Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

03 ΙΟΥΝ 2016 ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "03 ΙΟΥΝ 2016 ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 03 ΙΟΥΝ 2016 ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) Υ ΠΟ Ε ΚΠΟΝΗΣΗ Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ Σ ΧΕΔΙΟ Π ΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ «ΚΟΙΛΑΔΑ ΣΑΡΑΜΑ»

2 1. Διαχειριστικό Σχέδιο: Σκοπός, Περιεχόμενο 1.Εισαγωγή – περιγραφή της περιοχής. 2.Κύρια είδη και βιότοποι που χρήζουν σημασίας - ανάλυση των οικολογικών τους απαιτήσεων. 3.Είδη Χαρακτηρισμού και Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς (Favorable Reference Values-FRVs) για να σχηματιστούν έτσι και οι Στόχοι Διατήρησης της περιοχής. Με βάση του Στόχους Διατήρησης περιγράφονται τα μέτρα διαχείρισης που πρέπει να παρθούν. 4.Ανάλυση απειλών – κινδύνων. 5.Γενικοί και Ειδικοί Στόχοι Διατήρησης (τόσο για τα είδη, όσο και για τον αναγκαίο για τη διατήρηση τους βιότοπο). 6.Μέτρα/δράσεις Διαχείρισης προς επίτευξη των Στόχων της Οδηγίας. 7.Δράσεις ενημέρωσης/διαβούλευσης των εμπλεκομένων. 8.Παραρτήματα

3 Η περιοχή «Κοιλάδα Σαραμά» καθορίστηκε ως ΖΕΠ για τέσσερα είδη του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας της ΕΕ για τα Άγρια Πουλιά [2009/147/ΕΚ] που αναπαράγονται στην περιοχή σε σημαντικούς αριθμούς: Κράγκα Coracias garrulus Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca Δακκαννούρα Lanius nubicus Σιταροπούλλι Emberiza caesia 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

4 Κράγκα Coracias garrulus Η Κύπρος φιλοξενεί σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της Ευρώπης. Τρέφεται με μεγάλα έντομα και μικρά ερπετά Διαχειμάζει στην Αφρική Η ΖΕΠ «Κοιλάδα Σαραμά» είναι σημαντική περιοχή για το είδος στην Κύπρο, με 30-50 ζευγάρια να φωλιάζουν από Απρίλιο μέχρι Αύγουστο Η Κράγκα φωλιάζει σε τρύπες σε όχτους ή γκρεμούς ή σε κουφάλες δέντρων, και το ανοικτό τοπίο της ΖΕΠ, με μη εντατική γεωργία, παρέχει καλούς χώρους τροφοληψίας 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

5 Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca Είδος προτεραιότητας για την ΕΕ που είναι ενδημικό είδος της Κύπρου – φωλιάζει ΜΟΝΟ στην Κύπρο. Η ΖΕΠ «Κοιλάδα Σαραμά» είναι από τις καλές περιοχές για το είδος στην Κύπρο: 200 - 400 ζευγάρια φωλιάζουν, σε τρύπες σε δένδρα ή ξερολιθιές. Τρέφεται με έντομα και άλλα ασπόνδυλα 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

6 Δακκαννούρα Lanius nubicus Η Κύπρος φιλοξενεί σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της Ευρώπης. Τρέφεται με έντομα και Διαχειμάζει στην Αφρική Η ΖΕΠ περιοχή «Κοιλάδα Σαραμά» είναι από τις καλές περιοχές για το είδος στην Κύπρο: 40-50 ζευγάρια φωλιάζουν 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

7 Σιταροπούλλι Emberiza caesia Η Κύπρος φιλοξενεί σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της Ευρώπης. Τρέφεται με έντομα και Διαχειμάζει στην Αφρική Η ΖΕΠ Περιοχή «Κοιλάδα Σαραμά» είναι από τις πιο καλές περιοχές για το είδος στην Κύπρο: 150-250 ζευγάρια 2. Αξία Περιοχής – Αντικείμενο Προστασίας

8 Καθορισμός ΕΤΑ για είδη χαρακτηρισμού Στόχος των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τη Φύση είναι η διατήρηση ή αποκατάσταση των ειδών και οικοτόπων των περιοχών Natura 2000 σε ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης (Favourable Conservation Status, FCS). Για να μπορεί να γίνει αυτό για τα είδη χαρακτηρισμού των περιοχών ΖΕΠ, πρέπει να εξακριβωθεί το πληθυσμιακό επίπεδο του είδους που να ανταποκρίνεται σε ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης. Το επίπεδο αυτό είναι η Ευνοϊκή Τιμή Αναφοράς (ΕΤΑ) ή Favourable Reference Value (FRV), και καθορίζεται πρώτα σε επίπεδο Κύπρου και μετά για κάθε σχετική περιοχή ΖΕΠ. 3. Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς

