Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σεμινάριο GB-HSE : Αξιολόγηση ικανοτήτων στις επικίνδυνες βιομηχανίες John Wilkinson.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σεμινάριο GB-HSE : Αξιολόγηση ικανοτήτων στις επικίνδυνες βιομηχανίες John Wilkinson."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σεμινάριο GB-HSE : Αξιολόγηση ικανοτήτων στις επικίνδυνες βιομηχανίες John Wilkinson

2 Δεξιότητα & κανονισμοί COMAH Η άποψη της Διεύθυνσης Υγιεινής & Ασφάλειας (ΔΥΑ)

3 Ερευνητικό έργο COI Υπόβαθρο  Οι κανονισμοί COMAH ανέβασαν το επίπεδο  Νέοι ανθρώπινοι παράγοντες εστιάζουν σε HID  Έλλειψη προτύπων και συγκριτικών αξιολογήσεων  Ευκαιρία για:  Αναθεώρηση παρεμφερών βιομηχανιών για τρέχουσες και ορθές πρακτικές  Παροχή βοήθειας

4 Το πρόβλημα  Πολλοί διαχειριστές έχουν:  Φτωχά/ πεπαλαιωμένα συστήματα διασφάλισης δεξιοτήτων  Έλλειψη πόρων και δέσμευσης  Μικρά ή ανύπαρκτα τμήματα κατάρτισης  Επικεντρωθεί κυρίως σε προσωπική κατάρτιση σε θέματα ασφάλειας  Έλλειψη δεσμών στο σύστημα με αξιολογήσεις κινδύνων και εκθέσεις ασφαλείας σημαντικών επικίνδυνων ατυχημάτων (ΣΕΑ)  Ελλιπή κατανόηση των Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠ)  Αδόμητη κατάρτιση κατά τη διάρκεια της εργασίας  Καμία επανεκπαίδευση ή ρυθμίσεις παρακολούθησης

5 Ικανότητα & σημαντικά ατυχήματα στην περιοχή του Longford  Η Esso ισχυρίστηκε ότι οι χειριστές της ήταν εκπαιδευμένοι κατάλληλα και ικανοί και ως εκ τούτου τα λάθη τους ήταν αυτά που αποτέλεσαν τη βασική αιτία του ατυχήματος.  Οι πραγματικές αιτίες περιλαμβάνουν:  Αποτυχία αναγνώρισης του κινδύνου, έλλειψη διαδικασιών, ανεπαρκής έλεγχος της αλλαγής, αντίληψη των προτεραιοτήτων/ προθυμία να σταματήσουν τη λειτουργία της εγκατάστασης, ανεπαρκής επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων της εγκατάστασης, ανεπαρκές σύστημα αναφοράς ατυχημάτων, Απώλεια Χρόνου Εργασίας (ΑΧΕ), συμπεριφορά σε θέματα ασφάλειας και άλλα χαρακτηριστικά που επικεντρώνονται στους εργαζόμενους και όχι στη διαχείριση, σε ΑΧΕ και όχι σε ΣΕΑ, έλεγχος- χωρίς να αναζητούμε τα αρνητικά αποτελέσματα.

6 Longford 2 Η ικανότητα αποτέλεσε βασική πτυχή  Οι χειριστές δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι συνέβαινε, π.χ. Αρχική διαρροή – προσπάθησαν να σφίξουν τις βίδες της φλάντζας Προσπάθησαν να κάνουν επανεκκίνηση του συστήματος αφού αυτό είχε κρυώσει  Το σύστημα διασφάλισης δεξιοτήτων δε δοκίμαζε την πραγματική κατανόηση, π.χ. Οι χειριστές θα μπορούσαν να δώσουν σωστές απαντήσεις σε ερωτήματα χωρίς όμως να καταλαβαίνουν τη σημασία τους.

7 Διασφάλιση δεξιοτήτων Σύστημα διασφάλισης δεξιοτήτων: «Ένα σύστημα καθορισμού προτύπων και μέτρησης της ικανότητας των εργαζομένων βάσει συγκεκριμένων προτύπων».

