Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ρόϊδω Μητούλα. Ρόϊδω Μητούλα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ρόϊδω Μητούλα. Ρόϊδω Μητούλα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ρόϊδω Μητούλα. Ρόϊδω Μητούλα.

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή της Ένωσης - Δημιουργία Θέσεων εργασίας - Επενδύσεις σε μέσα υποδομής ενεργειών και κατάρτισης Περιφερειακή Ανάπτυξη

3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) χρηματοδοτεί υποδομές, παραγωγικές επενδύσεις για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, έργα τοπικής ανάπτυξης και ενισχύσεις στις ΜΜΕ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προωθεί την προσαρμογή του ενεργού πληθυσμού στις μεταβολές της αγοράς εργασίας καθώς και την επαγγελματική ένταξη των ανέργων και των μειονεκτικών ομάδων, ιδίως χρηματοδοτώντας δράσεις κατάρτισης και συστήματα ενισχύσεων για προσλήψεις Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ-, Τμήμα Προσανατολισμού) χρηματοδοτεί δράσεις αγροτικής ανάπτυξης και ενίσχυσης στους γεωργούς, ιδίως στις περιοχές που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη καθώς επίσης και στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στην υπόλοιπη Ένωση Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΜΠΑ) χρηματοδοτεί τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση του τομέα της αλιείας

4 ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 1ος Στόχος: Βοήθεια στις περιφέρειες που χαρακτηρίζονται από αναπτυξιακή υστέρηση. Από τις ενισχύσεις του πρώτου στόχου καλύπτεται το 22,2% του πληθυσμού της Ε.Ε. 2ος Στόχος: Έξοδος των περιφερειών από την κρίση, προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Αναφέρεται σε περιφέρειες που χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό ανεργίας. Από τις ενισχύσεις του καλύπτεται το πολύ το 18% του πληθυσμού της Ε.Ε. (10% κατανέμεται στον βιομηχανικό και τον τομέα υπηρεσιών, 5% στις αγροτικές περιοχές, 2% στις αστικές και 1% στους τομείς της αλιευτικής βιομηχανίας). 3ος Στόχος: Εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση, ενίσχυση του πληθυσμού για προσαρμογή και προετοιμασία για την αλλαγή. Ο στόχος 3 συμβάλει στα εθνικά σχέδια δράσης που εκπονεί κάθε κράτος-μέλος στα πλαίσια των κοινών προσπαθειών που καταβάλλονται για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Τα μέτρα περιλαμβάνουν δραστήριες πολιτικές για την καταπολέμηση της ανεργίας, με την προώθηση ίσων ευκαιριών, τη διαρκή επιμόρφωση, τα προληπτικά μέτρα για διευκόλυνση της προσαρμογής στις οικονομικο-κοινονικές αλλαγές, κ.α.

5 Τα Ταμεία απευθύνονται σε περιφέρειες: των οποίων η ανάπτυξη που πλήττονται αγροτικέςμε εξαιρετικά παρουσιάζει καθυστέρηση σοβαρά από περιοχέςχαμηλή (στόχος 1) βιομηχανική (στόχος 2)πυκνότητα παρακμήπληθυσμού (στόχος 2)(στόχος 6) περιοχές που έχουν ακαθάριστο κατά κεφαλήν εγχώριο προϊόν χαμηλότερο του 75% της Ε.Ε. Τα Ταμεία ασχολούνται επίσης με θέματα όπως: - Μακροχρόνια ανεργία και κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση αποκλεισμένων ομάδων (στόχος 3) - Ανεργία συνδεόμενη με τις βιομηχανικές μεταλλαγές (στόχος 4) - Διαρθρωτική προσαρμογή της γεωργίας και της αλιείας (στόχος 5α).