9 Μεθοδολογία για ΕΤΑ Τα εργαλεία στη διάθεση μας για καθορισμό των ΕΤΑ είναι: 1.Μέθοδος βιοτόπου (Habitat method) για υπολογισμό μέγιστου αναπαραγωγικού πληθυσμού (ποια πυκνότητα μπορεί να υποστηρίξει ο διαθέσιμος βιότοπος?) 2.Ανάλυση βιωσιμότητας πληθυσμού (PVA) για υπολογισμό του ελάχιστου βιώσιμου πληθυσμού (βάση βιολογικών δεδομένων του είδους) 3.Γνώμη ειδικών: για καθορισμό μιας εφικτής ΕΤΑ με γνώμονα το τι μπορεί να επιτευχθεί από άποψη διαχείρισης 3. Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς

10 ΕΤΑ – Αποτελέσματα ανάλυσης ΕΙΔΟΣ ΕΥΝΟΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΤΑ) Σε επίπεδο Κύπρου (αριθμός ζευγαριών) ΖΕΠ «Κοιλάδα Σαραμά» (αριθμός ζευγαριών) Coracias garrulus 3,50050 Oenanthe cypriaca 80,000350 Lanius nubicus 7,00050 Emberiza caesia 10,000250

11 Η βιοποικιλότητα [=φύση] είναι η ασφάλεια ζωής μας, καθώς μας παρέχει τρόφιμα, γλυκό νερό και καθαρό αέρα, καταφύγιο και φαρμακευτικές ουσίες, μετριάζει τις φυσικές καταστροφές, τους επιβλαβείς οργανισμούς και τις ασθένειες και συμβάλλει στη ρύθμιση του κλίματος. Η βιοποικιλότητα αποτελεί επίσης το φυσικό μας κεφάλαιο, καθώς παρέχει οικοσυστημικές υπηρεσίες στις οποίες στηρίζεται η οικονομία μας. Η υποβάθμιση και η απώλεια βιοποικιλότητας θέτει σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών αυτών: χάνουμε είδη και ενδιαιτήματα, στερούμαστε τον πλούτο και την απασχόληση που προκύπτουν από τη φύση και διακινδυνεύουμε την ίδια την ευημερία μας. Οι τρέχοντες ρυθμοί εξαφάνισης ειδών δεν έχουν προηγούμενο. Εξαιτίας κυρίως των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, ο ρυθμός απώλειας ειδών είναι σήμερα εκατονταπλάσιος έως χιλιαπλάσιος του φυσικού… Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα…

12 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες

13 Όνομα ΠΖ Κωδικός Πολεοδομικής Ζώνης Ποσοστό ΠΖ στην Περιοχή ΖΕΠ (%) ΣΥΝΟΛΟ (%) Προστασίας Ζ137 65 Ζ34 Z3-ΠΤ24 Γεωργική Γ388 Άνευ Ζώνης ΑΖ27272727

14

15 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες Γεωργική δραστηριότητα -Η σημαντικότερη ανθρωπογενής δραστηριότητα αφορά τη γεωργία και κυρίως σιτηρά. -Πιο μικρές εκτάσεις αφορούν σε ελιές, αμυγδαλιές και εσπεριδοειδή. -Οι καλλιέργειες αυτές ευνοούν σε σημαντικό βαθμό την πτηνοπανίδα, όμως η συμβατική μέθοδος καλλιέργειας απαιτεί τη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. -Πρακτικές καψαλίσματος – πυρκαγιές. -Εγκατάλειψη της παραδοσιακής γεωργίας. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΖΩΝΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΖΕΠ (εκτάρια) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΕΚΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΖΕΠ, (ΚΟΑΠ / 2015 - σε εκτάρια) ΣΙΤΗΡΑ ΑΜΠΕΛΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΕΛΙΕΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ ΧΑΡΟΥΠΙΕΣ ΨΥΧΑΝΘΗ ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ ΠΑΤΑΤΑΕΣ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΑΛΛΟ ΚΟΙΛΑΔΑ ΣΑΡΑΜΑ 1556446,8180,15,911,639,723,03,415,96,621,652,243,63,457,8

