Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EUROPEAN PUBLIC LAW ORGANIZATION ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EUROPEAN PUBLIC LAW ORGANIZATION ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EUROPEAN PUBLIC LAW ORGANIZATION ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΣΙΔΕΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΑ2.11.2015

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ -Οι περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμοι του 2008 και 2014 -Ο περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμος του 2014 -Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις (Τα περί Εξαιρέσεων κατά Κατηγορίες Διατάγματα ) και Block Exemption Regulations της Ε.Ε.) -Οι περί απαλλαγής και μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε περίπτωση συμπράξεων κατά παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου ή/και του άρθρου 101 (1) ΣΛΕΕ (Σχέδιο Επιείκειας) Κανονισμοί του 2011 -ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16 ης Δεκεμβρίου 2002 για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα 81 και 82 της συνθήκης -ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 139/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20 ης Ιανουαρίου 2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων

3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σύμφωνα με τους περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμους του 2008 και 2014, (Άρθρο 20) η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) είναι αρμόδια για: (α) την εκτέλεση έργων γραμματείας της Επιτροπής (β) την τήρηση των Μητρώων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 22 (Καταγγελιών και Αυτεπάγγελτων Ερευνών, Αποφάσεων της Επιτροπής και Αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου) (γ) τη συλλογή και τον έλεγχο πληροφοριών αναγκαίων για την άσκηση των κατά τον Νόμο αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της Επιτροπής (δ) την εισαγωγή καταγγελιών και την υποβολή εισηγήσεων προς την Επιτροπή (ε) τη διενέργεια των κατά τον Νόμο αναγκαίων κοινοποιήσεων και δημοσιεύσεων (στ) την παροχή προς την Επιτροπή κάθε δυνατής διευκόλυνσης προς εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της.

4 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ενέργειες Υπηρεσίας αναφορικά με Υποθέσεις Ανταγωνισμού - Καταγγελίες και Αυτεπάγγελτες Έρευνες -Παραλαβή και άνοιγμα διοικητικού φακέλου -Υποβολή καταγγελίας στην Επιτροπή για σχετικές οδηγίες -Διενέργεια δέουσας έρευνας, συλλογή στοιχείων και αξιολόγηση τους ως προς το κατά πόσο προκύπτουν πιθανολογούμενες παραβάσεις -Υποβολή σχετικής Έκθεσης προς την Επιτροπή με εισηγήσεις -Ενέργειες ως οι σχετικές οδηγίες της Επιτροπής π.χ. αποστολή Εκθέσεων Αιτιάσεων, ετοιμασία διοικητικών φακέλων για πρόσβαση από τα εμπλεκόμενα μέρη, δημιουργία Αίθουσας Δεδομένων, αποστολή επιστολών και εκτέλεση άλλων οδηγιών, υπηρεσίες καταγραφής πρακτικών κατά τις ακροαματικές διαδικασίες της Επιτροπής, σχετικές δημοσιεύσεις κλπ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ: η διερεύνηση της κάθε υπόθεσης εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της που σχετίζεται με το είδος του προϊόντος / υπηρεσίας, τον αριθμό των εμπλεκομένων μερών – καταγγελλόντων και καταγγελλομένων, τις ενδεχόμενες παραβάσεις και τον αριθμό αυτών, την ανταπόκριση των επιχειρήσεων στην παροχή στοιχείων, την ύπαρξη και ποιότητα των στοιχείων, τα υπάρχοντα στατιστικά δεδομένα κλπ. Παραδείγματα χρονικής διάρκειας έρευνας:

