Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

25/09/20161EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 Περιεχόμενα της ελληνικής έκδοσης Το 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (5ΠΠ)Το 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Συνοπτική παρουσίαση Σχέδιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "25/09/20161EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 Περιεχόμενα της ελληνικής έκδοσης Το 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (5ΠΠ)Το 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Συνοπτική παρουσίαση Σχέδιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 25/09/20161EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 Περιεχόμενα της ελληνικής έκδοσης Το 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (5ΠΠ)Το 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Συνοπτική παρουσίαση Σχέδιο εργασίας και δράσεις Υπηρεσίες και Μηχανισμοί του EUFIRELABΥπηρεσίες και Μηχανισμοί EUFIRELAB StructuresStructures Μάθετε περισσότερα για το EUFIRELABΜάθετε περισσότερα για Τέλος

2 25/09/20162EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 Γενική Οργάνωση του 5 Π.Π. 1. QoL: Ποιότητα ζωής και Διαχείριση φυσικών πόρων 2. IST: Κοινωνία των Πληροφοριών φιλική προς τον χρήστη 3. GROWTH: Ανταγωνιστική και Αειφόρος Ανάπτυξη 4. EESD: Ενέργεια, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη Κάθετα προγράμματα INCO: Επιβεβαίωση του Διεθνούς ρόλου της Κοινοτικής Έρευνας IPS : Προώθηση των Καινοτομιών και Ενθάρυνση της συμμετοχής ΜME IHP : Βελτίωση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού και της Κοινωνικο- οικονομικής Βάσης Γνώσης Οριζόντια προγράμματα Πρόγραμμα Εργασίας για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη

3 25/09/20163EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 Το 4ο Θεματικό Πρόγραμμα, Μέρος A 1. Αειφόρος Διαχείριση και Ποιότητα Νερού 2. Παγκόσμια Αλλαγή, Κλίμα και Βιοποικιλότητα 3. Αειφόρα Θαλάσσια Οικοσυστήματα 4. Πόλη του Αύριο και Πολιτιστική Κληρονομιά Δράσεις - κλειδιά 1. Η μάχη ενάντια στους φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους 2. Ανάπτυξη γενικών τεχνολογιών Παρατήρησης Γης 3. Κοινωνικο-οικονομικές πλευρές της περιβαλλοντικής αλλαγής RTD Δραστηριότητες Γενικής Φύσης 1. Παγκόσμια αλλαγή, κλίμα και βιοποικιλότητα 2. Θαλάσσιο περιβάλλον 3. Φυσικοί κίνδυνοι Υποστήριξη για Υποδομές Έρευνας Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ESD

4 25/09/20164EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 Δραστηριότητες Ε&Α Γενικής Φύσεως και Υποστήριξη Υποδομών Ερευνας σεισμοί υδρογεωλογικοί και πλημμύρες ηφαίστεια δασικές π υρκαγιές Αντιμετώπιση Σημαντικών Φυσικών Κινδύνων σεισμοίπλημμύρες και κύματα καταιγίδες γεωλισθήσεις ηφαίστειαδασικές πυρκαγιές : EUFIRELAB Υποστήριξη υποδομών ερευνας για τους Φυσικούς Κινδύνους Return

5 25/09/20165EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 Συνοπτική παρουσίαση Τίτλος Περίληψη Στόχοι Περιγραφή των εργασιών Αναμενόμενα αποτελέσματα Return

6 25/09/20166EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 EUFIRELAB Ευρω-Μεσογειακό Εργαστήριο Δασικών Πυρκαγιών… ένα ανοιχτό Εργαστήριο για τις επιστήμες και τις τεχνολογίες που σχετίζονται με τις δασικές πυρκαγιές στο χώρο της Μεσογειακής Ευρώπης Return

7 25/09/20167EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 Περίληψη (1/3) Οι εξελίξεις στην επιστήμη και τις τεχνολογίες που σχετίζονται με τις δασικές πυρκαγιές και η ανάγκη για την άμεση και συστηματική μεταφορά τους στους τελικούς χρήστες και τους υπευθύνους για τις αποφάσεις στο χώρο αυτό, ώθησε στην ιδέα της δημιουργίας ενός τέτοιου «εργαστηρίου». Το EUFIRELAB θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη δημιουργία μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής Περιοχής Έρευνας για τις δασικές πυρκαγιές. Πιο συγκεκριμένα, το EUFIRELAB αποσκοπεί στη: –Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ Ευρω-Μεσογειακών ερευνητικών ομάδων, –Διαρκή ανταλλαγή γνώσης και τεχνογνωσίας, –Υιοθέτηση κοινών εννοιών, προσεγγίσεων, και ορολογίας –Ενίσχυση της κοινής χρήσης των υποδομών για έρευνα και/ή τεχνολογική ανάπτυξη.

8 25/09/20168EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 Περίληψη (2/3) Αποφυγή μη αναγκαίων και δαπανηρών επαναλήψεων που αφορούν WP02Την περιγραφή και τυποποίηση της καύσιμης ύλης, WP03Τη μοντελοποίηση της συμπεριφοράς της πυρκαγιάς WP04Το ρόλο της φωτιάς σε σχέση με τη λειτουργία των οικοσυστημάτων και τη βιοποικιλότητα WP05Τη κοινωνική και οικονομική διάσταση των δασικών πυρκαγιών WP06 Τα εργαλεία πληροφόρησης και υποστήριξης λήψης αποφάσεων WP07Τις μεθόδους μέτρησης παραμέτρων των πυρκαγιών WP08Τον προσδιορισμό φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων που επηρεάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς WP09Τις μεθόδους καταστολής των πυρκαγιών WP10Τη διαχείριση των πυρκαγιών στις περιαστικές δασικές περιοχές.

9 25/09/20169EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 Περίληψη (3/3) Το Παρατηρητήριο των επιστημών για τις δασικές πυρκαγιές του EUFIRELAB και ένας καινοτόμος Διαδικτυακός τόπος στο Internet θα δίνει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη του EUFIRELAB αλλά και σε άλλους ενδιαφερόμενους για το αντικείμενο των δασικών πυρκαγιών. Θα εξασφαλίσει, επίσης, μεγάλη διασπορά των αποτελεσμάτων του EUFIRELAB στους τελικούς χρήστες και τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Return

10 25/09/201610EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 Αντικειμενικοί στόχοι (1/2) Το EUFIRELAB θα εξυπηρετήσει την ευρεία ανταλλαγή γνώσεων, τεχνογνωσίας, δεδομένων, αποτελεσμάτων και μεθόδων ανάλυσης, μεταξύ των Ευρωπαίων ερευνητών με σκοπό τη βελτίωση της τεχνογνωσίας και την προώθηση των τεχνολογιών διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών στην ΕΕ, με έμφαση στις χώρες της Μεσογειακής Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα η έρευνα θα: –Καθορίσει κοινές έννοιες, τρόπους προσέγγισης, και ορολογίες, –Επεξεργαστεί κοινές μεθόδους και πρωτόκολλα για δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης, ολοκληρώνοντας τις επιμέρους κλίμακες και το διαφορετικό ρόλο των φυσικών περιοχών στις χώρες της Μεσογειακής Ευρώπης. Οι συμμετέχοντες, θέτουν επιστημονικούς και ερευνητικούς στόχους για κάθε επιμέρους ενότητα του EUFIRELAB όπως : –Συχνή ενημέρωση βιβλιογραφικών αναφορών, –Προσδιορισμός κοινών μεθοδολογιών σε διάφορα πεδία, –Φιλικά στο χρήστη συστήματα πληροφόρησης και υποστήριξης αποφάσεων, για καλύτερη διαχείριση των δεδομένων.