8 Δεξιότητα & κανονισμοί COMAH Σύμφωνα με τους κανονισμούς COMAH «Δεξιότητα είναι η συνεχής ικανότητα των ατόμων και ομάδων προκειμένου να εκτελούν πιστά τα στοιχεία ΣΕΑ των ρόλων τους, αρμοδιοτήτων & καθηκόντων τους με σκοπό να είναι αποδείξιμη»

9 Πρότυπα Η διασφάλιση δεξιοτήτων περιλαμβάνει:  Πρότυπα εκπαίδευσης & αξιολόγησης Τα οποία μπορεί να γίνουν εξωτερικά ή εσωτερικά (π.χ. συλλογικά) Και στηρίζονται στη γνώση, την κατανόηση και τις δεξιότητες  Και τα δύο πρέπει να επικεντρώνονται στις προτεραιότητες των ΣΕΑ  Διαφορετικά, πρότυπα όπως είναι τα πρότυπα ποιότητας, μπορούν να προωθήσουν τη συνέπεια της παραγωγής και όχι την ποιότητα της παραγωγής.

10 Άλλα θέματα  Σκωτσέζικα/ Εθνικά Επαγγελματικά Προσόντα (S/NVQs)  Τρεις βασικοί τύποι Γενικά σε μία βιομηχανία Προσαρμοσμένη σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της εν λόγω βιομηχανίας, π.χ. διυλιστήρια, αποθήκευση υγρής σωρού Προσαρμοσμένη σε μία επιχείρηση ή μία εγκατάσταση  Παρ’ όλο που οτιδήποτε προσαρμοσμένο είναι καλύτερο, χρειάζεται να γνωρίζουμε τη βάση από την οποία προέρχεται (ΣΕΑ; Συγκεκριμένη εγκατάσταση;)  ΌΛΑ θα χρειαστούν κάποιο συμπλήρωμα

11 Ποιος είναι ο βασικός στόχος των δεξιοτήτων σύμφωνα με τους κανονισμούς COMAH; Βασικοί στόχοι:  Κατέχοντας την απαραίτητη κατανόηση (το γιατί) καθώς και,  Γνωρίζοντας τα όρια σας  Διαθέτοντας τα απαραίτητα προσόντα και γνώση  Γνωρίζοντας την έννοια των ΣΕΑ καθώς και των σχετικών σας καθηκόντων, ρόλων και ευθυνών  Έχοντας τις απαραίτητες δεξιότητες για όλους τους προβλέψιμους τρόπους λειτουργίας/ ευθύνης: π.χ. φυσιολογική και μη, εκκίνησης & τερματισμού, έκτακτης ανάγκης.  Διατήρηση και βελτίωση των δεξιοτήτων

12 Τρέχουσες συνθήκες  Γήρανση εργασιακού προσωπικού, αύξηση εμπειρίας (και απελευθέρωση)  Πίεση για οργανωτική αλλαγή και demanning  Ένα ανεπαρκές σύστημα διασφάλισης δεξιοτήτων σημαίνει ότι οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή είναι προβληματική  Δεν είναι μετρήσιμη αν δεν υπάρχει κάποια σχετική αναφορά  Τμήματα εκπαίδευσης συνήθως σταματάει η λειτουργία τους ή δεν υπάρχουν ή δεν προσφέρουν κανένα σημαντικό αποτέλεσμα (έλλειψη κριτικής μάζας- βλ. ACSNI First Report)  Οι δεξιότητες είναι ακόμα πιο σημαντικές στις τρέχουσες συνθήκες

13 Στόχοι ΣΕΑ  Σύνδεση με ΣΕΑ μέσω της έκθεσης ασφάλειας και αξιολογήσεων των κινδύνων  Βασικό πυρήνας: Αναγνώρισης και αξιολόγησης σημαντικών/ κρίσιμων καθηκόντων, ρόλων και ευθυνών Μετατροπής των καθηκόντων σε διαδικασίες Ασφάλειας δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της γνώσης, των δεξιοτήτων και της κατανόησης.  Αν τα παραπάνω δε συνδέονται μεταξύ τους δε θα μπορέσει να υπάρξει ένα επαρκές σύστημα αξιολόγησης δεξιοτήτων (ΑΔ)