5 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Case 39639- Οptical disc drives Cartel leniency applications 2009-2015 Eight suppliers engaged in the illegal practices covered by this decision, namely Philips, Lite-On, their joint venture Philips & Lite-On Digital Solutions, Hitachi-LG Data Storage, Toshiba Samsung Storage Technology, Sony, Sony Optiarc and Quanta Storage. http://europa.eu/rapid/ press-release_IP-15- 5885_en.htm € 116 million for cartel Case COMP/39.452 — Mountings for windows and window doors) Inspections Leniency application 2007-2012 The Decision is addressed to 11 legal entities belonging to 9 undertakings http://eur- lex.europa.eu/legal- content/EN/ALL/?uri=CE LEX:52012XC0928(01) €86 million for price fixing cartel Case COMP/39.482 — Exotic Fruit (Bananas) After leniency application 2005-2011 The Decision is addressed to two undertakings, Chiquita Brands International, Inc. (USA), Chiquita Banana Company BV (The Netherlands), Chiquita Italia SpA (Italy) (collectively referred to as ‘Chiquita’) and FSL Holdings NV (Belgium), Firma Leon Van Parys NV (Belgium), Pacific Fruit Company Italy SpA (Italy) (collectively referred to as ‘Pacific’) http://eur- lex.europa.eu/legal- content/EN/ALL/?uri=CE LEX:52012XC0303(01) € 8.9 million fine in banana cartel Case AT.39520 Cement cartel case Inspections 2008-2015 Closure of proceedings http://ec.europa.eu/com petition/elojade/isef/cas e_details.cfm?proc_code =1_39520 http://ec.europa.eu/com petition/cartels/cases/ca ses.html CASE AT.39780 – Paper envelopes cartel Informant Inspections 2010-2014Fines after settlementhttp://ec.europa.eu/com petition/antitrust/cases/ dec_docs/39780/39780_ 3527_7.pdf € 19.4 million in cartel settlement

6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ενέργειες Υπηρεσίας αναφορικά με Συγκεντρώσεις -Παραλαβή κοινοποίησης και κατάθεσης του τέλους κοινοποίησης (€ 1.000) – επιβεβαίωση ξεκαθαρίσματος επιταγής -Άνοιγμα διοικητικού φακέλου -Ενημέρωση αρμόδιου Υπουργού (ΥΕΕΒΤ) -Σχετική ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα και στην ιστοσελίδα -Έλεγχος υποβληθέντων στοιχείων – αιτήματα συμπλήρωσης στοιχείων -Αξιολόγηση της κοινοποιηθείσας πράξης συγκέντρωσης -Υποβολή σχετικής έκθεσης προς την Επιτροπή -Ενημέρωση μερών αναφορικά με την απόφαση της ΕΠΑ: απόφαση έγκρισης ή απόφαση ύπαρξης αμφιβολιών της συμβατότητας της συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά και έναρξης διαδικασίας πλήρους διερεύνησης -Σε περίπτωση μετάβασης σε 2 η φάση (πλήρης διερεύνηση), σχετική ενημέρωση προς εμπλεκόμενα μέρη, είσπραξη επιπρόσθετου τέλους (€ 6.000), αποστολή αιτημάτων για παροχή περαιτέρω στοιχείων από τα εμπλεκόμενα μέρη και άλλους παράγοντες της/των αγοράς/ών που εξετάζονται και / ή απόψεις από παράγοντες της αγοράς σε σχέση με την προτεινόμενη συγκέντρωση -Ανάληψη διαπραγματεύσεων με τα μέρη της συγκέντρωσης αναφορικά με τυχόν διαφοροποιήσεις στην προτεινόμενη συγκέντρωση ή υποβολή δεσμεύσεων προς τον σκοπό άρσης των αμφιβολιών της συμβατότητας της προτεινόμενης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά

7 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -Έκθεση ευρημάτων προς την Επιτροπή αναφορικά με κατά πόσο οι αμφιβολίες έχουν αρθεί ή όχι -Αποστολή τελικής απόφασης της Επιτροπής προς τα μέρη και τον ΥΕΕΒΤ -Δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Επιτροπής και σύνοψη αυτής στην Αγγλική γλώσσα ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ: Ι) Συγκεντρώσεις πρώτης φάσης: Συμπλήρωση όλων των διαδικασιών συμπεριλαμβανομένης και της κοινοποίησης της απόφασης της Επιτροπής εντός 1 ΜΗΝΟΣ από την λήψη συμπληρωμένης κοινοποίησης ή την καταβολή του σχετικού τέλους κοινοποίησης ΙΙ) Συγκεντρώσεις δεύτερης φάσης: Συμπλήρωση όλων των διαδικασιών συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματεύσεων και ακροάσεων των δεσμεύσεων και της κοινοποίησης της απόφασης της Επιτροπής εντός 4 ΜΗΝΩΝ από την λήψη συμπληρωμένης κοινοποίησης ή την καταβολή του σχετικού τέλους κοινοποίησης Αν δεν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση θεωρείται ότι κηρύχθηκε συμβατή με την ανταγωνιστική αγορά και οι εταιρείες νομιμοποιούνται να προβούν στην εφαρμογή της συγκέντρωσης