11 25/09/201611EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 Αντικειμενικοί στόχοι (2/2) Θα διατυπώνουν επίσης προτάσεις για την εφαρμογή επιστημονικών και τεχνικών αποτελεσμάτων σε επιχειρησιακό επίπεδο. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν: –Η δημιουργία μιας κοινά αποδεκτής «Κλίμακας μεγέθους δασικών πυρκαγιών», –Οδηγίες εφαρμογής της προδιαγεγραμμένης καύσης για τη διαχείριση της βιοποικιλότητας, –Υποδείξεις και προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, –Κανονισμοί πυροπροστασίας στις περιαστικές δασικές περιοχές. Τέλος, ο κύριος στόχος είναι το EUFIRELAB να εξελιχτεί σε ένα Δίκτυο Αριστείας σχετικά με τις επιστήμες και τις τεχνολογίες διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών στο πλαίσιο του 6ου ΠΠ. Return

12 25/09/201612EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 Περιγραφή εργασιών (1/4) Το EUFIRELAB θα επεξεργάζεται και θα ενημερώνει τακτικά βάσεις δεδομένων με βιβλιογραφία στις εννέα ερευνητικές ενότητες που ακολουθούν: –Περιγραφή και τυποποίηση καύσιμης ύλης, –Μοντελοποίηση συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών, –Το ρόλο της φωτιάς στη λειτουργία των οικοσυστημάτων και τη βιοποικιλότητα –Την κοινωνική και οικονομική διάσταση των δασικών πυρκαγιών –Εργαλεία ΠΛηροφόρησης και Υποστήριξης λήψης αποφάσεων, –Μέθοδοι μετρήσεων στις δασικές πυρκαγιές, –Φυσικοί και ανθρωπογενείς παράγοντες κινδύνου δασικών πυρκαγιών, –Καταστολή δασικών πυρκαγιών, –Πυρκαγιές στις περιαστικές δασικές περιοχές. Πληροφορικοί επιστήμονες θα σχεδιάσουν την κατάλληλη αρχιτεκτονική, διαχείρισης των πληροφοριών του EUFIRELAB, η οποία θα διευκολύνει την ενημέρωση όλων των παραπάνω βάσεων δεδομένων.

13 25/09/201613EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 Περιγραφή εργασιών (2/4) Σε επίπεδο συμμετεχόντων σχεδιάζεται η επεξεργασία κοινών μεθόδων και πρωτοκόλλων που αφορούν: –Ανταλλαγή δεδομένων, αποτελεσμάτων και αναλύσεων, –Αξιολόγηση των προγνώσεων των μοντέλων, –Παρακολούθηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς στις συνιστώσες του οικοσυστήματος, ανάκαμψη μετά την πυρκαγιά, λειτουργίες των οικοσυστημάτων σε σχέση με τις πυρκαγιές, μεταπυρική διαχείριση, αποκατάσταση οικολογικής ισορροπίας, –Διερεύνηση των αιτίων και των παραγόντων που προκαλούν τις πυρκαγιές και οικονομική ανάλυση της πολιτικής πρόληψης των πυρκαγιών, –Πειραματικές πυρκαγιές σε εργαστηριακό επίπεδο και προδιαγεγραμμένη καύση, –Χαρτογράφηση κινδύνου δασικών πυρκαγιών, –Σχεδιασμό καταστολής δασικών πυρκαγιών, –Πυρκαγιές σε περιαστικές δασικές περιοχές.

14 25/09/201614EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 Περιγραφή εργασιών (3/4) Πρόκειται επίσης να υποβληθούν στην επιστημονική κοινότητα και να προταθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή: –Μια ευρωπαϊκή κλίμακα σχετικά με το μέγεθος των δασικών πυρκαγιών, –Προδιαγραφές χρήσης της προδιαγεγραμμένης καύσης ως μεθόδου διαχείρισης της βιοποικιλότητας και της υγείας των Μεσογειακών οικοσυστημάτων, –Η βάση ενός Ευρω-Μεσογειακού Συστήματος Κατηγοριοποίησης κινδύνου δασικών πυρκαγιών, –Συστάσεις για Σύγχρονους ευρωπαϊκούς κανονισμούς σε σχέση με την οργάνωση της πρόληψης των πυρκαγιών και τη δημόσια πληροφόρηση, Τη βελτίωση της ασφάλειας στη δασοπυρόσβεση, Τη βελτίωση της διαχείρισης των πυρκαγιών στον περιαστικό δασικό χώρο.

15 25/09/201615EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 Περιγραφή εργασιών (4/4) Με σκοπό τη βελτίωση των διαθέσιμων συστημάτων ηλεκτρονικών αισθητήρων και την προώθηση της τεχνολογίας των οπτικών και υπέρυθρων μετρήσεων, το EUFIRELAB θα δημιουργήσει ένα Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το οποίο θα αναπτύσσει νέες συσκευές και θα ενθαρρύνει το διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ ερευνητών, μηχανικών, τεχνικών, επιχειρησιακών παραγόντων και δυνητικών χρηστών των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης έρευνας και ανάπτυξης. Το EUFIRELAB θα διατηρεί ενημερωμένους καταλόγους στο διαδίκτυο (Internet) με καταγραφές για ειδικούς και ειδικότητες, υποδομές και μέσα, ανάγκες και απαιτήσεις των τελικών χρηστών και των υπευθύνων για θέματα δασικών πυρκαγιών. Το EUFIRELAB θα αξιοποιήσει τη σύγχρονη υποδομή του διαδικτύου για την επικοινωνία με τα μέλη του και τη διάδοση των αποτελεσμάτων και την παροχή σχετικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα αυτό θα επιτευχθεί με: –Το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό και την υπηρεσία Ηλεκτρονικού βήματος και –Την υπηρεσία Ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης (πλήρως ανοιχτής στο κοινό). Return

16 25/09/201616EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 Αναμενόμενα αποτελέσματα -Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του EUFIRELAB περιλαμβάνουν: - Μια καινοτομική αρχιτεκτονική για τη διαχείριση των βάσεων δεδομένων πυρκαγιών και την ανταλλαγή πληροφοριών -Κοινές μεθόδους και πρωτόκολλα εργασίας -Μια ευρωπαϊκή κλίμακα χαρακτηρισμού δασικών πυρκαγιών με βάση την ένταση -Προδιαγεγραμμένη καύση: Ένα εργαλείο διαχείρισης της βιοποικιλότητας και της λειτουργίας του οικοσυστήματος -Ένα σύστημα κατηγοριοποίησης κινδύνου πυρκαγιάς για την περιοχή της Μεσογειακής Ευρώπης -Προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό των κανονισμών στο πεδίο των δασικών πυρκαγιών -Ένα Κέντρο Τεχνολογικής ανάπτυξης -Ένα Ευρω-Μεσογειακό Παρατηρητήριο για τις επιστήμες και τις τεχνολογίες σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές -Την Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του EUFIRELAB -Την διεύρυνση της συνεργασίας με άλλες ερευνητικές ομάδες εντός και εκτός ΕΕ Return

17 25/09/201617EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 Σχέδιο εργασιών προγράμματος και δράσεις Return Επιστημονικές Δραστηριότητες Τεχνολογικές Δραστηριότητες Δραστηριότητες διασύνδεσης Επικοινωνία WP02WP03WP04WP07WP05WP06WP08WP09WP10WP12WP11WP12WP11WP01

18 25/09/201618EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 Επιστημονικές δράσεις ΠΕ02ΠΕ02: Περιγραφή και τυποποίηση των δασικών καυσίμων ΠΕ02T1: Βιβλιογραφική ανασκόπηση και αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης ΠΕ02T2: Επεξεργασία κοινών μεθοδολογιών ΠΕ03ΠΕ03: Μοντελοποίηση συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών ΠΕ03T1: Βιβλιογραφική ανασκόπηση και αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης που θα περιλάβει ΠΕ03T2: Συγκριτική ανάλυση διαφόρων τύπων μοντέλων ΠΕ03T3: Ορισμός κοινών διαδικασιών για ΠΕ03T4: Προς μία Ευρωπαϊκή κλίμακα χαρακτηρισμού των δασικών πυρκαγιών (φυσικών ή προδιαγεγραμμένων) με βάση την ένταση ΠΕ04ΠΕ04: Οικολογία πυρκαγιών και βιοποικιλότητα ΠΕ04T1: Επισκόπηση της βιβλιογραφίας για την εκτίμηση των επιπτώσεων της φωτιάς ΠΕ04T2: Αποτίμηση επιπτώσεων της φωτιάς στις συνιστώσες του οικοσυστήματος ΠΕ04T3: Μεθοδολογία και εργαλεία παρακολούθησης και ανάλυσης της δυναμικής της βλάστησης – αποκατάσταση καμένων εκτάσεων ΠΕ04T4: Η χρήση της προδιαγεγραμμένης καύσης ως εργαλείου διαχείρισης των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας Return

