Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συμβάσεις παροχής “ εξειδικευμένων ” υπηρεσιών σε ΟΤΑ – Καλές Πρακτικές Προσυμβατικού ελέγχου – Προτάσεις τυποποίησης διαδικασιών ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΔΕ Θέμα :

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συμβάσεις παροχής “ εξειδικευμένων ” υπηρεσιών σε ΟΤΑ – Καλές Πρακτικές Προσυμβατικού ελέγχου – Προτάσεις τυποποίησης διαδικασιών ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΔΕ Θέμα :"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συμβάσεις παροχής “ εξειδικευμένων ” υπηρεσιών σε ΟΤΑ – Καλές Πρακτικές Προσυμβατικού ελέγχου – Προτάσεις τυποποίησης διαδικασιών ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΔΕ Θέμα : Ελεγκτικό Συνέδριο και Δήμοι Νομιμότητα, Διαφάνεια, Αποτελεσματικότητα Γιώργος Γαλανός, Λέκτορας Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου (ΙΤΑ)

2 Αξιολόγηση λειτουργίας και βελτίωση της αποδοτικότητας των ΟΤΑ στο σκέλος των διαγωνιστικών διαδικασιών Τα ζητούμενα Το νέο π εριβάλλον Οι νέες α π αιτήσεις Διαχείριση αλλαγής

3 Τα ζητούμενα όπως διαπιστώνονται «κεντρικά»…

4  Δαιδαλώδες θεσμικό πλαίσιο.  Ο κατακερματισμός του θεσμικού πλαισίου μεταξύ των ΟΤΑ και άλλων δημόσιων αρχών και φορέων, ειδικά στα πεδία των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών.  Η ύπαρξη διαφορετικών καθεστώτων για τις συμβάσεις των ΟΤΑ, π. χ. διαφορετικό δίκαιο και διαδικασίες για συμβάσεις έργων, εργασιών - υπηρεσιών, μελετών και ΣΔΙΤ, καθώς και μεταξύ μειοδοτικών και πλειοδοτικών διαγωνισμών.  Μεγάλοι χρόνοι ανοχής, δηλαδή χρόνος που μεσολαβεί από την αναγνώριση της ανάγκης έργου ή προμήθειας ή υπηρεσιών μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.  Τεράστιος όγκος εγγράφων και γραφειοκρατικές διαδικασίες.  Χρονοβόρες διαδικασίες με υπερβολική γραφειοκρατία και εξωτερικοί έλεγχοι από τη λήψη της απόφασης μέχρι την αποπληρωμή του έργου.  Σοβαρές ελλείψεις στελεχιακού δυναμικού ειδικά σε πιο εξειδικευμένα αντικείμενα.

5 Το νέο περιβάλλον – οι θεσμικές παρεμβάσεις

6 Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) ( Ν. 4155/2013) Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ( ΚΜΔΣ ) H Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΑΑΔΗΣΥ ) Ν. 4281/2014 ( Α 160) Ενοποίηση και Απλοποίηση του Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων ( προμηθειών, υπηρεσιών και δημοσίων έργων ) Συμφωνίες – Πλαίσιο με προμηθευτές

7 Το σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας των ΟΤΑ και οι προκλήσεις για την βελτίωση της Οικονομικής τους λειτουργίας

8 Τα δεδομένα των ΟΤΑ την τελευταία 5 ετία Η ε π ιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των ΟΤΑ Ραγδαία ε π ιδείνωση του κοινωνικοοικονομικού π εριβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής Η μείωση του π ροσω π ικού των ΟΤΑ και της στελέχωσής τους Μη ολοκλήρωση της διοικητικής μεταρρύθμισης στη κατεύθυνση της διασφάλισης μιας αποτελεσματικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης

9 Οι νέες προκλήσεις …. Αξιο π οίηση της ακίνητης Περιουσίας Αύξηση των ιδίων εσόδων Μείωση των λειτουργικών δα π ανών Διασφάλιση της λειτουργικότητας με δεδομένη τη μείωση του Προσωπικού

