Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ   τέλος Γ. Γκοτζαμάνης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ   τέλος Γ. Γκοτζαμάνης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ   τέλος Γ. Γκοτζαμάνης

3 ΒΟΛΒΟΣ ΠΡΩΡΑΙΑ ΕΛΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

4 Γ. Γκοτζαμάνης Μέσο πλοίου Μέγιστος νομέας Πρύμνη Ισχίο ή γοφόςΠαρειά ή μάσκα Πρώρα Γάστρα Πρυμναία δεξαμενή Πρωραία δεξαμενή

5 ΜΟΡΦΕΣ ΠΛΩΡΗΣ ΦΑΛΚΗΣ Η μορφή αυτή, είναι μια από τις παλαιότερες, οι οποίες κατά κανόνα έφεραν τα ιστιοφόρα όπου ήταν κατάλληλη για την στήριξη του προβόλου και την διακόσμησή της, με τις περίφημες γοργόνες. Ακόμη και σήμερα, το σχήμα της φάλκης προτιμάται στις ξύλινες κυρίως κατασκευές μικρών θαλαμηγών, γιατί εκτός των άλλων αυτό το σχήμα δεν επιτρέπει εύκολα τη βύθιση (βουτιά) της πρώρας στο επερχόμενο κύμα.

6 ΠΡΟΚΛΙΝΟΥΣΑ Η πρώρα με προκλίνουσα μορφή συναντάται στις σύγχρονες κατασκευές με γωνίες κλίσεις περίπου 15 ο -30 ο. Σε πλοία μικρής ταχύτητας είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται το σχήμα αυτό για να διατηρείται ελάχιστη η βρεχόμενη επιφάνεια. Αντίθετα, σε πλοία υψηλών ταχυτήτων είναι προτιμότερη η επιμήκυνση της γραμμής της ισάλου, με αποτέλεσμα η πρώρα να κατέρχεται σχεδόν κατακόρυφα

7 ΒΟΛΒΟΕΙΔΗΣ Ο σκοπός της βολβοειδούς πρώρας είναι η μείωση του ύψους του κύματος της πρώρας (bow wave crest) και της αντίστασης πρόωσης (pressure resistance). Με την μετάθεση τμήματος του εκτοπίσματος κάτω από την έμφορτη ίσαλο στο βολβό είναι δυνατή η εκλέπτυνση των ίσαλων στην περιοχή της έμφορτης σε τρόπο ώστε και τα δύο στοιχεία δηλαδή η εκλέπτυνση των γραμμών σε συνδυασμό με την ενέργεια του βολβού να υποβοηθούν στην μείωση της αντίστασης. Η βολβοειδής πρώρας συναντάται σε: 1. Επιβατηγά και ταχέα φορτηγά 2. Πολεμικά με πολύ μεγάλα ηχοβολιστικά (sonar domes) με μορφή βολβού τα οποία αυξάνουν την αντίσταση σε ορισμένες περιοχές ταχυτήτων. 3. Ογκώδη σκάφη

8 Γ. Γκοτζαμάνης Μέση τομή Deep tanks Double Bottom tanks FORE PEAK AFTER PEAK ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΕΩΣ

9 Γ. Γκοτζαμάνης

10 Υπερστέγασμα καλείται κάθε κατασκευή πάνω από το κυρίως κατάστρωμα που καλύπτει μέρος του πλάτους και μέρος του μήκους του πλοίου. Υπερκατασκευή καλείται κάθε κατασκευή πάνω από το κυρίως κατάστρωμα που καλύπτει όλο το πλάτος αλλά όχι όλο το μήκος του πλοίου. Οι πλευρές των υπερκατασκευών φαίνονται σαν συνέχεια του εξωτερικού περιβλήματος του κυρίως πλοίου. Γ. Γκοτζαμάνης

11 ΧΩΡΟΙ ΠΛΟΙΟΥ Γ. Γκοτζαμάνης

12 GENSETS Γ. Γκοτζαμάνης

13 ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Γ. Γκοτζαμάνης

14 ΚΟΝΣΟΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΩΝ Γ. Γκοτζαμάνης

15

16

17 ΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ. Γκοτζαμάνης

18 ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Είναι το επίπεδο που συνήθως συμπίπτει με το επάνω μέρος του ελάσματος της τρόπιδας ΔΙΑΜΗΚΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ Είναι το, κάθετο στο βασικό Ε. Κ., επίπεδο που διασχίζει το πλοίο κατά μήκος και το χωρίζει σε δύο συμμετρικά μέρη ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η ΑΝΑΦΟΡΑΣ Είναι η ευθεία που ορίζεται από την τομή του Διαμήκους Επιπέδου Συμμετρίας και του Βασικού Επιπέδου Κατασκευής Γ. Γκοτζαμάνης