16 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες Οδικό δίκτυο -Το οδικό δίκτυο αποτελείται στο μεγαλύτερο του μέρος από χωμάτινους αγροτικούς δρόμους, μέρος του οποίου δεν είναι εγγεγραμμένο -Εξυπηρετεί τις εντός της ΖΕΠ διάσπαρτες καλλιέργειες και υποστατικά. -Απώλεια φυσικών οικοτόπων -Παροχή πρόσβασης σε οχήματα με αποτέλεσμα την αύξηση της όχλησης και παράλληλα του κινδύνου πυρκαγιών και ενάσκησης παράνομων δραστηριοτήτων. Λατομική δραστηριότητα -Στο κεντρικό – βόρειο τμήμα της περιοχής, καταγράφονται εξορυκτικές δραστηριότητες -Βορειότερα και Ανατολικά, έχει δοθεί ερευνητική άδεια λατομείου. -Οριστική απώλεια φυσικών οικοτόπων -Αλλαγές στη μορφολογία της περιοχής -Διαρκή σημαντική όχληση για τα είδη πτηνοπανίδας.

17 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες Διάνοιξη χωμάτινων δρόμων -Μεγάλο ποσοστό των αγροτικών δρόμων εντός της περιοχής ΖΕΠ, δεν είναι εγγεγραμμένοι και διανοίχτηκαν με σκοπό να παρέχουν ευκολότερη πρόσβαση προς ιδιωτικά τεμάχια στην περιοχή. -Αυτό αυξάνει την πρόσβαση σε διάφορα σημεία της περιοχής, συνεισφέρει στην αύξηση της όχλησης των ειδών και οδηγεί σε απώλεια των οικοτόπων της περιοχής. Λαθροθηρία και παράνομη εξάσκηση κυνηγετικών σκύλων -Στην περιοχή καταγράφονται περιστατικά λαθροθηρίας και παράνομη εξάσκηση κυνηγετικών σκύλων -Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ειδών, προστατευόμενων αλλά και θηρεύσιμων, ενώ παράλληλα οδηγεί σε σημαντική όχληση και απώλεια οικοτόπων. Παράνομες Δραστηριότητες

18 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  Η ΖΕΠ «Κοιλάδα Σαραμά» αποτελεί μια πολύ σημαντική περιοχή για την πτηνοπανίδα αφού φιλοξενεί σημαντικούς πληθυσμούς ειδών του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, τα οποία αναπαράγονται στην περιοχή.  Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει οικότοπους τροφοληψίας και αναπαραγωγής για τα είδη αυτά, και αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές περιοχές φωλεοποίησης τους στην Κύπρο.  Η περιοχή βρίσκεται σε καλή κατάσταση, όμως υπάρχουν προβλήματα που αφορούν την όχληση, τον κατακερματισμό και απώλεια βιοτόπων και τη λαθροθηρία.  Αναγνωρίζεται η ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης της περιοχής και η προοπτική αύξησης των πληθυσμών ειδών καθορισμού σε αυτή. 4. Σημαντικότερες Απειλές και Ευκαιρίες

19 6. Μέτρα Διαχείρισης Τα προτεινόμενα Διαχειριστικά Μέτρα διαχωρίστηκαν στις εξής 4 κατηγορίες: Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους  Αφορούν μέτρα με άμεσο στόχο τη διατήρηση και προστασία των ειδών χαρακτηρισμού και των οικοτόπων τους. Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων  Αφορούν μέτρα τα οποία στοχεύουν στην ρύθμιση και περαιτέρω διαχείριση των χρήσεων γης και δραστηριοτήτων της περιοχής με έμμεσο στόχο τη διατήρηση και προστασία των ειδών χαρακτηρισμού και των οικοτόπων τους. Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη  Αφορούν μέτρα τα οποία στοχεύουν έμμεσα στην διατήρηση και προστασία των ειδών χαρακτηρισμού και των οικοτόπων τους μέσω της περιβαλλοντικής ανάδειξης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Δ. Μέτρα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων τους  Αφορούν μέτρα παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων, έτσι ώστε να αξιολογείται η κατάσταση των ειδών, των οικοτόπων τους και της προστατευόμενης περιοχής εν γένει.

20 Μέτρα Διαχείρισης Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων Κατηγορία Μέτρου:A. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και Οικοτόπων Κωδικός Μέτρου:Α.1Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Διαχείριση των θαμνωδών οικοτόπων Περιγραφή: Να διατηρηθούν και να ενισχυθούν οι θαμνώδεις οικότοποι (σκληρόφυλλη βλάστηση) εντός της ΖΕΠ κυρίως για να επωφεληθούν τα είδη Coracias garrulus, Oenanthe cypriaca, Emberiza caesia και Lanius nubicus. Στόχος θα είναι η δημιουργία ενός μωσαϊκού οικοτόπων με πιο πυκνές αλλά και πιο ανοικτές θαμνώδεις εκτάσεις (φρυγανότοπους). Παράλληλα, όπου κρίνεται απαραίτητο, να γίνουν φυτεύσεις γηγενών θάμνων προς ενίσχυση των φυσικών οικοτόπων. Η βιώσιμη, μη εντατική, βόσκηση είναι σημαντικό κομμάτι της διαχείρισης αυτών των περιοχών (δείτε μέτρα για γεωργία). Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€5 000 – €7 000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