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ η επικέντρωση η επικέντρωση της υποστήριξης σε συγκεκριμένες περιοχές της Ε.Ε. που είναι γνωστές ως στόχοι η εταιρική σχέση η εταιρική σχέση που σημαίνει ότι οι φορείς όλων των επιπέδων συμμετέχουν στην προετοιμασία, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων η προσθετικότητα η προσθετικότητα που σημαίνει ότι οι κοινοτικοί πόροι δεν υποκαθιστούν τις προσπάθειες των κρατών και των περιφερειών, αλλά συμβάλλουν στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα ο προγραμματισμός ο προγραμματισμός που συνίσταται στην εκπόνηση πολυετών προγραμμάτων

7 ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ: ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ: μέσω μη επιστρεπτέων ενισχύσεωνμέσω διετών και εξαετών αναπτυξιακών προγραμμάτων με διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του κράτους μέλους υλοποιούνται σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές και τοπικές αρχές

8 ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Οι Περιφερειακές και Εθνικές αρχές προετοιμάζουν τα Σχέδια Ανάπτυξης βάση αυτών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει«Πρότυπα Σχέδια για «Κοινοτικές Πρωτοβουλίες» τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ)τις Καινοτόμες Δράσεις» (Interreg, Urban, Leader, (1% των παρεμβάσεων) Equal) (5,35% του προϋ- Το κράτος μέλος υποβάλλει τα πολογισμού των Δ.Τ.) «Λειτουργικά Προγράμματα» για κάθε άξονα του ΚΠΣ Η Επιτροπή αποφασίζει Οι Εθνικές και Περιφερειακές Αρχές υλοποιούν τα έργα Η παρακολούθηση των έργων γίνεται Από τις Επιτροπές Παρακολούθησης (Ε.Π.) (εκπρόσωποι Περιφερειών, κρατών μελών και Ένωσης)

9 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Υποστηρίζει την ΠεριφερειακήΣυνθήκη του Μάαστριχτ Ανάπτυξη με παράλληλη χρηματοδότηση με τα Δ.Τ. Επωφελούνται τα κράτη- Περιβάλλον Σύγκλιση του βιοτικού μέλη που έχουν εθνικό- Διευρωπαϊκά Δίκτυα επιπέδου των προϊόν χαμηλότερο από Υποδομής των Μεταφορών κρατών μελών το 90% του μ.ο. της Ε.Ε. (Ελλάδα) - προπαρασκευαστικές μελέτες - λήψη μέτρων τεχνικής υποστήριξης (για πληροφόρηση και δημοσιότητα) (για πληροφόρηση και δημοσιότητα)

10 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ιδρύθηκε το 1953Αντλεί τους πόρους Δημόσιες ή ιδιωτικές- Ενίσχυση της ανταγωνιστι- με τη Συνθήκη της δανειζόμενη από επενδύσεις που κότητας των ευρωπαϊκών της Ρώμηςτις κεφαλαιαγορές προάγουν την βιομηχανικών και των ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μικρομεσ. επιχειρήσεων ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μικρομεσ. επιχειρήσεων και την ισόρροπη - Δημιουργία διευρωπαϊκών και την ισόρροπη - Δημιουργία διευρωπαϊκών ανάπτυξη μιας δικτύων (μεταφοράς, τηλε- ανάπτυξη μιας δικτύων (μεταφοράς, τηλε- οικονομίας βασισμένης πικοινωνιών, ενέργειας) οικονομίας βασισμένης πικοινωνιών, ενέργειας) στη γνώση και την- Επενδύσεις στους τομείς στη γνώση και την- Επενδύσεις στους τομείς καινοτομία υγείας, παιδείας, πληροφ.) καινοτομία υγείας, παιδείας, πληροφ.) - Έργα προστασίας του αστικού και φυσικού αστικού και φυσικού περιβάλλοντος περιβάλλοντος αφορούν τις λιγότερο αφορά και τις αφορούν τις λιγότερο αφορά και τις ευνοημένες περιφέρειες υποψήφιες ευνοημένες περιφέρειες υποψήφιες της Ε.Ε. χώρες της Ε.Ε. χώρες


Κατέβασμα ppt "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ρόϊδω Μητούλα. Ρόϊδω Μητούλα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google