14 Ευρύτερο πλαίσιο συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας  Μία καλή οργάνωση για την ασφάλεια και ένα καλό σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας είναι απαραίτητα  Αναγνώριση ΣΕΑ και αξιολόγηση κινδύνων  Αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν μια δομημένη προσέγγιση για την ανθρώπινη αξιοπιστία, την αναγνώριση σφαλμάτων και την εκτίμηση  Χωρίς αυτό είναι απίθανο το γεγονός ότι οι ανάγκες σε εκπαίδευση θα μπορούσαν να εξακριβωθούν με αξιόπιστο τρόπο

15 Τα όρια της εκπαίδευσης  Παραδοσιακές απαντήσεις σε ατυχήματα συνήθως επικεντρώνονται σε αναθεώρηση διαδικασιών και επανεκπαίδευση, αλλά η εκπαίδευση δεν αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο για παράδειγμα σε καθυστερήσεις ή σε μη τήρηση κανόνων.  Ομοίως, η έλλειψη πόρων καθώς και ο μεγάλος φόρτος εργασίας μπορεί να υποβαθμίσει και να αναιρέσει ένα καλό επίπεδο δεξιοτήτων.  Μερικές φορές είναι πιο σημαντικό να γνωρίζετε τα όρια σας

16 Τι χρειαζόμαστε  Ένα σύστημα διασφάλισης δεξιοτήτων το οποίο Συνδέεται με ΣΕΑ & αξιολόγηση κινδύνων  Για τους εμπλεκόμενους σε ΣΕΑ Καλή κατανόηση των διαδικασιών και των ΣΕΑ – το ‘γιατί’ Καλές επαγγελματικές δεξιότητες & εμπειρία Αναγνώριση και κατανόηση του ρόλου, των καθηκόντων και των ευθυνών σε θέματα ΣΕΑ- σε όλα τα επίπεδα  Οι κανονισμοί COMAH προσφέρουν την ευκαιρία για την επίτευξή των παραπάνω.

17 Αναζητούμε…(1)  Μία στρατηγική και ένα πλάνο εκπαίδευσης το οποίο να απευθύνεται σε θέματα ΣΕΑ.  Ειδικά πρότυπα δεξιοτήτων για την εγκατάσταση και τη διεργασία σε όλα τα επίπεδα.  Εκπαίδευση που έχει τους κατάλληλους πόρους και το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και τις απαραίτητες ρυθμίσεις σε θέματα αξιολόγησης.  Καταρτισμένους και αξιόπιστους εκπαιδευτές και αξιολογητές.  Αναγνώριση εκπαιδευτικών αναγκών δηλ. κάτι τέτοιο να μην το αποφασίζουν οι διευθυντές παραγωγής κατά την ετήσια ανασκόπηση.  Δομημένη εκπαίδευση στην εργασία.

18 Αναζητούμε (2)…  Εκπαίδευση σε όλους τους προβλεπόμενους τύπους λειτουργιών (προσομοίωση/ προσομοιωτές για μη φυσιολογικές συνθήκες)  Επαλήθευση (η εκπαίδευση προσέφερε ό,τι είχε προγραμματιστεί να προσφέρει;)  Εγγραφές  Ενημερωμένους και ανεξάρτητους ελέγχους  Αξιολόγηση (είναι αυτή η σωστή εκπαίδευση δεδομένων των αναγκών της επιχείρησης;)  Κατάλληλη και σωστή αξιολόγηση της εκπαίδευσης

19 Μελέτες Περίπτωσης(1) Large top tier (TT) continuous process site  Πρόσφατος Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΑΕΔ)– πλήρης αναδιοργάνωση Απώλεια έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού, πρόσληψη νέου προσωπικού, νέοι ρόλοι και δομή ομάδας (SMT/SDTs)  Ανεπαρκείς πόροι για μετάβαση και εκπαίδευση Inadequate resource for transition & training burden  Ανεπαρκείς εκπαιδευτικές ρυθμίσεις

