Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - I. 2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Για την παρακολούθηση των μεταβολών της περιουσίας, τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται, με βάση ορισμένα κριτήρια,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - I. 2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Για την παρακολούθηση των μεταβολών της περιουσίας, τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται, με βάση ορισμένα κριτήρια,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - I

2 2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Για την παρακολούθηση των μεταβολών της περιουσίας, τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται, με βάση ορισμένα κριτήρια, σε ομοειδείς κατηγορίες. Κάθε μια από τις κατηγορίες αυτές παρακολουθείται με έναν ειδικό πίνακα που ονομάζεται ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ. Λογαριασμός λοιπόν είναι ο πίνακας παρακολούθησης των μεταβολών μιας κατηγορίας ομοειδών περιουσιακών στοιχείων. Όταν π.χ. αναφερόμαστε στο λογαριασμό «Εμπορεύματα», εννοούμε τον πίνακα με τον οποίο παρακολουθούνται οι μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων που έχουν αγορασθεί με σκοπό να μεταπωληθούν. Όταν αναφερόμαστε στο λογαριασμό «Έπιπλα και Σκεύη», εννοούμε τον πίνακα παρακολούθησης των περιουσιακών στοιχείων που αγοράσθηκαν για την επίπλωση των γραφείων και των άλλων χώρων της επιχείρησης. Κάθε λογαριασμός πρέπει να περιέχει τα εξής στοιχεία. -Τον Τίτλο. Π.χ. ΓΗΠΕΔΑ, ΧΡΕΩΣΤΕΣ, ΤΑΜΕΙΟ. -Την Ημερομηνία της μεταβολής. -Το ποσό της μεταβολής.

3 3 ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Οι ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ έχουν δύο στήλες ποσών, μία για τη χρέωση και μία για την πίστωση. Με τα ποσά που καταχωρούνται στη Χρέωση ενός λογαριασμού, ο λογαριασμός αυτός Χρεώνεται. Με τα ποσά που καταχωρούνται στην Πίστωση ο λογαριασμός Πιστώνεται. Άνοιγμα λογαριασμού ονομάζομε τη δημιουργία ενός νέου λογαριασμού, του οποίου καθορίζομε τον τίτλο και καταχωρούμε την πρώτη εγγραφή. Κλείσιμο λογαριασμού είναι η κατάργηση ενός λογαριασμού. Λογιστικά αυτό γίνεται με την εξίσωση των ποσών της Χρέωσης με τα ποσά της Πίστωσης. Κάτω από τα ποσά αυτά σύρομε δύο γραμμές παράλληλες που λέγονται Εξισωτικές γραμμές. Εξίσωση λογαριασμού είναι ο προσδιορισμός του υπολοίπου του λογαριασμού και η καταχώρησή του στη στήλη με το μικρότερο σύνολο,με την ένδειξη Υπόλοιπο εις εξίσωση. Για επαναλειτουργία του λογαριασμού θα μεταφερθεί το υπόλοιπο που προήλθε από την εξίσωση, στη στήλη από την οποία προήλθε, με την ένδειξη Υπόλοιπο εις νέον. Εξισωμένος λογαριασμός: Tο άθροισμα της χρέωσης = με το άθροισμα της πίστωσης. Το υπόλοιπο λέγεται Χρεωστικό, όταν η Χρέωση είναι μεγαλύτερη από την Πίστωση. Πιστωτικό λέγεται όταν η Πίστωση είναι μεγαλύτερη από τη Χρέωση Ο Χρεωστικός λογαριασμός παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο, ενώ ο Πιστωτικός λογαριασμός παρουσιάζει πιστωτικό υπόλοιπο. Μεταφορά λογαριασμού: Συνέχεια της λειτουργίας ενός λογαριασμού σε άλλη σελίδα, με την ένδειξη εις μεταφορά, από την μια σελίδα, και την ένδειξη εκ μεταφοράς στην άλλη.

4 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Οι λογαριασμοί διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Λογαριασμοί Ενεργητικού είναι εκείνοι με τους οποίους παρακολουθούμε όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού. Οι λογαριασμοί επομένως Ταμείο, Εμπορεύματα, Κτίρια, Μεταφορικά μέσα, Έπιπλα, είναι λογαριασμοί Ενεργητικού γιατί τα στοιχεία που παρακολουθούν, Ταμείο, Εμπορεύματα, Κτίρια κ.λ.π. είναι στοιχεία του ενεργητικού. Λογαριασμοί Παθητικού είναι εκείνοι με τους οποίους παρακολουθούμε τις υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τρίτα πρόσωπα, όπως είναι οι λογαριασμοί Πιστωτές, Προμηθευτές, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Γραμμάτια Πληρωτέα κλπ. Λογαριασμοί Καθαρής Περιουσίας είναι εκείνοι με τους οποίους παρακολουθούμε το ίδιο κεφάλαιο των επιχειρήσεων. Μπορούμε επίσης να θεωρήσουμε ότι οι λογαριασμοί αυτοί παρακολουθούν τις υποχρεώσεις που έχει η επιχείρηση προς τον επιχειρηματία. Λογαριασμοί καθαρής περιουσίας είναι το Κεφάλαιο, το Τακτικό αποθεματικό, το Ειδικό αποθεματικό, κ.ά.

