Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INNOVATIVE STRATEGY FOR RAISING AWARENESS OF LIFELONG LEARNING IN GREECE - INSTALL.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INNOVATIVE STRATEGY FOR RAISING AWARENESS OF LIFELONG LEARNING IN GREECE - INSTALL."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INNOVATIVE STRATEGY FOR RAISING AWARENESS OF LIFELONG LEARNING IN GREECE - INSTALL Αγρίνιο, 17.01.2013 «Η συμβολή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INSTALL» Γιάννης Δελημάρης Αν. Δ/ντής Δ/νσης Πιστοποίησης Δομών και Προγραμμάτων Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης Δομών

2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με έδρα την Αθήνα. Αποτελεί το διάδοχο φορέα της συγχώνευσης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.) και του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.). Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι επιτελικός φορέας διοίκησης του Εθνικού Δικτύου Διά Βίου Μάθησης. Αναπτύσσει και εφαρμόζει ολοκληρωμένο εθνικό σύστημα πιστοποίησης της μη-τυπικής εκπαίδευσης (αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων) και παρέχει την επιστημονική υποστήριξη των υπηρεσιών του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής στη χώρα μας.

3 ΕΡΓΟ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι κύριοι άξονες δράσης στην εκπλήρωση της αποστολής του και οι βασικές περιοχές ευθύνης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι: Πιστοποίηση εισροών – Φορείς και Εκπαιδευτικό Πλαίσιο  Αδειοδότηση Φορέων (ΚΕΚ, ΕΕΣ, ΚΟΛΛΕΓΙΑ, ΙΙΕΚ, ΙΔ. ΣΧΟΛΕΙΑ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, Κ.Ξ. ΓΛΩΣΣΩΝ)  Πιστοποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων  Πιστοποίηση Προγραμμάτων (γενικές προδιαγραφές) Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ)  Ανάπτυξη και εφαρμογή του ΕΠΠ Ισοτιμίες & Επαγγελματικά Δικαιώματα  Αναγνώριση Ισοτιμίας Εκπαιδευτικών Τίτλων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ημεδαπής και αλλοδαπής  Καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διπλωματούχων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

4 ΕΡΓΟ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) Πιστοποίηση εκροών - Πιστοποίηση Προσόντων  Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Προσόντων  Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ  Πιστοποίηση Φορέων χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής ή γνώσεων χειρισμού Η/Υ Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική  Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής  Δικτύωση φορέων και Στελεχών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΥΕΠ)  Ανάπτυξη σταδιοδρομίας νέων-ενηλίκων Διασφάλιση Ποιότητας στη ΔΒΜ  Συνεργασία για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση (π3)

5 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αποτελεί τον εθνικό φορέα πιστοποίησης των εισροών και εκροών της μη τυπικής εκπαίδευσης. Λειτουργεί ως εθνική δομή των Ευρωπαϊκών Δικτύων που διαχειρίζονται θέματα προσόντων και ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας και κινητικότητας, όπως:  Το Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων  Το Εθνικό Κέντρο Ευρωδιαβατηρίου (Europass)  Το Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό  To Εθνικό σημείο αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην ΕΕΚ (EQAVET)

6 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

7 Δια Βίου Μάθηση - INSTALL Βάσει όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, οι δράσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αφορούν σε όλο το εύρος της Διά Βίου Μάθησης και συνδέονται άμεσα με τους στόχους του έργου INSTALL - Καινοτόμος Στρατηγική Ευαισθητοποίησης για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα, δηλ. την ευαισθητοποίηση των Ελλήνων πολιτών σε σχέση με την εθνική στρατηγική διά βίου μάθησης και την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η συμμετοχή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο έργο, σε συνέργεια με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,το Τ.Ε.Ι. Πατρών και το ΚΕΚ της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία μιας ευρείας «κοινότητας μάθησης», ώστε να προσεγγίσουμε ειδικότερα τους νέους και τις νέες της χώρας που αναζητούν ευκαιρίες μάθησης, απασχόλησης, προσωπικής ανάπτυξης και να δείξουμε ότι η μάθηση μπορεί να γίνει όχι μόνο διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά και «μάθηση για τη ζωή».

