Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καθηγητής Νίκος Λορέντζος Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών Κωδικός Μαθήματος: 2890 Κωδικός Διαφανειών: MKT130 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καθηγητής Νίκος Λορέντζος Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών Κωδικός Μαθήματος: 2890 Κωδικός Διαφανειών: MKT130 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Καθηγητής Νίκος Λορέντζος Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών Κωδικός Μαθήματος: 2890 Κωδικός Διαφανειών: MKT130 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Εργαστήριο Πληροφορικής

2 Καθηγητής Νίκος Λορέντζος 2. Εντολή If-Then-Else Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Εργαστήριο Πληροφορικής

3 Τελεστές Σύγκρισης = ίσον < μικρότερο <= μικρότερο ή ίσον (το πολύ) > μεγαλύτερο >= μεγαλύτερο ή ίσον (τουλάχιστον) <> διάφορο 3 Παραδείγματα x = 0 x > 5 x >= y x > (y + 5) (x-3) < (y + 5)

4 Συντακτικό If συνθήκη Then εντολή-a1 … εντολή-am End If 4 Λειτουργικότητα Αν ικανοποιείται η συνθήκη Τότε εκτέλεσε τις εντολές εντολή-a1 … εντολή-am Εντολή If-Then

5 5 Συντακτικό If συνθήκη Then εντολή-a1 … εντολή-am End If Εντολή If-Then συνθήκη εντολή-a1 … εντολή-am ΝΑΙ ΟΧΙ Λογικό Διάγραμμα συνθήκη εντολή-a1 … εντολή-am ΝΑΙ ΟΧΙ Λογικό Διάγραμμα

6 Πρόγραμμα [05] 6 Διαβάζει ένα βαθμό. Τυπώνει το βαθμό. Αν ο βαθμός είναι τουλάχιστον 5, τυπώνει το μήνυμα ΕΥΓΕ, ΠΕΡΑΣΕΣ!!! Στο τέλος τυπώνει το μήνυμα ΤΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

7 Πρόγραμμα [05] 7 Σημείωση: Οι εντολές σε αυτό το χρώμα δεν ζητούνται από την εκφώνηση. Option Explicit Dim bathmos As Single Private Sub Command1_Click() bathmos = InputBox("ΔΩΣΕ ΒΑΘΜΟ: ") Print "ΒΑΘΜΟΣ = " & bathmos If bathmos >= 5 Then Print "ΕΥΓΕ, ΠΕΡΑΣΕΣ!!!" End If Print "ΤΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ" Print End Sub

8 Εντολή If-Then-Else Συντακτικό If συνθήκη Then εντολή-a1 … εντολή-am Else εντολή-b1 … εντολή-bn End If 8 Λειτουργικότητα Αν ικανοποιείται η συνθήκη Τότε εκτέλεσε τις εντολές εντολή-a1 … εντολή-am Διαφορετικά εκτέλεσε τις εντολές εντολή-b1 … εντολή-bn

9 Συντακτικό If συνθήκη Then εντολή-a1 … εντολή-am Else εντολή-b1 … εντολή-bn End If συνθήκη εντολή-a1 … εντολή-am ΝΑΙ ΟΧΙ εντολή-b1 … εντολή-bn Λογικό Διάγραμμα 9 Εντολή If-Then-Else

10 Πρόγραμμα [06] 10 Διαβάζει ένα βαθμό. Τυπώνει το βαθμό. Αν ο βαθμός είναι τουλάχιστον 5 τυπώνει το μήνυμα ΕΥΓΕ, ΠΕΡΑΣΕΣ!!! Στην αντίθετη περίπτωση τυπώνει το μήνυμα ΚΟΠΗΚΕΣ! ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ! Στο τέλος τυπώνει το μήνυμα ΤΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

11 Σημείωση: Οι εντολές σε αυτό το χρώμα δεν ζητούνται από την εκφώνηση. Option Explicit Dim bathmos As Single Private Sub Command1_Click() bathmos = InputBox("ΔΩΣΕ ΒΑΘΜΟ:") Print "ΒΑΘΜΟΣ = " & bathmos If bathmos >= 5 Then Print "ΕΥΓΕ, ΠΕΡΑΣΕΣ!!!“ Else Print "ΚΟΠΗΚΕΣ! ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ!“ End If Print "ΤΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ“ Print End Sub Πρόγραμμα [06] 11

12 Πρόγραμμα [07] 12 Διαβάζει ένα βαθμό. Τυπώνει το βαθμό. Αν ο βαθμός είναι έγκυρος τυπώνει ένα από τα μηνύματα ΕΥΓΕ, ΠΕΡΑΣΕΣ!!! ή ΚΟΠΗΚΕΣ! ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ!" Στην αντίθετη περίπτωση (αν ο βαθμός είναι άκυρος) τυπώνει το μήνυμα ΜΗ ΕΓΚΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ!!! Στο τέλος τυπώνει το μήνυμα ΤΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