8 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Α) ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Παραβάσεις των άρθρων 3 (101 (1) ΣΛΕΕ), 6 (1) (102 ΣΛΕΕ) και 6(2) -συλλογή των κατάλληλων στοιχείων -ανάλυση στοιχείων και δεδομένων από οικονομικής απόψεως -νομική εκτίμηση υπό το πρίσμα του σχετικού νομοθετικού πλαισίου της πολιτικής ανταγωνισμού αλλά και της νομολογίας που παράγεται από τα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια και εφαρμογή των σχετικών Οδηγιών και Κατευθυντήριων Γραμμών της Ε.Ε. αλλά και των Βέλτιστων Πρακτικών -κατάληξη σε εισήγηση πιθανολογούμενης παράβασης ή μη ύπαρξης παράβασης -Υποβοήθηση Επιτροπής, στη βάση των οδηγιών της, κατά τις διαδικασίες αποστολής Εκθέσεων Αιτιάσεων, πρόσβασης στους διοικητικούς φακέλους, δημιουργίας Αίθουσας Δεδομένων, ακροάσεων και τήρησης πρακτικών, ενημερώσεων κλπ

9 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 3 (101 ΣΛΕΕ) -Ανάλυση ισχυριζόμενης παράβασης του άρθρου 3 π.χ. οριζόντια / κάθετη συμφωνία /σύμπραξη, απόφαση ένωσης επιχειρήσεων, εναρμονισμένη πρακτική: ανάλυση της συμφωνίας/ σύμπραξης/ εναρμονισμένης πρακτικής, παράθεση σχετικής νομολογίας -Ανάλυση για παρακώλυση του ανταγωνισμού εξ’ αντικειμένου ή εξ’ αποτελέσματος σε οριζόντιο ή κάθετο επίπεδο (Theory of Harm – Counterfactual (Αντιπαράδειγμα) σε εξ’ αποτελέσματος περιορισμό) -Στοιχειοθέτηση (ή μη) ενδεχομένων Παραβάσεων του άρθρου 3(α)- (ε) και αντίστοιχου 101 ΣΛΕΕ Άρθρο 6 (102 ΣΛΕΕ) -Ανάλυση ισχυριζόμενης παράβασης του άρθρου 6 (1) για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης: ανάλυση και στοιχειοθέτηση ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης, παράθεση σχετικής νομολογίας

10 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -Ανάλυση και στοιχειοθέτηση κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης και αποτελέσματα της κατάχρησης στον ανταγωνισμό (Theory of harm) -Στοιχειοθέτηση (ή μη) ενδεχομένων Παραβάσεων του άρθρου 6(1) (α) – (δ) και αντίστοιχου 102 ΣΛΕΕ, Άρθρο 6(2) -Ανάλυση ισχυριζόμενης παράβασης του άρθρου 6(2): στοιχειοθέτηση οικονομικής εξάρτησης και μη ύπαρξης ικανοποιητικής εναλλακτικής λύσης, στοιχειοθέτηση κατάχρησης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης -Ανάλυση αποτελέσματος της κατάχρησης στην ανταγωνιστική διαδικασία, παράθεση σχετικής νομολογίας -Στοιχειοθέτηση (ή μη) ενδεχόμενης παράβασης του άρθρου 6(2) Άλλες Αναλύσεις: Ανάλυση των Σχετικών Κανονισμών όπου αυτοί δύνανται να εφαρμόζονται π.χ. Κανονισμός για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, Οδηγιών π.χ. Οδηγία για επηρεασμό του διακοινοτικού εμπορίου, Κατευθυντήριων Γραμμών π.χ. για οριζόντιες ή κάθετες συμφωνίες – ενεργητικές ή παθητικές πωλήσεις, επιλεκτικά συστήματα διανομής κλπ, ανάλυση ευεργετημάτων όπως Εξαιρέσεις κατά Κατηγορίες (Block Exemptions), De Minimis Notice, εξαιρέσεις Άρθρου 4 ή 101 (3).