5 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Οι λογαριασμοί του Ενεργητικού πρώτα χρεώνονται και μετά πιστώνονται. Χρεώνονται με όσα περιουσιακά στοιχεία υπάρχουν κατά την απογραφή. Χρεώνονται επίσης με όλες τις αυξήσεις των στοιχείων που παρακολουθούν. Πιστώνονται με όλες τις μειώσεις των στοιχείων που παρακολουθούν. Οι λογαριασμοί του Παθητικού πρώτα Πιστώνονται και μετά χρεώνονται. Πιστώνονται με τα υπόλοιπα των στοιχείων που υπάρχουν κατά την απογραφή. Πιστώνονται επίσης με όλες τις αυξήσεις των στοιχείων αυτών (υποχρεώσεων). Χρεώνονται με όλες τις μειώσεις (των υποχρεώσεων). Οι λογαριασμοί της καθαρής περιουσίας πιστώνονται ή χρεώνονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής. Πιστώνονται δηλαδή όταν το Ενεργητικό είναι μεγαλύτερο του Παθητικού ( έχουμε κέρδη ως αποτέλεσμα χρήσεως), ενώ χρεώνονται όταν το Ενεργητικό είναι μικρότερο του Παθητικού. Οι λογαριασμοί αυτοί Πιστώνονται με κάθε αύξηση της καθαρής περιουσίας και Χρεώνονται με κάθε μείωσή της.

6 6 α) Λογαριασμοί Ενεργητικού Ανοίγουν με χρέωση Αυξάνουν με χρέωση Μειώνονται με πίστωση Είναι λογαριασμοί χρεωστικοί Μπορούν να εμφανιστούν με χρεωστικό υπόλοιπο ή εξισωμένοι Δεν παρουσιάζονται με πιστωτικό υπόλοιπο. β) Λογαριασμοί Παθητικού Ανοίγουν με πίστωση Αυξάνουν με πίστωση Μειώνονται με χρέωση Είναι λογαριασμοί πιστωτικοί Μπορούν να εμφανιστούν με πιστωτικό υπόλοιπο ή εξισωμένοι Δεν παρουσιάζουν χρεωστικό υπόλοιπο γ) Λογαριασμοί Καθαρής Περιουσίας Ανοίγουν με πίστωση ή χρέωση Αυξάνουν με πίστωση Μειώνονται με χρέωση Μπορούν να εμφανιστούν με πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο ή εξισωμένοι.

7 7 ΑΣΚΗΣΗ 1. Στα βιβλία της επιχείρησης ΚΑΠΠΑ υπάρχουν οι παρακάτω λογαριασμοί την 31/12/ 200Χ. ΤΑΜΕΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑ Τον μήνα Ιούλιο έγιναν οι παρακάτω συναλλαγές. Α) Ο πελάτης Γεωργίου ο οποίος χρωστούσε € εξόφλησε την υποχρέωσή του. Β) Η επιχείρηση αγοράζει έπιπλα αξίας €. Πληρώνει € και το υπόλοιπο το οφείλει. Γ) Πωλούνται εμπορεύματα αξίας € προς €. Ο αγοραστής πληρώνει αμέσως € και οφείλει το υπόλοιπο. Δ) Εξοφλείται ο Προμηθευτής Δημητρίου στον οποίο η επιχείρηση όφειλε €. Ο Προμηθευτής έκανε ειδική έκπτωση για την απαίτησή του 10%. Ε) Η επιχείρηση πληρώνει έναντι του δανείου στην τράπεζα €. Ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές και οι καταχωρήσεις στους λογαριασμούς.

8 8 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1. Οι εγγραφές που αφορούν τις συναλλαγές που έγιναν τον μήνα Ιούλιο έχουν ως εξής. Χ Π Α) ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΛΑΤΕΣ Β) ΕΠΙΠΛΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Γ) ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 330 Δ) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 450 Ε) ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟ Οι λογαριασμοί αφού συμπληρωθούν θα έχουν την παρακάτω εικόνα. ΤΑΜΕΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΠΙΠΛΑ ΔΑΝΕΙΑ