13 Υπενθύμιση 13 ΕΓΚΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ (bathmos >= 0) And (bathmos <= 10)

14 Πρόγραμμα [07] 14 Option Explicit Dim bathmos As Single Private Sub Command1_Click() bathmos = InputBox("ΔΩΣΕ ΒΑΘΜΟ:") Print "ΒΑΘΜΟΣ = " & bathmos If (bathmos >= 0) And (bathmos <= 10) Then ' ΒΑΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΟΣ If bathmos >= 5 Then Print "ΕΥΓΕ, ΠΕΡΑΣΕΣ!!!" Else Print "ΚΟΠΗΚΕΣ! ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ!" End If Else ' ΒΑΘΜΟΣ ΑΚΥΡΟΣ Print "ΜΗ ΕΓΚΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ!!!" End If Print "ΤΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ " Print End Sub

15 Υπενθύμιση 15 (bathmos 10) ΑΚΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

16 Πρόγραμμα [08] Option Explicit Dim bathmos As Single Private Sub Command1_Click() bathmos = InputBox("ΔΩΣΕ ΒΑΘΜΟ:") Print "ΒΑΘΜΟΣ = " & bathmos If (bathmos 10) Then ' ΒΑΘΜΟΣ ΑΚΥΡΟΣ Print "ΜΗ ΕΓΚΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ!!!" Else ' ΒΑΘΜΟΣ ΕΓΚΥΡΟΣ If bathmos >= 5 Then Print "ΕΥΓΕ, ΠΕΡΑΣΕΣ!!!" Else Print "ΚΟΠΗΚΕΣ! ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ!" End If Print "ΤΕΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ “ Print End Sub 16

17 Λογικοί Τελεστές Πίνακες Αληθείας σ1σ2σ1 AND σ2σ1 OR σ2 False TrueFalseTrue False True 17 σNOT(σ) FalseTrue False Συνθήκες (Προτάσεις) σ1: p > 8 σ2: q < 3 Αν ισχύει: p = 12 q = 10 Μια συνθήκη (πρόταση) είναι αποκλειστικά είτε Αληθής (True) είτε Ψευδής (False). Παραδείγματα Τότε: σ1 AND σ2 είναι False σ1 OR σ2 είναι True NOT(σ1) είναι False

18 Παραδείγματα 18 ΕΓΚΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ (bathmos >= 0) And (bathmos <= 10) ΝΟΤ((bathmos 10)) ΕΓΚΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ (bathmos 10) ΑΚΥΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΝΟΤ((bathmos >= 0) And (bathmos <= 10))

19 Πρόγραμμα [09] 19 Διαβάζει μια θερμοκρασία t, την τυπώνει, βγάζει ένα από τα παρακάτω μηνύματα - ΚΑΝΕΙ ΠΑΓΩΝΙΑ, αν t <= 3 - ΚΑΝΕΙ ΚΡΥΟ, αν 3 < t < 18 - ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΟ ΚΑΙΡΟ, αν 18 <= t < 32 - ΚΑΝΕΙ ΖΕΣΤΗ, αν 32 <= t και τα μήνυμα ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. ΠΑΓΩΝΙΑ ΚΡΥΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙΡΟΖΕΣΤΗ 31832

20 Private Sub Command1_Click() t = InputBox("ΔΩΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: ") Print "ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ = " & t If t <= 3 Then ' Ισχύει t <= 3 Print " ΚΑΝΕΙ ΠΑΓΩΝΙΑ" Else ' Ισχύει t > 3 If t < 18 Then ' Ισχύει 3 < t < 18 Print "ΚΑΝΕΙ ΚΡΥΟ" Else ' Ισχύει t >= 18 If t < 32 Then ' Ισχύει 18 <= t < 32 Print "ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΟ ΚΑΙΡΟ" Else ' Ισχύει 32 <= t Print "ΚΑΝΕΙ ΖΕΣΤΗ" End If Print "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ " Print End Sub ΠΑΓΩΝΙΑ ΚΡΥΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙΡΟΖΕΣΤΗ 31832 Σημείωση: Οι εντολές σε αυτό το χρώμα δεν ζητούνται από την εκφώνηση. 20 [09]

21 Private Sub Command1_Click() If t >= 32 ' Ισχύει 32 <= t Else ' Ισχύει t < 32 If t >= 18 ' Ισχύει 18 <= t < 32 Else ' Ισχύει t < 18 If t > 3 ' Ισχύει 3 < t < 18 Else ' Ισχύει t <= 3 End If End Sub ΠΑΓΩΝΙΑ ΚΡΥΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙΡΟΖΕΣΤΗ 31832 21 Εναλλακτικός Τρόπος Α

