Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ηλεκτρικό Ρεύμα Γαλβανικό Φαραδικό.  To ηλεκτρικό ρεύμα είναι η κίνηση ηλεκτρικών φορτίων ( ιόντων ή ηλεκρονίων ) μέσα σε αγωγούς  Στον ηλεκτρισμό συναντώνται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ηλεκτρικό Ρεύμα Γαλβανικό Φαραδικό.  To ηλεκτρικό ρεύμα είναι η κίνηση ηλεκτρικών φορτίων ( ιόντων ή ηλεκρονίων ) μέσα σε αγωγούς  Στον ηλεκτρισμό συναντώνται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ηλεκτρικό Ρεύμα Γαλβανικό Φαραδικό

2  To ηλεκτρικό ρεύμα είναι η κίνηση ηλεκτρικών φορτίων ( ιόντων ή ηλεκρονίων ) μέσα σε αγωγούς  Στον ηλεκτρισμό συναντώνται τρία βασικά μεγέθη : Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύ ­ ματος, η διαφορά δυναμικού και η αντίσταση του αγωγού. o Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος  Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος ορίζεται σαν το ποσό των ηλεκτρικών φορ ­ τίων που ρέουν μέσα σε ένα αγωγό στη μονάδα του χρόνου. Ι = Q/t Μονάδα έντασης είναι το Ampere (A) Ι = ένταση Q = φορτία t = χρόνος

3  Η αντίσταση του ηλεκτρικού ρεύματος  Συμβολίζει την δυσκολία που φέρνει ο αγωγός στη ροή των ηλεκτρικών φορτίων Νόμος του Ohm I = V/R όπου Ι = η ένταση σε Amperes, V = διαφορά δυναμικού σε Volt και R = αντίσταση σε Ohms  Η διαφορά δυναμικού  Η διαφορά δυναμικού είναι η ηλεκτρική δύναμη που οδηγεί τα ηλεκτρόνια μέσα στον αγωγό.  Μονάδα μέτρησης είναι το Volt

4 Είδη θεραπευτικών ηλεκτρικών ρευμάτων που χρησιμοποιούνται στην αισθητική  Τα ηλεκτρικά ρεύματα που χρησιμοποιούνται στις αισθητικές περιποιήσεις σώ ­ ματος και γενικότερα για θεραπευτικούς σκοπούς ανήκουν στην κατηγορία των ρευ ­ μάτων της ηλεκτροθεραπείας και είναι συνεχή ή εναλλασσόμενα. Συνεχή ρεύματα ( γαλβανικό ρεύμα )  Το γαλβανικό ρεύμα είναι το πρώτο ρεύμα που χρησιμοποιήθηκε στην ηλεκτρο ­ θεραπεία.  Τα συνεχή ηλεκτρικά ρεύματα ή αμιγή γαλβανικά, είναι τα ρεύματα εκείνα στα οποία υπάρχει μία συνεχής ροή ηλεκτρικών φορτίων προς μια κατεύθυνση. Τα θε ­ τικά ηλεκτρικά φορτία ρέουν από το θετικό πόλο του κυκλώματος προς τον αρνητι ­ κό και τα αρνητικά αντίστροφα. Η πολικότητα των ηλεκτροδίων και η ένταση του ρεύ ­ ματος παραμένουν σταθερές.

5  Η ένταση του αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα για το ανάλογα θεραπευτικό α ­ ποτέλεσμα.  Οι τιμές της έντασης που εφαρμόζονται στις περιποιήσεις σώματος με γαλβανικό ρεύμα είναι από 1mA ( χιλιοστό του Αμπέρ ) μέχρι και μερικά mA.  Ο χρόνος εφαρμογής και η ένταση του ρεύματος παίζουν σημαντικό ρόλο για το τελικό βιολογικό αποτέλεσμα

6  Το φαραδικό ρεύμα είναι εναλλασσόμενο διακοπτόμενο ρεύμα κατάλληλο να προκαλέσει μηχανικές αντιδράσεις ( μυϊκές συσπάσει ) χωρίς χημικά αποτελέσματα.  Τα φαραδικά ρεύματα μπορεί να είναι ανορθωμένα ή ημιανορθωμένα Στα ημιανορθωμένα φαραδικά ρεύματα υπάρχει συνεχή φορά του ρεύματος η συνέχεια τους όμως διακόπτεται και επαναλαμβάνεται ρυθμικά στη μονάδα του χρόνου.

7 Στα ανορθωμένα φαραδικά ρεύματα υπάρχει συνεχή φορά του ρεύματος χωρίς διακοπές.

8 Χαρακτηριστικά φαραδικού ρεύματος  Το φαραδικό ρεύμα δεν έχει πολικότητα και τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι :  Μορφή : Το είδος του παλμού ( π. χ τετραγωνικό, τριγωνικό κ. λ '. π )  Ένταση : Η μέγιστη τιμή σε mAmp κάθε παλμού  Συχνότητα : Ο αριθμός των παλμών ( ώσεων ) ανά μονάδα χρόνου.  Διάρκεια ώσεως : Χρόνος διάρκειας κάθε παλμού.  Διάρκεια παύσης : Χρόνος διάρκειας κάθε παύσης μεταξύ δύο ώσεων. Όταν το φαραδικό ρεύμα διαπερνά το ανθρώπινο σώμα :  οι μύες τονώνονται  η κυκλοφορία του αίματος βελτιώνεται και  αυξάνεται ο μεταβολισμός το ) ν κυττάρων.

9  Αποτελεί συνδυασμό γαλβανικού και φαραδικού ρεύματος.  Ως ηλεκτροθεραπευτική μέθοδο ο γαλβανοφαραδισμός είναι περίπλοκος και α ­ παιτεί αρκετή εμπειρία του / της αισθητικού γιατί μπορεί να προκαλέσει χημικό έ ­ γκαυμα.  Η μέθοδος εκμεταλλεύεται τις ιδιότητες και των δύο ρευμάτων. Όταν η ένταση του γαλβανικού ρεύματος είναι μεγαλύτερη της έντασης του φαραδικού τότε τα α ­ ποτελέσματα που υπερέχουν είναι του γαλβανισμού. Αντίθετα όταν η ένταση του φα ­ ραδικού ρεύματος είναι μεγαλύτερη της έντασης του γαλβανικού τα αποτελέσματα που υπερέχουν είναι του φαραδισμού.  Επειδή το γαλβανικό ρεύμα προκαλεί υπεραιμία, καλό είναι κατ ' αρχή να εφαρ ­ μόζεται γαλβανισμός και όταν οι ιστοί είναι έτοιμοι να εφαρμόζεται μικτό ρεύμα ( δηλαδή γαλβανοφαραδικό ρεύμα ).


Κατέβασμα ppt "Ηλεκτρικό Ρεύμα Γαλβανικό Φαραδικό.  To ηλεκτρικό ρεύμα είναι η κίνηση ηλεκτρικών φορτίων ( ιόντων ή ηλεκρονίων ) μέσα σε αγωγούς  Στον ηλεκτρισμό συναντώνται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google