Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παγκόσμιες Διασκέψεις Για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (2) 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παγκόσμιες Διασκέψεις Για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (2) 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παγκόσμιες Διασκέψεις Για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (2) 1

2 Θεματικές Ενότητες LOCAL AGENDA 21 2

3 3 LOCAL AGENDA 21 - Διαπιστώνεται ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της ιστορίας της - Αποφασίζεται δράση σε όλους τους τομείς της διαρκούς ανάπτυξης μέχρι τον 21 ο αιώνα - Προτείνονται μέτρα για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων - Είναι ένα ιστορικό και μνημειώδες περιβαλλοντικό και τεχνοκρατικό κείμενο - Αποτελείται από 40 κεφάλαια και 4 μεγάλες ενότητες

4 4 ΤΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 7 παράγραφοι αναλύουν τις κύριες κατευθυντήριες γραμμές του Οδηγού 21 Προσεγγίζονται τα μεγάλα αναπτυξιακά προβλήματα που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα - ανισότητα της οικονομικής αύξησης - φτώχεια - πείνα - προβλήματα υγείας - καταστροφή οικοσυστημάτων τα κράτη καλούνται σε γενική συσπείρωση

5 5 Εταίροι είναι τα κράτη με το συντονιστικό ρόλο των Η.Ε. και - τους ειδικευμένους οργανισμούς του συστήματος ΟΗΕ - τη συμμετοχή των διαπεριφερειακών και περιφερειακών οργανισμών - τη συμμετοχική δράση των Μ.Κ.Ο. και άλλων ομάδων Οι εταίροι, τα κράτη, περιγράφονται ανάλογα με το διαφορετικό status, δυνατότητες, προτεραιότητες που αντιμετωπίζουν Εκ προοιμίου αναγνωρίζονται οι αναπτυξιακές διαφορές μεταξύ Βορρά Και Νότου. Προκύπτουν 4 επιμέρους κατηγορίες κρατών: - οι ανεπτυγμένες χώρες - οι αναπτυσσόμενες χώρες - οι χώρες που βρίσκονται σε μεταβατικό οικονομικό στάδιο - οι ελάχιστα ανεπτυγμένες χώρες

6 6 Αναγνωρίζεται εκ προοιμίου ότι υφίσταται ανάγκη για υιοθέτηση το πρόβλημα είναι έντονα από τα κράτη νέων οικονομικών οικονομικό στην επίλυσή του πολιτικών που με την αρωγή των ειδικευμένων οργανισμών του συστήματος ΟΗΕ μπορούν να ενδυναμώσουν σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες για επίλυση των μεγάλων για προώθηση διαδικασιών περιβαλλοντικών προβλημάτων πολιτικών που θα ευνοούν τη διαρκή ανάπτυξη

7 7 ΜΕΡΟΣ Ι: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ επιχειρείται βαθειά τομή στα σημαντικά παγκόσμια κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, ώστε: να εγκαθιδρυθεί μια νέα μορφήνα προωθηθεί ένας συνολικής συνεργασίαςεποικοδομητικός διάλογος διότι υφίσταται αλληλεξάρτηση της κοινωνίας όλων των εθνών και τίθεται πλέον η προτεραιότητα για διαρκή ανάπτυξη Θα πρέπει να καλλιεργηθεί ένα διεθνές οικονομικό κλίμα το οποίο θα προωθεί: - τη διαρκή ανάπτυξη - την απελευθέρωση εμπορίου, εναρμονισμένου με την περιβαλλοντική πολιτική - την εξεύρεση χρηματο-οικονομικών πηγών για τις αναπτυσσόμενες χώρες - τις περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές μακρο-οικονομικές πολιτικές

8 8 η διεθνής συνεργασία για την επιτάχυνση της διαρκούς ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες και οι σχετικές εθνικές πολιτικές - Ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας - Στόχος η επιτάχυνση των ρυθμών της διαρκούς ανάπτυξης στις αναπτυσσό- μενες χώρες μέσω της πλήρους απελευθέρωσης του εμπορίου χωρίς διακρίσεις μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Προϋπόθεση γι’αυτό είναι: Η ενίσχυση των εμπορικώνη υποστήριξη εσωτερικών και Εξαγωγώνδιεθνών πολιτικών για διμερή προώθηση της οικονομικής αύξησης με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος στόχος είναι η επιτάχυνση της προώθησης των παραπάνω πολιτικών

