Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΑ ΚΩΠΗΛΑΤΑ ΠΛΟΙΑ ( ΚΟΝΤΟΡΟΙ ) Τα π λοία ήταν μόνο με κου π ιά ( κόντορους, κοντάρι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΑ ΚΩΠΗΛΑΤΑ ΠΛΟΙΑ ( ΚΟΝΤΟΡΟΙ ) Τα π λοία ήταν μόνο με κου π ιά ( κόντορους, κοντάρι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2 ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΑ ΚΩΠΗΛΑΤΑ ΠΛΟΙΑ ( ΚΟΝΤΟΡΟΙ ) Τα π λοία ήταν μόνο με κου π ιά ( κόντορους, κοντάρι ) και με μια σειρά α π ό κάθε π λευρά, οι λεγόμενες μονήρεις. Αργότερα, έγιναν π λοία με δυο σειρές, οι καλούμενες διήρεις ( τα π λοία αυτά είχαν δυο καταστρώματα ) και τέλος με τρεις σειρές, οι λεγόμενες τριήρεις ( τα π λοία αυτά είχαν τρία καταστρώματα ). Η ναυς με μια μόνο σειρά κου π ιών α π ό κάθε π λευρά είχε είτε δυο μόνο κου π ιά, ό π ως οι σημερινές μικρές βάρκες, είτε τέσσερα, είτε έξι, είτε οκτώ κου π ιά. Δημιουργήθηκαν π λοία π ου είχαν ακόμη και 25 κου π ιά α π ό κάθε π λευρά, σύνολο π ενήντα, οι λεγόμενες π εντηκόνταροι. Τα π λοία ήταν μόνο με κου π ιά ( κόντορους, κοντάρι ) και με μια σειρά α π ό κάθε π λευρά, οι λεγόμενες μονήρεις. Αργότερα, έγιναν π λοία με δυο σειρές, οι καλούμενες διήρεις ( τα π λοία αυτά είχαν δυο καταστρώματα ) και τέλος με τρεις σειρές, οι λεγόμενες τριήρεις ( τα π λοία αυτά είχαν τρία καταστρώματα ). Η ναυς με μια μόνο σειρά κου π ιών α π ό κάθε π λευρά είχε είτε δυο μόνο κου π ιά, ό π ως οι σημερινές μικρές βάρκες, είτε τέσσερα, είτε έξι, είτε οκτώ κου π ιά. Δημιουργήθηκαν π λοία π ου είχαν ακόμη και 25 κου π ιά α π ό κάθε π λευρά, σύνολο π ενήντα, οι λεγόμενες π εντηκόνταροι.

3 ΤΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ ΠΛΟΙΑ Τα ιστιοφόρα ε π ινοήθηκαν ε π ί Μίνωα α π ό τον Αθηναίο μηχανικό Δαίδαλο. Ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος, λέει ο Παυσανίας, έφυγαν α π ό την Κρήτη με δυο μικρά π λοία π ου π ρόσθεσαν σ ’ αυτά π ανιά, για να ανα π τύξουν ταχύτητα π ροκειμένου να διαφύγουν το π ολεμικό ναυτικό του Μίνωα π ου μέχρι τότε δεν χρησιμο π οιούσε π ανιά. Σημειώνεται ότι τα π ολεμικά π λοία, ακόμη και όταν είχαν ε π ινοηθεί τα π ανιά, δεν έφεραν ιστία, αφενός για να α π οφύγουν το βάρος των κονταριών ό π ου στηρίζονται τα π ανιά και αφετέρου για να είναι π ιο ευέλικτα. Τα π ολεμικά π λοία έβαλαν ιστία μόνο όταν ε π ινοήθηκαν οι διήρεις και οι τριήρεις.