11 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Β) ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ -Έλεγχος κοινοποίησης και υποβληθέντων στοιχείων -Αποστολή ερωτηματολογίων για συμπλήρωση στοιχείων (αν απαιτείται) -Αξιολόγηση αν αποτελεί συγκέντρωση βάσει του Νόμου και αν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής αυτού -Ορισμός σχετικών αγορών προϊόντων/υπηρεσιών και γεωγραφικής αγοράς -Καθορίζονται οι σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων επιχειρήσεων: (ι) οριζόντια σχέση (ιι) κάθετη σχέση (ιιι) άλλη σχέση / συναφείς αγορές (conglomerate mergers) Εντοπισμός Επηρεαζόμενων αγορών: (ι) οριζόντια σχέση - συνδυασμένο μερίδιο πέραν του 15% (ιι) κάθετη σχέση - ατομικό ή συνδυασμένο μερίδιο πέραν του 25% Κατά την αξιολόγηση της συγκέντρωσης λαμβάνει υπόψη: (α) την ανάγκη διατήρησης και ανάπτυξης συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές - διάρθρωση των επηρεαζόμενων αγορών, άλλων αγορών και το δυνητικό ανταγωνισμό (β) τη θέση στην αγορά των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, την χρηματοοικονομική δύναμη αυτών, τις εναλλακτικές πηγές προμήθειας, τις τάσεις της προσφοράς και της ζήτησης, τους φραγμούς εισόδου, τα συμφέροντα των ενδιάμεσων και τελικών καταναλωτών και τη συμβολή στην τεχνική και οικονομική πρόοδο η οποία να είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών και δεν αποτελεί εμπόδιο για τον ανταγωνισμό

12 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -Ανάλυση στοιχείων και αξιολόγηση ενδεχομένων αποτελεσμάτων της συγκέντρωσης στην αγορά -Υπολογισμοί Δείκτη Συγκέντρωσης - Herfindahl-Hirschman (HHI) Index που μετρά την συγκέντρωση μιας αγοράς: άθροισμα του τετραγώνου του μεριδίου αγοράς κάθε επιχείρησης – κυμαίνεται μεταξύ 0 – 10.000. Όσο πιο ψηλό το άθροισμα τόσο πιο συγκεντρωμένη θεωρείται η αγορά π.χ. Μονοπώλιο: 100%= 100Χ100=10.000 ενώ Ανταγωνιστική αγορά με 10 επιχειρήσεις με 10% μερίδιο η κάθε μια: 10 Χ (10Χ10)=1.000. Αν συγχωνευτούν δύο επιχειρήσεις στην αγορά αυτή τότε ο δείκτης θα είναι 8Χ(10Χ10)+ (20Χ20) = 1200 – «δέλτα» 200. -Κατά την αξιολόγηση του δείκτη HHI οι Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση οριζόντιων συγκεντρώσεων αναφέρουν ότι δεν είναι πιθανόν να εντοπιστούν οριζόντια προβλήματα ανταγωνισμού σε μια συγκέντρωση με δείκτη HHI μετά τη συγκέντρωση που είναι μεταξύ 1000 και 2000 και «δέλτα» (αλλαγή στον δείκτη) κάτω από 250 ή σε μια συγκέντρωση με δείκτη πάνω από 2000 και «δέλτα» κάτω από 150.

