Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Erasmus+ - KA1 Ημερίδα Παροχής Πληροφοριών για την υλοποίηση των σχεδίων ΚΑ103 Λευκωσία, 28 Ιουνίου 2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Erasmus+ - KA1 Ημερίδα Παροχής Πληροφοριών για την υλοποίηση των σχεδίων ΚΑ103 Λευκωσία, 28 Ιουνίου 2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Erasmus+ - KA1 Ημερίδα Παροχής Πληροφοριών για την υλοποίηση των σχεδίων ΚΑ103 Λευκωσία, 28 Ιουνίου 2016

2  Γενικές Πληροφορίες  Θέματα που αφορούν τη Συμφωνία Επιχορήγησης  Mobility Tool+  Διαδικτυακή Γλωσσική Προετοιμασία  Erasmus+ Master Loan  Άλλα θέματα  Αναφορά στη Δεύτερη Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια της Διεθνούς Κινητικότητας

3 Συμμόρφωση με το ECHE Στρατηγική Διεθνοποίησης του ιδρύματος Συνεχής ενημέρωση ιστοσελίδας (κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής συμμετεχόντων κλπ.) Έλεγχος Συμβατότητας κι αντιστοίχιση μαθημάτων Διμερείς συμφωνίες συνεργασίας με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και με φορείς στην Κύπρο, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο Συνεχής υποστήριξη και προώθηση πληροφοριών εισερχόμενων και εξερχόμενων φοιτητών Προώθηση ατόμων με ειδικές ανάγκες τόσο των φοιτητών όσο και του προσωπικού

4 Για σπουδές (από το δεύτερο έτος) Για κατάρτιση/εργασία (από το πρώτο έτος) Συνδυασμός των δύο σε μια κινητικότητα (3 ή 2 συνεχόμενους μήνες min.) Κάθε φοιτητής μπορεί να συμμετέχει σε κινητικότητα μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, με μία ή περισσότερες κινητικότητες Προηγούμενη κινητικότητα στο LLP Erasmus και του Erasmus Mundus συνυπολογίζεται στους 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών Οι εξ αποστάσεως φοιτητές δικαιούνται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αλλά εάν θα διακινηθούν από άλλη χώρα δεν δικαιούνται έξοδα ταξιδίου

5 Για φοιτητές ιατρικής μέχρι 24 μήνες, για πρόγραμμα 1 κύκλου σπουδών Πρόσφατοι απόφοιτοι μέσα στο πρώτο έτος μετά την αποφοίτησή τους Η αίτηση ενδιαφέροντος να υποβάλλεται πριν από την αποφοίτησή τους και η επιλογή να γίνεται όσο είναι εγγεγραμμένοι φοιτητές Μη επιλέξιμοι οργανισμοί για πρακτική άσκηση είναι οργανισμοί που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ όπως Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, Εθνικές Μονάδες Erasmus + και άλλοι φορείς της ΕΕ http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_el.htm

6 Τα ποσά επιχορήγησης του προσωπικού πρέπει να καθορίζονται και να τηρούνται από την αρχή Το Ίδρυμα δικαιούται να μειώσει το μέγιστο ποσό επιχορήγησης στο ποσό που επιθυμεί ανάλογα με τη ζήτηση, όμως θα το γνωστοποιήσει έγκαιρα Κινητικότητα καθηγητών για διδασκαλία ή άλλου προσωπικού και καθηγητών για κατάρτιση, ή περίοδο «σκιώδους εργασίας» (job shadowing) ή «παρατήρησης» (observation) στο εξωτερικό Καθηγητές ή άλλο προσωπικό που διακινείται για κατάρτιση πρέπει να παρακολουθεί εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης και να επιλέγεται 1 άτομο μόνο για το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης

7 Από 2 ημέρες μέχρι 2 μήνες (εκτός του ταξιδίου) για κινητικότητα προς Ευρωπαϊκές χώρες - ελάχιστος χρόνος διδασκαλίας 8 ώρες ανά εβδομάδα Δεν είναι επιλέξιμη η συμμετοχή σε συνέδρια Εισερχόμενοι εκπαιδευτές από εταιρείες/επιχειρήσεις. Τα έξοδα θα καλύπτονται από το Ίδρυμα Υποδοχής (κινητικότητα καθηγητών για διδασκαλία) Μπορεί ένας συμμετέχοντας να διακινηθεί σε δύο διαφορετικά Πανεπιστήμια/οργανισμούς της ίδιας χώρας νοουμένου ότι η κινητικότητα είναι συνεχόμενη και χωρίς διακοπή και με ανάλογη χρηματοδότηση Οι εξ αποστάσεως καθηγητές/προσωπικό δικαιούνται έξοδα ταξιδίου

