Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ); 28 κράτη μέλη Περισσότεροι από 500 εκατομμύρια πολίτες Σημερινές υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες: Αλβανία, Μαυροβούνιο,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ); 28 κράτη μέλη Περισσότεροι από 500 εκατομμύρια πολίτες Σημερινές υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες: Αλβανία, Μαυροβούνιο,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ); 28 κράτη μέλη Περισσότεροι από 500 εκατομμύρια πολίτες Σημερινές υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες: Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σερβία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και Τουρκία

3 Ποιες είναι οι κύριες αρχές της ΕΕ; Κοινές αξίες: σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, κανόνας δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, πλουραλισμός, απαγόρευση των διακρίσεων, ανοχή, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη (άρθρο 2 της ΣΕΕ) Σκοπός: προαγωγή της ειρήνης, των αξιών της Ένωσης και της ευημερίας των λαών της (άρθρο 3 της ΣΕΕ) 4 ελευθερίες: ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των αγαθών, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων

4 Κύρια στάδια στην ιστορία της ΕΕ

5 Δεκαετία του ’50 – οι απαρχές της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης 1950: διακήρυξη Σουμάν στις 9 Μαΐου 1951 : ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) 6 κράτη μέλη: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες και Λουξεμβούργο 1957: συνθήκες της Ρώμης – γέννηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και της Ευρατόμ

6 Δεκαετία του ’60 – τίθενται τα θεμέλια 1960: δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) 1962: προώθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) 1968: κατάργηση των δασμών

7 Δεκαετία του ’70 1973: 1η διεύρυνση – η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία γίνονται μέλη της ΕΟΚ  η Ευρώπη έχει πλέον 9 κράτη μέλη 1979: πρώτες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία

8 Δεκαετία του ’80 - εδραίωση Διεύρυνση προς χώρες της Νότιας Ευρώπης: Ελλάδα (1981), Ισπανία και Πορτογαλία (1986)  Η Ευρώπη έχει πλέον 12 κράτη μέλη 1986: υπογράφεται η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη που τροποποιεί τη συνθήκη της Ρώμης 1990: μετά την επανένωση της Γερμανίας, η πρώην Ανατολική Γερμανία εντάσσεται στην ΕΟΚ

9 Δεκαετία του ’90 1993: τίθεται σε ισχύ η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά (συνθήκη του Μάαστριχτ) 1995: νέα διεύρυνση – Αυστρία, Σουηδία και Φινλανδία  Η Ευρώπη έχει πλέον 15 κράτη μέλη

10 Πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα: Η μεγαλύτερη διεύρυνση 1 Ιανουαρίου 2002: 12 χώρες υιοθετούν το ευρώ 2004: διεύρυνση προς κεντροανατολικές ευρωπαϊκές χώρες – ένταξη 10 νέων κρατών μελών: Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχική δημοκρατία  Η Ευρώπη έχει τώρα 25 κράτη μέλη 2007: ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας  Η Ευρώπη έχει τώρα 27 κράτη μέλη 2013: ένταξη της Κροατίας  Η Ευρώπη έχει τώρα 28 κράτη μέλη

11 Πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα: Ανάγκη θεσμικών μεταρρυθμίσεων 2005: Η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες απορρίπτουν τη θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη 2007: Θέσπιση της συνθήκης της Λισαβόνας με έναρξη ισχύος την 1η Δεκεμβρίου

12 Τι σας προσφέρει η ΕΕ; Μερικά παραδείγματα: την ελευθερία να ζείτε, να σπουδάζετε και να εργάζεστε σε οποιοδήποτε κράτος μέλος προγράμματα ανταλλαγής νέων: Comenius, Leonardo Da Vinci και Erasmus ένα ενιαίο νόμισμα για 19 χώρες περιβαλλοντική νομοθεσία για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη ίσες ευκαιρίες χαμηλότερα τέλη περιαγωγής και πολλά άλλα...

13 Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

14 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μοιράζεται με το Συμβούλιο την νομοθετική εξουσία (δηλ. την εξουσία να θεσπίζει νόμους) Ελέγχει τον προϋπολογισμό της ΕΕ (από κοινού με το Συμβούλιο) και εποπτεύει τις πολιτικές των θεσμικών οργάνων της ΕΕ Έχει 751 μέλη τα οποία εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία Εκλογές διεξάγονται κάθε 5 χρόνια Πρόεδρος: ο κ. Martin Schulz

15 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Παρέχει πολιτική καθοδήγηση στην ΕΕ και καθορίζει τις πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες Απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πρόεδρος: ο κ. Donald Tusk

16 Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νομοθετεί από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (τροποποιεί, εγκρίνει ή απορρίπτει της νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής) Αποτελείται από υπουργούς από τα 28 κράτη μέλη, οι οποίοι επιλέγονται ανάλογα με το υπό εξέταση θεματολόγιο Εκ περιτροπής Προεδρία: ασκείται κάθε 6 μήνες από διαφορετικό κράτος μέλος 1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2016: Κάτω Χώρες 1 Ιουλίου – 31 Δεκεμβρίου 2016: Σλοβακία

