Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ 30/03/2004 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ ΜΕΡΟΣ Β’

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ 30/03/2004 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ ΜΕΡΟΣ Β’"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ 30/03/2004 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ ΜΕΡΟΣ Β’

2 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ 30/03/2004 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ 2 Πως εφαρμόζουν τους Ευρωκώδικες τα κράτη μέλη; τροποποιούν τους δομικούς κανονισμούς ώστε να επιτρέψουν την εφαρμογή των Ευρωκωδίκων (EN) στις μελέτες δημοσίων και ιδιωτικών έργων, συντάσσουν εθνικά προσαρτήματα (National Annexes) παρέχοντας οδηγίες για την εφαρμογή των Ευρωκωδίκων (χωρίς να τροποποιούν το περιεχόμενό τους), καθορίζουν τις Εθνικά Καθοριζόμενες Παραμέτρους (NDP): –είτε αποδεχόμενα τις προτεινόμενες στους Ευρωκώδικες τιμές, –είτε καθορίζοντας άλλες, εφόσον τούτο αιτιολογείται από το ισχύον στο έδαφός τους επίπεδο ασφαλείας, από γεωγραφικούς ή κλιματικούς λόγους ή τον τρόπο ζωής των κατοίκων.

3 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ 30/03/2004 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ 3 Πως προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εφαρμογή των Ευρωκωδίκων; Συμφώνησε με τα ΚΜ το βασικό πλαίσιο για την εφαρμογή των Ευρωκωδίκων με το "Guidance Paper L: Application and use of Eurocodes", Δημιούργησε τη συντονιστική Ομάδα ENC (=Eurocodes National Correspondents) από εκπροσώπους των ΚΜ, Εξέδωσε τη Σύσταση 2003/887/ΕΚ (ΕΕΕΕ L 332, της 19.12.2003, σ. 62) με την οποία καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τους Ευρωκώδικες με συγκεκριμένα βήματα και διαδικασίες, Συγχρηματοδοτεί τις εργασίες της CEN/TC 250 (εκπόνηση κειμένων των Ευρωκωδίκων ως ΕΝ), Συγχρηματοδοτεί σχετικά ερευνητικά προγράμματα (6 ο ΠΠ), Λειτουργεί ερευνητικό εργαστήριο (European Laboratory for Structural Assessment) στο Κοινό Ερευνητικό Κέντρο της ΕΕ στην Ispra της Ιταλίας.

4 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ 30/03/2004 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ 4 Ποιός είναι ο ρόλος του "Guidance Paper L: Application and use of Eurocodes" Συμφωνήθηκε μεταξύ Επιτροπής και των κρατών μελών της ΕΕ, και εφαρμόζεται επίσης και στον ΕΟΧ, τα νέα ΚΜ και τις υποψήφιες για ένταξη χώρες (κοινοτικό κεκτημένο). Απευθύνεται κυρίως στις ρυθμιστικές αρχές των ΚΜ, σε εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης, σε επιτροπές προτύπων, σε φορείς πιστοποίησης και εργαστήρια δοκιμών.

5 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ 30/03/2004 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ 5 Ποιός είναι ο ρόλος του "Guidance Paper L: Application and use of Eurocodes" Να διευκρινίσει τη σύνταξη, εφαρμογή και χρήση των Ευρωκωδίκων για τον σχεδιασμό έργων και φερόντων στοιχείων, Να διευκρινίσει τη χρήση των Ευρωκωδίκων σε εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα και Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις για φέροντα δομικά προϊόντα της 89/106/ΕΟΚ για να εξασφαλισθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων, Να καθορίσει το πλαίσιο στο οποίο η CEN/TC 250 θα διαμορφώσει το τελικό κείμενο των ΕΝ με βάση τα υφιστάμενα πειραματικά ENV, Να επιτρέψει την εισαγωγή στους Ευρωκώδικες και στις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές για φέροντα δομικά προϊόντα παραμέτρων ή κατηγοριών /επιπέδων επιδόσεων ώστε τα ΚΜ να μπορούν να επιλέξουν το επίπεδο προστασίας / ασφάλειας στο έδαφός τους, Να παρέχει στις αρχές των ΚΜ τα αναγκαία στοιχεία για τη δημοπράτηση δημοσίων συμβάσεων λαμβάνοντας υπόψη τις κοινοτικές οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις. Ποιός είναι ο στόχος του "Guidance Paper L: Application and use of Eurocodes"