8 Υπογραφή και από τα 2 συμβαλλόμενα μέρη Διάρκεια: 16 μήνες (01/06/2016-30/09/2017) Διάρκεια 24 μήνες (01/06/2016-31/05/2018) Η συμφωνία επιχορήγησης συνοδεύεται από παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της: Παράρτημα Ι: Γενικές Διατάξεις Παράρτημα ΙΙ: Περιγραφή σχεδίου, Εγκεκριμένο κονδύλι Παράρτημα ΙΙΙ: Οικονομικοί και συμβατικοί κανόνες Παράρτημα ΙV: Applicable rates Παράρτημα ΙV: Δείγματα εντύπων που χρησιμοποιούνται για συμφωνίες μεταξύ των δικαιούχων και των συμμετεχόντων

9 Αν και τα 2 είναι τριτοβάθμια ιδρύματα, να έχουν ECHE Μεταξύ του Ιδρύματος αποστολής και του Ιδρύματος υποδοχής θα πρέπει να υπογραφεί Inter-institutional Agreement πριν την έναρξη της κινητικότητας Η Συμφωνία Χρηματοδότησης (Grant Agreement) να υπογράφεται πριν από την κινητικότητα (Annex V) Η Συμφωνία Εκμάθησης (Learning Agreement) να υπογράφεται πριν από την κινητικότητα –αναγνώριση

10 Οι Συμφωνίες που υπογράφονται με τους συμμετέχοντες (Grant Agreement) μπορούν να συμπληρώνονται και να δέχονται προσθήκες ανάλογα με τις ανάγκες Erasmus Student Charter Τα τραπεζικά έξοδα θεωρούνται οργανωτικά έξοδα και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να δηλώνονται ότι δόθηκαν στο φοιτητή Οι φοιτητές πρέπει να λαμβάνουν ενημέρωση και βοήθεια από το Ίδρυμα υποδοχής και τον οργανισμό αποστολής πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κινητικότητα (κανονισμούς εργασίας, γλώσσα, διαμονή)

11 Για την καταβολή της β’ προχρηματοδότησης, στην ενδιάμεση έκθεση πρέπει να έχει γίνει χρήση του 70% της προκαταβολής Επιπρόσθετη υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης για σκοπούς ανακατανομής Καταβολή του 20% (ή του υπολοίπου) με την υποβολή και έγκριση της τελικής έκθεσης (ημερομηνία υποβολής: 30.11.17) Δυνατότητα παράτασης του χρόνου δραστηριοτήτων από 16 σε 24 μήνες με γραπτό αίτημα προς το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης (τουλάχιστο δύο μήνες πριν από τη λήξη της αρχικής συμφωνίας)

12 Μεταφορά μέχρι 50% από την οργανωτική στήριξη στις κινητικότητες των φοιτητών και προσωπικού Μεταφορά μέχρι 100% από την κινητικότητα φοιτητών για σπουδές στην κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση και αντίστροφα Μεταφορά μέχρι 100% από την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία στην κινητικότητα προσωπικού για κατάρτιση και αντίστροφα Μεταφορά μέχρι 100% από την κινητικότητα διδακτικού και άλλου προσωπικού στην κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και για πρακτική άσκηση

13 Για την καταχώρηση των ιδρυμάτων(HEIs)/οργανισμών εταίρων στο ΜΤ+ είναι αναγκαίο οι εταίροι αυτοί να έχουν PIC number, που θα καταχωρείται. Εξαίρεση αποτελούν μόνο οργανισμοί/επιχειρήσεις (κυρίως ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) που δεν είναι υποχρεωμένοι να έχουν PIC number. Συνεχής καταχώρηση των συμμετεχόντων στο Mobility Tool+ από το αρμόδιο άτομο Συμπλήρωση των εκθέσεων από τους συμμετέχοντες και υποβολή τους ηλεκτρονικά (participant’s report) Καταχώρηση και έλεγχος των οικονομικών στοιχειών στο Mobility Tool+ Υποβολή της Τελικής Έκθεσης έγκαιρα και εντός της προθεσμίας όπως αναγράφεται στη Συμφωνία με το ΙΔΕΠ

