Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εξουσίες ελέγχου της Ε.Α. Κανονισμός (ΕΚ) 1/2003 - Συνεργασία της Ε.Α. με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρ. Δίκτυο Αρχών Ανταγωνισμού [ECN] Βικτωρία Μερτικοπούλου,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εξουσίες ελέγχου της Ε.Α. Κανονισμός (ΕΚ) 1/2003 - Συνεργασία της Ε.Α. με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρ. Δίκτυο Αρχών Ανταγωνισμού [ECN] Βικτωρία Μερτικοπούλου,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εξουσίες ελέγχου της Ε.Α. Κανονισμός (ΕΚ) 1/2003 - Συνεργασία της Ε.Α. με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρ. Δίκτυο Αρχών Ανταγωνισμού [ECN] Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δ.Ν. Εισηγήτρια - Μέλος Επιτροπής Ανταγωνισμού vmertikopoulou@epant.gr www.epant.gr EPLO SEMINAR FOR NATIONAL JUDGES IN GREECE OF ENFORCEMENT OF EU COMPETITION LAW

2 Πλαίσιο  Άρθρο 3 Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση «1. Η Ένωση έχει σκοπό να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των λαών της. 2. [...] 3. Η Ένωση εγκαθιδρύει εσωτερική αγορά. Εργάζεται για την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιμών, την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος. Προάγει την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. Η Ένωση καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, […]. Η Ένωση προάγει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. […] 6. Η Ένωση επιδιώκει τους στόχους αυτούς με πρόσφορα μέσα, ανάλογα με τις αρμοδιότητες που της απονέμονται με τις Συνθήκες».  Πρωτόκολλο σχετικά με την εσωτερική αγορά και τον ανταγωνισμό (αρ. 27 – προσαρτ. στις Συνθήκες) «η εσωτερική αγορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβάνει σύστημα που εξασφαλίζει ότι δεν στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός»  Προοίμιο Καν. (EK) 1/2003, σκ. 9: “Τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης επιδιώκουν την προστασία του ανταγωνισμού στην αγορά”. Η ευημερία του καταναλωτή θεωρείται ότι είναι το αποτέλεσμα μιας υγιώς λειτουργούσας ανταγωνιστικής αγοράς Αθήνα, 30.09.2015 2

3 Εισαγωγή: Αρμοδιότητα και μορφές δράσης Ε.Α.  Σκοπός: Προστασία ελεύθερου ανταγωνισμού – διασφάλιση ανταγωνιστικής διαδικασίας, της δομής της αγοράς και της οικονομικής ελευθερίας / κοινωνική οικονομία της αγοράς – διόρθωση ατελειών της αγοράς κ αποτρεπτικό αποτέλεσμα  Επιτροπή Ανταγωνισμού (E.A.): Συλλογικό όργανο – ανεξάρτητη διοικητική αρχή  Αρμοδιότητα ΕΑ: εφαρμογή εθνικών και ενωσιακών κανόνων αναγκαστικού δικαίου και άσκηση πολιτικής ανταγωνισμού με μέσα δημόσιας εξουσίας - έλεγχος της συμπεριφοράς επιχειρήσεων  Κανόνες που εφαρμόζει η Ε.Α. - Ν. 3959/2011 - διαδέχθηκε το ν. 703/1977 - Συντρέχουσα εφαρμογή των άρθρων 101 κ 102 ΣΛΕΕ και παράγωγου ενωσιακού δικαίου (Καν. (ΕΚ) 1/2003 και κανονισμών απαλλαγής κ. κατηγορία) από Ε.Α. ως εθνική αρχή ανταγωνισμού Καν. (ΕΚ) 1/2003, Προοίμιο, σκ. 15: «Η Επιτροπή και οι αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών θα πρέπει να αποτελούν από κοινού ένα δίκτυο δημόσιων αρχών που θα συνεργάζονται στενά με σκοπό την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας του ανταγωνισμού». Mertikopoulou Pub Enf 30.09.20153

