Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY 11793 REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS WEEKLY SERVICES Visit us at:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY 11793 REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS WEEKLY SERVICES Visit us at:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS WEEKLY SERVICES Visit us at: Page 2Page 7 Upcoming Events and Announcements Greek School and Sunday school Registration Dates – Sunday, September 6 th and Sunday, September 13 Greek School – Bon-fire Friday September 18 th GOYA Day at Holiday Hill - Saturday, September 19, 2015 A Direct Archdiocesan District-Wide GOYA Event. Join in on the fun! Meet other GOYAns from Greater New York and Connecticut! (Ages 12-18) 11:00 a.m. – 7:00 p.m. PHILOPTOCHOS Fashion Show Event – Thursday, October 8, 2015 TODAY GREEK SCHOOL REGISTRATION Greek Our Greek afternoon school will hold its registration session today and next Sunday at the end of the Divine Liturgy at our social hall. It is our hope that all children will be signed up to our school. Keep in mind that our Greek afternoon school is one of the best in Long Island. In addition of learning our native Greek language, our children will also learn and participate in our Greek Orthodox tradition and culture. Greek folk dancing is included in the curriculum, and this year we have added the church music chorus for the 4rth, 5 th and 6 th graders. It is our hope that our children will participate in church once a month chanting in the Divine Liturgy. Don’t miss out! ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ: Τα λίγα λόγια φέρνουν προκοπή! Φύλαξε τη γλώσσα σου, φύλαξε τους οφθαλμούς σου, φύλαξε την ακοή σου· δεν μπορεί να σε πειράξη ο σατανάς. Όσιος Άνθιμος ο Βαγιάνος ο εν Χίω CELL PHONES PLEASE! We kindly request that upon entering the church you turn off or silence your phones. If you must make a call or text you must exit the church and do so. Thank you for your understanding. Το Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Ακολουθιών Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου- Κυριακ ὴ πρ ὸ τ ῆ ς Ὑ ψώσεως Όρθρος :45πμ./Θ. Λειτ………………………………………………10:00πμ Μέγας Εσπερινός Ύψωσης Τιμίου Σταυρού στο Brooklyn & Whitestone..7:00 πμ Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου- Η Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Θ. Λειτ……………...…..9:30πμ Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου- Αγίας Σοφίας, Ελπίδας & Πίστεως. Θ. Λειτ……………...9:30πμ Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου- Κυριακή μετά της Υψώσεως. Όρθρος.8:45πμ./Θ. Λειτ..10:00πμ Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου- * Κυριακή Μετάστασης Αποστόλου & Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου. Θ. Λειτουργία :00πμ Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου- *Κυριακή 1η του Λουκά. Όρθρος.....8:45πμ./Θ. Λειτ…..10:00πμ SCHEDULE OF THE WEEKLY DIVINE SERVICES Sunday, 13 September- Sunday Before the Exaltation of the Holy Cross. Orthros :45am.Div. Liturgy :00am * Blessing Service for Hellenic School & Sunday School students & teachers. Great Vesper of the Elevation of the Cross on Brooklyn & Whitestone………………………………………………………………….………..……..…..7:00pm Monday, 14 September- * Elevation of the Cross. Div. Liturgy :30am * Hellenic School Classes. HAVE A GREAT YEAR & GREAT PROGRESS :15pm Thursday, 17 September- Sophia & her 3 Daughters Hope, Faith & Agape the Martyrs. Div. Liturgy :30am Sunday, 20 September- Sunday after the Exaltation of the Holy Cross. Orthros :45am Div. Lit…………………………....10:00am Saturday, 26 September- The Falling asleep of St. John the Theologian. Div. Lit……………….……….…..9:00am Sunday, 27 September- 1 st Sunday of Luke. Orthros…….8:45am.Div. Lit :00am

2 Page 3 Page 6 REGULAR CHURCH OFFICE HOURS Monday- Friday 9:00am-2:00pm Father Sarantis’ Office Hours Monday – 12pm-6pm Tuesday – 12pm-6pm Wednesday- out of the office Thursday – 9am-2pm (+appointment if available) Friday- 9am-2pm If Pastoral assistance is needed outside of posted office hours, kindly phone the Parish Office and your needs will be addressed in a timely fashion. ( ). Η συντροφιά των χρυσών χρόνων! Η ομάδα των ηλικιωμένων έχει ανασυνταχθεί. Η συνάντησης λαμβάνει χώρα κάθε Πέμπτη, από τις 12 μεσημέρι έως τις 2 το απόγευμα προς το παρόν στην αίθουσα της εκκλησίας. Παρακαλείσθε να έρθετε και να ενωθείτε μαζί μας! Senior Citizens - Golden Stars Our Senior Citizens Group has been regrouped and meets every Thursday at noon until 2pm for now, in the church hall. Please come and join us! THE LORD SAID: “LET THE CHILDREN COME TO ME!” SUNDAY SCHOOL REGISTRATION SUNDAY, SEPTEMBER 13 TH AND 20 TH, 2015 AT THE CHURCH SOCIAL HALL REGISTRATION AND TUTION IT’S FREE! ╬ Sunday the 13th of Septembe r- we celebrate the 6 month memorial service for our beloved brother in the Lord Vayo Veizas. May his memory be eternal. The fellowship hour is offered by the family. Memorial Service- Μνημόσυνο ╬ Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου - εορτάζουμε το 6 μηνο μνημόσυνο τού αείμνηστου αδελφού μας εν Κυρίω Β αϊος Β εϊζας. Αιωνία η μνήμη αυτού. Η αδελφική ώρα προσφέρεται από την Φιλοπτώχου. ╬ Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου- εορτάζουμε το 26 ετές μνημόσυνο τού αείμνηστου αδελφού μας εν Κυρίω Ανδρέα Λιβερατο, πατέρα της Τουλλα Λιβερατο. Αιωνία η μνήμη αυτού. Η αδελφική ώρα προσφέρεται από την Φιλοπτώχου. ╬ Sunday the 13th of September- we celebrate the 26 year memorial service for our beloved brother in the Lord Andreas Liberatos, father of Toulla Liberatos. May his memory be eternal. The fellowship hour is offered by the family.