8 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INSTALL Η συμβολή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στο εν λόγω έργο συνίσταται : στη διαμόρφωση του Σχεδίου Δημοσιότητας του έργου στη συμμετοχή των μελών της Ομάδας Έργου με εισηγήσεις στις ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης καθώς και (από κοινού με τους άλλους εταίρους) στη διαμόρφωση του περιεχομένου των ημερίδων ενημέρωσης των πολιτών, στο σχεδιασμό και διανομή των ενημερωτικών φυλλαδίων, στη δημιουργία του portal ενημέρωσης στη δημιουργία του μαθησιακού εργαλείου που θα βασίζεται σε παιχνίδι ως προς:

9 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INSTALL  Τη δημιουργία τράπεζας θεμάτων – ερωτηματολογίου που θα αξιοποιηθεί από την εφαρμογή Game-based Learning (GBL) μέσω της οποίας θα αξιολογούνται οι γνώσεις και ο βαθμός ενημέρωσης των συμμετεχόντων στο μαθησιακό παιχνίδι, προκειμένου να δικαιούνται τη διανομή κουπονιών κατάρτισης, συγκεκριμένης χρηματικής αξίας για συμμετοχή σε μη συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Διά Βίου Μάθησης που θα υλοποιούνται από πιστοποιημένους / αδειοδοτημένους φορείς από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

10 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INSTALL Η «αξιολόγηση» μέσω του μαθησιακού εργαλείου θα αφορά στην αξιολόγηση των γνώσεων και του βαθμού της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων σε : θέματα που άπτονται της εθνικής στρατηγικής για τη δια βίου μάθηση, θέματα πιστοποίησης εισροών και εκροών στο πεδίο της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης, θέματα σε σχέση με τις ευρωπαϊκές πρακτικές διά βίου μάθησης, θέματα που αφορούν γενικότερα στη δυνατότητα συμμετοχής των πολιτών στη διά βίου μάθηση και τα οφέλη που θα αποκομίσουν από αυτή

11 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INSTALL Η διάδραση μέσω της εφαρμογής θα γίνεται είτε μέσω υπολογιστή είτε μέσω κινητού τηλεφώνου (smartphone). Σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού οι χρήστες θα είναι δυνατόν να συνδεθούν με τους επιλεγμένους διαδικτυακούς τόπους καθώς και με το ενημερωτικό portal. Ένας συγκεκριμένος αριθμός από όσους καταφέρουν να «τερματίσουν» πρώτοι το μαθησιακό παιχνίδι, θα κερδίζουν κουπόνια κατάρτισης.

12 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INSTALL Έως σήμερα, στο πλαίσιο του προγράμματος INSTALL έχουν υλοποιηθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. : Η διαμόρφωση του Σχεδίου Δημοσιότητας του έργου Η διοργάνωση της 1 ης ημερίδας ενημέρωσης, την Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012 στην Αθήνα Την παραγωγή και εκτύπωση 3.000 ενημερωτικών φυλλαδίων του έργου Η διαμόρφωση των ερωτήσεων που περιλαμβάνονται στο μαθησιακό παιχνίδι Η συμμετοχή στην 2 η ημερίδα ενημέρωσης, την Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 στην Πάτρα

13 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INSTALL Τέλος, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., έως σήμερα, έχει συμβάλει: Στη συνδιαμόρφωση του portal του έργου http://www.install-project.grhttp://www.install-project.gr Στη συνδιαμόρφωση του περιεχομένου των ημερίδων ενημέρωσης των πολιτών Περισσότερες πληροφορίες στους συνδέσμους: http://www.install-project.gr http://www.eoppep.gr/index.php/el/european-international/install

14 Ευχαριστώ για τη προσοχή σας !!!


Κατέβασμα ppt "ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INNOVATIVE STRATEGY FOR RAISING AWARENESS OF LIFELONG LEARNING IN GREECE - INSTALL."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google