4 ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Τα π ολεμικά π λοία είχαν έμβολο, για εμβολισμό των εχθρικών π λοίων και μακρόστενο σχήμα, για να διασχίζουν με ευκολία τη θάλασσα. Ε π ίσης ήταν κω π ήλατα και βοηθητικά είχαν τα π ανιά, ε π ειδή στις μάχες α π αιτούνται ειδικές κινήσεις ( ταχύτητες και ελιγμοί ). Τα εμ π ορικά π λοία ήταν αρκετά π ιο μεγάλα α π ό τα π ολεμικά, ώστε να χωρούν π ολύ εμ π όρευμα και λίγους κω π ηλάτες, όμως με π ολύ μεγάλα π ανιά, ώστε όταν φυσά αέρας να μη α π αιτείται η κουραστική κω π ηλασία. Τα κατεξοχήν εμ π ορικά π λοία, οι στρογγύλαι νήες, είχαν την π λώρη και την π ρύμνη ψηλές και στρογγυλεμένες και το αμ π άρι ευρύχωρο. Τον 7 ο αιώνα π. Χ., τα π λοία αυτά α π έκτησαν μεγάλα ιστία και βοηθητικά κου π ιά - αυξάνοντας έτσι την ταχύτητά τους - και εφοδιάστηκαν με άγκυρα. Το σκαρί τους π αρέμεινε το ίδιο και στις ε π όμενες ε π οχές. Τα κατεξοχήν εμ π ορικά π λοία ονομάζονταν ολκάδες και ο Αριστοτέλης αργότερα τα π αρομοίασε με μεγάλα έντομα π ου είχαν μικροσκο π ικά φτερά.

5 Ομοίωμα Ελληνικού εμ π ορικού π λοίου ανοικτής θαλάσσης. Περί π ου 600 π. Χ. Λε π τομέρεια α π ό μελανόμορφη κύλικα με π αράσταση π ολεμικού π λοίου. B' μισό 6 ου αιώνα π. Χ.

6 Η ΔΙΗΡΗΣ Η διήρης ήταν π λοίο με δύο σειρές κου π ιών σε κάθε π λευρά αντί μια π ου είχε η π εντηκόντορος ή τριών π ου είχε η τριήρης. Η διήρης α π οτελεί τον ενδιάμεσο κρίκο εξέλιξης α π ό την π εντηκόντορο π ρος τα μεταγενέστερα σκάφη. Είχαν κατασκευαστεί διήρεις με τριάντα ή με π ενήντα κου π ιά και οι διαστάσεις των π λοίων αυτών κυμαίνονται στα 18 μ. μήκος, 3-3,60 μ. π λάτος, εκτό π ισμα 22 τόνοι και μήκος κου π ιών 4-6 μ.

7 Η ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΡΙΗΡΗΣ Αθηναϊκή Τριήρης, σύμφωνα με την π λειοψηφία των μελετητών, είχε μήκος 36 μ., π λάτος 5 μ., ύψος α π ό την ίσαλο 1,80 μ. και βύθισμα 1,20 μ. Το εκτό π ισμά της ήταν 70 έως 80 τόνοι. Είχε 200 άνδρες π λήρωμα, α π ό τους ο π οίους 170 κω π ηλάτες - ερέτες. Κάθε κω π ηλάτης - ερέτης τραβούσε μόνο ένα κου π ί, μήκους 4,40 μ. Το π λήρωμα συμ π λήρωναν, ο τριήραρχος π ου ασκούσε την ανώτερη ε π ο π τεία του π λοίου, ο κυβερνήτης υ π εύθυνος ναυτιλίας, ο π ρωρεύς π ου ήταν υ π εύθυνος στην π λώρη, ο κελευστής υ π εύθυνος του π ληρώματος, δύο τριήραρχοι, ο αυλητής π ου έδινε το ρυθμό κω π ηλασίας με τον αυλό του, 13 ναύτες για άλλες δουλειές, εκτός κω π ηλασίας, και τέλος 10 π ολεμιστές με βαρύ ο π λισμό. Η ταχύτητα των Τριηρών έφτανε τους 6-7 κόμβους, ενώ σε π ερί π τωση ναυμαχίας και για ορισμένο χρονικό διάστημα άγγιζε τους 10 κόμβους. Αθηναϊκή Τριήρης, σύμφωνα με την π λειοψηφία των μελετητών, είχε μήκος 36 μ., π λάτος 5 μ., ύψος α π ό την ίσαλο 1,80 μ. και βύθισμα 1,20 μ. Το εκτό π ισμά της ήταν 70 έως 80 τόνοι. Είχε 200 άνδρες π λήρωμα, α π ό τους ο π οίους 170 κω π ηλάτες - ερέτες. Κάθε κω π ηλάτης - ερέτης τραβούσε μόνο ένα κου π ί, μήκους 4,40 μ. Το π λήρωμα συμ π λήρωναν, ο τριήραρχος π ου ασκούσε την ανώτερη ε π ο π τεία του π λοίου, ο κυβερνήτης υ π εύθυνος ναυτιλίας, ο π ρωρεύς π ου ήταν υ π εύθυνος στην π λώρη, ο κελευστής υ π εύθυνος του π ληρώματος, δύο τριήραρχοι, ο αυλητής π ου έδινε το ρυθμό κω π ηλασίας με τον αυλό του, 13 ναύτες για άλλες δουλειές, εκτός κω π ηλασίας, και τέλος 10 π ολεμιστές με βαρύ ο π λισμό. Η ταχύτητα των Τριηρών έφτανε τους 6-7 κόμβους, ενώ σε π ερί π τωση ναυμαχίας και για ορισμένο χρονικό διάστημα άγγιζε τους 10 κόμβους.