4 Πυλώνες δράσης Ε.Α.  Συμπράξεις / καρτέλ (άρθρο 1 ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ)  Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης (άρθρο 2 ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ)  Προληπτικός Έλεγχος συγχωνεύσεων και εξαγορών (άρθρα 5-10 ν. 3959/2011)  Advocacy / Γνωμοδοτήσεις (άρ. 23 ν. 3959/2011) κ.ά.  Έρευνες σε κλάδους της οικονομίας ή σε τύπους συμφωνιών (άρ. 40)  Κανονιστική παρέμβαση σε κλάδους της οικονομίας άρ. 11 (καύσιμα)  Κανονιστική αρμοδιότητα (Έκδοση Κανονιστικών πράξεων προβλεπόμενων από το ν. 3959/2011 και ανακοινώσεων / κατευθυντηρίων γραμμών κ.λπ.) Mertikopoulou Pub Enf 30.09.20154

5 Στάδια υπόθεσης  Πώς ξεκινάει μια υπόθεση: 1) Καταγγελία (άρ. 36 ν. 3959/2011), 2) Έναρξη αυτεπάγγελτης έρευνας βάσει πληροφοριών από την αγορά – παρατήρησης στοιχείων που δεν συνάδουν με ανταγωνιστικές συνθήκες, 3) Αίτηση επιείκειας από μέλος καρτέλ – Απόφ. ΕΑ 526/VI/2011 (καρτελλική αστάθεια).  Η Ε.Α. μπορεί να λάβει διάφορα μέτρα έρευνας (άρ. 38 / αίτηση έγγραφων πληροφοριών από επιχειρήσεις – άρ. 39 ν. 3959/2011 / διεξαγωγή ερευνών – “dawnraids”-) 1. Τεθεί στο αρχείο (βλ. και άρ. 37 για αναρμ/τα κ προφανώς αβάσιμες)  Η υπόθεση μπορεί να: 2. Κλείσει με δεσμεύσεις (χωρίς διαπίστωση παρ. / δεν προσήκει σε οριζ. συμπράξεις/ πολύ σοβαρές παραβ.) 3. Κριθεί με απόφαση ΕΑ (κλήρωση σε Εισηγητή – άρ. 15, εισαγωγή ενώπιον της ΕΑ με Εισήγηση, πρόσβαση στο φάκελο, ακροαματική διαδικασία και υπομνήματα / προσθήκες / συμπλ. υπομν., ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση (δημοσίευση σε ΕτΚ / διαδίκτυο) - επεξεργασία απορρήτων – επίσης, δυν/τα λήψης ασφ. μέτρων (άρ. 25 παρ. 5) Mertikopoulou Pub Enf 30.09.20155

6 Ex post έλεγχος συμπράξεων / καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης (άρθρο 1, 2 ν. 3959/2011 και 101, 102 ΣΛΕΕ) Βασικές εξουσίες της Επιτροπής επί παραβάσεων (άρθρο 25 ν. 3959/2011): α) να απευθύνει συστάσεις, β) να υποχρεώσει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων να παύσουν την παράβαση και να παραλείπουν αυτή στο μέλλον, γ) να επιβάλει μέτρα συμπεριφοράς ή διαρθρωτικού χαρακτήρα, δ) να επιβάλει πρόστιμο (μέχρι 10% του συνολικού κ.ε. της επιχείρησης της χρήσης κατά την οποία έπαυσε η παράβαση ή, αν αυτή συνεχίζεται, της προηγούμενης της έκδοσης της απόφασης χρήσης). Επίσης μπορεί με απόφασή της: ε) να αποδέχεται, εκ μέρους των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, την ανάληψη δεσμεύσεων προς παύση της πιθανολογούμενης παράβασης (βλ. Απόφαση ΕΑ 588/2014 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία αποδοχής δεσμεύσεων εκ μέρους των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων». Άρ. 42 ν. 3959/2011 – 5ετής παραγραφή για επιβολή κυρώσεων (από ημέρα διάπραξης, ή, αν πρόκειται για διαρκή παράβαση, από την ημέρα παύσης – διακοπτικές πράξεις από ΕΑ ή Ε.Επ. ή ΕΑΑ για όλες τις εμπλεκόμενες – max. 10ετία) / μεταβατ. Άρ. 50: δεν καταλαμβ. εκκρεμείς Mertikopoulou Pub Enf 30.09.20156