9 9 Καταπολέμηση της φτώχειας Τα αίτια του φαινομένου της φτώχειας είναι διεθνή και εσωτερικά για κάθε χώρα. Έτσι, η επίλυση του προβλήματος χρειάζεται διεθνή και περιφερειακή συνεργασία και συντονισμό με στόχο: την πυροσβεστική προσπάθεια τη μακροπρόθεσμη στρατηγική καταπολέμησης των προβλημάτων εκρίζωσής του προϋπόθεση είναι η διεθνής θεσμική προσπάθεια για περαιτέρω εκδημοκρατισμό των σύγχρονων διεθνών σχέσεων

10 10 Μεταβολή των καταναλωτικών προτύπων θα πρέπει να μειώσουν την παράλληλα όμως να εξασφαλίσουν περιβαλλοντική υποβάθμισητις βασικές ανάγκες της ανθρωπότητας Θα πρέπει:- να μην εξαρθεί άλλο ο ρόλος της κατανάλωσης - να συνειδητοποιηθεί η ανάγκη εξεύρεσης νέων βιώσιμων προτύπων απαραίτητη προϋπόθεση:- προώθηση νέων εθνικών πολιτικών και στρατηγικών στο πλαίσια μιας ενισχυμένης συνεργασίας - συντονισμός σε διεθνές επίπεδο σε θέματα που αφορούν στην οικονομία, στην ανάπτυξη, στο δημογραφικό

11 11 Δημογραφικές τάσεις και προοπτικές σταθερότητας αναγνωρίζεται ότι τοτο δημογραφικό σχετίζεται υπολογίζεται ότι το 2020 δημογραφικό πρόβλημαμε την παραγωγή, την ο γήϊνος πληθυσμός θα είναι τοπικό, περιφερειακόκατανάλωση, τις φυσικές ξεπεράσει τα 8 δις κατοίκους και παγκόσμιοπηγές, τον αέρα, το νερό το 65% των πόλεων θα έχουν περισσότερους από 2,5 εκ. κατοίκους και ο πληθυσμός θα συγκεντρώ- νεται στις παράκτιες ζώνες το δημογραφικό σχετίζεται με τη βιώσιμη μορφή του αναπτυξιακού φαινομένου θα πρέπει να διαμορφωθούν ολοκληρωμένες εθνικές και τοπικές πολιτικές και αναπτυξιακά προγράμματα που θα λαμβάνουν υπόψη τον δημογραφικό παράγοντα

12 12 Προστασία και προαγωγή των συνθηκών υγιεινής Η ανθρώπινη υγεία είναι αλληλεξαρτώμενη με τις φυσικές, πνευματικές, βιολογικές και κοινωνικο-οικονομικές περιβαλλοντικές συνθήκες προσεγγίζονται θέματα - των πληθυσμών των πόλεων που αφορούν την υγεία- των αγροτικών πληθυσμών με έμφαση ιδιαίτερα στη μείωση των κινδύνων από την έκθεσή τους στη ρύπανση και μόλυνση από μεγάλα περιβαλλοντικά ατυχήματα γίνεται εκτενής αναφορά σε- τα βρέφη ειδικές ομάδες πληθυσμών - οι νέοι που αντιμετωπίζουν - οι ενδογενείς πληθυσμοί ιδιαίτερα προβλήματα υγείας

13 13 Προαγωγή της διαρκούς ανάπτυξης και συνθηκών διαμονής απαιτείται προώθηση συγκεκριμένων - βιώσιμες βιομηχανικές δραστηριότητες εθνικών πολιτικών σε άκρως - μεταφορικά μέσα νευραλγικούς τομείς που έχουν - δυναμική των κτιρίων εγκατάστασης απόλυτη σχέση με τις συνθήκες - βιώσιμη διαχείριση και σχεδιασμό της ανθρώπινης διαβίωσης των χρήσεων γης - εναλλακτικές μορφές ενέργειας - Θεωρείται απαραίτητη η συνεργασία σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο μεταξύ των πόλεων με την αρωγή μεγάλων διεθνών ΜΚΟ όπως τις IULA, ICLE, WFTC κ.ά - Θεωρείται απαραίτητη η συνέχιση της διεθνούς πρωτοβουλίας για επιστημονική έρευνα, πληροφόρηση του κοινού και ανταλλαγής πληροφοριών