9 9 ΑΣΚΗΣΗ 2. Η επιχείρηση ΕΨΙΛΟΝ διενήργησε απογραφή κατά την οποία καταγράφηκαν τα περιουσιακά της στοιχεία όπως εμφανίζονται στους λογαριασμούς που ακολουθούν. -Εμπορεύματα € -Πιστωτές € - -Καταθέσεις Όψεως €-Μεταφορικά Μέσα € -Κεφάλαιο €-Μηχανήματα € -Γραμμάτια εισπρακτέα € -Γραμμάτια πληρωτέα € -Ταμείο €- Δάνειο € Στη συνέχεια η επιχείρηση διενήργησε τις παρακάτω συναλλαγές. Α) Πούλησε εμπορεύματα αξίας € έναντι €. Ο Πελάτης πλήρωσε μετρητά € και οφείλει το υπόλοιπο Β) Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης Ε. Ελευθερίου κατέθεσε στο Ταμείο της επιχείρησης € Γ) Παλαιό Μηχάνημα αξίας € πουλήθηκε προς € μετρητοίς. Δ) Αγόρασε νέο σύγχρονο μηχάνημα αξίας €, δίνοντας Γραμμάτιο λήξης μετά από 6 μήνες, στο οποίο έχουν προστεθεί τόκοι 10% Ε) Εξοφλεί τον Πιστωτή ΣΙΓΜΑ στον οποίο όφειλε €. ΣΤ) Αγοράζει Κτίριο αξίας €, δίνοντας μετρητά € και Γραμμάτια για το υπόλοιπο. Ζ) Η επιχείρηση εξοφλεί τον Πιστωτή της ΖΗΤΑ προς στον οποίο χρωστούσε € μετά από έκπτωση 20% που δίνεται από τον Πιστωτή. Η) Δίνει στην Τράπεζα Γραμμάτιο Εισπρακτέο αξίας € για να το εισπράξει και να καταθέσει το ποσό στον λογαριασμό της εταιρίας. Η τράπεζα κρατά προμήθεια 5%. ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1) Να συνταχθεί ο Ισολογισμός σύμφωνα με τα στοιχεία της Απογραφής. 2) Να δημιουργηθούν τα Καθολικά και να καταχωρηθούν τα δεδομένα της απογραφής και στη συνέχεια να ενημερωθούν οι Λογαριασμοί με τις συναλλαγές που έγιναν.

10 10 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π Μηχανήματα Κεφάλαιο Μεταφορικά Μέσα Πιστωτές Εμπορεύματα Γραμμάτ.Πληρωτ Γραμμάτ.Εισπρακτέα Δάνειο Καταθέσεις Όψεως Ταμείο Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Παθητικού Α) ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β) ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 900 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Δ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 625 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ Ε) ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤ) ΚΤΙΡΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ Ζ) ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.100

11 11 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.(Συνέχεια) Άνοιγμα Καθολικών και η ενημέρωσή τους με τις προηγούμενες συναλλαγές ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΔΑΝΕΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π ΚΤΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΑΜΕΙΟ Σύνολο Ενεργητικού Σύνολο Παθητικού

12 12 ΑΣΚΗΣΗ 3. Ζητείται να προσδιορίσετε τις συναλλαγές που έγιναν και επέφεραν τις ακόλουθες μεταβολές στους λογαριασμούς της επιχείρησης. Να δείξετε τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές 1. Αύξηση Ταμείου € Μείωση λογ/μου Πελάτες € 2. Μείωση Ταμείου € Μείωση Λογαριασμού Δάνεια € 3. Μείωση Επίπλων € Μείωση Κεφαλαίου € 4. Αύξηση Προμηθευτών € Αύξηση Εμπορευμάτων € 5. Μείωση Εμπορευμάτων € Αύξηση Ταμείου € Αύξηση λογ/μου Πελάτες € Αύξηση Κεφαλαίου 200 € 6. Αύξηση Κτιρίων € Μείωση Ταμείου € Αύξηση Πιστωτών € Μείωση λογ/μου Καταθέσεις Όψεως € 7.Μείωση Ταμείου 700 € Μείωση Κεφαλαίου 700 €

13 13 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 3. 1) Είσπραξη από Πελάτη ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ).Πληρωμή στην Τράπεζα έναντι Δανείου ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ).Ζημία από καταστροφή Επίπλων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΠΛΑ ). Αγορά Εμπορευμάτων με Πίστωση ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ) Πώληση Εμπορευμάτων αξίας €, προς €. Ο αγοραστής πλήρωσε € μετρητά και οφείλει το υπόλοιπο ποσό € ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αγορά κτιρίου αξίας €. Ο αγοραστής πληρώνει μετρητά €, δίνει Επιταγή αξίας € και οφείλει υπόλοιπο € ΚΤΙΡΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΘ.ΟΨΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ Ο επιχειρηματίας παίρνει από το Ταμείο της Επιχείρησης χρήματα για προσωπική χρήση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 700 ΤΑΜΕΙΟ 700

14 14 ΑΣΚΗΣΗ 4. Η επιχείρηση ΩΜΕΓΑ διενήργησε απογραφή κατά την οποία καταγράφηκαν τα περιουσιακά της στοιχεία όπως εμφανίζονται στους λογαριασμούς που ακολουθούν.. · Πελάτες € · Εμπορεύματα € Ταμείο € Έπιπλα € Καταθέσεις Όψεως € Μηχανήματα € · · Μεταφορικά Μέσα Προμηθευτές € Κεφάλαιο € · Γραμμάτια πληρωτέα € · Η επιχείρηση διενήργησε τις παρακάτω συναλλαγές 1. Ακατάλληλα Εμπορεύματα (αλλοιωμένα), αξίας € αποσύρονται και καταστρέφονται. 2. Προμηθευτής στον οποίο η επιχείρηση οφείλει €, λαμβάνει ισόποση επιταγή 3. Πελάτης ο οποίος οφείλει €, δίνει Γραμμάτιο για €, και 350 € μετρητά 4. Η επιχείρηση αγόρασε Φορτηγό αυτοκίνητο αξίας €, με Γραμμάτια 5. Ο επιχειρηματίας καταθέτει μετρητά € 6. Πωλούνται εμπορεύματα αξίας € προς €. Ο αγοραστής πληρώνει € μετρητά, καταθέτει €, στον Τραπεζικό Λογαριασμό της Εταιρίας και δίνει Γραμμάτιο για το υπόλοιπο ποσό. 7. Για την εξόφληση Προμηθευτή στον οποίο οφείλει € δίνει Επιταγή για το σύνολο του χρέους με επιβάρυνση τόκων 5% Ζητείται. Α) Να συνταχθεί ο Ισολογισμός σύμφωνα με τα στοιχεία της Απογραφής. Β) Να δημιουργηθούν τα Καθολικά και να καταχωρηθούν τα δεδομένα της απογραφής και στη συνέχεια να ενημερωθούν οι Λογαριασμοί με τις συναλλαγές που έγιναν και να συνταχθεί ο τελικός Ισολογισμός.