7 Ειδικά η διεξαγωγή ερευνών (άρ. 39 ν. 3959/2011) Τα στελέχη της Ε.Α. μπορούν: α) να ελέγχουν κάθε είδους στοιχεία, την ηλεκτρονική εμπορική αλληλογραφία των επιχειρηματιών και του προσωπικού των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως της μορφής αποθήκευσης τους, και οπουδήποτε και εάν αυτά φυλάσσονται και να λαμβάνουν αντίγραφα, β) να προβαίνουν σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων κ.λπ. και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων, τα οποία αποτελούν επαγγελματικές πληροφορίες, γ) να ελέγχουν και να συλλέγουν πληροφορίες και δεδομένα κινητών τερματικών, φορητών συσκευών και των εξυπηρετητών τους, δ) να ενεργούν έρευνες στα γραφεία και τους λοιπούς χώρους και τα μεταφορικά μέσα των επιχειρήσεων, ε) να σφραγίζουν οποιονδήποτε επαγγελματικό χώρο, κατά την περίοδο που διενεργείται ο έλεγχος και στο μέτρο των αναγκών αυτού, στ) να ενεργούν έρευνες στις κατοικίες των επιχειρηματιών, διοικητών και του προσωπικού των επιχειρήσεων, εφόσον υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι φυλάσσονται εκεί έγγραφα που συνδέονται με την επιχείρηση και το αντικείμενο του ελέγχου, ζ) να λαμβάνουν καταθέσεις και να ζητούν από κάθε αντιπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού της επιχείρησης επεξηγήσεις για τα γεγονότα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου. Για τους ελέγχους συντάσσεται από αυτόν που τις διεξήγαγε έκθεση, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται στις οικείες επιχειρήσεις. Κυρώσεις σε περίπτωση παρακώλυσης ερευνών Με απόφαση της Ε.Α. επιβάλλεται στις επιχειρήσεις που παρεμποδίζουν ή δυσχεραίνουν τις έρευνες ή αρνούνται να υποβληθούν στις εν λόγω έρευνες, πρόστιμο τουλάχιστον 15.000 ευρώ με ανώτατο όριο το 1% του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης. Mertikopoulou Pub Enf 30.09.20157

8 Άρθρο 35 ν. 3959/2011 - Δικαιοδοσία ετέρων δικαστηρίων 1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και του Συμβουλίου της Επικρατείας, που εκδίδονται κατόπιν προσφυγής σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, έχουν ισχύ δεδικασμένου. 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1, τα δικαστήρια, πολιτικά και ποινικά, εφαρμόζουν τα άρθρα 1 και 2, καθώς και τα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την κρίση αυτή δεν δεσμεύονται η Επιτροπή Ανταγωνισμού, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και το Συμβούλιο της Επικρατείας, όταν κρίνουν με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού. 3. Τα δικαστήρια κάθε δικαιοδοσίας, τα οποία εφαρμόζουν κατά την παράγραφο 2 τα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαβιβάσει σε αυτά πληροφορίες που κατέχει ή να διατυπώσει τη γνώμη της επί ζητημάτων που άπτονται της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Μπορούν, επίσης, να ζητούν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού να διατυπώνει τη γνώμη της επί των παραπάνω ζητημάτων, καθώς και επί ζητημάτων εφαρμογής των άρθρων 1 και 2 του παρόντος. 4. Οι γραμματείς των δικαστηρίων οφείλουν να αποστέλλουν, ατελώς, αντίγραφα των αποφάσεων με τις οποίες εφαρμόζονται διατάξεις του παρόντος νόμου και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού υπέχοντες, σε περίπτωση παράλειψης, πειθαρχική ευθύνη. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μεριμνά για την άμεση αποστολή των ανωτέρω αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Mertikopoulou Pub Enf 30.09.20158

