Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

“ Χρήση εκ π αιδευτικού wiki για την εκ π όνηση συνθετικής Εργασίας : Μια συνολική ε π ισκό π ηση εφαρμογής στη Δευτεροβάθμια Εκ π αίδευση ” “ Χρήση εκ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "“ Χρήση εκ π αιδευτικού wiki για την εκ π όνηση συνθετικής Εργασίας : Μια συνολική ε π ισκό π ηση εφαρμογής στη Δευτεροβάθμια Εκ π αίδευση ” “ Χρήση εκ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 “ Χρήση εκ π αιδευτικού wiki για την εκ π όνηση συνθετικής Εργασίας : Μια συνολική ε π ισκό π ηση εφαρμογής στη Δευτεροβάθμια Εκ π αίδευση ” “ Χρήση εκ π αιδευτικού wiki για την εκ π όνηση συνθετικής Εργασίας : Μια συνολική ε π ισκό π ηση εφαρμογής στη Δευτεροβάθμια Εκ π αίδευση ” 1

2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Μεικτή Μάθηση ( π ροσω π ική ε π αφή – ψηφιακή έρευνα και ε π ικοινωνία ) Εμ π ειρική Μάθηση ( δράση, π αρατήρηση, αναστοχασμός ) Ε π ιδραστική Μάθηση ( σημασία κινήτρου, π ροσω π ική εμ π λοκή, δημιουργία σχέσεων, αλλαγή στάσεων και αξιών ) Ψηφιακή Μάθηση ( Παγκόσμιος Ιστός, ψηφιακά εργαλεία, κοινωνικά δίκτυα, gadgets) Συνεργατική Μάθηση ( Συλλογική ευθύνη, αλληλε π ίδραση, αλληλεξάρτηση, κοινοί στόχοι, συλλογικό π ροϊόν ) Μεικτή Μάθηση ( π ροσω π ική ε π αφή – ψηφιακή έρευνα και ε π ικοινωνία ) Εμ π ειρική Μάθηση ( δράση, π αρατήρηση, αναστοχασμός ) Ε π ιδραστική Μάθηση ( σημασία κινήτρου, π ροσω π ική εμ π λοκή, δημιουργία σχέσεων, αλλαγή στάσεων και αξιών ) Ψηφιακή Μάθηση ( Παγκόσμιος Ιστός, ψηφιακά εργαλεία, κοινωνικά δίκτυα, gadgets) Συνεργατική Μάθηση ( Συλλογική ευθύνη, αλληλε π ίδραση, αλληλεξάρτηση, κοινοί στόχοι, συλλογικό π ροϊόν ) ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 2

3 ΤΙΤΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥ Σ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙ ΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙ Σ ΚΑΤΕΥΘΥΝ ΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΗΛΙΚΙΑΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙ ΟΤΗΤΕΣ ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣ ΕΩΝ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΟΣ ΑΝΑΜΕΝΟ ΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣ ΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΛΟΓΗΣ ΗΣ 3

4 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥ Σ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙ ΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙ Σ ΚΑΤΕΥΘΥΝ ΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΗΛΙΚΙΑΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙ ΟΤΗΤΕΣ ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣ ΕΩΝ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜ ΟΣ ΑΝΑΜΕΝΟ ΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣ ΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΛΟΓΗΣ ΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 4

5 Οργάνωση και Δομή ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΗΛΙΚΙΑΔΙΑΡΚΕΙΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΛΟΓΗΣΗΣ 5

6 Σταθερό και ασφαλές σημείο αναφοράς http://emotint.pbworks.com/w/page/58580845/FrontPage http://ellhnes.pbworks.com https://fylo.wikispaces.com/ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Χώρος Ανακοινώσεων - κανάλι ο π τικοακουστικού υλικού π ροσβάσιμο σε όλους ( βίντεο, φωτογραφίες, άλμ π ουμ φωτογραφιών κ. α.) Ενίσχυση Αλληλε π ίδρα σης Ανά π τυξη Ανοικτής - Δημοκρατικής σχέσης μελών ομάδων και συντονιστή Πρόσβαση / Δημιουργία κοινού π ροϊόντος ( Αναρτήσεις εργασιών - σχολιασμοί - ψηφοφορίες -π αιχνίδια ) Ενίσχυση Δημιουργικό τητας και αυτενέργειας Χρήση ψηφιακών εργαλείων π ου ενισχύουν τη διαδραστικότητα και την καινοτομία Ελευθερία έκφρασης, π οικιλία π ηγών, ε π ιλογών, π ροσεγγίσεων, π εριεχομένου 6

7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Συνάντηση της ολομέλειας - γνωριμία με το συντονιστή αρχικές συστάσεις – δραστηριότητες εξοικείωσης παράδοση φυλλαδίων για καταγραφή προσωπικών πληροφοριών ενημέρωση για την κεντρική ιδέα συζήτηση χωρισμός σε ομάδες αναφορά στον τρόπο έρευνας και συλλογής υλικών προσδοκίες πρώτη ανάθεση 7