19 25/09/201619EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 Επιστημονικές δράσεις ΠΕ05ΠΕ05: Κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον ΠΕ05T1: Βιβλιογραφική ανασκόπηση και αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης με σκοπό: ΠΕ05T2: Κοινές μεθοδολογίες για την διερεύνηση των αιτίων και των παραγόντων των δασικών πυρκαγιών με ΠΕ05T3: Κοινές μεθοδολογίες για τη μελέτη της σχέσης κόστους-οφέλους από την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών ΠΕ06ΠΕ06: Εργαλεία και Συστήματα Πληροφόρησης και Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων ΠΕ06T1: Βιβλιογραφική ανασκόπηση και αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης με σκοπό ΠΕ06T2: Επεξεργασία κοινών προδιαγραφών για νέα συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με ΠΕ07ΠΕ07: Μετρολογία δασικών πυρκαγιών ΠΕ07T1: Βιβλιογραφική ανασκόπηση με σκοπό: ΠΕ07T2: Κοινές μεθοδολογίες για τη συλλογή δεδομένων κατά τη διάρκεια πειραματικών πυρκαγιών για: ΠΕ07T3: Κοινές μεθοδολογίες συλλογής δεδομένων κατά τη διάρκεια πραγματικών πυρκαγιών με σκοπό ΠΕ07T4: Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης Return

20 25/09/201620EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 ΠΕ02: Ομάδα έργου (ΟΕ) για την περιγραφή και τυποποίηση της καύσιμης ύλης ΠΕ02T1: Βιβλιογραφική ανασκόπηση και αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης. Το συγκεκριμένο ΠΕ έχει σα στόχο –Τη δημιουργία καταλόγου με καταγραφές επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή, τυποποίηση και απογραφή της δασικής καύσιμης ύλης στις κλασικές κατηγορίες, –την ενημέρωση τουλάχιστον ανά τρίμηνο του παραπάνω καταλόγου, –τη σύνθεση της προϋπάρχουσας τεχνογνωσίας και τον εντοπισμό κενών γνώσης τα οποία τα μελλοντικά προγράμματα έρευνας θα πρέπει να καλύψουν κατά τη διάρκεια του 6ου ΠΠ. ΠΕ02T2: Επεξεργασία κοινών μεθοδολογιών. Το ΠΕ περιλαμβάνει –Βελτίωση και προσαρμογή της τυποποίησης και περιγραφής των δασικών καυσίμων των Ευρω-Μεσογειακών οικοσυστημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στη θαμνώδη βλάστηση –Μεθοδολογίες με βάση τις μετρήσιμες παραμέτρους των καυσίμων και τα χαρακτηριστικά του στρώματος της καύσιμης ύλης. Return

21 25/09/201621EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 ΠΕ03: ΟΕ για τη Μοντελοποίηση συμπεριφοράς δασικής πυρκαγιάς (1/2) ΠΕ03T1: Βιβλιογραφική ανασκόπηση και αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης που θα περιλάβει: –Την τυποποίηση των διαθέσιμων μοντέλων συμπεριφοράς δασικής πυρκαγιάς –Το προσδιορισμό της χωρικής κλίμακας εφαρμογής τους –την ενημέρωση τουλάχιστον ανά τρίμηνο του παραπάνω καταλόγου, –τη σύνθεση της προϋπάρχουσας τεχνογνωσίας και τον εντοπισμό κενών γνώσης τα οποία τα μελλοντικά προγράμματα έρευνας θα πρέπει να καλύψουν κατά τη διάρκεια του 6ου ΠΠ. ΠΕ03T2: Συγκριτική ανάλυση διαφόρων τύπων μοντέλων –Διερεύνηση των πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων της πλήρους φυσικής και πολυφασικής προσέγγισης της μοντελοποίησης στη βελτίωση της πρόβλεψης της συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών –Αντιστοίχιση των τύπων μοντέλων εκτίμησης συμπεριφοράς πυρκαγιών και των τύπων πυρκαγιών.

22 25/09/201622EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 ΠΕ03: ΟΕ για τη Μοντελοποίηση συμπεριφοράς δασικής πυρκαγιάς (2/2) ΠΕ03T3: Ορισμός κοινών διαδικασιών για: -Συλλογή δεδομένων σε εργαστηριακές, ελεγχόμενες ή πραγματικές πυρκαγιές, -Δημιουργία βάσεων δεδομένων, -Αξιολόγηση των προβλέψεων με βάση καταγραφές και παρατηρήσεις, -Συγκριτική ανάλυση των μοντέλων. ΠΕ03T4: Προς μία Ευρωπαϊκή κλίμακα χαρακτηρισμού των δασικών πυρκαγιών (φυσικών ή προδιαγεγραμμένων) με βάση την ένταση. Return

23 25/09/201623EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 ΠΕ04: ΟΕ για οικολογία πυρκαγιών, λειτουργία οικοσυστήματος και βιοποικιλότητα (1/3) ΠΕ04T1: Βιβλιογραφική ανασκόπηση με σκοπό: -Την ανασκόπηση και την περιγραφή των υπαρχόντων μοντέλων αποτίμησης των επιπτώσεων της πυρκαγιάς στους διαφορετικούς ορόφους και συνιστώσες των οικοσυστημάτων, και στη βιοποικιλότητα, -Την ταξινόμηση των υπαρχουσών μεθόδων και την ανάδειξη της καταλληλότερης για ανάλυση των σχέσεων ανάμεσα στις πυρκαγιές και τη δομή των οικοσυστημάτων, -Την υλοποίηση των σημείων b) και c) του ΠΕ02T1 ΠΕ04T2: Επιπτώσεις της πυρκαγιάς στις συνιστώσες του οικοσυστήματος Στην κόμη, τον κορμό και τις ρίζες μεμονωμένων δένδρων (ορατές και λανθάνουσες επιπτώσεις) Σε Υψηλά και χαμηλά είδη θάμνων, Στα σπέρματα, τα ποώδη είδη και τα είδη-κλειδιά, Στο δασικό τάπητα (στρωμνή), το έδαφος (κυρίως τα ανώτερα στρώματα), τα θρεπτικά στοιχεία, την αποθήκευση αζώτου και άνθρακα Στην Πανίδα (σχέσεις χλωρίδας- πανίδας, ζωϊκή βιοποικιλότητα).

24 25/09/201624EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 ΠΕ04: ΟΕ για οικολογία πυρκαγιών, λειτουργία οικοσυστήματος και βιοποικιλότητα (2/3) WP04T3: Μεθοδολογίες και εργαλεία για την ανάλυση και την παρακολούθηση της δυναμικής της βλάστησης και την αποκατάσταση καμένων περιοχών : –Δημιουργία και εκτίμηση κοινών μεθοδολογιών και διαδικασιών για την παρακολούθηση της επανάκαμψης καμένων περιοχών. –Δημιουργία βάσης δεδομένων για την απόκριση των Ευρω-Μεσογειακών ειδών στην πυρκαγιά. –Δημιουργία τεχνικών για τη βελτίωση της ποιότητας των Ευρω-Μεσογειακών οικοσυστημάτων και τη διατήρηση ή και εμπλουτισμό της βιοποικιλότητάς τους. –Αξιολόγηση μεθόδων και διαδικασιών για την παρακολούθηση μερικών από τις κυριότερες λειτουργίες των Ευρω-Μεσογειακών οικοσυστημάτων. –Δημιουργία ενός πλαισίου για τη δημιουργία μοντέλων της δυναμικής της Ευρω- Μεσογειακής βλάστησης. –Βελτίωση τεχνικών και μεθοδολογιών για την αποκατάσταση περιοχών με Ευρω- Μεσογειακά είδη.