14 14 Ενσωμάτωση του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι χώρες διαφέρουν μεταξύ τους στον τομέα της ανάπτυξης, την οικονομία, την κοινωνική πολιτική, τους περιβαλλοντικούς τομείς Όμως τα θέματα του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης είναι σε μεγάλο βαθμό κοινά και απαιτείται συνεργασία Συνεργασία ανάμεσα στην κυβερνητική εξουσία, την Τ.Α., τη βιομηχανία, την επιστήμη, των οικολογικών ομάδων, του κοινού Δημιουργία μιας ομάδας εταίρων στη διαμόρφωση αρχικά εθνικής και στη συνέχεια διεθνούς πολιτικής για τη διαρκή ανάπτυξη Σε συνεργασία με περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς (UNEP, UNDP, World Bank κ.ά.)

15 15 Τα μέσα:- έρευνα των περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών αλληλεπιδράσεων - ολοκληρωμένη εθνική προσέγγιση για διαρκή ανάπτυξη - εξέλιξη της εθνικής θεσμικής ικανότητας αντιμετώπισης της διαρκούς ανάπτυξης - ενίσχυση της εθνικής διοικητικής ικανότητας διαχείρισης σχετικών προβλημάτων - ενίσχυση της παιδείας

16 16 ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δρομολόγηση πολιτικών δράσης για το περιβάλλον κατηγορίες περιβαλλοντικής πρόληψη και προστασία από προστασίαςτοξικά απόβλητα

17 17 Προστασία της ατμόσφαιρας - αλλαγή κλίματος - ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλούν ανησυχία σε σχετικούς επιστήμονες - τρύπα του όζοντος στόχος η αναζήτηση κατανοητών μεθόδων γενικότερης προστασίας ατμόσφαιρας μέσα από την περιφερειακή και τοπική διάσταση 4 υποενότητες ολοκληρωμένων προγραμμάτων: -Επιστημονικά στοιχεία τη βάση στη λήψη αποφάσεων - Προώθηση της διαρκούς ανάπτυξης - Πρόληψη για προστασία του όζοντος - ανάπτυξη ΑΠΕ ατμόσφαιρας - μεταφορές - Διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση - βιομηχανική ανάπτυξη -διατήρηση ηπειρωτικών και θαλάσσιων οικοσυστημάτων και χρήση της γης ά

18 18 Ολοκληρωμένη προσέγγιση για το σχεδιασμό και τη διαχείριση των χερσαίων πόρων Τα κράτη καλούνται στην υιοθέτηση συστημάτων LANDEP που αφορούν - στο φυσικό τοπίο - σε στρατηγικές αγροτικής ανάπτυξης - σε βιώσιμη διατήρηση των δασών Θίγονται θέματα όπως εύθραυστα οικοσυστήματα όπως: - έρημος - ερημοποίησηκλιματολογικές συνθήκες απειλείται το ¼ των ηπειρωτικών - Βουνάανθρώπινες δραστηριότητες εκτάσεων του πλανήτη - υγρότοποι - μικρά νησιά - σημαντικές παράκτιες περιοχέςη καταπολέμηση της ερημοποίησης απαιτεί συνολική συνεργασία και συντονισμό ενεργειών των τοπικών κοινοτήτων, αγροτικών οργανισμών, της Τ.Α., των Μ.Κ.Ο., των διεθνών και περιφερειακών οργανισμών