15 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 4. Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π Εμπορεύματα Προμηθευτές Πελάτες Γραμμάτια πληρωτέα Έπιπλα Κεφάλαιο Μηχανήματα Μεταφορικά Μέσα Καταθέσεις Όψεως Ταμείο ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΠΙΠΛΑ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣ/ΚΤΕΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗ/ΤΕΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

16 16 ΑΣΚΗΣΗ 5. Η επιχείρηση ΑΓΟΡΑ διενήργησε απογραφή κατά την οποία καταγράφηκαν τα περιουσιακά της στοιχεία όπως εμφανίζονται στους λογαριασμούς που ακολουθούν. Οικόπεδα €, Κτίρια €, Μηχανήματα-Εξοπλισμός €, Έπιπλα € Εμπορεύματα € Πελάτες € Γραμμάτια εισπρακτέα €, Λογ/μός Καταθέσεις Όψεως €, Ταμείο € Κεφάλαιο Προμηθευτές €, Γραμμάτια πληρωτέα 8.140€, Δάνεια € Η επιχείρηση διενήργησε τις παρακάτω συναλλαγές 1. Αγορά εμπορευμάτων αξίας € με μετρητά το μισό της συνολικής αξίας, ενώ για το άλλο μισό δίνει Γραμμάτιο με επιβάρυνση τόκων 10% 2. Πώληση εμπορευμάτων αξίας € προς € και εισπράττει μετρητά τα μισά και το άλλο μισό με πίστωση. 3. Συμφωνεί με τον εργολάβο την επέκταση του ιδιόκτητου κτιρίου της, κόστους €, στον οποίο δίνει 20% μετρητά για το 40% Γραμμάτιο και το υπόλοιπο το οφείλει. 3. Για να εξοφλήσει τον εργολάβο παίρνει Δάνειο από την ΑΛΦΑ ΒΑΝΚ ύψους €, το οποίο η τράπεζα καταθέτει στον Λογαριασμό της εταιρίας. Στη συνέχεια η επιχείρηση εξοφλεί τον εργολάβο με επιταγή στην οποία περιλαμβάνεται επιβάρυνση τόκων 8% για την καθυστέρηση. 4. Η τράπεζα ενημερώνει την επιχείρηση ότι για την προμήθεια του Δανείου έχει καταλογίσει Έξοδα 1% επί του συνόλου του Δανείου, ποσό το οποίο κράτησε η τράπεζα από τον Λογαριασμό Όψεως της επιχείρησης. 5. Για τη διάνοιξη δημόσιου δρόμου η νομαρχία χρειάστηκε 500 τ.μ. από το οικόπεδο της επιχείρησης, αξίας € και την αποζημίωσε μετρητά με € Ζητείται. Να συντάξετε τον αρχικό Ισολογισμό, να καταχωρήσετε τις συναλλαγές που έγιναν στους αντίστοιχους λογαριασμούς και τέλος να συντάξετε τον τελικό Ισολογισμό.

17 17 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 5. Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΘ.ΟΨΕΩΣ ΚΤΙΡΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ

18 18 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 5. (συνέχεια) Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΕΠΙΠΛΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

19 19 ΑΣΚΗΣΗ 6. Η εταιρία ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ αγόρασε στις 3/1/2000 παραλιακό οικόπεδο για την επέκταση του ξενοδοχείου της, αξίας € και κατέβαλε μετρητά €. ενώ για το υπόλοιπο ποσό έδωσε 50 γραμμάτια του € το καθένα. Για συμβολαιογραφικά και φόρο πλήρωσε μετρητά €. Για την εκσκαφή και ισοπέδωση που ολοκληρώθηκε σε ένα μήνα, χρησιμοποίησε Προσωπικό και Μεταφορικά Μέσα της επιχείρησης και το κόστος υπολογίσθηκε σε €. (450 €. εργατικά και 550 €. μεταφορικά). Ανέθεσε την περίφραξη του οικοπέδου στην εταιρία ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΕΠΕ και πήρε το Τιμ. # 5, με συνολικό κόστος % Φ.Π.Α., επί πιστώσει. Στις 29/12/2000 πουλήθηκε το παραπάνω οικόπεδο έναντι € μετρητοίς λόγω οικονομικών δυσχερειών. Ο Συντελεστής απόσβεσης Κτιρίων είναι 10%, και Εξόδων Κτήσεως Ακινητοποιήσεων 20%. ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Να γίνουν οι εγγραφές μέχρι β΄βάμιο, με κωδικοποιημένους λογ/μούς του ΓΛΣ, μέχρι και τον προσδιορισμό των Έκτακτων Αποτελεσμάτων, και να συνταχθούν τα Γενικά καθολικά των λογαριασμών Γήπεδα-Οικόπεδα, Έξοδα Κτήσεως Ακινητοποιήσεων, Κτίρια-Υποκείμενες σε απόσβεση Διαμορφώσεις Γηπέδων, και Αποτελέσματα από εκποίηση Ακινήτων.