25 25/09/201625EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 ΠΕ04: ΟΕ για οικολογία πυρκαγιών, λειτουργία οικοσυστήματος και βιοποικιλότητα (3/3) ΠΕ04T4: Προδιαγεγραμμένη καύση, ένα εργαλείο για τη διαχείριση της βιοποικιλότητας και λειτουργίας των οικοσυστημάτων. Σκοποί του ΠΕ είναι: -Η βελτίωση τεχνικών και μεθόδων για την προώθηση της προδιαγεγραμμένης καύσης ως εργαλείου διατήρησης η και αύξησης της βιοποικιλότητας και βελτίωσης της λειτουργίας των οικοσυστημάτων -Ο καθορισμός των συνθηκών για τη χρήση της προδιαγεγραμμένης καύσης στη διαχείριση της βιοποικιλότητας των Ευρω-Μεσογειακών οικοσυστημάτων, -Κατάλληλη προσαρμογή του «πλαισίου εφαρμογής» της προδιαγεγραμμένης καύσης. Return

26 25/09/201626EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 ΠΕ05: ΟΕ για το Κοινωνικο-οικονομικό Περιβάλλον (1/2) ΠΕ05T1: Βιβλιογραφική ανασκόπηση και αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης με σκοπό: –Την καταγραφή των υπαρχουσών αναλύσεων για τα αίτια και τους παράγοντες των δασικών πυρκαγιών –Την υλοποίηση των σημείων b) και c) του ΠΕ02T1 ΠΕ05T2: Κοινές μεθοδολογίες για την διερεύνηση των αιτίων και των παραγόντων των δασικών πυρκαγιών με -Τη βελτίωση των μεθόδων κοινωνικο-οικονομικής έρευνας για τη διερεύνηση των αιτίων και παραγόντων που συνδέονται με τις δασικές πυρκαγιές -Τη διερεύνηση του ανθρώπινου παράγοντα στην εκδήλωση των πυρκαγιών και -Το σχεδιασμό και ανάπτυξη κοινών μεθόδων για τη μελέτη και ανάλυση της συμπεριφοράς και των κινήτρων των πιθανών εμπρηστών.

27 25/09/201627EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 ΠΕ05: ΟΕ για το Κοινωνικο-οικονομικό Περιβάλλον (2/2) ΠΕ05T3: Κοινές μεθοδολογίες για τη μελέτη της σχέσης κόστους-οφέλους από την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών –Επεξεργασία προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό των σχετικών Ευρωπαϊκών κανονισμών και των μηχανισμών που αφορούν τη δημόσια πληροφόρηση Return

28 25/09/201628EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 ΠΕ06: ΟΕ για Εργαλεία πληροφόρησης και υποστήριξης αποφάσεων (1/2) ΠΕ06T1: Βιβλιογραφική ανασκόπηση και αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης με σκοπό: –Την τυποποίηση και ταξινόμηση των διαθέσιμων εργαλείων και συστημάτων για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. –Την οργάνωση και διασύνδεση διαφόρων πηγών δεδομένων, πληροφοριών και γνώσης. –Τη μεταφορά και δοκιμή εφαρμογών νέας τεχνολογίας και ιδιαίτερα των συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων στο επιχειρησιακό επίπεδο. –Την υλοποίηση των σημείων b) και c) του ΠΕ02T1.

29 25/09/201629EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 ΠΕ06: ΟΕ για Εργαλεία πληροφόρησης και υποστήριξης αποφάσεων (2/2) ΠΕ06T2: Επεξεργασία κοινών προδιαγραφών για νέα συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων με σκοπό: –Τη δημιουργία μιας κοινής βάσης για την πρόσβαση και χρήση στοιχείων και γνώσεων που σχετίζονται με την πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. –Αυτή η κοινή βάση περιλαμβάνει: Αρχιτεκτονική δομή που υποστηρίζει μοντέλα δεδομένων και προγραμματισμό εφαρμογών. Λεπτομερές κείμενο προδιαγραφών. Διαδικασία που βασίζεται σε ομοφωνία, για την ανάμιξη των κοινοτήτων των προγραμματιστών και των χρηστών. Μία σειρά από πεδία δοκιμών για τη δημιουργία πρωτοτύπων και την παραπέρα δοκιμή συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων για δασικές πυρκαγιές. Return

30 25/09/201630EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 ΠΕ07: ΟΕ Μετρολογίας Δασικών Πυρκαγιών (1/3) Μετρολογία : επιστήμη της μέτρησης, περιλαμβάνει την τεχνολογία των μετρήσεων ΠΕ07T1: Βιβλιογραφική ανασκόπηση με σκοπό : –Την τυποποίηση και ταξινόμηση των συλλεγόμενων δεδομένων, κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών πειραμάτων, υπαίθριων πειραματικών πυρκαγιών, προδιαγεγραμμένων καύσεων και πραγματικών επεισοδίων δασικών πυρκαγιών –Τον προσδιορισμό όλων των κλιμάκων των διαδικασιών –Την υλοποίηση των σημείων b) και c) του ΠΕ02T1 ΠΕ07T2: Κοινές μεθοδολογίες για τη συλλογή δεδομένων κατά τη διάρκεια πειραματικών πυρκαγιών γιά –Ανάπτυξη κοινών μεθόδων και αισθητήρων –Συλλογή σε πραγματικό χρόνο των μετεωρολογικών παραμέτρων –Προώθηση των οπτικών και/ή υπέρυθρων μετρήσεων σε εργαστηριακές συνθήκες –Απογραφή των προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταφορά των παραπάνω μεθόδων και συσκευών σε πραγματικές συνθήκες (μεγαλύτερη κλίμακα) –Σχεδιασμός συσκευών για πυρολογικές μετρήσεις σε πραγματικές συνθήκες

31 25/09/201631EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 ΠΕ07: ΟΕ Μετρολογίας Δασικών Πυρκαγιών (2/3) ΠΕ07T3: Κοινές μεθοδολογίες συλλογής δεδομένων κατά τη διάρκεια πραγματικών πυρκαγιών με σκοπό : –Την ομογενοποίηση μεθόδων και αισθητήρων –Τη συλλογή των μετεωρολογικών παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο –Τη δοκιμή, έλεγχο και προώθηση συσκευών πυρολογικών μετρήσεων

32 25/09/201632EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 ΠΕ07: ΟΕ Μετρολογίας Δασικών Πυρκαγιών (3/3) ΠΕ07T4: Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης –Αποτελείται από ολόκληρη την Ομάδα του έργου και ιδιαίτερα τις Ομάδες που διαθέτουν και συνεισφέρουν στο EU-FireLab και γενικότερα την επιστημονική κοινότητα ειδικές υποδομές, εγκαταστάσεις, διαθέσιμο εξοπλισμό και όργανα με σκοπό τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου Τεχνολογικής Ανάπτυξης χωρίς σύνορα. –Η δραστηριότητα του Κέντρου θα σχετίζεται με τις δραστηριότητες όλης της ομάδας του EU-FireLab και θα έχει σα σκοπό όπως προαναφέρθηκε : -Τη βελτίωση υπαρχόντων αισθητήρων και συσκευών και -Το σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων. –Αυτό το «χωρίς σύνορα» Τεχνολογικό Κέντρο θα αποτελέσει ένα σημαντικό φορέα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του EU Fire Lab μέσα από την ανταλλαγή στοιχείων, την εκπόνηση κοινών σχεδίων αλλά και τη διακίνηση ευρωπαίων επιστημόνων, ερευνητών και τεχνικών. –Αν και ο σκοπός του Κέντρου δεν θα είναι εμπορικός, εντούτοις προβλέπεται να: -Υπάρχει οικονομικός έλεγχος και προγραμματισμός της παραγωγής καθώς επίσης -Να γίνεται πιστοποίηση (έλεγχος ποιότητας) των αποτελεσμάτων του. Return

