Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ : Γκουντάνα Τζοβάνα Βασιλακο π ούλου Αφροδίτη ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΦΗΒΩΝ ΧΟΡΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ : Γκουντάνα Τζοβάνα Βασιλακο π ούλου Αφροδίτη ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΦΗΒΩΝ ΧΟΡΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ : Γκουντάνα Τζοβάνα Βασιλακο π ούλου Αφροδίτη ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΦΗΒΩΝ ΧΟΡΟΣ

2 Ο χορός ως Τέχνη φαίνεται να έχει ενσωματωθεί στην κουλτούρα π ολλών οργανωμένων κοινωνιών σε π ολλά μέρη του κόσμου, αρκετές χιλιετίες π. Χ. Ο χορός ως Τέχνη φαίνεται να έχει ενσωματωθεί στην κουλτούρα π ολλών οργανωμένων κοινωνιών σε π ολλά μέρη του κόσμου, αρκετές χιλιετίες π. Χ. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ Στοιχεία χορού π ρωτοεμφανίστηκαν στην Ευρώ π η και ειδικότερα στην αρχαία Ελλάδα και Ρώμη.

3 Ο χορός α π οτελεί βασικό και ανα π όσ π αστο στοιχείο του π ολιτισμού στις π ερισσότερες χώρες ανά τον κόσμο και φαίνεται να έχει ενταχθεί π λήρως στα π ολιτισμικά και κοινωνικά ενδιαφέροντα των π ερισσότερων χωρών του π λανήτη μας, εφόσον εξυ π ηρετεί τόσο την έκθεση συναισθημάτων όσο και την ψυχοσωματική ισορρο π ία. Έτσι λοι π όν δικαιολογημένα είναι α π ό τα κυριότερα ενδιαφέροντα των εφήβων στην ε π οχή π ου ζούμε. Είναι αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι αιώνες μετά την εμφάνισή του ο χορός ακμάζει διαρκώς, π ροσεγγίζοντας ολοένα και π ερισσότερους ανθρώ π ους.

4 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 1) Έχετε ασχοληθεί με τον χορό ; α. ναι β. όχι 2) Ε π ιλέξατε να ασχοληθείτε με τον χορό... α. λόγω π ροσω π ικής θέλησης β. λόγω θέλησης των γονέων γ. Άλλο : ) Ποιο / α είδος / η χορού έχετε δοκιμάσει ; α. Μ π αλέτο β. Σύγχρονο γ. Latin δ. Hip-Hop ε. Break Dance στ. Παραδοσιακούς χορούς ζ. Reggaeton η. Άλλο :

5 4)Από ποια ηλικία ξεκινήσατε να ασχολείστε με τον χορό; α. από 8-13 χρόνων β. από χρόνων γ. από χρόνων δ. Άλλο : )Θέλετε να ασχοληθείτε με τον χορό επαγγελματικά; α. ναι β. όχι 6)Πιστεύετε πως ο χορός συμβάλλει στην ψυχική και σωματική ισορροπία του ανθρώπου;Αν ναι, πώς; α. ναι β. όχι 7)Τι νιώθετε όταν χορεύετε;

6 8)Γιατί δεν έχετε δοκιμάσει να ασχοληθείτε με τον χορό; α. δεν ενδιαφέρομαι για τον χορό β. λόγω έλλειψης χρόνου γ. εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων δ. λόγω ενασχόλησης με κάποιο άλλο άθλημα 9)Θα θέλατε να ασχοληθείτε με τον χορό στο μέλλον; α. ναι β. όχι 10)Έχετε παρακολουθήσει παραστάσεις χορού, είτε από κοντά είτε μέσω της τηλεόρασης; α. ναι β. όχι 11)Κάποιοι θεωρούν το χορό ως μια τελείως γυναικεία ενασχόληση. Τι πιστεύετε για αυτό; α. Συμφωνώ β. Διαφωνώ γ. Μου είναι αδιάφορο

7 Το 28% των εφήβων π ου α π άντησαν στο ερωτηματολόγιό μας είναι άνδρες, ενώ το υ π όλοι π ο 72% είναι γυναικείου φύλου. Το 87% των γυναικών φαίνεται να ασχολείται με το χορό και κυρίως με το μ π αλέτο και το λάτιν. Ακόμη το 78% του γυναικείου φύλου δεν ενδιαφέρεται να ακολουθήσει τον χορό ε π αγγελματικά. Τέλος το 100% των γυναικών π ιστεύει π ως ο χορός συμβάλλει στην ψυχοσωματική ισορρο π ία του ανθρώ π ου.

8 Όσον αφορά τους άνδρες, τα αποτελέσματα φαίνεται να είναι αρκετά διαφορετικά εάν τα συγκρίνουμε με αυτά των γυναικών. Μόνο το 42% των ανδρών ασχολείται με το χορό, ενώ σε ποσοστό 59% πιστεύουν πως ο χορός δεν συμβάλλει στην ψυχοσωματική ισορροπία του ανθρώπου. Ακόμη, οι άνδρες φαίνεται να ασχολούνται κυρίως με τους παραδοσιακούς χορούς όπως φαίνεται και παρακάτω.

9 Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω αποτελέσματα, καταλαβαίνουμε πως ο χορός αποτελεί κύρια ενασχόληση κυρίως στην ζωή των γυναικών, οι οποίες τείνουν πολύ περισσότερο στο χορό απ' ό,τι οι άνδρες. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι το μπαλέτο είναι το πιο διαδεδομένο είδος χορού στο γυναικείο φύλο, ενώ αισθησιακοί χοροί (Reggaeton, Tango) δεν είναι μέσα στις κύριες επιλογές τους. Αντίθετα, οι πλειοψηφία των ανδρών φαίνεται να είναι αρνητικοί με τον χορό, ενώ οι λίγο που επιλέγουν να ασχοληθούν με αυτόν, επιλέγουν την ενασχόληση με τους παραδοσιακούς χορούς.


Κατέβασμα ppt "ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ : Γκουντάνα Τζοβάνα Βασιλακο π ούλου Αφροδίτη ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕΦΗΒΩΝ ΧΟΡΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google