17 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτείνει και θέτει σε εφαρμογή νόμους (διαθέτει δικαίωμα πρωτοβουλίας, είναι ο «θεματοφύλακας» των συνθηκών) 28 Επίτροποι (ένας από κάθε κράτος μέλος) συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου: κ. Jean- Claude Juncker και των διαφόρων Αντιπροέδρων (ένας από αυτούς είναι η Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας)

18 Άλλα όργανα και οργανισμοί της ΕΕ το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) η Επιτροπή των Περιφερειών

19 Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

20 Τι είναι η ΕΟΚΕ; Ένα συμβουλευτικό όργανο που δημιουργήθηκε από τη συνθήκη της Ρώμης (1957) Αντιπροσωπεύει την οργανωμένη κοινωνία πολιτών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

21 Τι είναι η οργανωμένη κοινωνία πολιτών; Όλες οι ομάδες και οργανώσεις που συστήνουν οι πολίτες για την εκπροσώπηση των ενδιαφερόντων τους, την επίτευξη ενός σκοπού ή την συνεργασία με άτομα με τα οποία συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις

22 Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΟΚΕ; Μέσω του συμβουλευτικού ρόλου που διαδραματίζει έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΕΟΚΕ έχει τρία κύρια καθήκοντα: να εξασφαλίζει ότι οι πολιτικές της ΕΕ αντανακλούν την πραγματική οικονομική και κοινωνική κατάσταση και την καθημερινότητα του πολίτη· να συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας πιο συμμετοχικής ΕΕ, που θα είναι πιο κοντά στους πολίτες της· και να προάγει διεθνώς τις αξίες της ΕΕ και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

23 Μια γέφυρα μεταξύ της ΕΕ και της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών Προβάλλει τα συμφέροντα της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών Καθιστά δυνατή την έκφραση των απόψεων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών των κρατών μελών

24 Ποια είναι η διάρθρωση της ΕΟΚΕ; Είναι μια συνέλευση με 350 μέλη (που διορίζονται για 5 χρόνια) από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Η ΕΟΚΕ έχει 1 Πρόεδρο και 2 Αντιπροέδρους, οι οποίοι εκλέγονται για διάστημα δυόμισι ετών. Αντιπροσωπεύει ομάδες οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων: τους εργοδότες, τους εργαζόμενους και διάφορες δραστηριότητες (ΜΚΟ, γεωργούς, νεολαία, ομάδες προστασίας των καταναλωτών). Διαθέτει 6 ειδικευμένα τμήματα και μία Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικών Μεταλλαγών (CCMI). Οι γνωμοδοτήσεις υποβάλλονται προς συζήτηση και υιοθετούνται με απλή πλειοψηφία στο πλαίσιο των συνόδων ολομέλειας (+/-9 ετησίως).

25 Πώς λειτουργεί η ΕΟΚΕ; Η κατάρτιση μιας γνωμοδότησης 6 τμήματα Σύνοδος ολομέλειας ΟΜΑΔΑ II Εργαζόμενοι ΟΜΑΔΑ I Εργοδότες ΟΜΑΔΑ III Διάφορες Δραστηριότητες ΤΜΗΜΑ Ομάδα μελέτης : Μέλη και Εμπειρογνώμονες

26 Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή!

27 προτάσεις μέτρων για την καλύτερη ένταξη των μεταναστών στις χώρες υποδοχής ανάπτυξη συγκεκριμένων δράσεων επιτόπου: σε σχολεία, συλλόγους κλπ. για να βοηθηθούν οι νέοι μετανάστες να ενσωματωθούν πιο αποτελεσματικά πρακτικές προτάσεις —από τη σκοπιά των νέων— για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και της προσφυγικής κρίσης Πρέπει να εργαστείτε μαζί στους ακόλουθους τομείς:

28 Μια πρακτική πρόταση σχετικά με το πώς θα μπορούσε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση ως προς τη σημασία της αποτελεσματικής ένταξης, ιδίως για τους νέους πρόσφυγες Συμμετοχή σε εκπαίδευση για την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, τον διαπολιτισμικό διάλογο και τη μη άσκηση διακρίσεων Πρέπει να εργαστείτε μαζί στους ακόλουθους τομείς:

29 Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια Σύριοι εγκατέλειψαν την χώρα τους από την έναρξη του πολέμου – οι μισοί είναι παιδιά. Ο γειτονικός Λίβανος φιλοξενεί 1.2 εκατομμύρια Σύριους πρόσφυγες και αριθμεί, μαζί με την Ιορδανία, τον υψηλότερο κατά κεφαλήν αριθμό προσφύγων στον κόσμο. Η Τουρκία φιλοξενεί περισσότερους από 1.2 εκατομμύρια Σύριους πρόσφυγες, ήτοι φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων παγκοσμίως. Πληροφορίες για την προσφυγική κρίση:

