Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1ο βήμα : επιλογή ενός θέματος από το Α.Π της γνωστικής περιοχής. 2 ο βήμα: καταγραφή των μαθησιακών στόχων- επιδιώξεων. 3ο βήμα : σχεδιασμός δράσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1ο βήμα : επιλογή ενός θέματος από το Α.Π της γνωστικής περιοχής. 2 ο βήμα: καταγραφή των μαθησιακών στόχων- επιδιώξεων. 3ο βήμα : σχεδιασμός δράσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 1ο βήμα : επιλογή ενός θέματος από το Α.Π της γνωστικής περιοχής. 2 ο βήμα: καταγραφή των μαθησιακών στόχων- επιδιώξεων. 3ο βήμα : σχεδιασμός δράσεων –δραστηριότητες. 4ο βήμα : χρονική διάρκεια. 5ο βήμα : επιλογή εποπτικού υλικού. 6ο βήμα : αξιολόγηση της πορείας.

3

4 3. Οι διδακτικοί στόχοι : Αναλύονται σε κατηγορίες οι στόχοι (γνωστικοί, γλωσσικοί, κοινωνικοί, μαθηματικοί, ψυχοκινητικοί..) που βάζει ο εκπαιδευτικός. 4. Οι μαθησιακοί στόχοι : Περιγράφεται τι θα μπορούν να κάνουν οι μαθητές με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας.

5 5.Διδακτικές προσεγγίσεις-στρατηγικές: Θα πρέπει να βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με τους στόχους. Αναφέρονται οι παιδαγωγικοί μέθοδοι που θα εφαρμοστούν. Ενδεικτικά κάποιες είναι :  Συζήτηση-διάλογος,  Ερωτήσεις ανοικτού τύπου,  Θεατρικό παιχνίδι,  Ομαδικές εργασίες,  Ατομικές εργασίες,  Συνεργατική μέθοδος,  Η διδασκαλία σε ομάδες,  Η μαθητοκεντρική προσέγγιση,  Η διερευνητική μέθοδος,

6  Η ενεργητική συμμετοχή στην επικοινωνία και τις αυθεντικές καταστάσεις,  Το παιχνίδι,  Η βιωματική προσέγγιση,  Ο κοινωνικός χαρακτήρας, η κοινωνική διάσταση του γραπτού λόγου,  Από την άμεση καθοδήγηση στην φθίνουσα καθοδήγηση,  Από τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας (γραπτή, προφορική ) σε τρόπους επικοινωνίας που ενσωματώνουν εικόνες, κείμενα, σύμβολα, ήχους.

7 6. Δραστηριότητες : 7. Ο χρόνος : καθορισμός του χρόνου 8.Εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε :

8 9. Αξιολόγηση του μαθήματος. Στην φάση της αξιολόγησης,προσέχουμε εάν:  Κινητοποιήθηκε το ενδιαφέρον των μαθητών ;  Ήταν σαφείς, εύστοχες και συγκεκριμένες οι ερωτήσεις;  Παρακινήθηκαν οι μαθητές για ενεργητική συμμετοχή στο μάθημα;  Επικρατούσε κλίμα αποδοχής, ηρεμίας και ομαλής επικοινωνίας;  Ολοκληρώθηκε η διδασκαλία της ενότητας όπως είχε προγραμματιστεί;  Χρησιμοποιήθηκαν εποπτικά μέσα ή εκπαιδευτική τεχνολογία;  Έγινε ενδιάμεση αξιολόγηση της διδασκαλίας;  Για την αξιολόγηση του μαθητή προτείνονται οι κάτωθι δραστηριότητες …

9 Περιγραφή του σεναρίου-της διδασκαλίας  Αφόρμηση. Ακολουθούν :  α) δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας για την αποτίμηση της υπάρχουσας γνώσης και ανίχνευσης των αναπαραστάσεων και γνωστικών δυσκολιών. Η νηπιαγωγός καταγράφει σε ένα ιστόγραμμα τις απαντήσεις των μαθητών σε ανοιχτού τύπου ερωτήσεις διερευνώντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους για το θέμα. Κατόπιν καταγράφει τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών –τι θέλουν να μάθουν- σε ιστόγραμμα.

10  β)Δραστηριότητες διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου.  γ) Δραστηριότητες εμπέδωσης (κατανόησης και αφομοίωσης των νέων γνώσεων).  δ) Δραστηριότητες μεταγνωστικές. Η νηπιαγωγός προτρέπει τους μαθητές να αντιπαραβάλουν και να συγκρίνουν τις νέες γνώσεις με τις αρχικές τους με ερωτήσεις. Δημιουργεί ένα νέο ιστόγραμμα και καταγράφει τις απαντήσεις των μαθητών σχετικά με αυτά που έμαθαν.


Κατέβασμα ppt "1ο βήμα : επιλογή ενός θέματος από το Α.Π της γνωστικής περιοχής. 2 ο βήμα: καταγραφή των μαθησιακών στόχων- επιδιώξεων. 3ο βήμα : σχεδιασμός δράσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google