14 ΔΕΝ χρειάζεται η επισύναψη σαρωμένων πιστοποιητικών σπουδών/κατάρτισης των συμμετεχόντων κατά της ηλεκτρονικής υποβολής της Τελικής Έκθεσης στο MT+ Εισαγωγή επιπρόσθετης έκθεσης των συμμετεχόντων (Αdditional Participant Report). Στην περίπτωση μόνο που οι φοιτητές απάντησαν ότι η διαδικασία αναγνώρισης τους δεν έχει ολοκληρωθεί, τότε θα αποστέλλεται αυτόματα η πρόσκληση ένα μήνα ΜΕΤΑ τη λήξη της κινητικότητας Εισαγωγή του “Draft mobilities” στην περίπτωση που τα στοιχεία του συμμετέχοντα είναι ελλιπή (ελάχιστος αριθμός καταχώρησης των απαιτούμενων πεδίων στο MT+) Η κινητικότητα θα γίνει “complete” με την καταχώρηση όλων των απαιτούμενων πεδίων Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε προσεκτικά το Data Dictionary Call 2016 http://www.erasmusplus.cy/default.aspx?articleID=5453

15 Αφορά όλους τους συμμετέχοντες φοιτητές: Συμμετέχουν σε δραστηριότητα κινητικότητας διάρκειας από 2 έως 12 μήνες Έχουν ως βασική γλώσσα διδασκαλίας ή κατάρτισης (όχι την ομιλούμενη γλώσσα της χώρας υποδοχής) μία από τις εξής γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Τσέχικα, Δανέζικα, Ελληνικά, Πολωνέζικα για όλα τα επίπεδα, Σουηδικά μέχρι το επίπεδο Α1 και Πορτογαλικά μέχρι το επίπεδο Β2, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες

16 Εξαίρεση αποτελούν οι φοιτητές των οποίων η μητρική τους γλώσσα είναι η γλώσσα διδασκαλίας/κατάρτισης Μπορεί όμως το ίδρυμα να δώσει την αξιολόγηση σε μια γλώσσα και την εκμάθηση σε άλλη (π.χ. την ομιλούμενη στη χώρα υποδοχής) εφόσον το επίπεδο μετά την πρώτη αξιολόγηση είναι ικανοποιητικό Ο φοιτητής δε θα λάβει δίπλωμα, μετά τη δεύτερη αξιολόγηση, αλλά θα πάρει “record of participation” για το γεγονός ότι παρακολούθησε μαθήματα γλώσσας OLS Οι φοιτητές που παρατείνουν τη διαμονή τους είτε για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση δε χρειάζεται να ξαναπαρακολουθήσουν το LA (the following e-mail is already invited and cannot be invited again) To e-mail του φοιτητή να είναι σε ισχύ. Στην περίπτωση περισσότερων κινητικοτήτων αποστέλλεται πρόσκληση στο ίδιο e-mail

17 Διαδικτυακή (online) Γλωσσική Προετοιμασία Υποχρεωτική online Αξιολόγηση Πριν την έναρξη της περιόδου κινητικότητας Μετά τη λήξη της περιόδου κινητικότητας Προαιρετικά online γλωσσικά μαθήματα Κατά την περίοδο της κινητικότητας

18 1) To Ίδρυμα εισάγει το e-mail του φοιτητή στην πλατφόρμα OLS 2) Ο φοιτητής λαμβάνει πρόσκληση γιανα υποβληθεί στο 1 ο τεστ αξιολόγησης 3) Το Ίδρυμα επιλέγει τους φοιτητές (αφού έχουν ολοκληρώσει την αξιολόγηση) οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τα online γλωσσικά μαθήματα 4) Ο φοιτητής μετά την περίοδο μετακίνησης μαζί με το EU SURVEY υποβάλλεται σε 2 ο τεστ αξιολόγησης και λαμβάνει το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης

19 BHMA 1 Μετά την επιλογή του, ο φοιτητής υποβάλλεται σε διαδικτυακό (online) τεστ αξιολόγησης του επιπέδου της γλώσσας διδασκαλίας/κατάρτισης της χώρας υποδοχής BHMA 2 Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κοινοποιείται μέσω e-mail στο φοιτητή και μέσω της online πλατφόρμας στα Ιδρύματα BHMA 3 Το αποτέλεσμα αξιολόγησης αποτελεί δείκτη γλωσσικής επάρκειας σύμφωνα με τον οποίο θα συμπληρωθεί η Συμφωνία Εκμάθησης (Learning Agreement)

20 Το αποτέλεσμα της δεύτερης αξιολόγησης: Δεν έχει καμία επίπτωση στην επιχορήγηση που λαμβάνει ο φοιτητής Δεν επιφέρει αλλαγές στις πιστωτικές μονάδες που λαμβάνει ο φοιτητής μετά το πέρας της κινητικότητας Καθορίζει το επίπεδο της γλωσσικής επάρκειας από Α1 έως C2