19 19 Απαιτείται διαμόρφωση ειδικότερων πολιτικών όπως: - ενημέρωση - πληροφόρηση - καταπολέμηση υποβάθμισης του περιβάλλοντος (αναδάσωση κ.ά.) - προγράμματα αντιερημοποίησης και ένταξή τους στα εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα - προγράμματα κατά της ξηρασίας - λαϊκή συμμετοχή και περιβαλλοντική εκπαίδευση - βιώσιμη ανάπτυξη των βουνών ως πηγής νερού, ενέργειας και βιολογικής ποικιλίας - βιώσιμη γεωργική και αγροτική παραγωγή - αναθεωρημένη αγροτική πολιτική (ασφάλεια τροφίμων, διαρκή ανάπτυξη) - λαϊκή συμμετοχή στη βιώσιμη αγροτική πολιτική - ποικιλία αγροτικών και μη αγροτικών απασχολήσεων και αναπτυξιακή υποδομή - σχεδιασμό συστήματος πληροφόρησης και εκπαίδευσης για τη γεωργία - διατήρηση και αποκατάσταση της γης - χρήση υδάτινων πόρων για βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και βιώσιμη γεωργική ανάπτυξη -διατήρηση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη

20 20 Καταπολέμηση της αποψίλωσης των δασών - Υπογραμμίζεται ο οικονομικός και πολιτιστικός ρόλος των δένδρων και των δασών - Δίνεται έμφαση στην ανάγκη αύξησης και ενίσχυσης της προστασίας τους (αναδάσωση κ.ά.) - Αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών που προμηθεύουν και παρέχουν τα δάση - Συστηματική παρατήρηση και παρακολούθηση των δασών (προγράμματα, σχέδια κ.ά.) - Διεθνής συντονισμός και συνεργασία με τη βοήθεια διεθνών οργανισμών

21 21 Προστασία των ωκεανών και όλων των κατηγοριών των θαλασσών (κλειστές, ημίκλειστες) και των ζώντων πόρων -Βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών (βεβαρημένες περιοχές, αποκλειστικής οικονομικής χρήσης κ.ά) υπό την ευθύνη των παράκτιων χωρών -Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος γενικά -Βιώσιμη χρήση και διατήρηση των ζώντων πόρων της ανοικτής θάλασσας (προβλήματα φαλαινών κ.ά. σε συνεργασία με τη διεθνή οργάνωση) -Βιώσιμη χρήση και διατήρηση των ζώντων πόρων της ανοικτής θάλασσας υπό την εθνική δικαιοδοσία (το 95% των αλιευμάτων από την αιγιαλίτιδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη) - Επίδραση των κλιματολογικών αλλαγών στο θαλάσσιο περιβάλλον -Προώθηση της περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας - Βιώσιμη ανάπτυξη των μικρών νησιών (αρχιπελαγικά κράτη, νησιωτικές χώρες

22 22 Προστασία των γλυκών νερών και συνετή διαχείρισή τους ολοκλήρωση της διαχείρισηςεκτίμηση αποθεμάτων και ανάπτυξης των γλυκών νερών γλυκών νερών προστασία των πηγών νερού, προμήθεια υγιούς της ποιότητά τους και των πόσιμου νερού υδάτινων οικοσυστημάτων νερό και βιώσιμη αστική ανάπτυξη νερό και βιώσιμη γεωργική ανάπτυξη καθώς και βιώσιμη παραγωγή τροφίμων επιδράσεις των κλιματολογικών αλλαγών στους υδάτινους πόρους

23 23 Προστασία από τοξικά απόβλητα και επικίνδυνες ουσίες Χημικές ουσίες - Επιτάχυνση των διεθνών εκτιμήσεων των κινδύνων από χημικά - Εναρμόνιση της κατηγοριοποίησης των χημικών ουσιών - Ανταλλαγή πληροφοριών - Υιοθέτηση ειδικών προγραμμάτων - Ενίσχυση των εθνικών δυνατοτήτων - Πρόληψη της παράνομης διεθνούς διακίνησης - Ενίσχυση της διεθνούς και περιφερειακής συνεργασίας Επικίνδυνα απόβλητα - Πρόληψη και ελαχιστοποίησή τους - Πρόληψη της παράνομης διεθνούς διακίνησής τους - Θεσμική κατοχύρωση για διεθνή συνεργασία (διασυνοριακή ρύπανση) Στερεά απόβλητα, αστικά λύματα - Δυνατότητα ανακύκλωσής τους