22 Private Sub Command1_Click() If t >= 18 ' Ισχύει 18 <= t If t >= 32 ' Ισχύει 32 <= t Else ' Ισχύει 18 <= t < 32 End If Else ' Ισχύει t < 18 If t > 3 ' Ισχύει 3 < t < 18 Else ' Ισχύει t <= 3 End If End Sub ΠΑΓΩΝΙΑ ΚΡΥΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙΡΟΖΕΣΤΗ 31832 22 Εναλλακτικός Τρόπος Β

23 Option Explicit Dim t As Integer Private Sub Command1_Click() t = InputBox("ΔΩΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ") Print " ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ = " & t If t <= 3 Then Print " ΚΑΝΕΙ ΠΑΓΩΝΙΑ" ElseIf t < 18 Then ' Ισχύει 3 < t < 18 Print " ΚΑΝΕΙ ΚΡΥΟ" ElseIf t < 32 Then ' Ισχύει 18 <= t < 32 Print " ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΟ ΚΑΙΡΟ" Else ' Ισχύει t >= 32 Print " ΚΑΝΕΙ ΖΕΣΤΗ" End If Print " ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ" Print End Sub 23 If-ElseIf-Else [10]

24 Πρόγραμμα [20] Θέλουμε να υπολογίσουμε την αποζημίωση που πρέπει να καταβληθεί σε παραγωγούς σίτου λόγω καταστροφής της παραγωγής τους. Το ύψος της αποζημίωσης είναι - 600 ευρώ, για καθένα από τα πρώτα 30 στρέμματα - 400 ευρώ, για καθένα από τα τυχόν επόμενα 20 στρέμματα και - 300 ευρώ για καθένα από τα τυχόν υπόλοιπα στρέμματα. Να γραφεί πρόγραμμα που - διαβάζει την επιφάνεια, - υπολογίζει την αποζημίωση και - εκτυπώνει την επιφάνεια και την αποζημίωση. 24 50 400 ευρώ 600 ευρώ300 ευρώ 30

25 apoz = 600 * 30 ektasi <= 30 : 30 < ektasi <= 50 : 50 < ektasi :+ 400 * 20 + 300 * (ektasi - 50) apoz = 600 * 30 apoz = 600 * ektasi + 400 * (ektasi - 30) Υπολογισμός Αποζημίωσης [20] 3050 = 6000 + 400 * ektasi = 11000 + 300 * ektasi 600400300 - 600 ευρώ, για καθένα από τα πρώτα 30 στρέμματα - 400 ευρώ, για καθένα από τα τυχόν επόμενα 20 στρέμματα και - 300 ευρώ για καθένα από τα υπόλοιπα στρέμματα. 25

26 26 Πρόγραμμα [20] Option Explicit Dim ektasi As Single Dim apoz As Single Private Sub Command1_Click() ektasi = InputBox(“ΔΩΣΕ ΕΚΤΑΣΗ “) If ektasi <= 30 Then apoz = 600 * ektasi Else ' Ισχύει ektasi > 30 If ektasi <= 50 Then ' Ισχύει 30 < ektasi <= 50 apoz = 6000 + 400 * ektasi Else ' Ισχύει ektasi > 50 apoz = 11000 + 300 * ektasi End If Print "ΕΚΤΑΣΗ: ", ektasi Print "ΥΨΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ: ", apoz Print End Sub Σημ: Οι εντολές σε αυτό το χρώμα δεν ζητούνται από την εκφώνηση. 30 50 26

27 27 Option Explicit Dim ektasi As Single Dim apoz As Single Private Sub Command1_Click() ektasi = InputBox(“ΔΩΣΕ ΕΚΤΑΣΗ “) If ektasi <= 30 Then apoz = 600 * ektasi Else ' Ισχύει ektasi > 30 If ektasi <= 50 Then ' Ισχύει 30 < ektasi <= 50 apoz = 600 * 30 + 400 * (ektasi - 30) Else ' Ισχύει ektasi > 50 apoz = 600 * 30 + 400 * 20 + 300 * (ektasi - 50) End If Print "ΕΚΤΑΣΗ: ", ektasi Print "ΥΨΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ:", apoz End Sub ΟΧΙ ΤΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟ !!! Πρόγραμμα [19]


Κατέβασμα ppt "Καθηγητής Νίκος Λορέντζος Προγραμματισμός & Εφαρμογές Υπολογιστών Κωδικός Μαθήματος: 2890 Κωδικός Διαφανειών: MKT130 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google