Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ Ενότητα 3: ΕΥΡΥΤΕΡΟΙ ΝΟΜΟΙ ROLLAND Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ Ενότητα 3: ΕΥΡΥΤΕΡΟΙ ΝΟΜΟΙ ROLLAND Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ Ενότητα 3: ΕΥΡΥΤΕΡΟΙ ΝΟΜΟΙ ROLLAND Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΝΟΜΟΙ ROLLAND) Στο Rolland αποδίδονται και οι ακόλουθοι νόμοι: Α. Νόμος της κινητικότητας ή προσαρμογής Όπως μία ζωντανή γλώσσα παρουσιάζει εγγενή κινητικότητα παρακολουθώντας τις εξελίξεις της κοινωνίας, έτσι η επιβάλλεται στο κράτος η ικανοποίηση των βασικών αναγκών των πολιτών, όπως αυτές διαμορφώνονται και μεταβάλλονται στο πλαίσιο της κοινωνικοοικονομικής εξέλιξης. Η μεταβλητότητα και η προσαρμοστικότητα των υπηρεσιών είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση των αναγκών των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος. Αυτή η κατάσταση δικαιολογεί τις αλλαγές που συμβαίνουν τακτικά στις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες πρέπει να προσαρμοστούν στην τεχνική πρόοδο και στην εξέλιξη της κοινωνικής ζήτησης. 1

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΝΟΜΟΙ ROLLAND) Β. Νόμος της ισότητας Οι δημόσιες επιχειρήσεις πρέπει να σέβονται την αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών, πράγμα που σημαίνει ότι δεν επιτρέπονται αυθαίρετες διακρίσεις. Διαφοροποιημένη μεταχείριση είναι δυνατή, εφόσον δικαιολογείται από ειδικές περιστάσεις. Ουσιαστικά επιβάλλεται η υποχρέωση σύναψης συμβάσεων μεταξύ των παραχωρησιούχων και των χρηστών των υπηρεσιών και όταν δεν προβλέπεται ρητά στη σύμβαση παραχώρησης ή στον κυρωτικό της σύμβασης νόμο. Οι συμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν λεπτομερή ρύθμιση της χρήσης και έχουν συνήθως το χαρακτήρα «συμβάσεων προσχωρήσεως» («contrats d’adhésion») για τους χρήστες και τη μορφή αναγκαστικών συμβάσεων για τους παραχωρησιούχους, καθώς στις περισσότερες συμβάσεις παραχώρησης - ιδίως μονοπωλιακού χαρακτήρα - ή στους κυρωτικούς νόμους αυτών προβλέπεται η υποχρέωση του παραχωρησιούχου να προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων µε τους χρήστες. 2

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΝΟΜΟΙ ROLLAND) Σε περίπτωση παράνομου αποκλεισμού από τη χρήση της παραχωρηθείσας υπηρεσίας, ο αποκλειόμενος έχει κατά του παραχωρησιούχου αξίωση αποκατάστασης της χρήσης και αξίωση αποζημίωσης, που μπορούν να προβληθούν με αγωγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.(Σ. Γκιόση, 2013, Η σύμβαση παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας και δημόσια έργα, Διπλωματική εργασία Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2013, σ. 34.) Η δημόσια υπηρεσία θα πρέπει να καθοδηγείται από το δημόσιο συμφέρον, χωρίς να επηρεάζεται από ιδιωτικά συμφέροντα. Κατά συνέπεια, μπορεί να θεωρηθεί ως μια απαίτηση που ισχύει για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι απαγορεύεται να εκφράσουν τις πολιτικές ή θρησκευτικές απόψεις τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Στην ελληνική έννομη τάξη αυτό ορίζεται ρητά στο άρ.23 παρ. 3 του Συντάγματος 3

5 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/από-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

6 Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. © διαθέσιμο με άδεια CC-BY διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain διαθέσιμο ως κοινό κτήμα Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. χωρίς σήμανσηΣυνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

7 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

8 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ Ενότητα 3: ΕΥΡΥΤΕΡΟΙ ΝΟΜΟΙ ROLLAND Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google