20 20 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ /1/ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Γήπεδα - Οικόπεδα Οικόπεδα Ζ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ Γραμμ. Πληρωτέα σε € (Αγορά οικοπέδου Ζ # Συμβολ. 654) Ημερομηνία ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ Έξοδα Κτήσεως Ακινητοποιήσεων ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο (Δαπάνη Συμβολαίου 654 & Φόρος για Αγορά οικοπέδου Ζ,) Ημερομηνία ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Γήπεδα - Οικόπεδα Οικόπεδα Ζ ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ Ιδιοπαραγωγή και Βελτιώσεις Παγίων (Διαμόρφωση Οικοπέδου με ίδια μέσα)

21 21 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 6. συνέχεια 10. ΚΤΙΡΙΑ Διαμορφώσεις Γηπέδων Υποκείμενες σε Απόσβεση ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (18%) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Προμηθευτές Παγίων Στοιχείων /12/ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Γήπεδα - Οικόπεδα Οικόπεδα Ζ /12/ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ Αποσβέσεις Κτιρίων ΚΤΙΡΙΑ Αποσβεσμένα Κτίρια Αποσβεσμένες Διαμορφώσεις Γηπέδων 200 (2.000 Χ 10% = 200 ετήσια απόσβεση)

22 22 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 6. συνέχεια /12/ ΚΤΙΡΙΑ Αποσβεσμένα Κτίρια Αποσβεσμένες Διαμορφώσεις Γηπέδων ΚΤΙΡΙΑ Υποκείμενες σε Απόσβεση Διαμορφώσεις Γηπέδων /12/ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ Αποσβέσεις Ασώματων Ακινητοποιήσεων & Εξόδων Πολυετούς Απόσβεσης ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ Αποσβεσμένες Ασώματες Ακινητοποιήσεις & Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης (Ετήσια Απόσβεση Χ 20% = 1.800) /12/ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ Αποσβεσμένες Ασώματες Ακινητοποιήσεις & Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ Έξοδα Κτήσεως Ακινητοποιήσεων 1.800

23 23 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 6. συνέχεια /12/ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Γήπεδα - Οικόπεδα Οικόπεδα Ζ ΚΤΙΡΙΑ Υποκείμενες σε Απόσβεση Διαμορφώσεις Γηπέδων ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ Έξοδα Κτήσεως Ακινητοποιήσεων (Μεταφορά Λογαριασμών ) /12/ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έκτακτες Ζημίες Ζημίες από εκποίηση Ακινήτων ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Γήπεδα - Οικόπεδα Οικόπεδα Ζ ( Ζημία από την πώληση του Οικοπέδου Ζ )

24 24 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 6. συνέχεια 10. ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ (Ζημία) ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ& ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ Έξοδα Κτήσεως Ακινητοποιήσεων ΚΤΙΡΙΑ Υποκείμενες σε Απόσβεση Διαμορφώσεις Γηπέδων ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ζημίες από εκποίηση Ακινήτων

25 25 ΑΣΚΗΣΗ 7. H Βιομηχανική επιχείρηση ΧΡΩΜΑTΑ Α.Ε. ανέθεσε στην εταιρία ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ την ανέγερση του Εργοστασίου και δίνει προκαταβολή € μετρητά. Με την ολοκλήρωση του έργου η Γενική Τεχνική εκδίδει Τιμολόγιο όπου αναφέρονται:  Κόστος Κτιρίου €  Κτιριακές Εγκαταστάσεις €  Λοιπά Τεχνικά Έργα €  Για τα παραπάνω ποσά υπολογίζει + 8% ΦΠΑ. Η Βιομηχανική επιχείρηση αφού παρακράτησε τον Φόρο Αμοιβών Εργολάβων 2%, εξόφλησε τον λογαριασμό με επιταγή της ΑΛΦΑ ΒΑΝΚ. Να γίνουν οι εγγραφές μέχρι β΄βάθμιο, σύμφωνα με το ΓΛΣ.

26 26 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ Ημερομηνία ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Λοιποί Συνεργάτες-Κατασκευαστές ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο ( Προκαταβολή μετρητών στη Γενική Τεχνική) Ημερομηνία ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Κτίρια Εγκαταστάσεις Κτιρίων Τεχνικά Έργα ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Φ.Π.Α. Συντ/τής 8% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Λοιποί Συνεργάτες-Κατασκευαστές ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Καταθέσεις. Όψεως ALFA BANK ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ Φόρος Αμοιβών Εργολάβων (2%) (Λήψη Τιμολ. # … & Εξόφληση οφειλής)

27 27 ΑΣΚΗΣΗ 8. Η Ξενοδοχειακή επιχείρηση ΦΛΟΙΣΒΟΣ αγόρασε από την ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ 50 Τ.V. για να τις τοποθετήσει στα δωμάτια του Ξενοδοχείου, αξίας 200 €. συν 18% Φ.Π.Α., και 50 ψυγεία αξίας 150 € το ένα, συν 18% Φ.Π.Α. Επίσης αγόρασε ένα επαγγελματικό Πλυντήριο-Στεγνωτήριο αξίας 800 € συν 18% Φ.Π.Α. Πήρε για όλα τα προϊόντα που αγόρασε το Τιμολόγιο # 8, επί Πιστώσει, το οποίο εξόφλησε αργότερα με επιταγή της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Τράπεζας. Να γίνουν οι Λογιστικές εγγραφές μέχρι Β’βάθμιο.