30 Η Σουηδία και η Γερμανία είναι οι χώρες της ΕΕ που φιλοξενούν το μεγαλύτερο ποσοστό προσφύγων. Στη Γερμανία βρίσκονται σήμερα περισσότεροι από 161.000 Σύριοι πρόσφυγες. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αρνηθεί να φιλοξενήσουν πρόσφυγες κι έχουν κλείσει τα σύνορά τους. Οι πρόσφυγες δεν προέρχονται μόνον από την Συρία. Πολυάριθμες άλλες συγκρούσεις έχουν ξεσπάσει τα τελευταία πέντε χρόνια σε διάφορες περιοχές του κόσμου, όπως το Ιράκ, το Νότιο Σουδάν και η Ουκρανία. Πληροφορίες για την προσφυγική κρίση:

31 Σύμφωνα με την UNHCR, ένα άτομο στα 122 παγκοσμίως είναι σήμερα είτε πρόσφυγας, είτε εκτοπισθείς στο εσωτερικό της χώρας του, είτε αιτών άσυλο. Συνολικά, το 43% των προσφύγων είναι παιδιά. Οι πρόσφυγες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή. Πληροφορίες για την προσφυγική κρίση:

32 Σύμφωνα με την Σύμβαση περί προσφύγων του 1951 ως πρόσφυγας νοείται ο υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος, συνεπεία βάσιμου φόβου διώξεως λόγω φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, ευρίσκεται εκτός της χώρας της ιθαγένειάς του και δεν είναι σε θέση ή, λόγω του φόβου αυτού, δεν επιθυμεί να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας. Τι θα πει «πρόσφυγας»:

33 Όχι μόνον στερούνται την παιδική τους ηλικία ή τη νεότητά τους, αλλά κινδυνεύουν επίσης τα δικαιώματά τους να παραβιαστούν ή παραμεληθούν. Οι νέοι πρόσφυγες έχουν ειδικές ανάγκες λόγω της ηλικίας τους· ενδέχεται να χωριστούν από τους γονείς τους ή τους κηδεμόνες τους, όπως συμβαίνει με τους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες. Αυτή η πολύ ανασφαλής και αποδιοργανωτική κατάσταση μπορεί να βλάψει την πολιτισμική, πνευματική, σωματική, ψυχολογική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Τα παιδιά και οι νέοι δεν έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση και δεν συμμετέχουν σε δραστηριότητες αναψυχής. Νέοι πρόσφυγες:

34 Η θέση της ΕΟΚΕ Η ΕΕ χρειάζεται μια νέα πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο που να βασίζεται σε μεγαλύτερη συνυπευθυνότητα. Πρέπει να προβλεφθεί ένας κώδικας μετανάστευσης που να καλύπτει όλη τη νομοθεσία. Έχει ζωτική σημασία να υπάρχει συνεργασία με τις χώρες καταγωγής ή διέλευσης εκτός ΕΕ. Η πολιτική της ΕΕ πρέπει να βασιστεί σε μια ανθρωπιστική προσέγγιση που να αμφισβητεί την συχνά ξενοφοβική εθνική ρητορική που εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι οι ‘παράνομοι μετανάστες’ γίνονται αντιληπτοί ως απειλή.

35 Βασική θέση της ΕΟΚΕ είναι ότι οι μετανάστες είναι ανθρώπινα όντα με τα ίδια ακριβώς θεμελιώδη δικαιώματα με αυτά των πολιτών της ΕΕ, τα οποία πρέπει να γίνονται σεβαστά και να διασφαλίζονται, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του εκάστοτε ατόμου. Η ΕΟΚΕ ανησυχεί για την αυξανόμενη μισαλλοδοξία, ρατσισμό και ξενοφοβία έναντι των μεταναστών στην Ευρώπη.

36 Στις Βρυξέλλες: παρουσίαση και συζήτηση Θα εργαστείτε σε ομάδες. Τα κύρια πορίσματα ορισμένων ομάδων εργασίας θα παρουσιαστούν, στη συνέχεια, στην τελική σύνοδο ολομέλειας της YEYS και θα συμπεριληφθούν στην τεκμηρίωση της συγκεκριμένης ημέρας. Ελπίζουμε ότι αυτό το πρώτο έργο που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης θα βρει μιμητές σε ολόκληρη την Ευρώπη και θα εμπνεύσει άλλους νέους να αναλάβουν ενεργά ευθύνη!

37 Επικοινωνία Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια, επικοινωνήστε μαζί μας: Ηλ. διεύθυνση : youreurope@eesc.europa.euyoureurope@eesc.europa.eu Δικτυακός τόπος: www.eesc.europa.euwww.eesc.europa.eu Your Europe, Your Say @youreurope

38


Κατέβασμα ppt "Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ); 28 κράτη μέλη Περισσότεροι από 500 εκατομμύρια πολίτες Σημερινές υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες: Αλβανία, Μαυροβούνιο,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google