Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

+ Πνευματική ιδιοκτησία, δημόσιος τομέας και ορφανά έργα Διονυσία Καλλινίκου Εθνικό και Κα π οδιστριακό Πανε π ιστήμιο Αθηνών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "+ Πνευματική ιδιοκτησία, δημόσιος τομέας και ορφανά έργα Διονυσία Καλλινίκου Εθνικό και Κα π οδιστριακό Πανε π ιστήμιο Αθηνών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 + Πνευματική ιδιοκτησία, δημόσιος τομέας και ορφανά έργα Διονυσία Καλλινίκου Εθνικό και Κα π οδιστριακό Πανε π ιστήμιο Αθηνών

2 + Πνευματική ιδιοκτησία και ψηφιακή τεχνολογία Η ψηφιακή τεχνολογία ε π ηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη δημιουργία και τη διάθεση έργων στο διαδίκτυο Αναζήτηση της ισορρο π ίας ανάμεσα στο δημιουργό και την ολότητα : - Κλασική θέση - Ανοιχτή π ρόσβαση

3 + Ανοιχτή π ρόσβαση Ελεύθερη διάθεση ε π ιστημονικών έργων και α π οτελεσμάτων, ιδίως αυτών π ου χρηματοδοτούνται α π ό δημόσιους π όρους Κατάθεση ε π ιστημονικού π εριεχομένου σε α π οθετήρια Έκδοση ηλεκτρονικών π εριοδικών Δημιουργία ενός « δημόσιου τομέα » με έργα ε π ιστημονικά και π ολιτιστικά

4 + Δημόσιος τομέας και ψηφιο π οίηση έργων Τα π νευματικά έργα π ου ανήκουν στο δημόσιο τομέα μ π ορούν ελεύθερα να ψηφιο π οιηθούν και να διανεμηθούν στο κοινό Η ψηφιο π οίηση έργων συνιστά ανα π αραγωγή Το ψηφιακό υλικό μ π ορεί να π ροέρχεται α π ό κείμενα, βιβλία και άλλα δημοσιεύματα τα ο π οία αρχικά είχαν αναλογική μορφή και στη συνέχεια ψηφιο π οιήθηκαν ή να π ρόκειται για π εριεχόμενο το ο π οίο εξαρχής δημιουργήθηκε σε ψηφιακή μορφή Στη δεύτερη π ερί π τωση η διευθέτηση των θεμάτων π νευματικής ιδιοκτησίας είναι ευκολότερη γιατί οι όροι χρήσης μ π ορεί εξαρχής να π ροσδιορισθούν συμβατικά : Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα

5 + Ορφανά έργα Ορφανά έργα και δημόσιος τομέας Αρθρο 27 Α Ν.2121/1993 ( Ν. 4212/2013) Εννοια και φορείς χρήσης ορφανών έργων Πεδίο εφαρμογής Ε π ιμελής αναζήτηση Προστασία δικαιούχων Α π οζημίωση Διευρυμένες συλλογικές άδειες

6 + Ε π ίλογος Η ανοιχτή π ρόσβαση στα ερευνητικά και ε π ιστημονικά α π οτελέσματα είναι βασική αρχή του Ενωσιακού π ρογράμματος χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας Τα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα είναι ένα σημαντικό βήμα στην π ορεία για την ανοικτή ψηφιακή γνώση στην Ελλάδα Η π νευματική ιδιοκτησία βρίσκεται στο ε π ίκεντρο νέων ισορρο π ιών με αόριστο στόχο και άγνωστα α π οτελέσματα


Κατέβασμα ppt "+ Πνευματική ιδιοκτησία, δημόσιος τομέας και ορφανά έργα Διονυσία Καλλινίκου Εθνικό και Κα π οδιστριακό Πανε π ιστήμιο Αθηνών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google