19 ΠΡΥΜΝΑΙΑ ΚΑΘΕΤΟΣ ΠΡΩΡΑΙΑ ΚΑΘΕΤΟΣ ΙΣΑΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ CWL Πρυμναία κάθετος είναι η κάθετος στη βασική γραμμή κατασκευής που συνήθως συμπίπτει με τον άξονα του πηδαλίου Πρωραία κάθετος είναι η κάθετος στη βασική γραμμή κατασκευής που διέρχεται από το σημείο τομής της ακροπρωραίας κατασκευής του πλοίου και της ισάλου κατασκευής. Ίσαλος γραμμή είναι κάθε γραμμή που ορίζεται από την τομή της εξωτερικής πλευράς του πλοίου και της επιφάνειας της θάλασσας. Ίσαλος κατασκευής είναι η, παράλληλη προς την βασική γραμμή κατασκευής, ίσαλος γραμμή στην οποία θα πλέει το πλήρως έμφορτο πλοίο βάσει της μελέτης.. Έμφορτος ίσαλος είναι η ίσαλος στην οποία πλέει το πλοίο πλήρες φορτίου. Άφορτος ίσαλος είναι η ίσαλος στην οποία πλέει το πλοίο χωρίς φορτίο. Παρίσαλος είναι κάθε γραμμή κατά μήκος της πλευράς του πλοίου που είναι παράλληλη προς την ίσαλο κατασκευής. ΠΑΡΙΣΑΛΟΣ WL Βασική γραμμή κατασκευής Μέση τομή καλείται η εγκάρσια τομή του πλοίου που βρίσκεται στη μέση της οριζόντιας απόστασης μεταξύ των καθέτων. ΜΕΣΗ ΤΟΜΗ Γ. Γκοτζαμάνης

20 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ. Γκοτζαμάνης https://www.youtube.com/watch?v=c0DvDRftF1I

21 Β : Πλάτος κατασκευής Μέγιστο Πλάτος Πλάτος σχεδίασης ή αναφοράς ή κατασκευής Β είναι το μέγιστο πλάτος του πλοίου μετρούμενο συνήθως στη μέση τομή εσωτερικώς του πάχους των ελασμάτων Μέγιστο πλάτος είναι το μέγιστο πλάτος του πλοίου, μετρούμενο κάθετα στο διαμήκες επίπεδο συμμετρίας συμπεριλαμβανομένων των ελασμάτων καθώς και τυχών προεξοχών. Πλάτος ισάλου B WL είναι το μέγιστο πλάτος της ισάλου κατασκευής μετρούμενο εσωτερικώς του πάχους των ελασμάτων. CWL Β WL : Πλάτος Ισάλου Γ. Γκοτζαμάνης

22

23 D CWL T Fb Βασικό Επίπεδο Κατασκευής Κοίλο ή ύψος καλείται η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ του βασικού επιπέδου κατασκευής και της άνω όψης των ζυγών του ανώτατου συνεχούς καταστρώματος του πλοίου, μετρούμενη επάνω στη πλευρά της μέσης τομής. Βύθισμα κατασκευής καλείται η απόσταση μεταξύ του βασικού επιπέδου κατασκευής και της ισάλου κατασκευής, μετρούμενη επάνω στη πλευρά της μέσης τομής. Ύψος εξάλων ή εφεδρικό ύψος καλείται η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ της ισάλου κατασκευής και της άνω όψης των ζυγών του ανώτατου συνεχούς καταστρώματος του πλοίου, μετρούμενη επάνω στη πλευρά της μέσης τομής. Κοίλο Ύψους εξάλων είναι το κοίλο του πλοίου προσαυξημένο με το πάχος του ελάσματος υδρορροής του καταστρώματος εξάλων και με την τιμή t E (L-S)/L, όπου t E είναι το πάχος της τυχόν ξύλινης επένδυσης του καταστρώματος και S το ολικό πραγματικό μήκος των υπερκατασκευών. Γ. Γκοτζαμάνης