28 28 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ημερομηνία ΕΠΙΠΛΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Εξοπλισμός Δωματίων (50 Τηλεοράσεις) (50 Ψυγεία) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Μηχανήματα ( Πλυντήριο-Στεγνωτήριο) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Φ.Π.Α. Συντ/τής 18% ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Προμηθευτές Εσωτερικού ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ (Αγορά & Παραλαβή Εξοπλισμού, Εταιρία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ Τιμολ.# 6) ημερομηνία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Προμηθευτές Εσωτερικού ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Καταθ. Όψεως ΕΜΠΟΡΙΚΗ Τράπεζα (Εξόφληση του Προμηθευτή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ )

29 29 ΑΣΚΗΣΗ 9. Το Ξενοδοχείο ΠΗΓΑΣΟΣ αγόρασε από την ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ στις 10/6/2002, επί πιστώσει, 1) Συσκευασμένα Τρόφιμα, Χυμούς, Παγωτά, για το Μίνι-μάρκετ, αξίας € + 8% Φ.Π.Α. 2)Είδη διατροφής και 15 κιβώτια αναψυκτικά, για το Εστιατόριο, αξίας € + 8% Φ.Π.Α. (Το κενό κιβώτιο με τα μπουκάλια κοστολογείται 0,90 €) 3) Στις 30/6/ επέστρεψε τα 8 κιβώτια με τα μπουκάλια. Τα άλλα 7 καταστράφηκαν. 4)Την ίδια μέρα το Ξενοδοχείο ζήτησε από το πρακτορείο ΙΑΛΥΣΟΣ (το οποίο οφείλει στο ξενοδοχείο €) να δώσει επιταγή στην ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ για να εξοφλήσει το παραπάνω λογαριασμό και να δώσει το υπόλοιπο που οφείλει στο ξενοδοχείο με μετρητά. Να γίνουν οι εγγραφές για τις παραπάνω συναλλαγές μέχρι β΄ βάθμιο με τις απαραίτητες επεξηγήσεις.

30 30 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ /6/ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Εμπορεύματα Mini Market (Τρόφιμα, Χυμοί, Παγωτά) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Φ.Π.Α. Συντ/τής 8% ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Τρόφιμα (& Αναψυκτικά) Υλικά Συσκευασίας (15 κιβώτια με μπουκάλια) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Φ.Π.Α. Συντ/τής 8% ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Προμηθευτές Εσωτερικού ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ (Αγορά Εμπορευμάτων, Α΄ & Βοηθητικών Υλών, ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ Τιμ.# 12) ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ ΧΡΕΩΣΤΕΣ Χρεώστες- Πρακτορεία IALYSSOS 6.084

31 31 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ /6/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Προμηθευτές Εσωτερικού ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ Λοιπές Αμοιβές Τρίτων Αποζημιώσεις για Υλικά Συσκευασίας ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Υλικά Συσκευασίας 135 (Επιστροφή &Αποζημίωση Υλικών Συσκευασίας) /6/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Προμηθευτές Εσωτερικού ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ ΧΡΕΩΣΤΕΣ Χρεώστες- Πρακτορεία IALYSSOS /6/ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο ΧΡΕΩΣΤΕΣ 3.23 Χρεώστες- Πρακτορεία IALYSSOS (Εξόφληση Τιμ. 12 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ. Εξόφληση Χρεώστη IALYSSOS)

32 32 ΑΣΚΗΣΗ 10. Η εμπορική Εταιρία GREEK ART που εμπορεύεται είδη Λαϊκής Τέχνης προσφέρει έκπτωση 15% για αγορές πάνω από € στον ίδιο χρόνο. Η Τουριστική επιχείρηση ΑΠΟΛΛΩΝ αγοράζει εντός του 2003 είδη αξίας € Μέχρι την 31/12/2003 δεν έχει λάβει το Πιστωτικό Τιμολόγιο το οποίο φτάνει στο λογιστήριο στις 10/1/2004. (Να υπολογισθεί για τις αγοράς και για το Π.Τ. 18% Φ.Π.Α. Να γίνει η εγγραφή της 31/12/2003 όπου θα φαίνεται η έκπτωση και η εγγραφή της 10/1/2004 για τη λήψη του Π.Τ.