33 25/09/201633EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 Δράσεις Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΠΕ08ΠΕ08: ΟΕ πρόληψης δασικών πυρκαγιών ΠΕ08T1: Βιβλιογραφική ανασκόπηση με σκοπό: ΠΕ08T2: Επεξεργασία κοινών μεθόδων για τη χαρτογράφηση του κινδύνου πυρκαγιάς ώστε να:. ΠΕ08T3: Επεξεργασία ενός Ευρω-Μεσογειακού δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς με βάση: ΠΕ09ΠΕ09: ΟΕ καταστολής δασικών πυρκαγιών ΠΕ09T1: Βιβλιογραφική ανασκόπηση με σκοπό την: ΠΕ09T2: Επεξεργασία κοινών μεθόδων σχεδιασμού καταστολής δασικών πυρκαγιών με σκοπό: ΠΕ09T3: Βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και της απόδοσης των δασοπυροσβεστών. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται ΠΕ10ΠΕ10: ΟΕ για πυρκαγιές σε περιαστικά δάση ΠΕ10T1: Έρευνα και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης που θα περιλάβει ΠΕ10T2: Κοινές μέθοδοι διαχείρισης της περιαστικής δασική ζώνης και ολοκλήρωσης τους στο σχεδιασμό προστασίας. Θα διερευνηθούν Return

34 25/09/201634EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 ΠΕ08: Ομάδα Εργασίας Πρόληψης πυρκαγιών (1/3) ΠΕ08T1: Βιβλιογραφική ανασκόπηση με σκοπό: –Την καταγραφή διαθέσιμων επιστημονικών μεθόδων για την εκτίμηση και τη χαρτογράφηση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών –Την απογραφή των διαθέσιμων γεωγραφικών, ψηφιακών σετ δεδομένων που αφορούν τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών σε Ευρωπαϊκή κλίμακα –Την υλοποίηση των σημείων b) και c) του ΠΕ02T1

35 25/09/201635EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 ΠΕ08: Ομάδα Εργασίας Πρόληψης πυρκαγιών (2/3) ΠΕ08T2: Επεξεργασία κοινών μεθόδων για τη χαρτογράφηση του κινδύνου πυρκαγιάς ώστε να: –Καθοριστεί ο τρόπος σύνδεσης δεδομένων τηλεπισκόπησης και ΓΣΠ –Αναλυθούν τεχνικές αξιοποίησης της γεωγραφικής πληροφορίας στην εκτίμηση του κινδύνου πυρκαγιάς όπως: δείκτες εκτίμησης κινδύνου, αξιολόγηση με πολλαπλά κριτήρια, αποδεικτικός λογισμός και νευρωνικά δίκτυα. –Σχεδιαστεί το χαρτογραφικό περιβάλλον του site του EU-FireLab ώστε να μπορούν να παρουσιάζονται σε αυτό γεωγραφικές πληροφορίες σχετικές με τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

36 25/09/201636EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 ΠΕ08: Ομάδα Εργασίας Πρόληψης πυρκαγιών (3/3) ΠΕ08T3: Επεξεργασία ενός Ευρω-Μεσογειακού δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς με βάση: –Τη σύγκριση υπαρχόντων συστημάτων –Την παράλληλη χρήση περισσότερων δεικτών κατά την περίοδο υψηλού κινδύνου –Το σχεδιασμό της βασικής δομής και τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών ενός πρότυπου δείκτη εκτίμησης δασικών πυρκαγιών που η Ομάδα του έργου μπορεί να προτείνει στην ΕΕ. Return

37 25/09/201637EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 ΠΕ09: ΟΕ Καταστολής δασικών πυρκαγιών (1/2) ΠΕ09T1: Βιβλιογραφική ανασκόπηση με σκοπό την: – Καταγραφή όλων των σχεδίων αντιμετώπισης πυρκαγιών που εφαρμόζονται στις διάφορες Μεσογειακές χώρες της ΕΕ, τις προσκείμενες και τις τρίτες χώρες και ανάλυσή τους κατά το δυνατόν, –Υλοποίηση των σημείων b) και c) του ΠΕ02T1 ΠΕ09T2: Επεξεργασία κοινών μεθόδων σχεδιασμού καταστολής δασικών πυρκαγιών με σκοπό: –Τη βελτίωση των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για την εκπόνηση και αξιολόγηση των σχεδίων καταστολής και –Τη διερεύνηση των προϋποθέσεων για αύξηση της αποτελεσματικότητας των τοπικών αρχών στο σχεδιασμό και το συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων στο έργο της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.

38 25/09/201638EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 ΠΕ09: ΟΕ Καταστολής δασικών πυρκαγιών (2/2) ΠΕ09T3: Βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και της απόδοσης των δασοπυροσβεστών. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται: –Ανάπτυξη εργαλείων και συστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας για εκπαίδευση, συνεχή ενημέρωση και αδιάλειπτη επικοινωνία –Συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τη βελτίωση του ατομικού εξοπλισμού των δασοπυροσβεστών και σχετικών προϊόντων δασοπυρόσβεσης Return

39 25/09/201639EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 ΠΕ10: Ομάδα Εργασίας για τις Πυρκαγιές στα περιαστικά δάση ΠΕ10T1: Έρευνα και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης που θα περιλάβει: –Συνοπτική απογραφή και ανάλυση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται διεθνώς για τη διαχείριση των πυρκαγιών στα περιαστικά δάση –Υλοποίηση των στόχων b) και c) του ΠΕ02T1 ΠΕ10T2: Κοινές μέθοδοι διαχείρισης της περιαστικής δασικής ζώνης και ολοκλήρωσης τους στο σχεδιασμό προστασίας. Θα διερευνηθούν: –Ο ρόλος των τοπικών αρμόδιων φορέων διαχείρισης του προβλήματος, –Οι ιδιαιτερότητες των περιοχών αυτών σύμφωνα με τον αστικό τους χαρακτήρα και το αντικείμενο του σχεδίου προστασίας, –Οι σχέσεις των κατοίκων με το φυσικό πόρο σε δασικές ή αναδασωμένες περιαστικές περιοχές, –Τουριστικές και ανθρωπογενείς πιέσεις στα δάση της περιαστικής ζώνης στις Ευρωπαϊκές Μεσογειακές χώρες. Return

40 25/09/201640EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 Οριζόντιες ενέργειες ΠΕ11ΠΕ11: Ευρω-Μεσογειακό Επιστημονικό και Τεχνολογικό Παρατηρητήριο για τις Δασικές Πυρκαγιές ΠΕ11T1: Πρόσωπα, γνώσεις και εμπειρία ΠΕ11T2: Υποδομές, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και πόροι ΠΕ11T3: Ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών ΠΕ12ΠΕ12: Διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του EUFIRELAB ΠΕ12T1: Δικτυακός τόπος του EUFIRELAB με http://www.eufirelab.org ΠΕ12T2: EUFIRELAB ηλεκτρονική εφημερίδα και e-Forum ΠΕ12T3: Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του EUFIRELAB ΠΕ12T4: Διαλέξεις και Συνέδρια EUFIRELAB ΠΕ01ΠΕ01: Συντονισμός και διαχείριση του EUFIRELAB ΠΕ01T1: Διαχείριση του EUFIRELAB ΠΕ01T2: Ρύθμιση σχέσεων με την Διεθνή Επιστημονική Επιτροπή του EU Fire Lab (ΕUFIRELAB International Scientific Committee) ΠΕ01T3: Ολομέλειες Return

41 25/09/201641EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 ΠΕ01: Συντονισμός και διαχείριση του EUFIRELAB (1/2) ΠΕ01T1: Διαχείριση του EUFIRELAB –Ένας εκπρόσωπος κάθε φορέα συμμετέχει στο Συμβούλιο του EUFIRELAB –Ορισμένοι ερευνητές συγκροτούν την Καθοδηγητική Επιτροπή –Ορισμένοι ερευνητές κάθε πακέτου εργασίας συγκροτούν το συμβούλιο του πακέτου εργασίας –ΠΕ01T2: Ρύθμιση σχέσεων με τη Διεθνή Επιστημονική Επιτροπή του EUFIRELAB –Ανάπτυξη συνεργασίας με την ομάδα του έργου στους διάφορους τομείς εξειδίκευσης –Αξιολόγηση και διάχυση των αποτελεσμάτων του EUFIRELAB