9 Γενικό πλαίσιο συνεργασίας με Ευρωπαϊκή Επιτροπή

10 Είδος συνεργασίας με Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υποθέσεις antitrust (συμπράξεις/καρτέλ και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης – Σύστημα παράλληλων αρμοδιοτήτων - Αποκέντρωση – Κανονισμός (ΕΚ) 1/2003 – Το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Αρχών Ανταγωνισμού (European Competition Network) – Ανακοινώσεις (Notices) Υποθέσεις merger control (έλεγχος συγχωνεύσεων και εξαγορών) – Σύστημα αποκλειστικών αρμοδιοτήτων (με ορισμένες εξαιρέσεις) – Κανονισμός (ΕΚ) 139/2004 – Εθνικοί κανόνες (EL = άρθρα 5-10 ν. 3959/2011) Mertikopoulou Pub Enf 30.09.201510

11 Βασικοί άξονες Κανονισμού 1/2003 Αρμοδιότητα εφαρμογής άρθρου 101§3 από τις Ε.Α.Α. και τα εθνικά δικαστήρια – άρθρο 101§3 κανόνας άμεσης εφαρμογής: άρθρα 1, 3, 5 και 6 Υποχρέωση εφαρμογής άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ σε περίπτωση διαπίστωσης επηρεασμού του διακοινοτικού εμπορίου (άρθρο 3§1) Αποκέντρωση – Παράλληλες αρμοδιότητες (άρθρο 3) Δυνατότητα παράλληλης εφαρμογής εθνικού δικαίου (άρθρο 3) Mertikopoulou Pub Enf 30.09.201511

12 Βασικοί άξονες Κανονισμού 1/2003 (συνεχ.) Υπεροχή κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού – Άρθρο 3§2 (γενικός κανόνας σύγκλισης) Εξαίρεση: εθνικές διατάξεις περί μονομερούς συμπεριφοράς – Άρθρο 16 (αναφορικά με συγκεκριμένη κάθε φορά υπόθεση, τόσο για τις Ε.Α.Α. όσο και για τα εθνικά δικαστήρια) Ο κανόνας Delimitis – Εθνικά δικαστήρια δεν μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις που ενδέχεται να συγκρούονται με αποφάσεις που σκοπεύει να λάβει η ΕΕ σε εκκρεμή διαδικασία (“contemplated” decisions by the EU Commission in the same case) Ο κανόνας Masterfoods – Εθνικά δικαστήρια δεν μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις που συγκρούονται με αποφάσεις που έχει ήδη λάβει η ΕΕ (“existing” decisions by the EU Commission in the same case) » Άρθρα 3(2), 11(6) και 16(2) αναφορικά με Ε.Α.Α. » Άρθρο 16(1) αναφορικά με εθνικά δικαστήρια Mertikopoulou Pub Enf 30.09.201512

13 Ε υρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού - Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία στο πλαίσιο του δικτύου των αρχών ανταγωνισμού (2004/C 101/03) Πρ. σκ. 1: “Από κοινού, οι ΕΑΑ και η Επιτροπή συναποτελούν ένα δίκτυο δημόσιων αρχών: ενεργούν προς χάριν του δημόσιου συμφέροντος και συνεργάζονται στενά με στόχο την προάσπιση του ανταγωνισμού. Το δίκτυο αυτό αποτελεί έναν μηχανισμό για διαβουλεύσεις και συνεργασία στο πλαίσιο της εφαρμογής και επιβολής της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΚ. Το δίκτυο παρέχει ένα πλαίσιο για τη συνεργασία των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού σε περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης και συνιστά τη βάση για τη διαμόρφωση και διατήρηση μιας κοινής αντίληψης περί ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Το δίκτυο καλείται Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού ("ΕΔΑ")”. Σκ. 3: Το δίκτυο που συγκροτούν οι αρχές ανταγωνισμού καλείται να μεριμνήσει τόσο για τον αποτελεσματικό καταμερισμό εργασίας όσο και για την ουσιαστική και συνεπή εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας ανταγωνισμού. Στον κανονισμό 1/2003 του Συμβουλίου και στην κοινή δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού καθορίζονται οι βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Δικτύου. Mertikopoulou Pub Enf 30.09.201513

