Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Εισηγητής: Γεώργιος Ν. Κόντος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Εισηγητής: Γεώργιος Ν. Κόντος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Εισηγητής: Γεώργιος Ν. Κόντος

2 Τίτλοι με κουπόνια Τίτλοι μηδενικού κουπονιού (zero coupon) Ομόλογα σταθερού επιτοκίου Ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου Διάκριση ομολόγων

3 Το μεγαλύτερο μέρος του εθνικού χρέους καλύπτεται σήμερα με την έκδοση από το ελληνικό κράτος εντόκων και ομολόγων. Ομόλογα εκδίδουν, γενικά, όλες οι Χώρες, προκειμένου να καλύψουν τα ελλείμματα στον προϋπολογισμό τους. Ομόλογα εκδίδουν επίσης και οι επιχειρήσεις, ελληνικές και ξένες. Χρηματοδότες των χωρών και των επιχειρήσεων που εμφανίζουν ελλείμματα, είναι άλλες χώρες, Τράπεζες, επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες με πλεονάσματα. Ομόλογα

4 Τίτλοι που λήγουν το πολύ μέχρι ένα χρόνο από την έκδοσή τους δεν φέρουν κουπόνια. Τέτοιοι τίτλοι βραχείας διάρκειας, που εκδίδονται από το Κράτος, λέγονται ειδικότερα «έντοκα γραμμάτια» (treasury bills). Τίτλοι μηδενικού κουπονιού εκδίδονται και για περισσότερα του ενός έτη. Τίτλοι μηδενικού κουπονιού μπορούν να προκύψουν επίσης όταν γίνει αποκοπή των τοκομεριδίων από ένα τίτλο που φέρει κουπόνια. Τίτλοι μηδενικού κουπονιού

5 Χρηματοοικονομική αγορά στην οποία διατίθενται νέες εκδόσεις χρηματοοικονομικών μέσων (μετοχές, ομόλογα, δάνεια κ.λπ.) σε αρχικούς αγοραστές. Πρωτογενής αγορά (primary market)

6 Χρηματοοικονομική αγορά στην οποία αγοράζονται και πωλούνται χρηματοοικονομικά μέσα (μετοχές, ομόλογα, δάνεια κ.λπ.) που έχουν εκδοθεί και διατεθεί για πρώτη φορά κατά το παρελθόν. Οι νέοι αγοραστές/επενδυτές ζητούν αποδόσεις που σχεδόν πάντα διαφέρουν από τις αποδόσεις που έχουν υποσχεθεί οι εκδότες. Δευτερογενής αγορά (secondary market)

7 Είναι το επί πλέον ποσό από την ονομαστική αξία (έστω 1.000.000), που πρέπει να καταβάλει ένας επενδυτής στη δευτερογενή αγορά, για να αποκτήσει έναν τίτλο που το ονομαστικό του επιτόκιο (π.χ. 10%) είναι μεγαλύτερο από τις τρέχουσες αποδόσεις της αγοράς (π.χ. 8%). Premium = 1.051.541.94 - 1.000.000 = 51.541.90 Το premium αποσβένεται με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μειώνοντας το ποσό των τοκομεριδίων Premium

8 Είναι το επί έλαττον της ονομαστικής αξίας (έστω 1.000.000) ποσό, που θα ζητήσει ως έκπτωση στη δευτερογενή αγορά ένας επενδυτής, προκειμένου να αποκτήσει έναν τίτλο που το ονομαστικό του επιτόκιο (π.χ. 10%) είναι μικρότερο από τις τρέχουσες αποδόσεις της αγοράς (π.χ. 14%). Discount = 907.134,70 - 1.000.000 = - 92.865,30 Το discount αποσβένεται με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, αυξάνοντας το ποσό των τοκομεριδίων. Discount

9 Θέματα που προκύπτουν κατά την αγορά χρηματοοικονομικών μέσων στη δευτερογενή αγορά αγορά πάνω από την ονομαστική αξία αγορά κάτω από την ονομαστική αξία Premium Αποσβένεται σε βάρος του ονομαστικού επιτοκίου Αποσβένεται με αύξηση του ονομαστικού επιτοκίου Discount

10 Απόσβεση premium ΑΒΓΔΕ Έσοδα τοκοφόρου περιόδου E x 8% Τοκομερίδια 1.000.000Χ10 % Απόσβεση premium (Β - Γ) Αναπόσβεστο κόστος στο τέλος της περιόδου (Ε ν-1 - Δ ν ) 0---1.051.541,90 184.123,40100.000-15.876,601.035.665,30 282.853,20100.000-17.146,801.018.518,50 381.481,50100.000-18.518,501.000.000,00 Σ248.458,10300.000-51.541,90- Είναι συνολικά μικρότερα από το αντίστοιχο ποσό των τοκομεριδίων κατά το premium Το ποσό θα εισπραχθεί από τον εκδότη Χ 73... Tόκοι Π 17... Premium Πρόκειται για έξοδο αφού οδηγεί σε μείωση τόκων

11 Απόσβεση discount ΑΒΓΔΕ Έσοδα τοκοφόρου περιόδου Τοκομερίδια 1.000.000Χ10 % Απόσβεση discount Αναπόσβεστο κόστος στο τέλος της περιόδου (Ε ν-1 - Δ ν ) 0---907.134,70 1126.998,90100.00026.998,90934.133,60 2130.778,70100.00030.778,70964.912,30 3135.087,70100.00035.087,701.000.000,00 Σ392.862,30300.00092.865,30- Είναι συνολικά μεγαλύτερα από το αντίστοιχο ποσό των τοκομεριδίων κατά το discount Το ποσό θα εισπραχθεί από τον εκδότη Χ17... Discount Π73... Tόκοι Πρόκειται για έσοδο αφού οδηγεί σε αύξηση τόκων

12 Απόσβεση premium και discount PremiumDiscount 15.876,601 ο έτος26.998,90 17.146,802 ο έτος30.778,70 18.518,503 ο έτος35.087,70 51.541,9092.865,30 Χ17... Discount Π73... Τόκοι Έσοδο (αυξητικό τόκων) (1.051.541,90 - 1.000.000)(907.134,70-1.000.000) Χ73... Tόκοι Π17... Premium Έξοδο (μειωτικό τόκων) Η απόσβεση γίνεται με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου

13 Τόκοι από την απόσβεση premium και discount Περίπτωση premiumΠερίπτωση discount - Απόδοση με βάση το ονομαστικό επιτόκιο 100.000 -Μειωτικοί τόκοι λόγω απόσβεσης premium (15.876,60)- -Πρόσθετοι τόκοι λόγω απόσβεσης discount -26.998,90 -Τόκοι με βάση το πραγματικό επιτόκιο 84.123,40126.998,90 1.051.541,90 x 8%907.134,70 x 14% τόκοι α΄ έτους

14 Εισηγητής: Γεώργιος Ν. Κόντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

15 Ορισμός Αποκοπή είναι η πράξη αποχωρισμού ενός ή περισσοτέρων τοκομεριδίων από τον κυρίως τίτλο ενός ομολόγου, σε υλική ή άυλη μορφή. Όταν ένα τοκομερίδιο αποκοπεί από τον κυρίως τίτλο καθίσταται αυτοτελές ανώνυμο χρεόγραφο.

16 ΑΚ - Άρθρο 897 Τα τοκομερίδια του ανώνυμου χρεογράφου, εφόσον δεν ορίζεται σ’ αυτά το αντίθετο, εξακολουθούν να ισχύουν και αν ακόμη αποσβεστεί η κύρια απαίτηση ή αρθεί ή μεταβληθεί η υποχρέωση πληρωμής τόκου.

17 STRIPS Είναι τα αρχικά των λέξεων Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities. Πρόκειται για τη θεσμοθέτηση στις ΗΠΑ του δικαιώματος ξεχωριστής διαπραγμάτευσης του τοκομεριδίου από τον κυρίως τίτλο.

18 Ενιαίος τίτλος Πριν γίνει η αποκοπή Τίτλος Euro 1.000.000 Λήξεως 31.12.2017 Κουπόνι γ έτους € 80.000 Λήξεως 31.12.2017 Κουπόνι β έτους € 80.000 Λήξεως 31.12.2016 Κουπόνι α έτους € 80.000 Λήξεως 31.12.2015 80.000 68.587 Οι τέσσερις τίτλοι μετά την αποκοπή Τίτλος Euro 1.000.000 793.832 4 80.000 63.507 3 2 80.000 74.074 1     ΣΥΝΟΛΟ Στον αριθμητή κάθε κλάσματος αναγράφεται η αξία κατά τη λήξη κάθε τίτλου, στον δε παρονομαστή η αξία κατά την ημερομηνία έκδοσης. Παράδειγμα αποκοπής τοκομεριδίων

19 α΄ τρόπος: του κόστους κτήσης Χ34.12.10.10Κόστος κτήσης τίτλων μηδενικού κουπονιού 793.832 Χ34.12.10.10Κόστος κτήσης τίτλων μηδενικού κουπονιού74.074 Χ34.12.10.10Κόστος κτήσης τίτλων μηδενικού κουπονιού 68.587 Χ34.12.10.10Κόστος κτήσης τίτλων μηδενικού κουπονιού 63.507 Π34.12.10.01Ονομαστική αξία τίτλων με κουπόνια1.000.000 Λογιστικός χειρισμός αποκοπής τοκομεριδίων

20 β΄ τρόπος: της ονομαστικής αξίας Χ34.12.10.11Ονομαστική αξία τίτλων μηδενικού κουπονιού1.000.000 Π34.12.10.12Μη δεδουλευμένοι τόκοι τίτλων μηδενικού κουπονιού206.168 Χ34.12.10.11Ονομαστική αξία τίτλων μηδενικού κουπονιού80.000 Π34.12.10.12Μη δεδουλευμένοι τόκοι τίτλων μηδενικού κουπονιού5.926 Χ34.12.10.11Ονομαστική αξία τίτλων μηδενικού κουπονιού80.000 Π34.12.10.12Μη δεδουλευμένοι τόκοι τίτλων μηδενικού κουπονιού11.413 Χ34.12.10.11Ονομαστική αξία τίτλων μηδενικού κουπονιού80.000 Π34.12.10.12Μη δεδουλευμένοι τόκοι τίτλων μηδενικού κουπονιού16.493 Π34.12.10.01Ονομαστική αξία τίτλων με κουπόνια1.000.0001.240.000 Λογιστικός χειρισμός αποκοπής τοκομεριδίων

21 Αποκοπή των τοκομεριδίων μετά την ωρίμανση τους Διενεργείται σχετικά η ακόλουθη λογιστική εγγραφή: Χ38.04Ληγμένα τοκομερίδια για είσπραξη Π73.10.34.01Τοκομερίδια Τυχόν αναλογούντες τόκοι, που έχουν εν τω μεταξύ εγγραφεί στα αποτελέσματα, αντιλογίζονται.


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Εισηγητής: Γεώργιος Ν. Κόντος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google