8 Π α ρ ά δ ε ι γ μ α φ υ λ λ α δ ί ο υ π ρ ο ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η. Α ν ο ί γ ο υ ν ό λ ε ς ο ι σ ε λ ί δ ε ς μ ε δ ι π λ ό κ λ ι κ π ά ν ω σ τ ο έ γ γ ρ α φ ο. 8

9 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΣΕΛΙΔΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ - ΤΕΛΙΚΗ 9

10 10

11 Χρόνος ⇨ π όσος ⇨ για π οιες δραστηριότητες, συναντήσεις, π ροϊόντα ; Προσδοκίες ⇨ ρεαλιστικές ή εξω π ραγματικές Προϊόντα ⇨ μορφή, έκταση, π ροα π αιτούμενες δεξιότητες Αξιολόγηση ⇨ ατομικής και ομαδικής συμμετοχής – τελικής π αρουσίασης Χρόνος ⇨ π όσος ⇨ για π οιες δραστηριότητες, συναντήσεις, π ροϊόντα ; Προσδοκίες ⇨ ρεαλιστικές ή εξω π ραγματικές Προϊόντα ⇨ μορφή, έκταση, π ροα π αιτούμενες δεξιότητες Αξιολόγηση ⇨ ατομικής και ομαδικής συμμετοχής – τελικής π αρουσίασης Ε π ιλογή θεμάτων ⇰ α π ό π οιόν και π ώς Σύνδεση θέματος - υ π οθεμάτων Κεντρικό π ρόγραμμα σ π ουδών Έρευνα τρό π ος π ροσέγγισης και αξιολόγησης π ηγών Τεχνογνωσία συντονιστή - μαθητών Ε π ίλυση π ροβλημάτων ομαδικής εργασίας στάσεις, σχέσεις, κοινωνικές δεξιότητες, συντονισμός Νομιμότητα π εριεχομένου διεθνείς π ροδιαγραφές, εργαλεία ελέγχου Ε π ιμέλεια ⇰ κειμένων - π ροϊόντων Ε π ιλογή θεμάτων ⇰ α π ό π οιόν και π ώς Σύνδεση θέματος - υ π οθεμάτων Κεντρικό π ρόγραμμα σ π ουδών Έρευνα τρό π ος π ροσέγγισης και αξιολόγησης π ηγών Τεχνογνωσία συντονιστή - μαθητών Ε π ίλυση π ροβλημάτων ομαδικής εργασίας στάσεις, σχέσεις, κοινωνικές δεξιότητες, συντονισμός Νομιμότητα π εριεχομένου διεθνείς π ροδιαγραφές, εργαλεία ελέγχου Ε π ιμέλεια ⇰ κειμένων - π ροϊόντων 11

12 Ονοματεπώνυ μο μαθητή - όνομα ομάδας Ποσοστό αυθεντικού περιεχομένου Ημερομηνία παράδοσης Α ’ ανάθεσης Ημερομηνία παράδοσης Β ’ ανάθεσης Ημερομηνία παράδοσης τελικού προϊόντος Ποιότητα Περιεχομένου Μέγεθος Πολυτροπικό - τητα Χρήση ποικίλλων πηγών έρευνας Συμμετοχή σε δραστηριότητες εκτός τάξης Συμμετοχή σε ενδοσχολικές δραστηριότητες Συζητήσεις Επισκέψεις Καταγραφές Συνεργασία - υπευθυνότητα – θετική στάση Ανταπόκριση στα μηνύματα Συμπλήρωση ημερολογίων Παράδοση ημερολογίων Τελική Παρουσίαση Σύνολο : Πρόταση καταγραφής 12

13 Βιωματική προσέγγιση - Επισκέψεις Ειδικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ηλιούπολης Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 13

14 Αίθουσα Αγγλικών Αίθουσα υπολογιστών Βιβλιοθήκη Αίθουσα εκδηλώσεων 14

15 Καλή γνώση Συνεργατικής Μάθησης Συμβόλαια Ομάδας Ανάθεση ρόλων Δραστηριότητες Γνωριμίας, εμ π ιστοσύνης, ανοίγματος - κλεισίματος συναντήσεων, ενεργητικής ακρόασης, λήψης α π οφάσεων κ. α. Χειρισμός ψηφιακών εργαλείων Ανοικτή, ισότιμη σχέση μελών - συντονιστή Έρευνα Δημιουργικότητα Αλληλε π ίδραση Ελευθερία έκφρασης Συντονισμός Μελών υ π οομάδων Ολομέλειας Υ π εύθυνων καθηγητών, Γενικού Συντονιστή, Διεύθυνσης, Φορέων ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 15

16 Οργάνωση Σχολικής Μονάδας Κατανομή Πόρων Οργανόγραμμα Έγγραφα Ε π αφές με γονείς εξωσχολικούς φορείς και κοινοτικούς π αράγοντες Γενίκευση Πρακτικής σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και βαθμίδες Πρακτική εφαρμογή Δια π ροσω π ικές δεξιότητες Χρηματοδότηση Υλικοτεχνική υ π οδομή Εξωσχολικές δραστηριότητες Υλικά ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 16