3 Page 5Page 4 Το Αγιο Ευαγγέλιο – Κυριακ ὴ πρ ὸ τ ῆ ς Ὑ ψώσεως ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Γ´ 13 – 17 Κανείς δε δεν ανέβηκε στον ουρανόν, δια να μάθη εκεί και διδάξη εις σας αυτάς τας αληθείας, παρά μόνον αυτός που κατέβηκε από τον ουρανόν και έγινε δια της ενανθρωπήσεως υιός του ανθρώπου και ο όποιος εξακολουθεί, καθ' ον χρόνον ζη εις την γην, να είναι και στον ουρανόν ως Θεός. Οπως δε ο Μωϋσής εκρέμεσε υψηλά το χάλκινι φίδι εις την έρημον, δια να το αντικρύζουν με πίστιν οι Ισραηλίται και να σώζωνται από το θανατηφόρον δηλητήριον των φιδιών της ερήμου, έτσι, σύμφωνα με το πάνσοφον σχέδιον του Θεού, πρέπει να κρεμασθή και ο υιός του ανθρώπου επάνω στον σταυρόν. Και τούτο, δια να μη καταδικασθή εις την αιωνίαν απώλειαν κανένας από εκείνους, που θα πιστεύσουν εις αυτόν, αλλά να κερδήση και να έχη την αιώνιον ζωήν. Διότι τόσον πολύ ηγάπησεν ο Θεός τον βυθισμένον εις τας αμαρτίας κόσμον, ώστε παρέδωκεν εις σταυρικόν θάνατον τον μονογενή του Υιόν· δια να μη καταδικασθή εις την αιωνίαν απώλειαν κάθε ένας που θα πιστεύη εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον. Διότι δεν έστειλεν ο Θεός τον Υιόν του στον κόσμον δια να κρίνη και καταδικάση τον κόσμον, αλλά δια να σωθή ο κόσμος με την θυσίαν αυτού. Today’s Holy Gospel Reading -. Sunday before Holy Cross The Gospel of John 3:13-17 The Lord said, "No one has ascended into heaven but he who descended from heaven, the Son of man. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life. "For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God sent the Son into the world, not to condemn the world, but that the world might be saved through him." Ε ἰ σοδικόν. Ἦ χος Πλάγιος του Α’ ʹ. Δε ῦ τε προσκυνήσωμεν κα ὶ προσπέσωμεν Χριστ ῷ. Σ ῶ σον ἡ μ ᾶ ς Υ ἱὲ Θεο ῦ, ὁ ἀ ναστ ὰ ς ἐ κ νεκρ ῶ ν, ΧΟΡΟΣ - ψάλλοντάς σοι, Ἀ λληλούϊα. Come let us worship and bow down before Christ. Save us, O Son of God, who arose from the dead. Choir: We sing to You, Alleluia. Ὕ μνοι μετ ὰ τ ὴ ν Μικρ ὰ ν Ε ἴ σοδον - Ἀ πολυτίκιον Ἀ ναστάσιμον. Ἦ χος Πλάγιος του Α’ ʹ. Τ ὸ ν συν ά ναρχον Λ ό γον Πατρ ὶ κα ὶ Πνε ύ ματι, τ ὸ ν ἐ κ Παρθ έ νου τεχθ έ ντα ε ἰ ς σωτηρ ί αν ἡ μ ῶ ν, ἀ νυμν ή σωμεν π ιστο ὶ κα ὶ π ροσκυν ή σωμεν, ὅ τι η ὐ δ ό κησε σαρκ ί, ἀ νελθε ῖ ν ἐ ν τ ῷ Σταυρ ῷ, κα ὶ θ ά νατον ὑ π ομε ῖ ναι, κα ὶ ἐ γε ῖ ραι το ὺ ς τεθνε ῶ τας, ἐ ν τ ῇ ἐ νδ ό ξ ῳ Ἀ ναστ ά σει α ὐ το ῦ Ἀ πολυτίκιον. Τ ῆ ς Ἑ ορτ ῆ ς Του Προδρόμου. –Ηχος Δ’ – Ο υψωθεις εν τω Σταυρω Τ ῶ ν ο ὐ ραν ί ων στρατι ῶ ν Ἀ ρχιστρ ά τηγε, δυσω π ο ῦ μ έ ν σε ἀ ε ὶ ἡ με ῖ ς ο ἱ ἀ ν ά ξιοι, ἵ να τα ῖ ς σα ῖ ς δε ή σεσι τειχ ί σ ῃ ς ἡ μ ᾶ ς, σκ έ π η τ ῶ ν π τερ ύ γων, τ ῆ ς ἀΰ λου σου δ ό ξης, φρουρ ῶ ν ἡ μ ᾶ ς π ροσ π ί π τοντας, ἐ κτεν ῶ ς κα ὶ βο ῶ ντας· Ἐ κ τ ῶ ν κινδ ύ νων λ ύ τρωσαι ἡ μ ᾶ ς, ὡ ς ταξι ά ρχης τ ῶ ν ἄ νω Δυν ά μεων. Του Αγίου Νεκταρίου - Ἀ πολυτ ί κιον Ἦ χος α’. (Τ ῆ ς ἐ ρήμου πολίτης.) Σηλυβρίας τ ὸ ν γόνον κα ὶ Α ἰ γίνης τ ὸ ν ἔ φορον, τ ὸ ν ἐ σχάτοις χρόνοις φανέντα ἀ ρετ ῆ ς φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡ ς ἔ νθεον θεράποντα Χριστο ῦ, ἀ ναβλύζει γ ὰ ρ ἰ άσεις παντοδαπ ὰ ς το ῖ ς ε ὐ λαβ ῶ ς κραυγάζουσι. Δόξα τ ῷ σ ὲ δοξάσαντι Χριστ ῷ, δόξα τ ῷ σ ὲ θαυματώσαντι, δόξα τ ῷ ἐ νεργο ῦ ντι δι ὰ σο ῦ π ᾶ σιν ἰ άματα. Της Αγίας Μαρκελλας - Ἦ χος α ´. (Το ῦ λίθου σφαγισθ έ ντος) Το ῦ Κυρίου το ῖ ς νόμοις, κα ὶ το ῖ ς θείοις διδάγμασι, πειθομένη Μαρκέλλα, κα ὶ ἀ μέμπτως φυλάττουσα, τ ὴ ν βίαν πτοηθε ῖ σα το ῦ πατρ ὸ ς, ὦ Νύμφη ἀ κήρατε Χριστο ῦ, ἐ ν το ῖ ς ὄ ρεσιν η ὐ λίζου, ἐ ν ο ἷ ς διώκων ε ὑ ρίσκει κα ὶ ἐ κτείνει σε· δόξα τ ῷ δεδωκότι σοι ἰ σχ ὺ ν, δόξα τ ῷ σ ὲ στεφανώσαντι, δόξα τ ῷ ἐ νεργο ῦ ντι δι ὰ σο ῦ π ᾶ σιν ἰ άματα. Κοντάκιον. - Ἦ χος δ ʹ. Ἰ ωακε ὶ μ κα ὶ Ἄ ννα ὀ νειδισμο ῦ ἀ τεκν ί ας, κα ὶ Ἀ δ ὰ μ κα ὶ Ε ὔ α, ἐ κ τ ῆ ς φθορ ᾶ ς το ῦ θαν ά του, ἠ λευθερ ώ θησαν, Ἄ χραντε, ἐ ν τ ῇ ἁ γ ίᾳ γενν ή σει σου· α ὐ τ ὴ ν ἑ ορτ ά ζει κα ὶ ὁ λα ό ς σου, ἐ νοχ ῆ ς τ ῶ ν πταισμ ά των, λυτρωθε ὶ ς ἐ ν τ ῷ κρ ά ζειν σοι· Ἡ στε ῖ ρα τ ί κτει τ ὴ ν Θεοτ ό κον, κα ὶ τροφ ὸ ν τ ῆ ς ζω ῆ ς ἡ μ ῶ ν.


Κατέβασμα ppt "ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY 11793 REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS WEEKLY SERVICES Visit us at:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google