24 Κυρτότητα καταστρώματος καλείται η εγκάρσια καμπυλότητα του καταστρώματος για διευκόλυνση της απομάκρυνσης του νερού. Γ. Γκοτζαμάνης

25 Βύθισμα καλείται γενικά η απόσταση μεταξύ της ισάλου του πλοίου και του επίπεδου της κάτω επιφάνειας της τρόπιδας μετρούμενη σε οποιοδήποτε σημείο του πλοίου Πρωραίο βύθισμα καλείται η απόσταση μεταξύ της ισάλου του πλοίου και του επίπεδου της κάτω επιφάνειας της τρόπιδας μετρούμενη στην πρωραία κάθετο. Πρυμναίο βύθισμα καλείται η απόσταση μεταξύ της ισάλου του πλοίου και του επίπεδου της κάτω επιφάνειας της τρόπιδας μετρούμενη στην πρυμναία κάθετο. Μέσο βύθισμα καλείται η απόσταση μεταξύ της ισάλου του πλοίου και του επίπεδου της κάτω επιφάνειας της τρόπιδας μετρούμενη στην μέση τομή του άκαμπτου πλοίου είναι δε ίσο με το ημιάθροισμα του πρωραίου και του πρυμναίου βυθίσματος. Γ. Γκοτζαμάνης

26

27 Διαγωγή καλείται η διαφορά μεταξύ του πρωραίου και του πρυμναίου βυθίσματος. Ονομάζεται πρωραία ή πρυμναία ανάλογα με το βύθισμα που είναι μεγαλύτερο. Πρυμναία Διαγωγή Γ. Γκοτζαμάνης

28 AP FP CWL Lpp L WL L OA Μήκος μεταξύ καθέτων L PP καλείται η οριζόντια απόσταση μεταξύ πρωραίας και πρυμναίας καθέτου Μήκος ισάλου L WL καλείται η οριζόντια απόσταση μεταξύ πρωραίου και πρυμναίου σημείου της ισάλου κατασκευής (εξωτερική ακμή της πρώρας και της αντίστοιχης της πρύμνης). Μήκος ολικό L OA καλείται η οριζόντια απόσταση μεταξύ του ακρότατου πρωραίου και ακρότατου πρυμναίου σημείου του πλοίου Μήκος υπολογισμών ύψους εξάλων θεωρείται ότι είναι το μεγαλύτερο από τα μήκη που προκύπτουν συγκρίνοντας το 96% του L WL, μετρούμενο σε μία ίσαλο στα 85% του πλευρικού ύψους, ή του L PP στην ίδια ίσαλο. Γ. Γκοτζαμάνης

29 Σιμότητα καταστρώματος καλείται η διαφορά του ύψους εξάλων κατά μήκος της πλευράς του καταστρώματος του πλοίου σε σχέση με το ύψος εξάλων στη μέση τομή για το βύθισμα κατασκευής. Πρωραία Σιμότητα Πρυμναία Σιμότητα Η σιμότητα μπορεί να είναι κανονική, μη κανονική, η να ελλείπει τελείως και αποτελεί ένα μέτρο διόρθωσης του απαιτούμενου ύψους εξάλων, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Γραμμής Φόρτωσης. Γ. Γκοτζαμάνης

30 L : Lengh L PP : L between perpendiculars L WL : L of waterline L OA : L overall B : Molded Beam or Breadth B WL : Beam of waterline D : Depth T : Molded draft Fb : Freeboard S : Shear Γ. Γκοτζαμάνης

31 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  Γ. Γκοτζαμάνης

32 Τρόπιδα Εξωτερικό περίβλημα Σειρά ελασμάτων τρόπιδας Σειρά ελασμάτων ζωστήρα Ελάσματα Σειρά ελασμάτων υδροροής Σειρά ελασμάτων ζωστήρα Κυρτό της γάστρας Γ. Γκοτζαμάνης

33 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΝΟΜΕΙΣ (Εγκάρσιοι) ΕΔΡΕΣ ΝΟΜΕΩΝ Χαλύβδινοι δοκοί σχήματος Τ στα πλευρά του πλοίου πάνω στους οποίους επικολλούνται τα πλευρικά ελάσματα Χαλύβδινα τριγωνικά ελάσματα σύνδεσης νομέων,ζυγών,εδρών για ενίσχυση της εγκάρσιας αντοχής. Χαλύβδινοι δοκοί σχήματος Τ τοποθετη- μένοι εγκάρσια κάτω από το κατάστρωμα. Χαλύβδινα ελάσματα ενίσχυσης του πυθμένα του πλοίου ΑΓΚΩΝΕΣ ΖΥΓΑ