21 Μέτρα Διαχείρισης Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων Κατηγορία Μέτρου: Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους Κωδικός Μέτρου:Α.2Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου: Προστασία των περιοχών φωλεοποίησης των ειδών Falco peregrinus και Buteo rufinus εντός της ΖΕΠ Περιγραφή: Στις περιοχές που βρίσκονται οι φωλιές των αρπακτικών αυτών και σε ακτίνα 1km από αυτές να αποκλειστεί η εξάσκηση της κυνηγετικής δραστηριότητας για την περίοδο Φεβρουαρίου – Ιουλίου. Οι ίδιες περιοχές θα πρέπει επίσης να είναι κλειστές για όλες τις δασικές διαχειριστικές δράσεις όπως επίσης και στους περιπατητές/ πτηνοπαρατηρητές την περίοδο Φεβρουαρίου - Ιουλίου. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€0 Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

22 Μέτρα Διαχείρισης Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων Κατηγορία Μέτρου: Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους Κωδικός Μέτρου:Α.3Είδος Μέτρου:Μελέτη - ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:2 Τίτλος Μέτρου:Αναγνώριση των σημαντικότερων περιοχών φωλεοποίησης Περιγραφή: Εκπόνηση οικολογικής μελέτης για να αναγνωριστούν οι σημαντικότερες περιοχές φωλεοποίησης για την Κράγκα Coracias garrulus, με ταυτόχρονη ενδυνάμωση των διαχειριστικών μέτρων για τη διατήρηση των οικοτόπων τους. Παράλληλα θα πρέπει να συσταθούν μακροπρόθεσμες μελέτες της αναπαραγωγικής βιολογίας και οικολογίας των ειδών αυτών με σκοπό να παρέχουν την απαιτούμενη πληροφορία για μελλοντικές διαχειριστικές δράσεις που θα έχουν ως στόχο την αύξηση του αναπαραγωγικού πληθυσμού για τα είδη αυτά, έτσι που να φτάσουν τους στόχους διατήρησης. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€5 000 – €8 000 εφάπαξ Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

23 Μέτρα Διαχείρισης Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων Κατηγορία Μέτρου: Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους Κωδικός Μέτρου:Α.4Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:2 Τίτλος Μέτρου:Πρόγραμμα τοποθέτησης φωλιών εντός της ΖΕΠ Περιγραφή: Θα πρέπει να γίνει τοποθέτηση των φωλιών και στη συνέχεια να εκπονηθεί και ένα κατάλληλο πρόγραμμα για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του σχεδίου, τόσο ως προς την αύξηση των περιοχών φωλεοποίησης, όσο και προς τον αριθμό των αναπαραγόμενων ζευγαριών Κράγκας Coracias garrulus. Το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τεχνητές φωλιές και για το είδος Oenanthe cypriaca. Παλιά εγκαταλελειμμένα κτίρια που υπάρχουν εντός της περιοχής θα πρέπει να διατηρηθούν ή και να συντηρηθούν για σκοπούς φωλεοποίησης και ως χώροι ανάπαυσης των πουλιών. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€2 000 – €3 000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

24 Μέτρα Διαχείρισης Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων Κατηγορία Μέτρου: Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους Κωδικός Μέτρου:Α.5Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:3 Τίτλος Μέτρου:Τοποθέτηση ποτίστρων Περιγραφή: Η τοποθέτηση ποτίστρων θα βοηθήσει τα είδη πτηνοπανίδας που απαντούν στην περιοχή να ανταπεξέλθουν καλύτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο καθώς και κατά τις περιόδους ξηρασίας. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€2 000 – €3 000 εφάπαξ Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

25 Μέτρα Διαχείρισης Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων Κατηγορία Μέτρου: Α. Μέτρα Διατήρησης και Προστασίας Ειδών Χαρακτηρισμού και των Οικοτόπων τους Κωδικός Μέτρου:Α.6Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Προστασία της εκβολής του ποταμού εντός του φράγματος της Ευρέτου Περιγραφή: Στις περιοχές που απαντώνται τα είδη Vanellus spinosus και Charadrius alexandrinus θα πρέπει να απαγορευτεί η πρόσβαση στους χρήστες της περιοχής όπως περιπατητές/ πτηνοπαρτηρητές/ ψαράδες κατά την περίοδο φωλεοποίησης των δυο ειδών (Μάρτιος- Ιούλιος), καθώς και η εκτέλεση οποιονδήποτε έργων από Αρμόδιες Υπηρεσίες, όπως π.χ. το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων επίσης κατά την περίοδο φωλεοποίησης. Θα πρέπει να αποκλειστεί η εξάσκηση της κυνηγετικής δραστηριότητας για την περίοδο Φεβρουαρίου – Ιουλίου. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€0 Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