14 Ε υρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού - Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία στο πλαίσιο του δικτύου των αρχών ανταγωνισμού (2004/C 101/03) Άρθρο 5 Καν 1/2003: αρμοδιότητες Ε.Α.Α. κατά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου – Έκδοση αποφάσεων (αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας): Παύση παράβασης Λήψη προσωρινών μέτρων Αποδοχή δεσμεύσεων Επιβολή προστίμων Mertikopoulou Pub Enf 30.09.201514

15 Κατανομή Υποθέσεων εντός του ΕΔΑ Κατάλληλη αρχή (“well placed”) – σωρευτικές προϋποθέσεις: – Ουσιώδης συνάφεια μεταξύ παράβασης και κράτους – μέλους άμεσες συνέπειες για τον ανταγωνισμό εντός των ορίων της επικράτειας της Ε.Α.Α. – Αρμοδιότητα επιβολής της παύσης της παράβασης και της παράλειψής της στο μέλλον – Ικανότητα συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων Η ΕΕ ιδιαιτέρως κατάλληλη (“better placed”) όταν: – Επίδραση σε περισσότερα από 3 κράτη – μέλη, ή – Ανάπτυξη κοινοτικής πολιτικής ανταγωνισμού, ή – Διασφάλιση ουσιαστικής επιβολής νομοθεσίας, ή – Εφαρμογή διατάξεων αποκλειστικής αρμοδιότητας ΕΕ Παράλληλη ενασχόληση με υποθέσεις από περισσότερες Ε.Α.Α. ή/και την Ε.Ε. Mertikopoulou Pub Enf 30.09.201515

16 Αρχές Κατανομής Υποθέσεων εντός του ΕΔΑ Βάσει του συστήματος παράλληλων αρμοδιοτήτων, οι υποθέσεις διεκπεραιώνονται: - από μία ΕΑΑ, ενδεχομένως με τη συνδρομή των ΕΑΑ άλλων κρατών μελών· ή - από περισσότερες ΕΑΑ οι οποίες δρουν εκ παραλλήλου· ή - από την Ευρ. Επιτροπή. A. Διεκπεραίωση υπόθεσης από μία ΕΑΑ: Παρ. 8. {ουσιώδης συνάφεια μεταξύ της παράβασης και του εδάφους ενός κράτους μέλους} Μία αρχή μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλη (well-placed) για να επιληφθεί δεδομένης υπόθεσης εάν συντρέχουν οι ακόλουθες τρεις σωρευτικές προϋποθέσεις: 1. η συμφωνία ή πρακτική έχει σημαντικές άμεσες συνέπειες για τον ανταγωνισμό εντός των ορίων της επικράτειας της αρχής, εφαρμόζεται στο εσωτερικό της επικράτειας ή προέρχεται από αυτήν· 2. η αρχή είναι ικανή να θέσει τέλος αποτελεσματικά στην όλη παράβαση, δηλαδή, μπορεί να εκδώσει διαταγή παύσης και παράλειψης για τον τερματισμό της παράβασης και έχει την εξουσία να επιβάλει την κατάλληλη κύρωση · 3. η αρχή είναι σε θέση να συγκεντρώσει τα αποδεικτικά στοιχεία που χρειάζονται. Mertikopoulou Pub Enf 30.09.201516