21 Η Ισπανική τράπεζα Microbank, η πρώτη τράπεζα που έχει εγκριθεί και ακολούθως οι Γαλλικές τράπεζες BPCE και Caisse d‘ Epargne Απόφοιτοι πολίτες χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν το μεταπτυχιακό τους σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης αποκλειστικά στην Ισπανία/Γαλλία Ισπανοί/Γάλλοι απόφοιτοι που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) σε άλλες χώρες του προγράμματος Erasmus+ Απόφοιτοι που έχουν αποκτήσει το προπτυχιακό τους σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ισπανίας/Γαλλίας και θέλουν να συνεχίσουν με μεταπτυχιακές σπουδές στην ίδια χώρα δεν θα είναι επιλέξιμοι Περαιτέρω χρηματοπιστωτικά ιδρύματα/τράπεζες θα ανακοινώνονται εφόσον εγκρίνονται

22 Κρατάτε οργανωμένα αποδείξεις και οτιδήποτε άλλο αφορά το σχέδιο, για σκοπούς ελέγχου/παρακολούθησης από διάφορους φορείς (ΙΔΕΠ,ΕΕ) για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά το κλείσιμο του σχεδίου Επικοινωνείτε εγκαίρως με το ΙΔΕΠ για αλλαγές ή τροποποίηση της Συμφωνίας Φροντίστε να υπάρχουν φωτογραφίες των φοιτητών και του προσωπικού που διακινήθηκαν για σκοπούς αξιοποίησής τους από το ΙΔΕΠ και/ή την ΕΕ Κρατάτε αποδείξεις παραλαβής χρημάτων Κρατάτε τα αυθεντικά αντίγραφα των συμβολαίων και των συμφωνιών εκμάθησης/κατάρτισης που υπογράφετε με τους συμμετέχοντες

23 Η επικοινωνία με το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης που αφορά στη Συμφωνία θα πρέπει να γίνεται γραπτώς (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή) και να αναφέρεται ο κωδικός της Συμφωνίας Οι Λειτουργοί των IRO να παρακολουθούν την ιστοσελίδα και το Facebook του ΙΔΕΠ για ενημέρωση Προώθηση καλών πρακτικών του ιδρύματος μέσω του ΙΔΕΠ Παρακολούθηση και έλεγχος όπου θεωρείται αναγκαίο Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης δικαιούχων Να προσκαλείτε το ΙΔΕΠ σε εκδηλώσεις

24 Η Συμφωνία με το ΙΔΕΠ με τα παραρτήματά της (π.χ. ANNEX III – Financial and Contractual Rules) Οδηγός Προγράμματος Erasmus+ ( 2016 Erasmus+ Programme Guide) (βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ http://www.erasmusplus.cy) http://www.erasmusplus.cy

25 Αφορά συγκεκριμένες περιοχές και χώρες για τις οποίες δεν υπήρξε ενδιαφέρον για κινητικότητα κατά την πρώτη πρόσκληση Τα πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα υποβάλουν αίτηση καλούνται να λάβουν υπόψη τα πιο πάνω καθώς και τα εξής δευτερογενή κριτήρια επιλεξιμότητας: Για περιοχές (budget envelopes) με διαθέσιμη χρηματοδότηση κάτω από 30.000 Ευρώ επιλέξιμη κινητικότητα είναι μόνο για καθηγητές με μέγιστο αριθμό ημερών χρηματοδότησης 10.

26 Instrument/Region Credit mobility (€) 2016Number of credit mobilities 2016 DCI-Latin America 17.990 6 DCI-Central Asia 22.598 6 DCI-South Africa 7.076 2 EDF-African, Caribbean and Pacific states 21.518 5 IPA – Western Balkans 104.571 2626 Total 173.75345 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά “On line”, με καταληκτική ημερομηνία 15 Σεπτεμβρίου 2016, 12:00 ώρα Βρυξελλών (Η Δεύτερη Πρόσκληση βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ http://www.erasmusplus.cy/Proskliseis)http://www.erasmusplus.cy/Proskliseis

27 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!!! Ερωτήσεις; Email: pzari@llp.org.cy Tel: 22448891 Website: www.erasmusplus.cywww.erasmusplus.cy www.facebook.com/diavioumathisis


Κατέβασμα ppt "Erasmus+ - KA1 Ημερίδα Παροχής Πληροφοριών για την υλοποίηση των σχεδίων ΚΑ103 Λευκωσία, 28 Ιουνίου 2016."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google