20 Μελέτες Περίπτωσης (1) Αδόμητη προσέγγιση σε θέματα εκπαίδευσης στην εργασία  Καμία ανάλυση ελλείψεων  Έλλειψη καταρτισμένων εκπαιδευτών και αξιολογητών  Εκπαίδευση στην τάξη και εργασιακή πραγματικότητα αποτελούν δύο διαφορετικά πράγματα  Δυσκολία στο να διατεθεί χρόνος του προσωπικού για εκπαίδευση και επίσης ο χρόνος των εκπαιδευτών/ αξιολογητών είναι περιορισμένος.  Παρακώλυση εκπαιδευτικού προγράμματος  Οι χειριστές ανησυχούν πολύ για την έλλειψη εκπαίδευσης και εμπειρίας

21 Μελέτες Περίπτωσης (1)  Η IN αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας δομημένης διαδικασίας κατάρτισης ως μέρος ενός συστήματος αξιολόγησης δεξιοτήτων  Άριστα αποτελέσματα  Ανάλυση ελλείψεων  Αναγνώριση και διασφάλιση της ασφάλειας κρίσιμων καθηκόντων, κτλ μέσω εργασιών χαρτογράφησης  Καταρτισμένοι εκπαιδευτές και αξιολογητές  Έμπειρο προσωπικό το οποίο έχει προσληφθεί εκ νέου ως εκπαιδευτές και διάθεση χρόνου προσωπικού για εκπαίδευση  Απέκτησε την αξιοπιστία του εργατικού δυναμικού της  Κέρδισε ένα εθνικό βραβείο κατάρτισης για τα σχέδια εκπαίδευσής τους.

22 Μελέτες Περίπτωσης (2) TT Batch process site – εξωθερμική εκτόνωση  Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για οποιαδήποτε πρόσφατη εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα- αυτόματη διαδικασία Δεν υπάρχουν εγγραφές διαφορετικές από κάποιες άλλες όπως για παράδειγμα COSHH, FLT Έλλειψη καταρτισμένων εκπαιδευτών/ αξιολογητών Μη αναγνώριση κρίσιμων καθηκόντων ασφαλείας Στηριζόμενη στην εμπειρία, αλλά και σε νέο προσωπικό το οποίο έχει εμπλακεί σε ατύχημα Η IN αποσκοπούσε στο να γίνει ένας ανεξάρτητος έλεγχος σε θέματα σχεδιασμού της εκπαίδευσης από την HO

23 Οδηγός  Διάσπαρτες αναφορές σε θέματα οδηγιών της ΔΥΑ  HSG65 – γενικός οδηγός  ACSNI First Report  Οδηγός RI (στοχευόμενος σε οδηγούς τρένων)  Η παρούσα ερευνητική έκθεση και μεθοδολογία

24 Σύνοψη  Παραμελημένο αλλά σημαντικό θέμα  Οι κανονισμοί COMAH απαιτούν μία σταδιακή αλλαγή, γεγονός το οποίο αποτελεί σημαντική ευκαιρία για βελτίωση  Ανάγκη για ειδικά πρότυπα συνδεδεμένα με ΣΕΑ για την εγκατάσταση και τη διεργασία καθώς και για εκπαίδευση, αξιολόγηση και έλεγχο αυτών.

25 Σήμερα  Ευκαιρία να δοκιμάσετε τις συμβουλές, τις λίστες ελέγχου και τις μεθόδους αξιολόγησης που προέκυψαν από την έκθεση.  Τα σχόλια και η εμπλοκή σας είναι ευπρόσδεκτα- γεγονός το οποίο αποτελεί μέρος της διεργασίας επιβεβαίωσης από τη ΔΥΑ  Μπορείτε να το δοκιμάσετε από το σπίτι σας!


Κατέβασμα ppt "Σεμινάριο GB-HSE : Αξιολόγηση ικανοτήτων στις επικίνδυνες βιομηχανίες John Wilkinson."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google