26 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.1Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Εφαρμογή θεσμού Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον Περιγραφή: Κάθε σχέδιο ή έργο (π.χ. οικιστική ή τουριστική ανάπτυξη) που εμπίπτει ή γειτνιάζει με την περιοχή Natura 2000, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση της περιοχής Natura 2000, θα πρέπει να εξετάζεται η αδειοδότηση του υπό το θεσμό της Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Ειδικότερα, θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω της διαδικασίας αυτής ότι οποιαδήποτε τυχόν μελλοντική ανάπτυξη στη ΖΕΠ δεν θα επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τα είδη και τους οικότοπους της, καθώς και τους στόχους διατήρησης της περιοχής Natura 2000. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€0 Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

27 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.2Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου: Διατήρηση του μωσαϊκού τοπίου και της χαμηλής έντασης αγροτικών πρακτικών για τις γεωργικές περιοχές εντός της ΖΕΠ Περιγραφή: Η επέκταση γεωργίας εντός ακαλλιέργητων περιοχών θα πρέπει να αποτραπεί. Αποτροπή μετατροπής καλλιεργειών εντός της ΖΕΠ σε πιο εντατικές μορφές καλλιέργειας Μ12M, 10.1.11. Εφαρμογή προνοιών της Πολλαπλής Συμμόρφωσης. Προστασία και διατήρηση όλων των απομειναριών φυσικής βλάστησης και των ξερολιθιών Μ10.1.6, M10.1.7, M10.1.11. Το 15% κάθε αγροτεμαχίου εντός ΖΕΠ να τυγχάνει ειδικής διαχείρισης ως ‘Ενισχυμένη Περιοχή Οικολογικής Εστίασης’ (ΕΠΟιΕ) Μ10.1.6, M10.1.7, Μ12, M10.1.11. Απαγόρευση της χρήσης ποντικοφάρμακων δεύτερης γενιάς σ’ όλη την ΖΕΠ Μ12. Περιορισμός της χρήσης εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων σε καλλιέργειες εντός περιοχών ΖΕΠ Μ10.1.1, Μ12, Μ10.1.3, Μ. 10.1.1. Ενθάρρυνση της βιολογικής καλλιέργειας εντός της ΖΕΠ M11. Εφαρμογή υποχρεωτικής τριετούς αμειψισποράς για σιτηρά Μ10.1.2 και Μ10.1.2.Β2. Εφαρμογή της πρόνοιας της ασυγκόμιστης παραγωγής του 10% του ΠΑΑ 2014-2020 Μ12 Δημιουργία ‘Οδηγού Γεωργίας εντός περιοχών Νatura 2000’ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €10000 - €15000 εφάπαξ Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

28 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.3Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:2 Τίτλος Μέτρου:Έλεγχος των παράνομων πρακτικών και των μη- αδειοδοτημένων δραστηριοτήτων Περιγραφή: 1.Η λαθροθηρία με τη χρήση όπλων, δικτύων και ξόβεργων αποτελεί μια απειλή για την περιοχή. Απαιτείται αυστηρή επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου περιπολιών ενάντια της λαθροθηρίας. 2.Αυστηρός έλεγχος ιδιαίτερα την περίοδο της αναπαραγωγής από την εξάσκηση κυνηγετικών σκύλων (κάθε χρόνο). 3.Αυστηροί έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται και στους κυνηγούς με σκοπό τη διακρίβωση της εγκατάλειψης κυνηγετικών σκύλων μετά το πέρας της κυνηγετικής περιόδου και επιβολή αντίστοιχων ποινών. 4.Έλεγχος, καταγραφή και σφράγιση παράνομων γεωτρήσεων. 5.Περιορισμός του φαινομένου απόρριψης αδρανών υλικών και σκουπιδιών σε διάφορα σημεία της ΖΕΠ, μέσω της αύξησης περιπολιών και της αυστηρής εφαρμογής της νομοθεσίας. 6.Περιορισμός της ανεξέλεγκτης διάνοιξης αγροτικών δρόμων. 7.Απαγόρευση κυκλοφορίας τετράτροχων μοτοσυκλετών (γουρούνων) σε χωματόδρομους και μη εγγεγραμμένους δρόμους. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€4000- €5000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