17 Αρχές Κατανομής Υποθέσεων εντός του ΕΔΑ ΙΙ Β. Διεκπεραίωση υπόθεσης από περισσότερες ΕΑΑ εκ παραλλήλου: Βάσει του συστήματος παράλληλων αρμοδιοτήτων, οι υποθέσεις διεκπεραιώνονται από περισσότερες ΕΑΑ οι οποίες δρουν εκ παραλλήλου όταν μία συμφωνία ή πρακτική παράγει σημαντικές συνέπειες για τον ανταγωνισμό οι οποίες εκδηλώνονται κυρίως στην επικράτεια εκάστης ΕΑΑ, ενώ η ανάληψη δράσης από μία και μόνο ΕΑΑ δεν θα αρκούσε προκειμένου να τεθεί τέλος στην παράβαση συνολικά ή/και για να επιβληθεί η δέουσα κύρωση. Παράδειγμα 3: Δύο επιχειρήσεις συνάπτουν συμφωνία επιμερισμού της αγοράς η οποία προβλέπει ότι η δραστηριότητα της εταιρείας που εδρεύει στο κράτος μέλος Α περιορίζεται υποχρεωτικά στο εν λόγω κράτος μέλος και ότι η δραστηριότητα της εταιρείας που εδρεύει στο κράτος μέλος Β περιορίζεται υποχρεωτικά στο εν λόγω κράτος μέλος. Mertikopoulou Pub Enf 30.09.201517

18 Αρχές Κατανομής Υποθέσεων εντός του ΕΔΑ ΙΙI Γ. Βάσει του συστήματος παράλληλων αρμοδιοτήτων, (NN- Παρ. 14): Η Ευρ. Επιτροπή ενδείκνυται όλως ιδιαιτέρως (particularly well-placed): 1. όταν μία ή περισσότερες συμφωνίες ή πρακτικές, περιλαμβανομένων των δικτύων παρόμοιων συμφωνιών ή πρακτικών, παράγουν συνέπειες για τον ανταγωνισμό σε περισσότερα από τρία κράτη μέλη. -Παράδειγμα 4: Δύο επιχειρήσεις συμφωνούν να επιμερίσουν τις αγορές ή να καθορίζουν τις τιμές σε ολόκληρο το έδαφος της Κοινότητας. Κατάλληλη για να επιληφθεί της υπόθεσης είναι η Επιτροπή. -Παράδειγμα 5: Μία επιχείρηση η οποία κατέχει δεσπόζουσα θέση σε τέσσερις διαφορετικές εθνικές αγορές κάνει κατάχρηση της θέσης της αυτής μέσω της επιβολής εκπτώσεων πιστής πελατειακής σχέσης στους διανομείς της στο σύνολο των υπόψη αγορών. 2. Παρ. 15: Εξάλλου, η Επιτροπή είναι ιδιαιτέρως κατάλληλη να επιληφθεί δεδομένης υπόθεσης οσάκις η υπόθεση αυτή συνδέεται στενά με άλλες κοινοτικές διατάξεις οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν κατ' αποκλειστικότητα ή με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από την Επιτροπή, εφόσον το συμφέρον της Κοινότητας επιβάλλει την έκδοση απόφασης της Επιτροπής με στόχο την ανάπτυξη της κοινοτικής πολιτικής ανταγωνισμού, όπου ανακύπτει ένα νέο ζήτημα ανταγωνισμού, ή όταν απαιτείται η διασφάλιση της ουσιαστικής επιβολής της νομοθεσίας. Mertikopoulou Pub Enf 30.09.201518

19 Χαρακτηριστικά ΕΔΑ Μηχανισμός συνεργασίας Ε.Ε. και Ε.Α.Α. – Δίκτυο δημόσιων αρχών που δρουν προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος Forum εφαρμογής και ανάπτυξης ενωσιακού δικαίου ανταγωνισμού Forum ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών Άτυπος μηχανισμός συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων, που επιτρέπει την ελεύθερη επικοινωνία όχι μόνο μεταξύ ανώτατων στελεχών των Ε.Α.Α. αλλά και των χειριστών των υποθέσεων Best practices – soft law convergence (Model Leniency) Στατιστικά Advocacy Mertikopoulou Pub Enf 30.09.201519