10 Οι βασικές π ρομήθειες - εργασίες - υ π ηρεσίες των ΟΤΑ σε διαγωνιστική διαδικασία Καύσιμα Τρόφιμα Συντήρηση οχημάτων / ανταλλακτικά Προμήθεια ελαστικών Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων Προμήθεια κάδων Προμήθεια υλικών ύδρευσης – α π οχέτευσης Προμήθειες για οδο π οιία / οικοδομικών υλικών Συντηρήσεις π αιδικών χαρών / ηλεκτροφωτισμού Οι νέες π ροκλήσεις ….. Ανάθεση μέρους υ π ηρεσιών ΟΤΑ π χ καθαριότητα, λειτουργία ΧΥΤΑ κλ π. Αξιο π οίηση χρηματοδοτικών εργαλείων π χ διαγωνισμός Leasing για αγορά εξο π λισμού, οχημάτων κλ π. Αξιο π οίηση των θεσμών συμβάσεων π αραχώρησης. Συμβάσεις υ π ηρεσιών π ου χρηματοδοτούνται α π ό τα ίδια τα έσοδα π ου π ροκύ π τουν α π ό την εκμετάλλευση του έργου π χ στάθμευση, τετραγωνικά κλ π. Συμβάσεις υ π ηρεσιών /π ρομηθειών με εκχώρηση αντα π οδοτικών τελών ηλεκτροφωτισμού / ύδρευσης.

11 Λειτουργική ανάλυση ενός διαγωνισμού Τεχνική Μελέτη – οριζόντια και κάθετα χαρακτηριστικά Νομικό κομμάτι τεύχους π ροκήρυξης - διαδικασία Α π οφάσεις π ριν τη διαγωνιστική διαδικασία Διαγωνιστική διαδικασία Προσυμβατικός Έλεγχος

12 Τυ π ο π οίηση α π οφάσεων ανά είδος. Νομικό μέρος διαδικασιών και χαρακτηριστικά υ π οψηφίων αναδόχων Αξιο π οίηση καλών π ρακτικών ( ολοκληρωμένων διαδικασιών ) Μείωση χρόνου και ζητημάτων π ροσυμβατικού ελέγχου

13 Ενδεικτικές καλές πρακτικές….

14 Ε π ιτυχημένη Ολοκλήρωση π ροσυμβατικού ελέγχου Τεκμηριωμένη ανάλυση – αδυναμίας και οικονομικής ωφέλειας Α π αιτούμενος νέος εξο π λισμός α π ό ανάδοχο - ε π ίλυση ζητήματος ε π οχικότητας Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 2.412.000€ συμ π. Φ. Π. Α Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων.

15 Ε π ιτυχημένη Ολοκλήρωση π ροσυμβατικού ελέγχου Τεκμηριωμένη ανάλυση οικονομικής ωφέλειας Μεταφορά κόστους και π αρακολούθησης συντήρησης στον π άροχο Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός 6.478.500€ π λέον Φ. Π. Α Leasing μηχανημάτων Προμήθεια μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού Καθαριότητας με παράλληλη συντήρηση των ειδών για μία πενταετία.

16 Ε π ιτυχημένη Ολοκλήρωση π ροσυμβατικού ελέγχου Τεκμηριωμένη ανάλυση οικονομικής ωφέλειας Χρηματοδότηση κόστους με εκχώρηση ανταποδοτικών εσόδων Μεταφορά κόστους και π αρακολούθησης συντήρησης στον π άροχο Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός 3.866.136.€ συμ π. Φ. Π. Α Προμήθεια με εγκατάσταση φωτιστικών και λαμπτήρων τύπου LED, 8 ετή συντήρηση αυτών και προμήθεια ιστών οδοφωτισμού.

17 Ε π ιτυχημένη Ολοκλήρωση π ροσυμβατικού ελέγχου Τεκμηριωμένη ανάλυση οικονομικής ωφέλειας Χρηματοδότηση έργου με ποσοστό εκ των εσόδων Μεταφορά κόστους και π αρακολούθησης συστήματος στον π άροχο Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός 3.866.136€ συμ π. Φ. Π. Α Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης.

18 Τυ π ο π οίηση π ροτύ π ων Αξιοποίηση Καλών Πρακτικών Δημιουργία μόνιμης επιτροπής με Ελεγκτικό Συνέδριο για την παρακολούθηση των εξελίξεων Μείωση προβλημάτων - αύξηση των ολοκληρωμένων διαδικασιών

19 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας !


Κατέβασμα ppt "Συμβάσεις παροχής “ εξειδικευμένων ” υπηρεσιών σε ΟΤΑ – Καλές Πρακτικές Προσυμβατικού ελέγχου – Προτάσεις τυποποίησης διαδικασιών ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΔΕ Θέμα :"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google