29 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.4Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:3 Τίτλος Μέτρου:Τοποθέτηση αντανακλαστικής σήμανσης στα ηλεκτρικά καλώδια εντός της ΖΕΠ. Περιγραφή: Η παρουσία του δικτύου καλωδίων μεσαίας και χαμηλής τάσης της ΑΗΚ εντός της ΖΕΠ αυξάνει το ρίσκο πρόσκρουσης πτηνών σε αυτά. Για τη μείωση του ρίσκου θανάτωσης των πτηνών προτείνεται η τοποθέτηση ειδικών ανακλαστικών σημάνσεων κατά μήκος των καλωδίων. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€3 000 – €5 000 εφάπαξ Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

30 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.5Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:3 Τίτλος Μέτρου:Διαχείριση/έλεγχος οικόσιτων θηρευτών Περιγραφή: Η γειτνίαση της ΖΕΠ με τα χωριά της περιοχής, όπως επίσης και η παρουσία μεμονωμένων κατοικιών τόσο εντός όσο και εκτός της περιοχής ΖΕΠ, προσδίδει αυξημένο κίνδυνο για ύπαρξη αδέσποτων γάτων και σκύλων, τα οποία θηρεύουν άγρια πουλιά και άλλα είδη πανίδας. Προτείνεται η λήψη περαιτέρω μέτρων για περιορισμό του φαινομένου π.χ. στείρωσης /μεταστέγασης των αδέσποτων ζώων. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€1000- €2000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

31 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.6Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Διαχείριση και έλεγχος κυνηγετικής δραστηριότητας. Περιγραφή: 1.Αν και το κυνήγι επιτρέπεται σε μέρος της ΖΕΠ, εντούτοις δεν αποτελεί πρόβλημα δεδομένου όμως ότι οι σχετικοί κανονισμοί εφαρμόζονται αυστηρά. Αυξημένες περιπολίες κατά της λαθροθηρίας επιβάλλονται, για ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας. 2.Η εκπαίδευση κυνηγετικών σκυλιών δεν θα πραγματοποιείται εντός της ΖΕΠ σε όλες τις απαγορευμένες περιοχές κυνηγίου καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και στις υπόλοιπες περιοχές την περίοδο αναπαραγωγής (Μάρτιο – τέλος Ιουλίου). Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€0€0 Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

32 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.7Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:2 Τίτλος Μέτρου: Πλήρης απαγόρευση του ψεκασμού με εντομοκτόνα σε όλα τα υδάτινα σώματα (συμπεριλαμβανομένου φραγμάτων, λιμνίων και ποταμών), εντός της ΖΕΠ. Περιγραφή: Η παρουσία εφήμερων ποταμών αλλά και σημείων με παρουσία νερού για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την περιοχή και πολύτιμη πηγή νερού για την πτηνοπανίδα. Ως εκ τούτου θα πρέπει να απαγορευτεί ο ψεκασμός όλων των υδάτινων σωμάτων με εντομοκτόνα. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€0 Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

33 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων B. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κατηγορία Μέτρου:Β. Μέτρα Ρύθμισης Χρήσεων Γης και Δραστηριοτήτων Κωδικός Μέτρου:Β.8Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Μέτρα υδατικής διαχείρισης και διαχείρισης υδατορεμάτων Περιγραφή: Η παρουσία ποτάμιων υδατικών σωμάτων εντός της ΖΕΠ συνεισφέρει σημαντικά στη διατήρηση κατάλληλων οικότοπων και των ειδών πτηνοπανίδας. Η ποσοτική και ποιοτική διαχείριση των πόρων τους αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη διαχείρισης της περιοχής ΖΕΠ. Ως εκ τούτου προτείνεται η εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας (Ν79 (Ι)/2010) και επιβολή των καθορισμένων ποινών ως εξής: Απαγόρευση κάθε είδους επέμβασης, βλάβης ή καταστροφής σε όχθη, τοίχο ή κοίτη υδατορέματος. Επεμβάσεις σε κοίτες ποταμού με τη μορφή παράνομων απολήψεων νερού, απολήψεων υλικών, εκσκαφών ή επιχωματώσεων, στάθμευσης οχημάτων ή αποθήκευσης άλλων υλικών, κατασκευή υποστατικών εντός της κοίτης ποταμού οδηγούν σε υδρομορφολογικές αλλοιώσεις του υδατορέματος και έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην περιοχή και τους οικότοπους τους. Αποκατάσταση των πηγών στις οποίες έχει καταγραφεί η κατασκευή παράνομου έργου υδροληψίας. Καθαρισμός υφιστάμενων πηγών. Στις περιπτώσεις παράνομης διάνοιξης και λειτουργίας γεωτρήσεων επιβάλλεται η σφράγιση παράνομων γεωτρήσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του νόμου (Σύνδεση με Μέτρο Β.3). Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:€0 Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

