Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕ΄ Δημοτικό Σχολείο 18 Νοέμβριος 2015 ΣΤΟΧΟΙ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ 2015-2016 Μέλη τμηματικής επιτροπής: Χαραλάμπους Ελένη, Λουκά Π., Γιαλλουρίδης Γ., Γιώργος Γ.,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕ΄ Δημοτικό Σχολείο 18 Νοέμβριος 2015 ΣΤΟΧΟΙ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ 2015-2016 Μέλη τμηματικής επιτροπής: Χαραλάμπους Ελένη, Λουκά Π., Γιαλλουρίδης Γ., Γιώργος Γ.,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕ΄ Δημοτικό Σχολείο 18 Νοέμβριος 2015 ΣΤΟΧΟΙ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ 2015-2016 Μέλη τμηματικής επιτροπής: Χαραλάμπους Ελένη, Λουκά Π., Γιαλλουρίδης Γ., Γιώργος Γ., Ρούσου Π., Πασχάλη Π., Αντωνιάδου Χ., Κωνσταντίνου Κ. Στόχος 2: «Ευαισθητοποίηση των μαθητών κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και προώθηση της ισότητας και του σεβασμού, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της ρητορικής μίσους του Συμβουλίου της Ευρώπης»

2 Ακτινογραφία του ρατσισμού (Racism)

3 ΑΞΟΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ I.Σημεία Αφετηρίας : Ετερότητα - Εκπαίδευση II.Προσδοκώμενο Αποτέλεσμα III.Ρατσισμός : Εννοιολογική Προσέγγιση IV.Ρητορική του Μίσους : Ορισμός V.Αντιρατσιστική Πολιτική : Στόχοι, επίπεδα δράσης

4 ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ 1)Φαινόμενο ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ: πιο εμφανές στις σύγχρονες κοινωνίες σε σχέση με άλλες εποχές 2)Αίτια φαινομένου: Κύμα μετανάστευσης: μαζικό - διαχρονικό Διεκδίκηση των δικαιωμάτων: άτομα ή ομάδες με διακριτά χαρακτηριστικά. 3)Προσδοκώμενο αποτέλεσμα: Συνύπαρξη των σύγχρονων και δημοκρατικών κοινωνιών. ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ I. Σημεία Αφετηρίας: ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ

5 1)ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ 1)ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ Vs ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ…. Μια πρόκληση για: Κοινωνική ενσωμάτωση παιδιών Διαχείριση ετερότητας με παιδαγωγικό τρόπο Διασφάλιση ενός περιβάλλοντος ασφάλειας, ανεκτικότητας, σεβασμού και ισότητας για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας I. Σημεία Αφετηρίας: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

6 ΙΙ. Προσδοκώμενο Αποτέλεσμα (1) : ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ Vs ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ…. 3 Α 1) Ανά π τυξη 3 Α : Α ΑΑ Α νίχνευση – Α ναγνώριση - Α ντιμετώ π ιση στερεότυ π ων, π ροκαταλήψεων, αρνητικών συμ π εριφορών 2) Διαμόρφωση συνθηκών ειρηνικής συνύ π αρξης, ισοτιμίας και δικαιοσύνης χωρίς τα φαινόμενα του ρατσισμού 3 Α 3) Καλλιέργεια 3 Α ξιών : ΑΑ Α Α λληλοσεβασμός, Α λληλοκατανόηση, Αλληλεγγύη

7 ΙΙ. Προσδοκώμενο Αποτέλεσμα ( 2 ) : Συνειδητο π οιημένος Κοινωνικά υ π εύθυνος Κριτικός Γ – Σ - Δ

8 ΙΙΙ. Εννοιολογική Προσέγγιση : « Ρατσισμός » - ΙΙΙ. Εννοιολογική Προσέγγιση : « Ρατσισμός » - ΟΡΙΣΜΟΣ Πλέγμα α π ό αντιλήψεις, στάσεις, συμ π εριφορές ή και θεσμοθετημένα μέτρα, π ου εξαναγκάζουν ορισμένους ανθρώ π ους σε υ π οτελή διαβίωση, ε π ειδή ανήκουν σε μια διακριτή κατηγορία ανθρώ π ων ( Τσιάκαλος, 2006) Κυριολεκτική χρήση του όρου: -το μίσος ή τον φόβο -την εχθρική ή/και υποτιμητική στάση -τους συστηματικούς περιορισμούς και τις διακρίσεις ……προς τα άτομα που ανήκουν σε φυλές/ομάδες διαφορετικές από τη δική μας (Θεωρία της ταξινόμησης)

9 -χρώμα, -εθνικότητα, -θρησκεία -κοινωνική θέση -μορφωτικό επίπεδο, -φύλο, -άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τους εντάσσουν ενδεχομένως σε περιθωριακές ομάδες. ΙΙΙ. Εννοιολογική Προσέγγιση : « Ρατσισμός » - ΚΡΙΤΗΡΙΑ