20 Δομή ΕΔΑ Συνάντηση Επικεφαλής / Γενικών Διευθυντών E.E. και Ε.Α.Α. Ολομέλεια ΕΔΑ Οριζόντιες Ομάδες Εργασίας – Ενδεικτικά: Θέματα Συνεργασίας, Καρτέλ, Competition Chief Economists, Forensic IT, Οριζόντιες Συμφωνίες, Κάθετοι Περιορισμοί, Πρόστιμα, Πρόγραμμα Επειίκειας Τομεακές Ομάδες Εργασίας – Ενδεικτικά: Ενέργεια, Περιβάλλον, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, Τρόφιμα, Φαρμακευτικά Προϊόντα, Μεταφορές κλπ. Μηχανισμοί – κοινό ηλεκτρονικό σύστημα – αποκρυπτογραφημένο σύστημα Συμβουλευτικές επιτροπές για νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες και αποφάσεις που προτίθεται να εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Mertikopoulou Pub Enf 30.09.201520

21 Δικαιώματα & Υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΕΔΑ

22 Κανονισμός (ΕΚ) 1/2003  Ανταλλαγή πληροφοριών & διαβουλεύσεις για υποθέσεις - Κοινοποίηση υποθέσεων και δυνατότητα απώλειας αρμοδιότητας της Ε.Α.Α. (άρ. 11)  Ανταλλαγή αποδείξεων (άρθρο 12)  Αναστολή ή περάτωση διαδικασίας σε περίπτωση που άλλη Ε.Α.Α. ασχολείται ή έχει ασχοληθεί με την υπόθεση (άρθρο 13 – βλ. κ. άρ. 26 ν. 3959/2011: Η κίνηση διαδικασίας από την Ευρ. Επιτροπή για έκδοση απόφασης στερεί από την Ε.Α. την αρμοδιότητα εφαρμογής των άρ. 101 και 102 ΣΛΕΕ. Όταν τόσο η Ε.Α. όσο και άλλη ΕΑΑ έχουν επιληφθεί υπόθεσης, μπορεί ή να απορρίψει την καταγγελία / να τερματίσει / να αναστείλει τη διαδικασία ή να προχωρήσει κανονικά στη συζήτηση της υπόθεσης).  Συνδρομή στη διεξαγωγή μέτρων έρευνας (άρθρο 22)  Manual of rules of cooperation within the ECN Mertikopoulou Pub Enf 30.09.201522

23 Ανταλλαγή πληροφοριών για υποθέσεις Κοινοποίηση εντός ΕΔΑ  Υποχρέωση ΕΕ προς κοινοποίηση στις Ε.Α.Α. σημαντικών εγγράφων υποθέσεών της: άρθρο 11§1  Δυνατότητα διαβούλευσης μεταξύ ΕΕ και Ε.Α.Α: άρθρο 11§5 και 11§2  Υποχρέωση Ε.Α.Α. να ενημερώσει Ε.Ε. για νέες υποθέσεις: άρθρο 11§3  Απλή δυνατότητα ως προς τις λοιπές Ε.Α.Α.  Υποχρέωση Ε.Α.Α. να ενημερώσει Ε.Ε. για σχέδια αποφάσεων ή εισηγήσεις: άρθρο 11§4  Απλή δυνατότητα ως προς τις λοιπές Ε.Α.Α. Συμπλήρωση φόρμας (fiche) με συγκεκριμένες πληροφορίες; envisaged decision fiche Εισήγηση & περίληψη εισήγησης Αποκρυπτογραφημένο σύστημα Mertikopoulou Pub Enf 30.09.201523