34 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κατηγορία Μέτρου:Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κωδικός Μέτρου:Γ.1Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Υποδομές Πρόσβασης Περιγραφή: Η ανάδειξη της περιοχής ΖΕΠ εξ’ υπακούει την κατασκευή υποδομών οι οποίες θα είναι συμβατές με το τοπίο και τους στόχους διαχείρισης, οι οποίες θα εξυπηρετούν τους επισκέπτες και θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για προσέλκυση επισκεπτών. Οι υποδομές αυτές περιλαμβάνουν: Κατασκευή και λειτουργία περιπτέρου ενημέρωσης επισκεπτών. Διατήρηση υφιστάμενων μονοπατιών εντός της περιοχής και αν κριθεί αναγκαίο να επεκταθούν ώστε να συνδέουν τα ελκυστικότερα σημεία της περιοχής και που θα επιτρέπουν στους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένου των πτηνοπαρατηρητών και των φωτογράφων, να απολαύσουν την περιοχή χωρίς να προκαλείται όχληση στα είδη πτηνοπανίδας. Τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης για τα είδη της περιοχής και τους στόχους διατήρησης σε διαφορά σημεία της ΖΕΠ. Κατασκευή σημείων θέας Συντήρηση των πιο πάνω υποδομών Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €10 000- €15 000 εφάπαξ Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

35 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κατηγορία Μέτρου:Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κωδικός Μέτρου:Γ.2Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου: Παραγωγή υλικού και σχεδιασμός στρατηγικής για την προώθησης της περιοχής Natura 2000 και υλοποίηση ιστοσελίδας και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης Περιγραφή: Για σκοπούς προώθησης και ανάδειξης της αξίας της περιοχής στο ευρύ κοινό προτείνεται: Παραγωγή ενημερωτικού υλικού, όπως τηλεοπτικό φιλμάκι, ενημερωτικό φυλλάδιο, οδηγός για την περιοχή, εκπαιδευτικό υλικό που θα διαμοιραστεί σε σχολεία. Χρήση διαδικτύου (ιστοσελίδα και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης) για περαιτέρω προβολή και ανάδειξη της περιοχής. Προβολή της περιοχής ως μέρος ενός δικτύου περιοχών πτηνοπαρατήρησης (Φαράγγια Αγίας Αικατερίνης, Χερσόνησος Ακάμα και Κοιλάδα Σαραμά), σημαντικών για τα πουλιά. Μια ομάδα περιοχών μπορεί να προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών και θα προωθείται ως πακέτο προς ενδιαφερόμενους επισκέπτες και πτηνοπαρατηρητές, ενισχύοντας την επισκεψιμότητα και της υπό μελέτη περιοχής. Επιπλέον, η προσπάθεια αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα έτσι ώστε να δημιουργηθούν και περαιτέρω συνεργασίες σε σχέση με τη διαχείριση των περιοχών μεταξύ των Τοπικών Αρχών εντός των οποίων εμπίπτουν τα οικοσυστήματα αυτά. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €5 000 εφάπαξ και €1 000- €2 000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

36 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κατηγορία Μέτρου:Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κωδικός Μέτρου:Γ.3Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Εργοδότηση λειτουργού ενημέρωσης Περιγραφή: Για την ανάδειξη της περιοχής κρίνεται απαραίτητο να εργοδοτηθεί ένας λειτουργός ενημέρωσης σε συνεχή βάση, ο οποίος θα έχει καθήκοντα εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ανάδειξης της πτηνοπανίδας της ΖΕΠ. Μπορεί να έχει τη βάση του στις εγκαταστάσεις ενός από τους υφιστάμενους φορείς της προστατευόμενης περιοχής και θα μπορεί να συμμετέχει σε εθνικές/τοπικές δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανάδειξης και παράλληλα να οργανώνει δράσεις ανάδειξης της περιοχής σε σχολεία και άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες. Θα έχει την ευθύνη της τήρησης μητρώου με την καθημερινή καταμέτρηση των επισκεπτών και των σχολικών ομάδων στο περίπτερο ενημέρωσης. Επίσης, μπορεί στα καθήκοντά του να περιλαμβάνεται και η επόπτευση της περιοχής και η μερική εφαρμογή μέτρων παρακολούθησης, καθώς και η άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €12 000 - €15 000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