34 ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΝΟΜΕΑΣ ΖΥΓΟ ΑΓΚΩΝΑΣ ΕΔΡΑ ΝΟΜΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Γ. Γκοτζαμάνης

35 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΜΗΚΟΥΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΝΟΜΕΙΣ (Διαμήκεις) ΣΤΑΘΜΙΔΕΣ ΔΙΑΔΟΚΙΔΕΣ Χαλύβδινοι δοκοί σχήματος Τ ή Γ στα πλευρά του πλοίου πάνω στους οποίους επικολλούνται τα πλευρικά ελάσματα Χαλύβδινοι δοκοί τοποθετημένοι κατά μήκος για ενίσχυσή του καταστρώματος Χαλύβδινα ελάσματα διαμήκους ενίσχυσης του πυθμένα του πλοίου και διακρίνονται σε πλευρικές και την κεντρική σταθμίδα που καλείται και κατακόρυφη τρόπιδα Χαλύβδινοι δοκοί τοποθετημένοι κατά μήκος για ενίσχυση των πλευρών του πλοίου ΛΩΡΟΙ Γ. Γκοτζαμάνης

36 ΛΩΡΟΙ ΔΙΑΔΟΚΙΔΕΣ ΣΤΑΘΜΙΔΕΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΔΑ Γ. Γκοτζαμάνης

37

38

39 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Στο σύστημα αυτό οι εγκάρσιοι νομείς, οι έδρες και τα ζυγά τοποθετούνται σε μικρές μεταξύ τους αποστάσεις (50 - 60 εκ.) ενώ οι διαμήκεις ενισχύσεις σε μεγάλες. Γ. Γκοτζαμάνης

40 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΑΜΗΚΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Στο σύστημα αυτό οι εγκάρσιοι νομείς, οι έδρες και τα ζυγά τοποθετούνται σε μεγάλες μεταξύ τους αποστάσεις ενώ οι διαμήκεις ενισχύσεις σε μικρές. Στο διαμήκες σύστημα ενίσχυσης οι εγκάρσιοι νομείς, λόγω του μικρού αριθμού τους είναι ενισχυμένοι. Γ. Γκοτζαμάνης

41 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Στο σύστημα αυτό οι πλευρές του πλοίου έχουν το εγκάρσιο σύστημα ενίσχυσης ενώ ο πυθμένας και το κατάστρωμα το διαμήκες. Γ. Γκοτζαμάνης

42 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΔΙΠΥΘΜΕΝΑ Γ. Γκοτζαμάνης

43 ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΔΡΥΦΑΚΤΟ ΠΑΡΑΠΕΤΟ Γ. Γκοτζαμάνης

44 ΦΡΑΚΤΗ ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΦΡΑΚΤΕΣ ΔΙΑΜΗΚΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΦΡΑΚΤΕΣ ΠΡΩΡΑΙΑ ΣΤΕΓΑΝΗ ΦΡΑΚΤΗ ΠΡΥΜΝΑΙΑ ΣΤΕΓΑΝΗ ΦΡΑΚΤΗ ΠΡΩΡΑΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ Γ. Γκοτζαμάνης

45

46 ΣΤΕΙΡΑ Γ. Γκοτζαμάνης

47

48 ΠΟΔΟΣΤΗΜΑ Γ. Γκοτζαμάνης

49

50 ΠΡΟΕΞΟΧΗ ΕΛΙΚΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ Γ. Γκοτζαμάνης

51 ΑΚΡΟΠΡΥΜΝΑΙΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΛΙΚΟΦΟΡΟΥ ΑΞΟΝΑ Γ. Γκοτζαμάνης

52

53

54 ΠΑΡΑΤΡΟΠΙΔΙΑ Γ. Γκοτζαμάνης

55

56 ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Γ. Γκοτζαμάνης

57 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΣΑΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΠΑΡΙΣΑΛΟΙ) ΔΙΑΜΗΚΗ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΑΜΗΚΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΣΗ ΤΟΜΗ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΕΙΣ) Γ. Γκοτζαμάνης

58

59

60

61 ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

62 ΤΕΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ. Γκοτζαμάνης


Κατέβασμα ppt "ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ   τέλος Γ. Γκοτζαμάνης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google