24 Ανταλλαγή πληροφοριών για υποθέσεις Κοινοποίηση εντός ΕΔΑ (συνεχ.)  Δυνατότητα ΕΕ υποβολής γραπτών/ προφορικών μη δεσμευτικών για την Ε.Α.Α. παρατηρήσεων (Ανακοίνωση Δικτύου, σκ. 46) – Στο πλαίσιο του 11§4 η ΕΕ δεν εκτιμά τις συλλεχθείσες από τις Ε.Α.Α. αποδείξεις (π.χ. επάρκεια ή μη αυτών για θεμελίωση της παράβασης) αλλά μόνο τα νομικά ζητήματα που τίθενται – Οι υποβληθείσες παρατηρήσεις συνιστούν την άποψη της ΓΔΑ της ΕΕ, και όχι επίσημη θέση της ΕΕ  Ωστόσο – ΕΕ μπορεί να απαλλάξει Ε.Α.Α. («παύουν αυτοδικαίως να είναι αρμόδιες») από υπόθεση με την κίνηση διαδικασίας = απώλεια αρμοδιότητας της Ε.Α.Α. (άρθρο 11§6) [το συντομότερο δυνατόν – μετά από διαβούλευση με την επιληφθείσα εθνική αρχή] – Μέσο διασφάλισης συνεκτικής εφαρμογής ενωσιακών κανόνων – Μέσο «συνεννόησης» και «πειθαρχίας» / βέλτιστη διαχείριση δικτύου Mertikopoulou Pub Enf 30.09.201524

25 Ζητήματα από την ανταλλαγή πληροφοριών & κοινοποιήσεις Δικαίωμα πρόσβαση των εμπλεκομένων επιχειρήσεων στις παρατηρήσεις ΕΕ – Άρθρο 27§2: αλληλογραφία εντός ΕΔΑ εμπιστευτική – μη πρόσβαση των μερών (βλ. και Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με το χαρακτηρισμό των απορρήτων στοιχείων και τον τρόπο υποβολής μη εμπιστευτικής εκδοχής εγγράφων της 13.01.2015) – Άρθρο 28: υποχρέωση εχεμύθειας Δυνατότητα προσβολής απόφασης Ε.Α.Α. σε περίπτωση μη τήρησης της προβλεπόμενης στο άρθρο 11§4 διαδικασίας (procedural infringement) – Ελληνικό δίκαιο – Αποφάσεις Διοικητικού Εφετείου Αθηνών Mertikopoulou Pub Enf 30.09.201525

26 Ανταλλαγή αποδείξεων Ανταλλαγή αποδείξεων (άρθρο 12 παρ. 1) – μεταξύ ΕΕ και Ε.Α.Α. και – μεταξύ Ε.Α.Α. – περιλαμβανομένων απόρρητων πληροφοριών Χρήση αποδείξεων (άρθρο 12 παρ. 2) – στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ – για το αντικείμενο για το οποίο συλλέχθηκαν Στην πράξη – Αποστολή αιτήματος – Αποκρυπτογραφημένο σύστημα Mertikopoulou Pub Enf 30.09.201526

27 Συνδρομή κατά τη διεξαγωγή μέτρων έρευνας E.A.A. μπορεί να διεξάγει έρευνα (συμπεριλ. επιτόπιων ελέγχων) επ’ ονόματι και για λογαριασμό: – Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Άλλης Ε.Α.Α. Διαδικαστικά θέματα: – Η διαδικασία συλλογής διέπεται από τη νομοθεσία της Ε.Α.Α. που διεξάγει την έρευνα – Τα συλλεχθέντα έγγραφα ανταλλάσσονται βάσει του άρ. 12 – Η χρήση και επεξεργασία των συλλεχθέντων εγγράφων διεξάγεται βάσει των εθνικών κανόνων της Ε.Α.Α. για λογαριασμό της οποίας συλλέχθηκαν τα έγγραφα – Αποστολή αιτήματος για διεξαγωγή επιτοπίου ή αποστολή ερωτηματολογίου - Αποκρυπτογραφημένο σύστημα Mertikopoulou Pub Enf 30.09.201527

28 Mertikopoulou Pub Enf 30.09.2015 28 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Εξουσίες ελέγχου της Ε.Α. Κανονισμός (ΕΚ) 1/2003 - Συνεργασία της Ε.Α. με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρ. Δίκτυο Αρχών Ανταγωνισμού [ECN] Βικτωρία Μερτικοπούλου,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google