13 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Καθοδήγηση από: - Κατευθυντήριες Γραμμές για αξιολόγηση οριζόντιων συγκεντρώσεων, -Κατευθυντήριες Γραμμές για αξιολόγηση μη οριζόντιων συγκεντρώσεων, -Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση της Ε.Ε. αναφορικά με τον Έλεγχο των Συγκεντρώσεων μεταξύ Επιχειρήσεων, -Εκτελεστικό Κανονισμό για την εφαρμογή του Κανονισμού 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, - Ανακοίνωση για τον ορισμό της σχετικής αγοράς, -Ανακοίνωση αναφορικά με περιορισμούς που συνδέονται άμεσα με τις συγκεντρώσεις και είναι απαραίτητοι για την πραγματοποίηση τους -Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που είναι αποδεκτά βάσει του Κανονισμού 139/2004

14 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Γ) ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ (SECTOR INQUIRIES) Η Επιτροπή δύναται, αν διαπιστώσει ότι η πορεία των εμπορικών συναλλαγών, η δυσκαμψία των τιμών ή άλλες περιστάσεις δημιουργούν υπόνοιες για πιθανό περιορισμό ή στρέβλωση του ανταγωνισμού στη Δημοκρατία, να δώσει οδηγίες στην Υπηρεσία για να διεξάγει έρευνα σε συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας ή σε συγκεκριμένους τύπους συμφωνιών σε διάφορους κλάδους. - Ασκούνται όλες οι εξουσίες της Επιτροπής για συλλογή πληροφοριών και αξιολογούνται επί της ίδιας βάσης ως των καταγγελιών και αυτεπάγγελτων ερευνών - Αν η Επιτροπή αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την έρευνα αυτή σε διερεύνησης πιθανών παραβάσεων των άρθρων 3 και/ή 6 του Νόμου και/ή των Άρθρων 101 και/ή 102 ΣΛΕΕ, δίδει σχετικές οδηγίες στην Υπηρεσία προς διερεύνηση αυτών

15 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άλλες δραστηριότητες της Υπηρεσίας -Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού (ΕΔΑ), στις Ομάδες Εργασίας του ΕΔΑ και στις Συμβουλευτικές Επιτροπές Ανταγωνισμού και Συγκεντρώσεων -Συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς, συνέδρια, και άλλες διοργανώσεις σχετικές με την Πολιτική Ανταγωνισμού -Παρακολούθηση αποφάσεων της Ε.Ε. και άλλων Ε.Α.Α. και των Δικαστηρίων -Έκδοση Ανακοινώσεων και συνεχής ενημέρωση της ιστοσελίδας της Επιτροπής -Επιμέλεια Εκδόσεων της Επιτροπής -Διοργάνωση Συνεδρίων της Επιτροπής Μέγεθος Υπηρεσίας 11 Μόνιμοι Λειτουργοί Ανταγωνισμού – Διευθύντρια, 2 Ανώτεροι Λειτουργοί, 3 Λειτουργοί Α11 και 5 Λειτουργοί Α8 2 Έκτακτοι Λειτουργοί, 3 Λειτουργοί ΕΥΣΕ, του Υπουργείου Οικονομικών 4 Σύμβουλοι (3 νομικοί και 1 οικονομολόγος) με 3ετή συμβόλαια παροχής υπηρεσιών

16 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

17 ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων των Αποφάσεων Αρχών Ανταγωνισμού Ακαδημαϊκές Μελέτες Οι αποφάσεις των Αρχών Ανταγωνισμού αποτελούν αντικείμενο μελετών Ακαδημαϊκών αλλά και των ίδιων των Αρχών. Ιδιαίτερα μελέτες ασχολήθηκαν με τα ακόλουθα θέματα: -Επίδραση αποφάσεων στην Απασχόληση -Επίδραση αποφάσεων στην Ανάπτυξη -Επίδραση αποφάσεων στην Ανακατανομή του εισοδήματος -Επίδραση αποφάσεων στην Απόδοση της αγοράς -Επίδραση αποφάσεων στην Αποτροπή δημιουργίας καρτέλ ή συγκεντρώσεων -Επίδραση των προστίμων στην Αποτροπή διάπραξης παραβάσεων