6 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ 30/03/2004 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ 6 Ποιός είναι ο ρόλος της Ομάδας ENC; η παρακολούθηση της εκπόνησης και ο συντονισμός της εφαρμογής των Ευρωκωδίκων, η επίλυση θεσμικών προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εργασία στη CEN, η επίλυση προβλημάτων εφαρμογής που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή στα κράτη μέλη, η μέριμνα για την, κατά το δυνατόν, ενιαία εφαρμογή των Ευρωκωδίκων στα κράτη μέλη της ΕΕ.

7 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ 30/03/2004 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ 7 Τι περιλαμβάνει η Σύσταση 2003/837/ΕΚ της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη; Να υιοθετήσουν τους Ευρωκώδικες ως το κατάλληλο εργαλείο για το σχεδιασμό δομικών έργων / στοιχείων, Να θεσπίσουν τις ΕΚΠ για την επικράτειά τους, Να χρησιμοποιούν τις συνιστώμενες ΕΚΠ που παρέχουν οι Ευρωκώδικες (αναγκαίες παρεκκλίσεις για γεωγραφικές, γεωλογικές ή κλιματικές συνθήκες ή ειδικά επίπεδα προστασίας), Να συγκρίνουν τις ΕΚΠ, να αξιολογήσουν τον αντίκτυπό τους και να τροποποιούν τις ΕΚΠ ώστε να μειωθούν οι διαφορές, Ελλείψει ευρωπαϊκών προδιαγραφών για δομικά προϊόντα, να χρησιμοποιούν στις εθνικές τους διατάξεις τους Ευρωκώδικες, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων,

8 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ 30/03/2004 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ 8 Τι περιλαμβάνει η Σύσταση 2003/837/ΕΚ της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη; (Συνέχεια:) Να αναλάβουν έρευνα για να ενσωματώσουν στους Ευρωκώδικες τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας (ιδίως σε θέματα αντισεισμικότητας και πυρασφάλειας), Να προωθήσουν τη διδασκαλία των Ευρωκωδίκων στις σχολές μηχανικών και στη συνεχή επαγγελματική επιμόρφωση. Τα ΚΜ πρέπει να ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά µε όλα τα εθνικά μέτρα που λαμβάνουν σύµφωνα µε τη σύσταση.

9 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ 30/03/2004 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ 9 Σημασία της σήμανσης Τι σημαίνει στην πράξη η σήμανση για δομικά προϊόντα; “Διαβατήριο” για την ελεύθερη κυκλοφορία στα ΚΜ  το προϊόν συμφωνεί με ευρωπαϊκές προδιαγραφές (ΕΝ + ΕΤΕ)  τα ΚΜ δεν μπορούν να απαγορεύσουν την κυκλοφορία και χρήση του προϊόντος  μια αξιολόγηση συμμόρφωσης ισχύει για όλη την ΕΕ  ο παραγωγός επιλέγει τον φορέα αξιολόγησης συμμόρφωσης  οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για παραγωγή του προϊόντος σε τρίτες χώρες

10 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ 30/03/2004 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ 10 Μελλοντικές δράσεις Εκπαίδευση / επιμόρφωση μηχανικών Ανάπτυξη σχετικού λογισμικού / υπηρεσιών Έρευνα (σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδίως στον τομέα αντισεισμικής προστασίας και πυρασφάλειας) Αναθεώρηση και βελτίωση των ΕΝ (2η γενεά Ευρωκωδίκων)


Κατέβασμα ppt "ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ 30/03/2004 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ ΜΕΡΟΣ Β’"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google