33 33 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ /12/ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Εκπτώσεις Αγορών σε Διακανονισμό ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Εκπτώσεις Αγορών (Τακτοποίηση Λογαριασμού Εκπτώσεων Εμπορευμάτων) /1/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Προμηθευτές Εσωτερικού ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Εκπτώσεις Αγορών σε Διακανονισμό ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Φ.Π.Α. Συντ/τής 18% 459 (Παραλαβή Πιστωτικού Σημειώματος)

34 ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1. Η επιχείρηση ΠΑΡΓΑ Α.Ε. έχει στην ιδιοκτησία της το Ξενοδοχείο ΛΥΧΝΟΣ ΜΠΗΤΣ με τρεις κλάδους Εκμετάλλευσης Α) Δωμάτια Β) Εστιατόριο και Γ) Θαλάσσια Σπορ (Ο κλάδος αυτός ΔΕΝ έχει τακτικά έσοδα διότι προσφέρει τις υπηρεσίες του ΔΩΡΕΑΝ στους πελάτες του Ξενοδοχείου). Στο τέλος της Χρήσης εμφανίζονται οι παρακάτω λογαριασμοί: ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: € ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: » ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ: » ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΔΩΜΑΤΙΩΝ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ) » ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ: » ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ: » ΔΕΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: » ΔΕΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ: » ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: » ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ: » ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: » ΥΛΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΑ: » ΕΣΟΔΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: » ΕΣΟΔΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ: » Απ ό την πώληση παλαιού Εξοπλισμού ο κλάδος των ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ είχε ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ €, από την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων για ΣΥΝΕΔΡΙΟ είχε ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΣΟΔΟ (κλάδος ΔΩΜΑΤΙΩΝ) €, και από το σπάσιμο σκευών του ΕΣΤΙΑΤΟΡΊΟΥ είχε ΖΗΜΙΑ € ΖΗΤΕΙΤΑΙ: 1. Η σύνταξη του Φύλλου Μερισμού των έμμεσων εξόδων με βάση: Α) Οι ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ και οι ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ μερίζονται 55% για τα ΔΩΜΆΤΙΑ, 40% για το ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΟ και 5% για τα ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ. Β) Οι ΔΙΑΦΗΜΗΣΕΙΣ μερίζονται 60% για τα Δωμάτια και 40% για το Εστιατόριο και Γ) οι ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ μερίζονται 50% για τα ΔΩΜΆΤΙΑ, 50%.για το ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΟ 2. Να ανοιχθούν και να ενημερωθούν οι λογαριασμοί Εκμετάλλευσης 3. Να προσδιοριστεί το Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης κάθε κλάδου και το Αποτέλεσμα Χρήσεως της επιχείρησης και να μεταφερθεί στο Κεφάλαιο.

35 35 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1. Ποσοστά μερισμούΠοσά ανά κλάδο Εκμετάλλευσης ΔωμάτιαΕστια- τόριο Θαλάσ Σπορ ΔωμάτιαΕστιατόριοΘαλ. σπορ Αμοιβές Προσωπικού Εργοδοτικές Εισφορές Διαφημίσεις Αποσβέσεις Επίπλων Σύνολα ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

36 36 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ1.συνέχεια ημερομηνία ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Εκμετάλλευση Ξενοδοχείου Εκμετάλλευση Δωματίων ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΔΕΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα Θέρμανσης Δωματίων Έξοδα Καθαριότητας Δωματίων ημερομηνία ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Εκμετάλλευση Ξενοδοχείου Εκμετάλλευση Δωματίων ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού Τακτικές Αποδοχές Εργοδοτικές Εισφορές ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αποσβέσεις Επίπλων (όπως Φύλλο Μερισμού) ημερομηνία

37 37 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1.συνέχεια 73.ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έσοδα Δωματίων ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Εκμετάλλευση Ξενοδοχείου Εκμετάλλευση Δωματίων ημερομηνία ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Εκμετάλλευση Ξενοδοχείου Εκμετάλλευση Δωματίων ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης Κέρδη από Εκμετάλλευση Δωματίων ημερομηνία ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Εκμετάλλευση Ξενοδοχείου Εκμετάλλευση Εστιατορίου ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΔΕΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα Θέρμανσης Εστιατορίου ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Τρόφιμα - Ποτά Τρόφιμα – Ποτά Εστιατορίου ημερομηνία

38 38 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1.συνέχεια ημερομηνία ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Εκμετάλλευση Ξενοδοχείου Εκμετάλλευση Εστιατορίου ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού Τακτικές Αποδοχές Εργοδοτικές Εισφορές ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αποσβέσεις Επίπλων (όπως Φύλλο Μερισμού) ημερομηνία ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έσοδα Εστιατορίου ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Εκμετάλλευση Ξενοδοχείου Εκμετάλλευση Εστιατορίου ημερομηνία ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης Ζημίες από Εκμετάλλευση Εστιατορίου ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Εκμετάλλευση Ξενοδοχείου Εκμετάλλευση Εστιατορίου ημερομηνία

39 39 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1.συνέχεια ημερομηνία ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Εκμετάλλευση Ξενοδοχείου Εκμετάλλευση Θαλασσίων Σπορ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αποσβέσεις Λοιπού Εξοπλισμού ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Δημοτικοί φόροι – τέλη ημερομηνία ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Εκμετάλλευση Ξενοδοχείου Εκμετάλλευση Θαλασσίων Σπορ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού Τακτικές Αποδοχές Εργοδοτικές Εισφορές (όπως Φύλλο Μερισμού) ημερομηνία ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης Ζημίες από Εκμετάλλευση Θαλασσίων Σπορ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Εκμετάλλευση Ξενοδοχείου Εκμετάλλευση Θαλασσίων Σπορ ημερομηνία