18 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Σημασία των αποφάσεων των Αρχών Ανταγωνισμού Α. Αποφάσεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί Προστασίας του Ανταγωνισμού: Ι. Άμεσες επιπτώσεις - «Άμεση» Παύση της παράβασης: π.χ. το καρτέλ διακόπτεται / οι συμφωνίες καταργούνται / η καταχρηστική εκμετάλλευση παύει και οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις «τιμωρούνται», η δε αγορά «επανέρχεται» στο ανταγωνιστικό επίπεδο, ιδιαίτερα αν επιβληθούν και διορθωτικά ή διαρθρωτικά μέτρα ΙΙ. Έμμεσες επιπτώσεις: - Αποτρεπτικός παράγοντας για άλλες επιχειρήσεις π.χ. διακόπτονται οι δραστηριότητες άλλων καρτέλ ή επιχειρήσεις οι οποίες «προγραμμάτιζαν» τη δημιουργία καρτέλ αποτρέπονται από την δημιουργία του καρτέλ / καταργούνται συμφωνίες ή αποτρέπονται οι επιχειρήσεις από του να προβούν σε παρόμοιες συμφωνίες κ.λ.π. - Αποτρεπτικός παράγοντας για επανάληψη παραβάσεων

19 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β. Αποφάσεις για έλεγχο των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Ι. Άμεσες επιπτώσεις - Αν η προτεινόμενη συγκέντρωση εγκριθεί,υπάρχει ανακατάταξη στην αγορά χωρίς «αρνητικές» επιπτώσεις στον ανταγωνισμό - Νομική ασφάλεια - Αν εγκριθεί υπό όρους (δεσμεύσεις) υπάρχει ανακατάταξη στην αγορά χωρίς «αρνητικές» επιπτώσεις στον ανταγωνισμό - Νομική ασφάλεια - Αν δεν εγκριθεί «διαφυλάσσεται» η αγορά ΙΙ. Έμμεσες επιπτώσεις: - Καθοδηγητικός και / ή Αποτρεπτικός παράγοντας για άλλες επιχειρήσεις π.χ. διακόπτονται οι σκοπούμενες ενέργειες άλλων επιχειρήσεων οι οποίες προγραμμάτιζαν συγκεντρώσεις και / ή αντιλαμβάνονται τις ενδεχόμενες συνέπειες μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης

20 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αποτελεσματικότητα των αποφάσεων των Αρχών Ανταγωνισμού Σημαντικοί Άμεσοι Παράγοντες 1.«Αυστηρότητα» από την Αρχή Ανταγωνισμού (ι) Ύψος προστίμου (ιι) Επιβολή διορθωτικών μέτρων – μέτρα συμπεριφοράς (ιιι) Επιβολή διαρθρωτικών μέτρων (ιν) Αποδοχή δεσμεύσεων – έκδοση μη καταδικαστικής απόφασης (ν) Διασφάλιση συμμόρφωσης με την απόφαση από μέρους των επιχειρήσεων 2. «Επιβεβαίωση» της απόφασης από το Ανώτατο Δικαστήριο 3. Δημιουργία αξιώσεων για αποζημιώσεις (βάσει του Νόμου οι αποφάσεις της Επιτροπής αποτελούν μαχητό τεκμήριο)

21 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σημαντικοί Έμμεσοι Παράγοντες 1.Αποτελεσματικότητα των ίδιων των Αρχών Ανταγωνισμού : ικανό και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, χρονική διάρκεια ερευνών, εγρήγορση στην παρακολούθηση της αγοράς, ικανότητα εντοπισμού και στοιχειοθέτησης παραβάσεων, διαθέσιμοι πόροι και εργαλεία 2.Αυξημένες πιθανότητες παρέμβασης των Αρχών, δηλ. αποκάλυψης και τιμωρίας των παραβάσεων 3.Δημιουργία κουλτούρας με συμβολή των Αρχών (Advocacy) 4.Καθοδήγηση από τα Δικαστήρια (μέσω των αποφάσεών τους) 5.Παρακολούθηση αποφάσεων από τις επιχειρήσεις 6.Παρακολούθηση των αποφάσεων των Αρχών από νομικούς και οικονομικούς συμβούλους επιχειρήσεων για να προσφέρουν τις κατάλληλες συμβουλές 7.Εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων – Προγράμματα συμμόρφωσης

22 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8. Δικαστηριακές εμπλοκές και σχετικά έξοδα – προσφυγή, έφεση, καταλογισμός αποζημιώσεων 9. «Αρνητική φήμη» για την εμπλεκόμενη επιχείρηση 10. Ενδεχόμενη απαγόρευση συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς

23 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EUROPEAN PUBLIC LAW ORGANIZATION ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google