42 25/09/201642EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 ΠΕ01: Συντονισμός και διαχείριση του EUFIRELAB (2/2) ΠΕ01T3: Ολομέλειες –Νοέμβριος 2002, άτυπη συνάντηση κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου IV ICFFR, στο Luso, της Πορτογαλίας –Ιανουάριος 2003, εναρκτήρια συνάντηση για τη δρομολόγηση των εργασιών, Χανιά, Κρήτη –Ιανουάριος 2004, ενδιάμεση ετήσια συνάντηση για την παράδοση των εκθέσεων και την προσαρμογή των εργασιών, όπου χρειάζεται, Πορτογαλία ή Ιταλία –Ιανουάριος 2005, Μέσον προγράμματος: συνάντηση συλλογικής αποτίμησης των εργασιών των ομάδων, Ισπανία –Ιανουάριος 2006 ενδιάμεση ετήσια συνάντηση για την παράδοση των εκθέσεων και την προσαρμογή των εργασιών, όπου χρειάζεται, Πορτογαλία ή Ιταλία –Οκτώβριος 2006 ή Ιανουάριος 2007, Συμπόσιο ολοκλήρωσης συμπερασμάτων και επιτευγμάτων του EUFIRELAB – ‘οδηγίες –συστάσεις-απόψεις’ προς την Επιτροπή για το μέλλον, Avignon, Γαλλία Return

43 25/09/201643EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 ΠΕ11: Ευρω-Μεσογειακό Επιστημονικό και Τεχνολογικό Παρατηρητήριο για τις Δασικές Πυρκαγιές (1/2) ΠΕ11T1: Πρόσωπα, γνώσεις και εμπειρία – Απογραφή προσώπων και της αντίστοιχης γνώσης και εμπειρίας – Ανανέωση της απογραφής ανά τρίμηνο ΠΕ11T2: Υποδομές, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και πόροι –Απογραφή και περιγραφή των διαθέσιμων υποδομών και πόρων –Καταγραφή των περιορισμών και των όρων χρήσης εξοπλισμού και πόρων ώστε να υποστηριχθεί η κοινή χρήση τους –Ενημέρωση της απογραφής ανά τρίμηνο ώστε : Να βελτιστοποιηθεί η χρήση του εξοπλισμού, Να αποφευχθούν σχετικές άσκοπες δαπάνες σε Ευρω-μεσογειακό επίπεδο και Να ενισχυθεί η κοινή και συμπληρωματική χρήση με εξοπλισμό και πόρους εκτός ΕΕ.

44 25/09/201644EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 ΠΕ11: Ευρω-Μεσογειακό Επιστημονικό και Τεχνολογικό Παρατηρητήριο για τις Δασικές Πυρκαγιές (2/2) ΠΕ11T3: Ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών –Εντοπισμός, καταγραφή και τυποποίηση των απαιτήσεων και των αναγκών των τελικών χρηστών καθώς και άλλων φορέων που συμμετέχουν σε θέματα διαχείρισης πυρκαγιών στους τομείς όπου είναι δυνατή η εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων, –Ενημέρωση τουλάχιστον ανά τρίμηνο αυτής της καταγραφής των αναγκών και απαιτήσεων των χρηστών μέσα από επαφή με τους χρήστες σε εθνικό, Ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο, στο πλαίσιο επιτροπών, συνεδρίων, συναντήσεων, συμποσίων κλπ. Return

45 25/09/201645EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 ΠΕ12: Ομάδα Εργασίας για τη Διάχυση και την Εκμετάλευση των αποτελεσμάτων του EUFIRELAB (1/3) ΠΕ12T1: Το Web site του EUFIRELAB με www.eufirelab.org –“ιδιωτική” περιοχή πρόσβασης, αποκλειστικά για τους εταίρους του έργου EU FireLab και τις υπηρεσίες της ΕΕ, –“ελεγχόμενη” περιοχή πρόσβασης, για τα μέλη της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του EUFIRELAB –“δημόσια” περιοχή πρόσβασης, ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους ΠΕ12T2: EUFIRELAB e-Bulletin and e-Forum –Τριμηνιαία έκδοση του EUFIRELAB (e-Bulletin) για τα εγγεγραμμένα μέλη –Ηλεκτρονικό βήμα συζητήσεων (e-Forum) στο site του EUFIRELAB, ανοικτό στο ευρύ κοινό

46 25/09/201646EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 ΠΕ12: Ομάδα Εργασίας για τη Διάχυση και την Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του EUFIRELAB (2/3) ΠΕ12T3: Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του EUFIRELAB -Επεξεργασία κοινής δομής για την περιγραφή βιβλιογραφικών αναφορών και δεδομένων -Οργάνωση μιας κατανεμημένης βιβλιοθήκης στο Internet με δυνατότητα πρόσβασης από όλους τους ενδιαφερόμενους ΠΕ12T4: Διαλέξεις και Συνέδρια EUFIRELAB –Συμμετοχή στην εκπαίδευση δασικών λειτουργών, περιβαλλοντολόγων και πυροσβεστών σε θέματα διαχείρισης δασικών πυρκαγιών –Βελτίωση του υλικού της εκπαίδευσης με τον εμπλουτισμό του με αποτελέσματα έρευνας και θέματα σύγχρονης επιστήμης, γνώσης και τεχνολογίας διαχείρισης δασικών πυρκαγιών

47 25/09/201647EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 EUFIRELAB e-network (3/3) EU Fire-Lab e-network http://www.eufirelab.org EU Fire Lab Portal Δημόσια περιοχή (ελεύθερη πρόσβαση) Ιδιωτική περιοχή περιορισμένη πρόσβαση) Βάση δεδομένων ατόμων και εμπειρίας EU Fire Lab Βιβλιοθήκη EU Fire Lab Εκδόσεις EU Fire Lab Βήμα Συζητήσεων Βάση δεδομένων γαι Υποδομές, εγκαταστάσεις και συκευές Χρήστες Εμπλεκόμενοι φορείς Τοπικές, περιφερειακές και Εθνικές αρχές Κοινό -Εταίροι EU Fire Lab -Διεθνής Επιστημονική Επιτροπή -Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΓΔ Ερευνας Βάση Χρηστών και φορέων Ανάγκες και απαιτήσεις Return

48 25/09/201648EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 EUFIRELAB Επικοινωνία WP02 WP03WP04 WP07 WP05 WP08WP09WP10WP12WP11 WP06 Return

49 25/09/201649EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 EUFIRELAB υπάρχουσα υποδομή και εξοπλισμός (1/10) Περιγραφή και τυποποίηση δασικών καυσίμων –Μηχανικές και οπτικές συσκευές για τη μέτρηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των παραμέτρων όπως επιφάνεια, σχέση επιφανείας όγκου κλπ. –Αδιαβατικοί θερμοθάλαμοι και συσκευές θερμιδομετρίας για τη μέτρηση των θερμικών χαρακτηριστικών των καυσίμων όπως θερμιδική αξία, θερμοϊκανότητα κλπ. –Κλίβανοι, θερμοβαρυμετρικοί ζυγοί για την παρακολούθηση της κατανάλωσης του καυσίμου –Χημικοί και φασματοσκοπικοί αναλυτές, συσκευές μέτρησης περιεχόμενης υγρασίας, προσδιορισμού των χημικών χαρακτηριστικών κ.α.