40 40 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1. συνέχεια ημερομηνία ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης Κέρδη από Εκμετάλλευση Δωματίων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης ημερομηνία ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης Ζημίες από Εκμετάλλευση Εστιατορίου ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης Ζημίες από Εκμετάλλευση Θαλασσίων Σπορ ημερομηνία ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα Έκτακτα Έσοδα Δωματίων Έκτακτα Κέρδη Κέρδη από πωλήσεις Πάγιου Εξοπλισμού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα Έκτακτα Κέρδη

41 41 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1. συνέχεια ημερομηνία ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα Έκτακτες Ζημίες ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα Έκτακτες Ζημίες Ζημίες από καταστροφή Σκευών ημερομηνία ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης Καθαρά Κέρδη Χρήσης ημερομηνία ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης Καθαρά Κέρδη Χρήσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κεφάλαιο Ατομικών Επιχειρήσεων ή40.06 Εταιρικό Κεφάλαιο

42 42 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1. συνέχεια ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ( ) ( ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ ΚΕΡΔΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ( ) ( ). ΖΗΜΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥΖΗΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ ( ) ( ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ( ) ΚΕΡΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ( ) ΧΧΧΧΧΧΧ

43 43 ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 2 Το Προσωρινό Ισοζύγιο της 31/12/1998 της Εμπορικής Εταιρίας «ΜΕΤΡΟ» δίνεται. Τα γεγονότα που ακολούθησαν μετά τη σύνταξή του είναι τα εξής: 1. Δεν έχει καταχωρηθεί από παράληψη η είσπραξη ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΥ 340 € 2. Δεν έχουν καταχωρηθεί : Μισθοί-Ημερομίσθια 120 €, και Ασφάλιστρα 60 €, τα οποία δεν έχουν πληρωθεί μέχρι τώρα. 3. Το Τελικό Απόθεμα (υπόλοιπο στη Αποθήκη) μετά την Απογραφή της 31/12/1998 είναι: εμπορεύματα: €., Αναλώσιμα Υλικά: 65 €. 4. Οι συντελεστές Απόσβεσης είναι: Κτίρια 10%, Μηχανές Γραφείου 25%, Έπιπλα 30%. Ζητείται: 1. Να συνταχθούν το ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, αφού γίνουν οι Ημερολογιακές Εγγραφές. 2. Το ΟΡΙΣΤΙΚΟ (Προσαρμοσμένο) ΙΣΟΖΥΓΙΟ. 3. Ο Λογαριασμός ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ και ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, σύμφωνα με τα παρακάτω υποδείγματα.

44 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ “ΜΕΤΡΟ” ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ) ΧΠΧΠΧΠ ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 300 ΕΠΙΠΛΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 180 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΑΜΕΙΟ 375 ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΙ – ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 240 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΩΛΗΘΕΝΤΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 330 ΜΙΣΘΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΗΡΩΤΕΑ - ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΑ

45 45 ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Έσοδα Εκμετάλλευσης _______________ Μείον: ………………. __________ ……………….. __________ Σύνολο ____________ Καθαρό Αποτέλεσμα.Χρήσεως __ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Κτίρια ________ ________ Σύνολο Ενεργ._____________ Κεφάλαιο _________ Αποτελ.Χρήσεως_____ _________ __________ Σύνολο Παθητικού____________

46 46 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 2. Ταμείο 340 Γραμμάτια Εισπρακτέα340 Μισθοί Ημερομίσθια120 Μισθοί Ημερομίσθια Πληρωτέα 120 Ασφάλιστρα60 Ασφάλιστρα Πληρωτέα60 Εμπορεύματα Πωληθέντα Εμπορεύματα Αναλώσιμα Αναλωθέντα115 Αναλώσιμα115 Αποσβέσεις1.365 Κτίρια750 Μηχανές Γραφείου 75 Έπιπλα 540

47 47 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ) ΧΠΧΠΧΠ ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΙ – ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΩΛΗΘΕΝΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΩΘΕΝΤΑ -115 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 330 ΜΙΣΘΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ -120 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΗΡΩΤΕΑ -60 ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΑ

48 48 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Έσοδα Εκμετάλλευσης Μείον: Γενικά Έξοδα2.635 Μισθοί Ημερομίσθια Ασφάλιστρα 300 Αποσβέσεις Εμπορεύματα Πωληθέντα Αναλώσιμα Αναλωθέντα 115 Σύνολο Καθαρό Αποτέλεσμα.Χρήσεως ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Κτίρια Μηχανές Γραφείου 225 Έπιπλα Εμπορεύματα Αναλώσιμα 65 Γραμμάτια Εισπρακτέα Πελάτες Ταμείο 715 Σύνολο Ενεργητικού Κεφάλαιο Αποτελ.Χρήσεως Προμηθευτές Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 330 Μισθοί – Ημερομ. Πληρωτέα 120 Ασφάλιστρα Πληρωτέα 60 Σύνολο Παθητικού


Κατέβασμα ppt "1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - I. 2 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Για την παρακολούθηση των μεταβολών της περιουσίας, τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται, με βάση ορισμένα κριτήρια,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google