8

9 Η ΣΑΜΑΙΝΑ Σύμφωνα με το Θουκυδίδη, ο π ρώτος π ου κατασκεύασε τριήρεις ήταν ο Κορίνθιος ναυ π ηγός Αμεινοκλής ( υ π ολογίζεται κά π ου το 8/7 αι. π. Χ.). Ο ίδιος, λέει, κατασκεύασε και τις π ρώτες τριήρεις των Σαμίων, οι ο π οίοι, κατά την ε π οχή του τύραννου Πολυκράτη (530 π. Χ.), έκαναν μετατρο π ές στο π λοίο αυτό ώστε να μεγαλώσει ο χώρος του και έτσι π ροέκυψε ένα νέου τύ π ου π λοίο π ου π ήρε το όνομα Σάμαινα, λόγω των μετατρο π ών των Σαμίων. Οι Σάμαινες ήταν ειδικός τύ π ος τριήρους - διήρους και κατασκευασμένες έτσι ώστε να χρησιμο π οιούνται ως φορτηγά και ως π ολεμικά π λοία ταυτόχρονα. Σύμφωνα με το Θουκυδίδη, ο π ρώτος π ου κατασκεύασε τριήρεις ήταν ο Κορίνθιος ναυ π ηγός Αμεινοκλής ( υ π ολογίζεται κά π ου το 8/7 αι. π. Χ.). Ο ίδιος, λέει, κατασκεύασε και τις π ρώτες τριήρεις των Σαμίων, οι ο π οίοι, κατά την ε π οχή του τύραννου Πολυκράτη (530 π. Χ.), έκαναν μετατρο π ές στο π λοίο αυτό ώστε να μεγαλώσει ο χώρος του και έτσι π ροέκυψε ένα νέου τύ π ου π λοίο π ου π ήρε το όνομα Σάμαινα, λόγω των μετατρο π ών των Σαμίων. Οι Σάμαινες ήταν ειδικός τύ π ος τριήρους - διήρους και κατασκευασμένες έτσι ώστε να χρησιμο π οιούνται ως φορτηγά και ως π ολεμικά π λοία ταυτόχρονα.

10 Η ΤΡΙΑΝΤΑΚΟΝΤΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΟΡΟΣ Τα π ρώτα σημαντικά π λοία π ου ε π ινοήθηκαν ήταν οι τριαντακοντόροι, π λοία δηλαδή με 30 κου π ιά (15 α π ό κάθε π λευρά ) και μετά οι π εντηκόντοροι, δηλαδή π λοία με 50 κου π ιά (25 κου π ιά α π ό κάθε π λευρά ). Οι π εντηκόντοροι χρησιμο π οιούνταν τόσο για τη μεταφορά αγαθών όσο και σε π ολεμικές εκστρατείες. Ο ρόλος τους ήταν π ολύ σημαντικός, εξαιτίας της ικανότητας π ου είχαν να π λέουν σε αντίθετα θαλάσσια ρεύματα και να αντιμετω π ίζουν εχθρικά π λοία κατά μήκος ε π ικίνδυνων ακτών και π ερασμάτων. Ήταν τα π ιο κατάλληλα για ε π ιδρομές, για π ειρατεία και για τη μεταφορά αγαθών και στρατευμάτων. Θεωρούνταν τα κατεξοχήν π ολεμικά π λοία π ριν α π ό την εμφάνιση της τριήρους.

11

12 ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ & ΕΜΙΛΥ ΜΠΙΣΤΟΛΑ


Κατέβασμα ppt "Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΑ ΚΩΠΗΛΑΤΑ ΠΛΟΙΑ ( ΚΟΝΤΟΡΟΙ ) Τα π λοία ήταν μόνο με κου π ιά ( κόντορους, κοντάρι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google