37 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κατηγορία Μέτρου:Γ. Μέτρα Ανάδειξης Περιοχής και Συμβολής στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κωδικός Μέτρου:Γ.4Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Εκστρατεία ενημέρωσης για την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Κονδυλίων Περιγραφή: Η Ε.Ε. παρέχει αριθμό χρηματοδοτικών οργάνων τα οποία παρέχουν ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη δημιουργία οικοτουριστικής και άλλου τύπου υποδομής, ανάπτυξης και προώθησης τοπικών προϊόντων, τα οποία μπορεί να παρέχουν επιπλέον ευκαιρίες αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και προσέλκυσης επισκεπτών. Ως εκ τούτου προτείνεται η υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης των κατοίκων και των τοπικών φορέων για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που υπάρχουν για την περιοχή με ταυτόχρονη παραγωγή σχετικού ενημερωτικού υλικού. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €3 000 - €5 000 εφάπαξ Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

38 Μέτρα Διαχείρισης Μέτρα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων τους Δ. Μέτρα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων τους Κατηγορία Μέτρου:Δ. Μέτρα Παρακολούθησης Ειδών και Οικοτόπων τους Κωδικός Μέτρου:Δ.1Είδος Μέτρου:ΔράσηΒαθμός προτεραιότητας:1 Τίτλος Μέτρου:Πρόγραμμα παρακολούθησης ειδών χαρακτηρισμού Περιγραφή: Ένα σύστημα καταγραφών με γραμμικές διαδρομές θα πρέπει να εφαρμοστεί στην περιοχή για την καταγραφή των αναπαραγομένων ειδών καθορισμού, σε συνδυασμό με τη συνέχιση των προγραμμάτων παρακολούθησης αρπακτικών της Υπηρεσίας Θήρας & Πανίδας που φωλιάζουν στη ΖΕΠ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: €5 000 – €7 000 ετησίως Χρονοδιάγραμμα: ΆμεσαΒραχυπρόθεσμαΜεσοπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα

39 Τρόποι και εργαλεία προώθησης και ωφέλειας περιοχης Η Ε.Ε προβλέπει τη διάθεση κονδυλίων μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, για την προστασία και διατήρηση των περιοχών Natura 2000 με την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων διαχείρισης, τη δημιουργία πράσινων υποδομών, την ανάδειξη των περιοχών αυτών, τη ενίσχυση των οικοτουριστικού προϊόντων των περιοχών αυτών και την ενίσχυση των χρηστών στις περιπτώσεις εφαρμογής περιβαλλοντικών πρακτικών. Πρόγραμμα LIFE Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 για την Έρευνα και την Καινοτομία.

40 Στη συνέχεια: -«Διαβούλευση - Ερωτήσεις - Απαντήσεις / Συζήτηση» Η συζήτηση θα ηχογραφείται, παρακαλώ κάθε παρέμβαση να συνοδεύεται από Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα και Φορέα που εκπροσωπείτε. Το Προκαταρκτικό Διαχειριστικό Σχέδιο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.iaco.com.cy www.iaco.com.cy Παρακαλούμε όπως μας στείλετε ειδικότερες παρεμβάσεις εντός ενός μηνός στα εξής: ΤΑΧΥΔΡ. ΘΥΡΙΔΑ 28401, Στρόβολος 2035, Λευκωσία Email: info@iaco.com.cyinfo@iaco.com.cy Τηλεομοίοτυπο: 22519904 Τηλέφωνο: 22429444 Διαβούλευση - Ερωτήσεις - Απαντήσεις / Συζήτηση Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών, 1453 Λευκωσία E-mail: wildlife.thira@cytanet.com.cy

41 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΤΑΧΥΔΡ. ΘΥΡΙΔΑ 28401, Στρόβολος 2035, Λευκωσία Email: info@iaco.com.cyinfo@iaco.com.cy Τηλεομοίοτυπο: 22519904 Τηλέφωνο: 22429444 Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών, 1453 Λευκωσία E-mail: wildlife.thira@cytanet.com.cy

42 Θέματα Συζήτησης Στόχος/Σκοποί Διαχειριστικού Σχεδίου Απειλές / Πιέσεις Περιοχής Προγραμματιζόμενα Έργα / Δράσεις στην περιοχή Μέτρα διαχείρισης περιοχής Ευκαιρίες/Προοπτικές Ανάδειξης της περιοχής κ.τ.λ. ΤΑΧΥΔΡ. ΘΥΡΙΔΑ 28401, Στρόβολος 2035, Λευκωσία Email: info@iaco.com.cyinfo@iaco.com.cy Τηλεομοιότυπο: 22519904 Τηλέφωνο: 22429444 Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών, 1453 Λευκωσία E-mail: wildlife.thira@cytanet.com.cy


Κατέβασμα ppt "03 ΙΟΥΝ 2016 ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google