  Β2 Διευκρινίσεις (εντός 5 εργάσιμων ημερών)

4 1η ενημερωτική ημερίδα δυνητικών δικαιούχων, Χανιά 26.01.2016 Περιεχόμενο (50 βαθμοί) Εξειδικευμένα κριτήρια (10 βαθμοί) Υλοποίηση (40 βαθμοί) Βαθμολογία

5 Ένταξη πράξεων 1 η ενημερωτική ημερίδα δυνητικών δικαιούχων, Χανιά 26.0 1.2016 Επιτροπή Καθοδήγησης. 1. Πίνακα απορριφθεισών Προτάσεων (κατά το α’ και β΄στάδιο) } 2. Πίνακα κατάταξης των αξιολογηθεισών προτάσεων 3. Πίνακα προτεινομένων προς συγχρηματοδότηση πράξεων } Επιτροπή Παρακολούθησης Πίνακα κατάταξης προτάσεων προς έγκριση Κοινή Γραμματεία Δ.Α.

6 Διαδικασία Διατύπωσης Παραπόνων 1 η ενημερωτική ημερίδα δυνητικών δικαιούχων, Χανιά 26. 01.2016 Δ.Α. Επ. Ετ.

7 Κοινή Επιτροπή Παραπόνων 1 η ενημερωτική ημερίδα δυνητικών δικαιούχων, Χανιά 26.01.2016 Δύο στελέχη της Δ.Α Στέλεχος της Εθνικής Αρχής της Κύπρου Επιτροπή Παρακολούθησης

8 1η ενημερωτική ημερίδα δυνητικών δικαιούχων, Χανιά 26.01.2016 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: - Η αίτηση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα -Η αίτηση υποβλήθηκε στην απαιτούμενη μορφή -Προσαρτώνται τα έγγραφα που ζητούνται -Το έντυπο αίτησης είναι το επίσημο πρότυπο & φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ -Η πράξη εμπίπτει στους Θεματικούς Στόχους, τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και τους Ειδικούς Στόχους της πρόσκλησης -Τηρούνται οι ελάχιστες συνθήκες διασυνοριακού χαρακτήρα

9 1η ενημερωτική ημερίδα δυνητικών δικαιούχων, Χανιά 26.01.2016 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ -Οι δικαιούχοι εμπίπτουν στις επιλέξιμες κατηγορίες -Οι δικαιούχοι έχουν την αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης -Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης δεν έχει ολοκληρωθεί -Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (άρθρο 71 σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1299/2013)

10 1η ενημερωτική ημερίδα δυνητικών δικαιούχων, Χανιά 26.01.2016 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ -Η διάρκεια των έργων συνάδει με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων -Ο προϋπολογισμός και οι δαπάνες της πράξης συνάδουν με την Πρόσκληση Υποβολής προτάσεων -Το εταιρικό σχήμα εμπίπτει στα οριζόμενα στη πρόσκληση Για όλα τα παραπάνω κριτήρια επιλεξιμότητας η απάντηση πρέπει να είναι θετική «ΝΑΙ». Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο κύριος δικαιούχος

11 1η ενημερωτική ημερίδα δυνητικών δικαιούχων, Χανιά 26.01.2016 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ -Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών -Βιώσιμη Ανάπτυξη -Προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης -Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία Για όλα τα παραπάνω κριτήρια επιλεξιμότητας η απάντηση πρέπει να είναι θετική «ΝΑΙ» εκτός των πράξεων οι οποίες δεν απαιτείται να συμπεριλάβουν κάποιες από τις οριζόντιες πολιτικές λόγω της φύσης των προτεινόμενων παραδοτέων

12 1η ενημερωτική ημερίδα δυνητικών δικαιούχων, Χανιά 26.01.2016 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2 ο ΣΤΑΔΙΟ Κριτήρια περιεχομένου - Συνάφεια /σκοπιμότητα πρότασης -Ποιότητα αποτελεσμάτων -Καινοτομία -Διασυνοριακή συνεργασία

13 1η ενημερωτική ημερίδα δυνητικών δικαιούχων, Χανιά 26.01.2016 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2 ο ΣΤΑΔΙΟ Κριτήρια υλοποίησης -Ποιότητα της εταιρικής σχέσης -Ποιότητα μεθοδολογικής προσέγγισης όσον αφορά στο περιεχόμενο του έργου -Ωριμότητα -Προϋπολογισμός και χρηματοδότηση Ειδικά Κριτήρια Τα Ειδικά κριτήρια θα αξιολογούνται ανά Ειδικό Στόχο. Αρχικά θα αξιολογούνται τα κριτήρια αποκλεισμού. Αν κάποιο έργο δεν καλύπτει τα κριτήρια αποκλεισμού, αυτόματα αποκλείεται και δεν συνεχίζεται η αξιολόγηση του έργου.

14 1η ενημερωτική ημερίδα δυνητικών δικαιούχων, Χανιά 26.01.2016 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων Ενημερωτική ημερίδα δυνητικών δικαιούχων Χανιά 26 Ιανουαρίου 2016."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google