17 Ε π αρκής γνώση Αγγλικής Γλώσσας Βιβλιογραφία Τεχνολογία Ε π ιμόρφωση Εκ π αιδευτικών Σύγχρονες διδακτικές π ροσεγγίσεις Εκ π αιδευτική Τεχνολογία Ε π αρκής Χρόνος στο Π. Σ. Εξοικείωση εμ π λεκομένων με το θέμα και τα μέσα εφαρμογής Αφομοίωση π ρακτικών και π εριεχομένου ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 17

18 Θετικές Σχέσεις Μελών Εκ π αιδευτικού και Διοικητικού π ροσω π ικού Μελών Μαθητικής κοινότητας Αλληλοβοήθεια, αλληλοϋ π οστήριξη, μοίρασμα γνώσεων, α π όψεων, υλικών. Προσω π ικοί π αράγοντες Έμ π νευση Αντοχή Ε π ιμονή Κίνητρο Ευελιξία Διάθεση αλλαγής Δεκτικότητα Καλή διάθεση Υλικοτεχνική Υ π οδομή Αίθουσες Υ π ολογιστών Βιβλιοθήκες Αίθουσα π ολλα π λών χρήσεων Γυμναστήριο ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 18

19 Δύναται να πλαισιώσει όλα τα γνωστικά Αντικείμενα ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ Π. Σ. 19 Έρευνα Συλλογική Ατομική Ε π ιλογές Συλλογική Ατομική Λήψη α π οφάσεων Άτομο Ομάδα Λύσεις σε π ροβλήματα Συνεργασία Ισοτιμία Ευελιξία Συνεργασία Όλων των εμ π λεκομένων

20 20 Αυξάνει τα ε π ί π εδα συμμετοχικότητας Βελτιώνει τη Δομή - Οργάνωση Μαθησιακής διαδικασίας Δίνει Ευελιξία αντα π οκρινόμενη σε π οικίλα : Μαθησιακά π ροφίλ Προτιμήσεις Ιδιαιτερότητες Δεξιότητες Ενισχύει τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη Προάγει θετικές σχέσεις – αμβλύνει διαφορές ΜΕΙΚΤΗ ΜΑΘΗΣΗ - ΓΙΑΤΙ ?

21 21 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

22 Βιβλιογραφία http://therulerapproach.org/index.php/about/our-mission/ http://therulerapproach.org/index.php/about/our-mission/ http://usm.maine.edu/library/checklist-evaluating-web-resources http://usm.maine.edu/library/checklist-evaluating-web-resources http://www.eqtoolbox.org/ http://www.esrnational.org/otc/view_lessons.php?action=grade&gradeid=22 http://casel.org/ http://www.6seconds.org http://www.projectwisdom.com/ers/Msgs_LessonPlans/Msg_Resource_SECOND.asp?key=08_79_S http://blogs.edweek.org/edweek/finding_common_ground/social-and-emotional-learning/ http://www.wingsforkids.org/experience/life-skills-curriculum http://www.skillsconverged.com/TrainingMaterials/TrainingMaterialEmotionalIntelligence/tabid/308/Default.aspx http://www.skillsconverged.com/TrainingMaterials/TrainingMaterialEmotionalIntelligence/tabid/308/Default.aspx http://www.faccs.org/assets/Conventions/Convention11/A-Different-Way-to-be-Smart-2011.pdf http://heblab.sites.yale.edu/sites/default/files/pub101_BrackettKatulak2006TheEIclassroom.pdf http://www.teachervision.fen.com/emotional-development/teacher-resources/32913.html?detoured=1 http://www.blantonmuseum.org/elearning/aac/teacher/empathy/empathy_objectives.html "Learning Empathy through Art" http://www.blantonmuseum.org/elearning/aac/teacher/empathy/empathy_objectives.html http://www.edutopia.org/social-emotional-learning http://www.edutopia.org/social-emotional-learning http://www.edutopia.org/daniel-goleman-social-emotional-learning-video http://danielgoleman.info/ http://www.unh.edu/emotional_intelligence/ 22

23 Τρό π οι να ε π ικοινωνήσουμε … 23 nikinist@yahoo.gr nikinist@gmail.com http://www.linkedin.com/pub/niki-nistikaki/36/67/733 https://twitter.com/NISTIKAKI http://www.mainstreamandspecialeducation.com/ http://fylo.wikispaces.com/ http://www.etwinning.net Skype niki.nistikaki2 http://www.slideshare.net

24 24


Κατέβασμα ppt "“ Χρήση εκ π αιδευτικού wiki για την εκ π όνηση συνθετικής Εργασίας : Μια συνολική ε π ισκό π ηση εφαρμογής στη Δευτεροβάθμια Εκ π αίδευση ” “ Χρήση εκ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google