50 25/09/201650EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 EUFIRELAB υπάρχουσα υποδομή και εξοπλισμός (2/10) Περιγραφή και τυποποίηση στρώματος καυσίμου –Συσκευές και μέθοδοι για περιγραφή της τρισδιάστατης δομής των καυσίμων σε δύο επίπεδα δύο διαστάσεων (x, y) και (x,z) –Μηχανικές και οπτικές συσκευές για το χαρακτηρισμό της οριζόντιας στρωμάτωσης των δασικών καυσίμων –Συσκευές για την εκτίμηση της οριζόντιας κατανομής του φορτίου ζωντανής καύσιμης ύλης

51 25/09/201651EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 EUFIRELAB υπάρχουσα υποδομή και εξοπλισμός (3/10) Συμπεριφορά πυρκαγιάς σε δασικά καύσιμα και σε εργαστηριακές συνθήκες –Τράπεζες για ανάλυση σε τρεις διαστάσεις της συμπεριφοράς : Μη μετακινούμενης φλόγας και για τον προσδιορισμό των οπτικών και φυσικών χαρακτηριστικών της φλόγας (απορρόφηση, μετάδοση) σε διαφορετικά μήκη κύματος από το ορατό έως το μακρινό υπέρυθρο Κινούμενου μετώπου επιφανειακής πυρκαγιάς (ταχύτητα εξάπλωσης, γεωμετρία φλόγας, σχήμα μετώπου) και της συμπεριφοράς των καυσίμων (ρυθμός καύσης), με χρήση θερμοζευγών ή υπέρυθρων αισθητήρων (καταγραφή της κεφαλής, των πλευρών και της ουράς της πυρκαγιάς στο ορατό, κοντινό και μακρινό υπέρυθρο). –Τράπεζες για ανάλυση των μετεωρολογικών παραμέτρων, της κλίσης και του συνδυασμού κλίσης-ανέμου στη συμπεριφορά των δασικών πυρκαγιών.

52 25/09/201652EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 EUFIRELAB υπάρχουσα υποδομή και εξοπλισμός (4/10) Πειραματικές υπαίθριες πυρκαγιές σε συνθήκες περιβάλλοντος –Τράπεζες για τη μελέτη σε τρεις διαστάσεις της συμπεριφοράς του κινούμενου μετώπου πυρκαγιών που διαδίδονται σε στρώμα θάμνων ή στρωμνής. –Πειραματικές επιφάνειες έκτασης μέχρι 1ha, εξοπλισμένες για: -Παρακολούθηση της συμπεριφοράς της φωτιάς στο χώρο και τον χρόνο κατά τη διάδοσή της σε διαφορετικά στρώματα καύσιμης ύλης, -Καταγραφή των μετεωρολογικών παραμέτρων (κινητοί μετεωρολογικοί σταθμοί, καταγραφικά πεδίου ανέμου) -για την ανάλυση της έντασης και της δριμύτητας της πυρκαγιάς

53 25/09/201653EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 EUFIRELAB υπάρχουσα υποδομή και εξοπλισμός (5/10) Πειραματικές Επιφάνειες προδιαγεγραμμένης καύσης –Πειραματικές επιφάνειες 1 έως 100 εκταρίων, σε φυσικές ή δασωμένες περιοχές, με συσκευές και υποδομή για: Περιγραφή και χαρτογράφηση του αναγλύφου και της χωρικής κατανομής της δασικής καύσιμης ύλης Συχνή και τακτική μέτρηση της υγρασίας της καύσιμης ύλης και των μετεωρολογικών παραμέτρων Συνεχή ή σε τακτά διαστήματα αξιολόγηση του δυναμικού πυρκαγιάς Ανάλυση των επιπτώσεων στα οικοσυστήματα και της συμφωνίας αυτών με τους στόχους των προδιαγεγραμμένων καύσεων που γίνονται σύμφωνα με υπάρχουσες προδιαγραφές ή δοκιμή ενός μεγαλύτερου «παράθυρου προδιαγραφών»

54 25/09/201654EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 EUFIRELAB υπάρχουσα υποδομή και εξοπλισμός (6/10) Πειραματικές Επιφάνειες παρατήρησης δασικών πυρκαγιών –Ιδίου τύπου υποδομή για την παρατήρηση της συμπεριφοράς της φωτιάς σε μεγαλύτερη κλίμακα χρόνου και χώρου –Ειδικός εξοπλισμός για την ανάλυση της αποτελεσματικότητας και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες, και αναλυτής φάσματος για την αξιολόγηση της τοξικότητας των αερίων

55 25/09/201655EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 EUFIRELAB υπάρχουσα υποδομή και εξοπλισμός (7/10) Επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών –Πλήρως εξοπλισμένος κλιματικός θάλαμος για την παρακολούθηση της φυσιολογίας μικρών δένδρων (μέχρι 2,5 μ) που υπέστησαν πίεση από πυρκαγιές επιφανείας (ανταλλαγή αερίων, δυναμική ροής χυμών), που συνδυάζεται με τις πειραματικές τράπεζες που προαναφέρθηκαν για την ακριβή ανάλυση των επιπτώσεων των πυρκαγιών στον κορμό, τις ρίζες και τα φύλλα. –Συσκευές για την παρακολούθηση της εξέλιξης των επιπτώσεων της φωτιάς στα συστατικά μέρη των οικοσυστημάτων: βλάστηση, πανίδα, έδαφος καθώς επίσης στην ισορροπία και τις δεξαμενές άνθρακα, αζώτου και θρεπτικών ουσιών. –Συσκευές για την παρακολούθηση της επανάκαμψης και αποκατάστασης της λειτουργίας των οικοσυστημάτων μετά την πυρκαγιά.

56 25/09/201656EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 EUFIRELAB υπάρχουσα υποδομή και εξοπλισμός (8/10) Μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των δασικών πυρκαγιών –Ειδικές εγκαταστάσεις και φασματικό ραδιόμετρο για μετρήσεις δεδομένων εισόδου σε μοντέλα: Βασικές φυσικές παράμετροι (αριθμοί Nusselt, αεροδυναμικές δυνάμεις, συντελεστές μεταφοράς θερμότητας) Συγκέντρωση προϊόντων πυρόλυσης και καύσης, ένταση φασματικής ακτινοβολίας καυσίμου, αερίων, αιθάλης, σωματιδίων, στάχτης και συνολική ακτινοβολούμενη ενέργεια με προσαρμοσμένες μετρήσεις υπέρυθρης ακτινοβολίας Ταχύτητα αερίων εντός της φλόγας με προσαρμοσμένο λέϊζερ Doppler και μετρήσεις ταχύτητας σωματιδίων μέσω εικόνας –Ειδικές υποδομές για το συνδυασμό συγκεκριμένων φαινομένων όπως διάχυση καπνού και μεταφορά καφτρών –Υπολογιστές μεγάλης ισχύος επεξεργασίας για την εκτέλεση προσομοιώσεων: παράλληλη επεξεργασία

57 25/09/201657EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 EUFIRELAB υπάρχουσα υποδομή και εξοπλισμός (9/10) Εκτίμηση και χαρτογράφηση επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών –Σταθμός ΝΟΑΑ HRPT για τη λήψη ψηφιακών εικόνων υψηλής ανάλυσης από δορυφόρους NOAA-n –Επεξεργασία εικόνας και πλατφόρμες Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με αντίστοιχο λογισμικό και μηχανήματα για την ανάλυση εικόνων σε πραγματικό χρόνο.

58 25/09/201658EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 EUFIRELAB υπάρχουσα υποδομή και εξοπλισμός (10/10) Συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων –Προσαρμοσμένο λογισμικό και μηχανήματα για: Τη δόμηση προσαρμοσμένων θεωρητικών μοντέλων σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες φορείς για κάθε συγκεκριμένο σκοπό Ενσωμάτωση όλων των «προσωπικών» βάσεων δεδομένων στο EUFIRELAB σε ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον εργασίας Τη δημιουργία ενός πλαισίου για τη μοντελοποίηση δεδομένων και τον προγραμματισμό εφαρμογών Την κατασκευή περιβάλλοντος δοκιμών για τη δημιουργία πρωτοτύπων και για παραπέρα δοκιμές συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Return

59 25/09/201659EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 EUFIRELAB Structures EUFIRELAB Ομάδα Φορέων-ΕταίρωνΟμάδα Φορέων-Εταίρων EUFIRELAB Επιτροπή ΚαθοδήγησηςΕπιτροπή Καθοδήγησης EUFIRELAB Διεθνής Επιστημονική ΕπιτροπήΔιεθνής Επιστημονική Επιτροπή Return