24 24 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Παγκόσμια δραστηριοποίηση των γυναικών για τη διαρκή και δίκαιη ανάπτυξη -Διεθνή ενίσχυση του ρόλου των γυναικών συμμετοχή στη διαχείριση των -Αντικειμενική χρήση των δυνατοτήτων της διεθνών και εθνικών οικοσυστημάτων γυναίκας από τις εθνικές κυβερνήσεις στον έλεγχο της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και καταστροφής - αναλογική αύξηση της γυναικείας συμμετοχής στη λήψη των σε συνεργασία σχετικών αποφάσεων με τους διεθνείς- συνταγματική, νομική, διοικητική, μορφωτική, κοινωνική και οικονομική οργανισμούς για εξαφάνιση όλων των εμποδίων (έως το 2000) συμμετοχή των- άμεσοι κατάλληλοι μηχανισμοί εθνικής, περιφερειακής και διεθνούς γυναικών σε εμβέλειας για συμμετοχή και απόλαυση των αγαθών από τις γυναίκες αυτούς και - προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, πληροφόρησης και ενημέ- τον ΟΗΕ ρωσης των γυναικών

25 25 τα παιδιά και οι νέοι στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξης Μέτρα που θα- το 50% των νέων μέχρι το 2000 να έχουν πρόσβαση στη β’θμια πρέπει να λάβουν εκπαίδευση οι εθνικές- εκρίζωση όλων των μέτρων που στρέφονται κατά των δικαιωμάτων κυβερνήσεις των νέων και ιδιαίτερα των γυναικών - με προγράμματα να λάβουν μέτρα για το συντονισμό των Τα Η.Ε. Οργανώσεων Νεολαίας - ενίσχυση του Ταμείου των Η.Ε. για το Διεθνές Έτος Νεολαίας (έμφαση στις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών) Ανάγκη επικύρωσης από όλες τις κυβερνήσεις της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

26 26 Αναγνώριση και ενίσχυση του ρόλου των αυτόχθονων πληθυσμών Τα κράτη καλούνται: Στην επικύρωση και υιοθέτηση στην προώθηση και στήριξη ισχυουσών διεθνών συμβατικώντων ενεργειών υιοθέτησης από κειμένων που αφορούν στουςτη Γ.Σ. μιας Παγκόσμιας ενδογενείς πληθυσμούς και τιςΔιακήρυξης για τα δικαιώματα κοινότητές τουςτων Ενδογενών Πληθυσμών

27 27 Ενίσχυση του ρόλου των ΜΚΟ: Συνεργάτες για την επίτευξη διαρκούς ανάπτυξης Οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει: - να ενισχύουν το ρόλο των ΜΚΟ (επιχορηγήσεις κ.ά.) - να συντονίζεται ο ρόλος τους σε εθνικό επίπεδο και μέσω της ενίσχυσής τους από τους ιδιωτικούς φορείς Τα Η.Ε. θα πρέπει: - να προωθούν την ενθάρρυνση του έργου των ΜΚΟ - να τις συντονίζουν σε διεθνές επίπεδο - να ενισχύουν τα αυτό-οργανωμένα και αυτό-διαχειριζόμενα προγράμματά τους (ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες) - να βοηθούν στην πλήρη ενημέρωση και πληροφόρηση σε διεθνές επίπεδο (σε θέματα που άπτονται αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών προβλημάτων).

28 28 Πρωτοβουλίες των Τοπικών Αρχών που υποβοηθούν τον Οδηγό 21 Οι ΟΤΑ θα πρέπει: -μόνοι τους να υιοθετήσουν μικρούς Οδηγούς 21 τοπικού χαρακτήρα -να συντονίσουν το έργο τους και με τις εμπειρίες άλλων πόλεων -να συνεργαστούν με τοπικούς και υπερτοπικούς περιφερειακούς αντίστοιχους φορείς

29 29 Οι μεγάλοι φορείς εργαζομένων και επιστημονικών και τεχνολογικών ενώσεων και κοινοτήτων -Ο ρόλος των εργαζομένων και των εμπορικών ενώσεών τους -Ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των επιχειρήσεων και των βιομηχανιών -Προσπάθειες για αναμόρφωση του ρόλου των επιστημονικών και τεχνολογικών κοινοτήτων - ενημέρωση, επικοινωνία και συνεργασία ανάμεσα στις κοινότητες - κατάρτιση ειδικών κωδίκων πρακτικής και οδηγών


Κατέβασμα ppt "Παγκόσμιες Διασκέψεις Για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (2) 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google