10 ΙΙΙ. Εννοιολογική Προσέγγιση : « Ρατσισμός » - ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ -µαύροι -τσιγγάνοι -µετανάστες -άτομα με ειδικές ανάγκες -γυναίκες -αλλόθρησκοι -φορείς του AIDS -ομοφυλόφιλοι -ναρκομανείς

11 ΙΙΙ. Εννοιολογική Προσέγγιση : « Ρατσισμός » - ΕΙΔΗ -Φυλετικός (Σεξισμός) -Εθνικός -Θρησκευτικός -Κοινωνικός: -Πολιτική ιδεολογία -Μορφωτικό – Πνευματικό Επίπεδο -Οικονομική κατάσταση -Άτομα με ειδικές ανάγκες

12 ΙΙΙ. Εννοιολογική Προσέγγιση : « Ρατσισμός » - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ -Άσκηση βίας (φυσικής, ψυχολογικής) -Ύπαρξη καταπίεσης, αδικίας, κοινωνικού αποκλεισμού -Δημιουργία ανισότητας στην εκπαίδευση, στην υγεία, στη δικαιοσύνη, στην κοινωνία -Υπονόμευση της δημοκρατίας και του Ανθρώπινου Σχολείου

13 Λέξη, φράση ή πρόταση ( προφορικά ή γραπτά ) με αρνητικό συναισθηματικό φορτίο, στοχεύοντας :  να πλήξει και να πληγώσει,  να χλευάσει, να υποβιβάσει και να ταπεινώσει,  να περιγελάσει, να εμπαίξει και να διασύρει,  να περιθωριοποιήσει, http://www.nohatespeechmovement.org/ Ι V. Ρητορική του Μίσους : Ορισμός

14 Ι V. Ρητορική του Μίσους : Αποτέλεσμα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ :  Προώθηση ή δικαιολόγηση του φυλετικού μίσους, της ξενοφοβίας ή οποιαδήποτε άλλης μορφής μη ανοχής της διαφορετικότητας  Στερεί από τους ανθρώπους την ατομικότητα και υποβιβάζει την προσωπικότητά τους  Διαχωρίζει τους ανθρώπους : Φίλους Vs Εχθρούς

15 Δημοκρατία και τρό π ος λειτουργίας της, ανθρώ π ινα δικαιώματα, π ολιτών και ομάδων, κοινωνική συμβίωση, δια π ολιτισμικές σχέσεις ΓΝΩΣΕΙΣ Ε π ικοινωνία, ενσυναίσθηση, κοινωνική ευαισθησία, λήψη α π οφάσεων, ε π ίλυση συγκρούσεων, ανάληψη ευθύνης, στρατηγικές αλλαγής και καινοτομίας ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Άνοιγμα στον εαυτό και στους άλλους, α π οδοχή π ολιτισμικών και κοινωνικών διαφορών, σεβασμός στη διαφορετικότητα, ΣΤΑΣΕΙΣ V. Αντιρατσιστική Πολιτική : ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

16 V. Αντιρατσιστική Πολιτική : ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΡΑΣΗΣ (1) Σχολική Τάξη -Αξιοποίηση υπάρχοντος Αναλυτικού Προγράμματος -Διεπιστημονική προσέγγιση ΑΠ -Μαθησιακή Διαδικασία: βιωματικές μέθοδοι ενεργητικής μάθησης (πολυπρισματική διαπραγμάτευση θέματος) Σχολική Μονάδα -Ρόλος Διεύθυνσης, εκπαιδευτικών, μαθητών για τις υπάρχουσες πρακτικές και διαδικασίες (αναστοχασμός) -Όραμα-Προσανατολισμός σχολείου προς τη συμπερίληψη 3 Ε -Ανάπτυξη 3 Ε: -ΕΕΕ -Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης, Ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών, παιδιών, οικογενειών, κοινότητα

17 V. Αντιρατσιστική Πολιτική : ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΡΑΣΗΣ (2) Σχολική Μονάδα -Εντοπισμός πρακτικών/μηχανισμών της σχολικής μονάδας που ευνοούν ή παρεμποδίζουν την εφαρμογή αντιρατσιστικής πολιτικής -Θέληση για Δράση: -Παρεμβατικά προγράμματα -Καθημερινή ζωή εντός και εκτός ορίων τάξης -Διαχείριση ρατσιστικών περιστατικών Οικογένεια και Κοινότητα -Ενδυνάμωση δεσμών σχολείου, οικογένειας, τοπικών φορέων -Δημιουργία αισθήματος ασφάλειας στην κοινότητα -Εμπλοκή σε ευρωπαϊκά προγράμματα

18 Ευχαριστώ για την προσοχή σας και «Ευ Πράττειν» ευχόμαι σε ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!


Κατέβασμα ppt "ΚΕ΄ Δημοτικό Σχολείο 18 Νοέμβριος 2015 ΣΤΟΧΟΙ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ 2015-2016 Μέλη τμηματικής επιτροπής: Χαραλάμπους Ελένη, Λουκά Π., Γιαλλουρίδης Γ., Γιώργος Γ.,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google