60 25/09/201660EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 Η Ομάδα του Εργου EUFIRELAB IST.DEM ADAI.LEIF UAVR.DAO UTMAD.DF USEV.DISA TYPSA.DEF CEAM INIA.CIF UCAR.DF XG.CAGM.CIFL UCLM.CMA.DMA UALH.DG ULLEIDA.PV CREAF CSIC.IEGA UCOR.IF INRA.AV.PIF UAM1.IUSTI ARMINES.M.PS ARMINES.A.EI CGREF.AP.FM EIPFI.CEREN EPHE.SSV.LBEV UNICE.GVE CNRS.LEMTA ENSMP.PS ENSTIMA.LGEI CNRS.IUSTI CNRS.GVE ALGOSYS.AR UAT.DES MAIC.DEM UTHESS.FN.FM NARF.IMFE FFRI.VRC UZUR.DG.GIS UTRN.DAST CNR.IES.SCS CNR.IATAA

61 25/09/201661EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 Τα Μέλη του EUFIRELAB (1/3) NrΟργανισμόςΠόλη, ΧώραΥπεύθυνος Ομάδος 001INRA.AV.PIFAvignon, FranceJean Charles VALETTE 002UAM1.IUSTIMarseille, FranceMichel LARINI 003ARMINES.M.PSSophia-Antipolis, FranceFranck GUARNIERI 004ARMINES.A.EIAlès, FranceSophie SAUVAGNARGUES 007USEV.DISASevilla, SpainBegoña ARRUE 008TYPSA.DDEFMadrid, SpainDavid CABALLERO VALERO 009CEAMValencia, SpainRamon VALLEJO 010INIA.CIFMadrid, SpainCarmen HERNANDO 011UCAR.DFMadrid, SpainFernando LOPEZ-MARTINEZ 012IST.DEMLisboa, PortugalJoão VENTURA 013ADAI.LEIFCoimbra,PortugalDomingos Xavier VIEGAS 014UTRN.DASTTorino, ItalyAndrea CAMIA 015ALGOSYS.ARPiraeus, GreeceGeorges EFTICHIDIS 016CGREF.AP.FMAix en Provence, FranceCorinne LAMPIN

62 25/09/201662EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 Τα Μέλη του EUFIRELAB (2/3) NrΟργανισμόςΠόλη, ΧώραΥπεύθυνος Ομάδος 017EIPFI.CERENGardanne, FranceFrédérique GIROUD 018XG.CAGM.CIFLPontevedra, SpainJosé Antonio VEGA 019EPHE.SSV.LBEVMontpellier, FranceRoger PRODON 020UCM.CMA.DMAToledo, SpainJosé MORENO 021UAT.DESAthens, GreeceMargarita ARIANOUTSOU 022UAVR.DAOAveiro, PortugalAna MIRANDA 023UALH.DGAlcala de Henares, SpainJavier SALAS 024ULLEIDA.PVLleida, SpainDomingo MOLINA 025UTMAD.DFVila Real, PortugalHerminio BOTELHO 026FFRI.VRCVantaa, FinlandIlkka VANHA-MAJAMA 027UNICE.GVENice, FrancePierre CARREGA 028CREAFBellaterra, SpainJosep PIÑOL 029CNRS.LEMTANancy, FranceOlivier SÉRO-GUILLAUME 030CSIC.IEGAMadrid,SpainPilar MARTIN

63 25/09/201663EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 Τα Μέλη του EUFIRELAB (3/3) NrΟργανισμόςΠόλη, ΧώραΥπεύθυνος Ομάδος 031UCOR.IFCorboba, SpainFrancisco RODRIGUEZ y SILVA 032CNR.IES.SCSPisa, ItalyGiacomo GIOVANNINI 033UZUR.DG.GISZurich, SwitzerlandBritta ALLGÖWER 034MAIC.DEMChania, GreeceIoannis GITAS 035CNR.IATAAFirenze, ItalyClaudio CONESE 036UTHESS.FN.FMThessaloniki, GreeceMichael KARTERIS 037NARF.IMFEAthens, GreeceGavriil XANTHOPOULOS 042ENSMP.PSSophia-Antipolis, FranceFranck GUARNIERI 043ENSTIMA-LGEIAlès, FranceSophie SAUVAGNARGUES 044CNRS.IUSTIMarseille, FranceEtienne LEBRUN 045CNRS.GVENice, FranceJean-Paul BOISSON Return

64 25/09/201664EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 EUFIRELAB Steering Committee Return NumberOrganismFirst nameLast nameCountry P021UAT.DESMargaritaARIANOUTSOUGreece P007USEV.DISABegoñaARRUESpain P008TYPSA.DDEFDavidCABALLEROSpain P014UTRN.DASTAndreaCAMIAItaly P015ALGOSYS.ARGeorgeEFTICHIDISGreece P025UTMAD.DFPauloFERNANDESPortugal P017EIPFI.CERENFrédériqueGIROUDFrance P003ARMINES.M.PSFranckGUARNIERIFrance P010INIA.CIFCarmenHERNANDOSpain P016CGREF.AP.FMCorinneLAMPINFrance P002ERT.UAM2DominiqueMORVANFrance P022UAVR.DAOAnaMIRANDAPortugal P020UCM.CMA.DMAJoséMORENOSpain P023UALH.DGJavierSALASSpain P009CEAMRamonVALLEJOSpain P012IST.DEMJoaoVENTURAPortugal P013ADAI.LEIFDomingos-XavierVIEGASPortugal P037NARF.IMFEGavriilXANTHOPOULOSGreece

65 25/09/201665EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 EUFIRELAB International Scientific Committee (1/3) First and Last nameTownRegion or StateCountry Martin ALEXANDEREdmontonAlbertaCanada Yves BIROT (chairman)AvignonPACAFrance Ross BRADSTOCKHurstvilleNSWAustralia Bret BUTLERMissoulaMontanaUSA Wendy CATCHPOLECanberraACTAustralia Phil CHENEYCanberra ACT Australia Terry CLARKBoulderColoradoUSA Marco CONEDERABellinzonaTicinoSwitzerland Michel CURTATMarne la ValléeIle de FranceFrance Cornelis de RONDEBredasdorpSouth Africa Yvon DUCHEAix-en-Provence PACA France Carl EDMINSTERFlagstafArizonaUSA Mark FINNEYMissoulaMontanaUSA Mike FLANNIGANSault Ste MarieOntarioCanada Francis FUJIOKARiversideCaliforniaUSA Malcom GILLCanberraACTAustralia

66 25/09/201666EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 EUFIRELAB International Scientific Committee (2/3) First and Last nameTownRegion or StateCountry Johann GOLDAMMERFreiburgBaden-WürttembergGermany Armando GONZALEZ-CABANRiversideCaliforniaUSA Jim GOULDKingstonACTAustralia Anatoly GRISHINTomskSiberiaRussia Franck HARLOWLos AlamosNew MexicoUSA Martha HENDERSON-TUBESINGOlympiaWashingtonUSA Don LATHAMMissoulaMontanaUSA Colin LEGGEdinburghUK Vittorio LEONEPotenzaBasilicataItaly Rodman LINNLos AlamosNew MexicoUSA Tomàs MARGALEFBellaterraCataluñaSpain Céline MARIToulouseMidi-PyrénéesFrance Walter OECHELSan DiegoCaliforniaUSA Tuomas PALOPOSKIEspooFinland Francisco REGOLisboaPortugal Gwynfor RICHARDSBrandonManitobaCanada

67 25/09/201667EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 EUFIRELAB International Scientific Committee (3/3) Return First and Last nameTownRegion or StateCountry Kevin RYANMissoulaMontanaUSA Jésus SAN-MIGUEL-AYANZIspra-VareseItaly Rick SNEEUWJAGTBentleyWestern AustraliaAustralia Kirsten THONICKEPotsdamBrandenburgGermany Barbara UBYSZSekocinPoland Michael WEBERSault Ste MarieOntarioCanada David WEISERiversideCaliforniaUSA Mike WOTTONSault Ste MarieOntarioCanada Martin ZOBELTartuEstonia

68 25/09/201668EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 Μάθετε περισσότερα για το EUFIRELAB http://www.eufirelab.org Return

69 25/09/201669EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 Τέλος (παρουσίασης)


Κατέβασμα ppt "25/09/20161EUFIRELAB: EVR1-CT-2002-40028 Περιεχόμενα της ελληνικής έκδοσης Το 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (5ΠΠ)Το 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Συνοπτική παρουσίαση Σχέδιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google